Отчет за изпълнение на секторните политикистраница1/5
Дата20.03.2017
Размер1.03 Mb.
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯgerb
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ

ОТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

2009-2013 г.

Съдържание

Предприети законодателни инициативи, включително подзаконови нормативни актове 4


Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране 4

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми 4

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване на качеството на живот 5Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС 5

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие 6

Цел 100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти 7

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни 7

Цел 103. Подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове 9

Цел 104. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство 9

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната 11

Цел 106. Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси 11

Цел 107. Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура 12

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища 12

Цел 110. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановените принципи 13

РАЗРАБОТЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 15

Приоритет I.8. Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура 15

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране 15

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми 15

Цел 64. Дългосрочно програмиране на икономическото и социалното развитие на България 15

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот 16Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС 16

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие 18

Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети 20

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни 21

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната 21

Цел 106. Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси 21

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища 21

Цел 111. Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия 22

ОПЕРАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ 22

Приоритет I.8. Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура 22

Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране 23

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми 23

Цел 64. Ефективно управление на средствата от Европейския съюз 28

Цел 66. Дългосрочно програмиране на икономическото и социалното развитие на България 28

Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живота 30Цел 97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС 30

Цел 98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие 34

Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети 34

Цел 100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти 36

Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни 56

Цел 102. Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони 60

Цел 103. Подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове 61

Цел 104. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство 63

Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната 65

Цел 106: Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси 72

Цел 107. Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура 75

Цел 108. Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска 77

Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища 77

Цел 111. Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия 78

Приоритет VII.3. Активна политика е европейски, регионални и международни инициативи 80Цел 156. Активно участие на България в бъдещото разширяване на европейската енергийна общност и принос към сигурността на снабдяването с природен газ и електрическа енергия за страните от региона на ЕС 80

ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ С ЦЕЛ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 80

Приложение №1 87

 1. ПРЕДПРИЕТИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


Приоритет IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране

Цел 62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми

 • Подписан и ратифициран Меморандум за разбирателство по Програма за ТГС България – Македония: подписан на 31.08.2010 г. Меморандумът е ратифициран от Народното събрание.

 • Подписан и ратифициран Меморандум за разбирателство по Програма за ТГС България – Турция: подписан на 11.10.2010 г. Меморандумът е ратифициран от Народното събрание.

 • Подписан и ратифициран Меморандум за разбирателство и протокол за неговото изменение по Програма за ТГС България – Сърбия: подписан на 18 март 2011 г. Меморандумът е ратифициран от Народното събрание.

 • Приети Постановления на МС за определяне допустимостта на разходите по всяка една програма България – Сърбия No 221/ 11.09.2009, България – Турция No 275/ 23.11.2009, България- Македония No 222/ 11.09.2009.

 • Прието Постановление на МС № 214/27.08.2009 г. за определяне на условията и ред на назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационни звена по програмите за ТГС, в които България участва в периода 2007-2013г.

 • Ратифициран Меморандум за разбирателство по програмата Румъния – България: подписан на 26.02.2010 г., обнародван и влязъл в сила (ДВ бр. 62/2010).

 • Ратифициран Меморандум за разбирателство по програмата Гърция – България

 • Ратифицирана спогодба между държавите-членки на ЕС; държавите – партньори: Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария; и регион Нор-Па дьо Кале, Франция в качеството му на управляващ орган; и Депозитна каса (“La Caisse des Dépôts et Consignations”) в качеството й на сертифициращ орган, относно изпълнението на оперативна програма за междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ ІVС”.

 • Ратифицирана Конвенция между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) “Коридор № 8“.

 • Ратифициран Меморандум за разбирателство между участващите в програмата държави-членки на ЕС и Национална агенция за развитие - Унгария в качеството на Управляващ орган, унгарското Министерство на финансите – Служба на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитиращ орган относно изпълнението на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа за програмния период 2007-2013 г.

 • Ратифициран Меморандум за разбирателство между румънското Министерство на регионалното развитие и жилищната политика, действащо като съвместен управляващ орган, българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, действащо като национален партниращ орган, гръцкото Министерство на икономиката и финансите, действащо като национален партниращ орган, и румънския Одитен орган (свързан с румънската сметна палата) действащ като одитен орган, за изпълнение на Съвместна оперативна програма „Черно море 2007-2013”.


Приоритет V.5. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване на качеството на живот

Цел 97 – Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС

 • Приемане на правна рамка за обвързване разработването и прилагането на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие с тези на устройството на територията.

През 2012 г. е направена оценка на въздействието на законодателството за регионално развитие. Една от важните препоръки за промяна е постигане на съгласуваност и съответствие между стратегическото планиране на регионалното развитие и пространственото планиране. С приетия през 2012 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са направени сериозни промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР). Разработването на стратегически документи за пространствено развитие на национално и регионално ниво е прехвърлено в ЗРР, като е осигурено по-тясно обвързване и синхронизиране на двата процеса.

Тази дейност отговаря и на изпълнението на Цел 99. Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.
Цел 98 „Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие“

 • Във връзка с предвиденото в Закона за административно-териториалното устройство на Република България правомощие на министъра на регионалното развитие и благоустройството да извършва категоризация на общините, районите, кметствата и населените места по критерии и показатели, приети от МС, с Решение № 921 от 16.12.2011 г. на МС бяха приети актуализирани критерии и показатели за категоризиране на АТЕ и ТЕ. На това основание през 2012 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди актуализирана категоризация на общините и населените места в Република България.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2012 г.)


Цел 100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти

 • С влизането в сила от 26 ноември 2012 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, беше актуализиран Списъка на административните услуги, които извършва МРРБ, утвърден със Заповед №РД-02-14-2598/24.10.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка част от услугите, предоставяни от дирекция „Устройство на територията“, отдел „Национални експертизи“, отпаднаха както следва:

  • АУ08 – Разглеждане от НЕСУТРП на проекти за устройствени схеми (чл.121, ал.4 и ал.5 от ЗУТ);

  • АУ09 - Одобряване на специализирани устройствени схеми и на районни устройствени схеми (чл.122, ал. 2 от ЗУТ);

  • АУ15 - Допускане на изменение на подробен устройствен план (ПУП), приет от НЕСУТРП, в 5 – годишен срок от влизането му в сила (чл.134, ал.5 от ЗУТ), поради отмяна на съответните основания в ЗУТ. Част от отпадналата административна услуга АУ15 (чл.134, ал.5) се обединява с административна услуга АУ10 (чл.124, ал.2, чл.124а, ал.4, чл.134, ал.3 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ).


Цел 101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни

 • Разработен е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (предстои второ гласуване в Народното събрание), въз основа на който ще се облекчи и подобри обслужването на гражданите с кадастрална информация.

 • Одобрено е изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Със Заповед № РД-13-334 / 22.12.2011 г. за допълнение на "Формата за обмен на кадастрални данни" е разширен и допълнен формата на записа на данните.

 • Въведена е Българска геодезическа система (БГС2005) за територията на страната, съгласно ПМС № 153 от 29.07.2010 г. В сила е Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система.

 • Одобрена е Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС), с която е създадена необходимата нормативна уредба, регламентираща условията за използването на съвременните ГНСС технологии.

 • Одобрена е Инструкция № РД-02-12-12 от 3 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005” и софтуерно приложение за трансформиране на координати и височини в Българска геодезическа система 2005, за унифициране на дейностите, свързани с трансформиране на всички координати от използваните в страната координатни системи в координатна система БГС 2005 и успешното й въвеждане.

 • Приета е Наредба № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, която въведе правила и процедури при използването на съвременните технологии при аерофототопографията.

 • Изготвени са Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи.

 • В процес на разработване са Проект за Наредба за едромащабната топографска карта в мащаби 1:5 000 и 1:10 000, Проект на Наредба за предоставяне на кадастрални, геодезически и картографски материали и данни, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (съгласно ЗИД на ЗКИР), Проект на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър, Проект на Наредба за Държавната нивелачна мрежа, Проект на Система от условни знаци за ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 и създаване на интегрирана база данни за единен цифров модел при поддържане и обновяване на цифрова ЕТК.


Цел 103. Подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове

 • Изработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Проектът беше внесен и одобрен от Министерския съвет с Решение № 288 от 11 април 2012 г. Законопроектът предстои да бъде разгледан на второ четене в Народното събрание.


Цел 104. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство

 • За отчетния период са разработени и обнародвани в Държавен вестник” 14 нови наредби, както и изменени и допълнени 15 наредби, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.

Нормативните актове са в следните области: проектиране на строителните конструкции по системата Конструктивни Еврокодове; съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти; осигуряване на конструкциите на сеизмични въздействия; проектиране и изграждане на съоръжения за пренос и доставка на природен газ; поддържане и текущ ремонт на пътищата; ограничаване на скоростта на движение чрез изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности; осигуряване на безопасност при пожар; електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; проектиране на водоснабдителни системи; енергийна ефективност; топлосъхранение и икономия на енергия; електрически уредби за ниско напрежение в сгради; мълниезащита; движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания; обезопасяване на участъците с концентрация на пътно- транспортни произшествия по пътищата; оценката на въздействието върху пътната безопасност; номенклатурата на строежите; въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове; издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; технически паспорти на строежите; методика за оценяване на енергийните спестявания.

 • Приети бяха изменения и допълнения в Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи (обн.ДВ, бр.23 от 23.04.2011г, в сила от 23.04.2011г., обн.ДВ, бр.98 от 11.12.2012г, в сила от 11.12.2012г.), Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн.ДВ, бр.98 от 11.12.2012г, в сила от 11.12.2012г.), Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн.ДВ, бр.98 от 11.12.2012г, в сила от 11.12.2012г.), както и на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приети с Постановление № 109 от 26.04.2011г. (обн.ДВ, бр.35 от 03.05.2011г, в сила от 03.05.2011г.).

За прилагане на нормативните актове са разработени 56 национални приложения с национално определените параметри към системата Конструктивни Еврокодове и 40 бр. национални приложения към хармонизираните европейски стандарти.

Считано от 6.2.2013 г., проектът на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи е обявен по реда на ПМС № 165 от 2004 г. пред Европейската комисия под номер 2013/75/BG, със срок на обявяване до 7.5.2013 г. • С цел създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1998 г., бяха приети:

  • Изменение и допълнение на 3 бр. нормативни актове с оглед създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) 305/2011.

  • Проведени са 21 семинара за представяне на Регламент (ЕС).


Цел 105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната

 • Закони за изменение и допълнение на Закона за пътищата;

 • Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност”;

 • Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

 • Наредба за специално ползване на пътищата (изм. бр. 60 от 7.08.2012 г. на ДВ, в сила от 7.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2013 г. на ДВ, в сила от 4.01.2013 г.)

 • изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм. бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г. и бр. 26 от 2011 г. в сила от 1.06.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 10.12.2012 г.), по отношение на размера на винетните такси, които се заплащат за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация. С предвидените изменения считано от м. декември 2012г. се постига намаляване размера на ставките на месечните и седмичните винетки и увеличаване този на дневните, в изпълнение на изискванията на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.


Цел 106. Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси

 • Изготвен е Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, който предстои да се разгледа на второ четене в Народното събрание.

 • Изготвени са промени в Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Наредбата е обнародвана в Държавен вестник бр.63/2012г.

 • Възложено е изготвянето на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

 • Възложено е изготвянето на Правилник за дейността на асоциациите по ВиК.


Цел 107. Предотвратяване на появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата вследствие на човешката дейност и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обнародван в ДВ, бр. 82 от 26.10.2012г.), в който е изменена глава Четвърта на раздел VІІ „Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”.

С измененията на закона са конкретизирани задълженията на МРРБ за регистрирането и мониторинга на свлачищните райони и е оптимизирана процедурата по издаване на предварителни разрешение в свлачищни райони, в т. ч. намален е срокът за издаване на разрешенията с цел облекчаване на административната и регулаторната тежест за бизнеса.
Цел 109. Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, ДВ бр. 8 от 25 януари 2011 г.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), ДВ бр. 57 от 26 юли 2011 г.

 • Наредба РД 02-20-8 от 11.05.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (в изпълнение на чл. 44, ал. 4 от ЗУЕС), която съдържа образци на документи по ЗУЕС, а именно: регистър на сдруженията, заявление за регистрация на сдружение на собствениците, удостоверение за регистрация на сдружение на собствениците, регистрационна карта, уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС.

 • Одобрени са образци по ЗУЕС, както следва: Книга на етажната собственост; Правилник за вътрешния ред в етажната собственост; Споразумение за създаване на сдружение на собствениците.


Цел 110. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановените принципи

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ДВ. бр. 87 от 2010 г.). Измененията са свързани с промяна в режима за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди с цел изграждане на инфраструктурни обекти с национално значение.

 • Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието (ДВ, бр.1 от 2010 г.).

 • Постановление № 130 от 2 юли 2010 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр.78 от 2006 г.) обн. ДВ. бр.52 от 9 юли 2010 г. Измененията са свързани с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г.) и целят синхронизиране на разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.

 • Постановление № 231 от 1 август 2011 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 78 от 2006 г.) обн. ДВ. бр.61 от 9 август 2011 г. Измененията касаят разпоредбите за продажба на имоти – частна държавна собственост чрез търг по реда на Глава Пета от Правилника за прилагане на Закано за държавната собственост.

 • Изготвяне на предложения за управление и разпореждане с имоти - държавна собственост – актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост и за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост; за предоставяне на права на управление върху имоти – публична държавна собственост; за учредяване на право на ползване върху имоти – държавна собственост; за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди и др.

    • приети РМС през 2009 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 111

    • приети РМС през 2010 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 132

    • приети РМС през 2011 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 204

    • приети РМС през 2012 г., в това число и по проекти, по които МРРБ е съвносител: общ брой: 216

 • Усъвършенстване развитието и поддържането на системата за обслужване на документите за изключителна държавна собственост в Министерството на регионалното развитие и благоустройството - съставени актове за изключителна държавна собственост и актове за поправка на актове за изключителна държавна собственост:

      • 2009 г. - общ брой: 34

      • 2010 г. – общ брой: 55

      • 2011 г. - общ брой: 85

      • 2012 г. – общ брой: 63

 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница