Отчет за изпълнението на програмата за управление на община добрич за първата година от мандат 2015 г. 2019 гстраница1/4
Дата16.11.2017
Размер0.7 Mb.
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4

Приложение
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 • Добрич – град с облагородени обществени пространства, възпитаващи културни ценности и културна потребност;

 • Добрич – център на многообразни културни събития;

 • Добрич - среда на сигурност, качество на живот и предприемачество.

 • Добрич – икономически стабилен град, уповаващ се на собствен предприемачески потенциал.

 • Добрич – град с еднакъв стандарт за качество на средата във всички градски зони.

За постигане на стратегическите цели Община град Добрич си поставя следните приоритети:

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

 • Открито и динамично управление.

 • Развитие и модернизация на инфраструктурата;

 • Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

 • Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила

 • Сигурност

Дейностите реализирани от Община Добрич за изпълнение на основните приоритети и стратегическите цели:


Открито и динамично управление

Развитие на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите, гражданските сдружения и професионалните организации в осъществяване на публичните политики и гражданския контрол върху тях.    • Ефективно работещи обществени съвети.

 • На основание чл. 18, ал.3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство със Заповед № 125 от 3 февруари 2016 година бе назначен Обществен съвет по култура към Община град Добрич. Общественият съвет по култура има за задача не само да подпомага Община град Добрич при формирането и реализирането на нейната културна политика, но и да създаде условия за широк обществен дебат и възможност за превръщането на местните общности в основен фактор за създаването на нов, съвременен и модерен културен продукт.

През 2016 година ОСК проведе четири заседания като предмет на обсъждане бяха: статута на Международния младежки фестивал „Фолклор без граници“, именуване на Седмица на камерната музика с международно участие, мерки във връзка с естетизиране на градската среда, становище на членовете на ОСК по изграждането на паметника на ген. Иван Колев. Решенията, които бяха взети, са свързани с промяна на статута на „Фолклор без граници“, като събитието протича само във фестивална форма, популяризиране на идеята сред обществеността на Добрич Седмицата на камерната музика с международно участие да носи името на един от създателите си – проф. Константин Илиев, Община град Добрич да работи за осъществяване на синтез на архитектурата с пластичните изкуства, по комплексното изграждане на естетическия облик на жизнената среда в града.


 • На 15.04.2016 г. със Заповед № 485 на кмета на Община град Добрич, издадена на основание Закона за социално подпомагане и Решение на Общински съвет град Добрич №5-23/23.02.2016 г., е сформиран Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги на територията на Община град Добрич.

През изминалата година Съветът е провел две заседания, на които е обсъдил въпроси, свързани със: Стратегията 2016 – 2020 г. и Плана за развитие на социалните услуги през 2016 – 2017 г.; с изработване на координационен механизъм за междуинституционално сътрудничество при получен сигнал за бездомни хора, живеещи на улицата и изпаднали в крайна форма на бедност и социално изключване; пребиваването на нелегални имигранти, настанени в социални услуги с разпореждане на Районна прокуратура.

 • Със Заповеди № 20 от 08.01.2016 г. и № 313 от 16.03.2016 г. на кмета на Община град Добрич е назначен Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. През 2016 г. той е разгледал, обсъдил и е приел отчета за дейността си през 2015 г. в изпълнение на Програмата за работа по етнически и интеграционни въпроси за периода 2011-2015 г. и Плана за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 г.,

 • През 2016 г. в Община град Добрич работи и Комисия за детето, назначена със Заповед на кмета на Община град Добрич № 250 от 02.03.2016 г., която е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на Община град Добрич, тъй като тя формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. През отчетния период Комисията е провела 1 заседание, на което е обсъдила и приела отчет за своята дейност за 2015 г., както и Програма за закрила на детето за 2016 г.

 • Създаден нов Консултативен съвет по въпросите на туризма (КСВТ) към Община град Добрич и утвърден нов Правилник за неговата организация и дейност. През 2016 година са проведени 6 заседания на съвета, по време на които представители на общинска администрация, частния бизнес, професионалните учебни заведения, браншовите и неправителствени организации, работиха заедно по актуални теми, свързани с развитието на туризма в нашия град.

С решение на КСВТ бе одобрена Програма за развитие на туризма в град Добрич през 2016 г., с финансов ресурс от 40 000 лева. В рамките на Програмата бе възстановено провеждането на емблематичния за град Добрич Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“, проведен бе „Фестивал на талантите“ – пето издание, обновени бяха общинските празнични базари чрез закупуване на шатри, светлинна украса и озвучителна система, извършен бе частичен ремонт на дървените къщички и бе обявен Конкурс за проект на туристически слоган на град Добрич.

Община град Добрич участва в XII Международен фестивал „На източния бряг на Европа“, където получи наградата в категория „Вяра и традиции“ за рекламния филм „ Пъстрото лице на Добруджа – на границата между две епохи“. Общината взе участие в националния конкурс „Чети и пътувай“, като бешеноминирана в категорията за Голямата награда на журито – най-оригинално събитие в областта на културния туризъм през 2015 г. за проведения уникален Скейт фестивал WUWEC.Друг акцент, бе създаването на туристически продукт на Добрич. Беше поставено началото на провеждане на „Петъчен фестивал“ през месеците май, юни и септември. Целта е Добрич освен имидж на „житницата на България“ да придобие облика на „крайморска дестинация“, като бъдат обхванати както организираните, така и потока от неорганизирани туристи от страната и чужбина.


    • Редовни заседания на тристранния съвет.

 • Общински съвет за тристранно сътрудничество гр. Добрич беше възстановен на 22.12.2015 г., когато прие и правилник за дейността си.

Обсъдени са следните казуси:

 • Структурни промени в детското здравеопазване в Добрич, с участието на представители на Общината, работодателите от детски ясли и представители на КНСБ. В резултат е подписано споразумение между КНСБ и Кмета на общината;

 • Преговори за подписване на общинско рамково споразумение - м. март 2016 г., с участието на представители на общината и двата синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“. В резултат е подписано общинско рамково споразумение за 2016 г.;

 • Анализ на равнището на работните заплати в местните дейности съвместно с СО на КНСБ от местните дейности, работодатели от местните дейности. В резултат е договорено, в рамките на утвърдените бюджети, да се търсят възможности за намаляване на разходите за издръжка и увеличаване на работните заплати.

 • Договаряне размера и критериите за получаване на допълнително материално стимулиране в края на календарната 2016 г.
    • Партньорство с неправителствени организации.

 • Актуализирана и публично оповестена Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2016 година;

 • Въведени нови Ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич, приети с Решение 6-18/ 29.03.2016 г. на Общински съвет град Добрич;

 • Проведена процедура за класиране на кандидатствалите организации, одобрените прооектни предложения са финансирани по низходящ ред до изчерпване средствата от 10 000 лева за 2016 година и са сключени договори с пет НПО; В резултат на изпълнение на Програмата за 2016 г. :

 • 27 деца от Добрич със сърдечно-съдови заболявания получиха жизнено важни за тях безплатни висококвалифицирани прегледи, 305 ученици от началните класове на 4 училища в Добрич преминаха неформални интерактивни обучения на тема „Здравословно хранене“ и „Физическа активност“ и участваха в спортни състезания и кулинарни изложби;

 • Хората в неравностойно положение от добричките организации на инвалидите създадоха свои картини сред природата и се научиха чрез силата на изкуството да преодоляват чувството за самота и непълноценност, а СНЦ на сляпо-глухите намериха опора в историята на България по време на Първото българско царство.
    • Предприемане на активни мерки за участие на гражданите при публично обсъждане на бюджетите и годишните програми за капиталови разходи.

 • През м. януари 2016 г., след проведеното публично обсъждане на проекта на Бюджет и на Програма за капиталовите разходи за 2016 г., бе организирана среща с гражданите, на която те получиха конкретни отговори по всяко от постъпилите тогава около 50 предложения – за приемане, отхвърляне, бъдещи възможности за приемане/изпълнение. Предоставянето на конкретни отговори мотивира гражданите за активно участие и в следващи инициативи, допитвания, дискусии, конкурси.
    • Организиране на публични обсъждания.

 • Освен обществените обсъждания в зала (на Общ устройствен план, по въпроси на развитие на спорта в града, по проекта за бюджет, отчета за изпълнението на бюджета за предходната година и др.) през периода са обявени 24 онлайн публични обсъждания на проекти на нормативни актове и други документи от основните общински дейности, за да се даде възможност за по-широко гражданско участие и в съответствие със законовите изисквания, както и с цел намаляване на административните тежести и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

 • Проведена, съвместно с ОИЦ, Информационна кампания за собствениците на многофамилни жилищни сгради за популяризиране на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 • Прозрачност и отчетност в дейностите на всички звена на общинската администрация.

 • В резултат на последователните действия при работа със заявленията за достъп до обществена информация и стандартите, които поддържаме за прозрачност и публичност в управлението и за обслужване на клиентите, Община град Добрич зае 12-то място в Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до информация” от м. април 2016 г. сред 570 администрации.

 • През м. май 2016 г. общината за пореден път участва в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти в категорията „Най-прозрачна общинска администрация“ и зае четвърто място сред включилите се общински администрации.

 • Бе разработен и утвърден План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията – за изпълнение през 2016 – 2017 г., който е изготвен в съответствие със Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и се изпълнява поетапно.
 • Административни услуги:

 • През периода продължи процеса и се изведоха на по-високо технологично ниво програмните продукти, с които дирекция ГРОН работи. Постъпателно се работи за изграждането на Национален електронен регистър по гражданско състояние. Съставени са 1437 акта за раждане, от тях 344 бр. въз основа на документи от чужбина; 619 акта за брак (108 въз основа на документи от чужбина) и 1344 акта за смърт (53 въз основа на документи от чужбина). За изпълнение на задълженията по чл. 41а, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация ежедневно се извършва експортиране и електронно подписване на текущо съставените или променени по административен или съдебен ред актове по гражданско състояние в НРГС, като стъпка при изграждане на е-правителство. С това се дава възможност при подадено искане от гражданите, те да получат удостоверения от подписаните актове и от други общини. Заверени и обработени за Национална база данни са 2166 заявления за постоянен адрес и 2727 адресни карти, издадени са 12496 удостоверения от регистъра на населението, 6156 дубликата на удостоверение за раждане, 1237 за граждански брак и 276 бр. препис –извлечения от акт за смърт за втори и следващ път. Извършени са 1408 бр. заверки на документи за чужбина.За сключените бракове и обработени 237 бр. развода и 15 промени в режима на имуществените отношения са изпратени общо 861 уведомления до Агенцията по вписванията;

 • Обработените документи и преписки през годината (в програмния продукт за документооборот и електронен архив) са над 49 000, от които повече от 14 000 са по изпълнение на административни услуги за гражданите и бизнеса;

 • За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. все повече граждани и юридически лица се възползват от въведените услуги към дирекция Местни данъци и такси:

- уеб базиран модул, позволяващ онлайн проверка на задълженията към общината, чрез който е осигурен достъп по всяко време на денонощието до информация за задълженията за местните данъци, такса за битови отпадъци и такса за притежаване на куче – за отчетния период 53 лица са получили своя ПИН - код;

- чрез внедреното ПОС – терминално устройство за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти, издадени в Р България, своите задължения са платили 1455 лица, които са с 68,59 на сто повече от възползвалите се от тази услуга през същия период на 2015 г.;- 6 645 лица са платили задълженията си чрез разплащане с посредник „ИЗИПЕЙ“ АД , разполагащ с 2 617 каси в цялата страна, които са 46 на сто повече от възползвалите се от тази услуга през същия период на 2015 г.

 • За осигуряване на по-добро и ефективно обслужване на задължените по ЗМДТ лица към Община град Добрич, за данъчна кампания 2016 г., бе подписан договор с „Български пощи“ ЕАД и бе внедрен интерфейс за разплащане с посредник. Това осигури от 23.03.2016 г., възможност за плащане на местни данъци и такси във всяка пощенска станция в страната. Тази нова, евтина и бърза услуга улеснява плащането на местни данъци и такси на живущите в общината, но най-вече задължените лица живущи в други населени места на територията на страната. До 31.12.2016 г. от тази услуга са се възползвали 499 задължени лица.

 • Обявени процедури за възлагане на обществени поръчки: 16 броя;

 • Проведени: събиране на оферти с обява (публични покани съгл. ЗОП (отм.)): 30 броя;

 • Общо сключени договори по обществени поръчки: 175.
 • Оптимизиране на организацията на общинските дейности, свързани с административното обслужване.

 • Оптимизирани са административни процедури по две изменени от ОбС наредби: (1) процедурата Налагане на глоба с фиш по Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич и (2) уведомителна процедура при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда. Бяха разработени и утвърдени нов Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация (м. април 2016 г.), актуализация на Вътрешните правила по Закона за достъп до обществена информация (м. март 2016 г.), нови Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки (м. май 2016 г.), актуализация на Хартата на клиента (м. март 2016 г.), нов Елемент 11 „Система за управление и контрол на дейността на Междинно звено по ОПРР“ като част от Системата за финансово управление и контрол. Част от новите/актуализираните документи са в пряка връзка с услугите за граждани, друга част са насочени към оптимизиране организацията на общинските дейности като цяло.
 • Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие и едноличните дружества собственост на Общината и засилване на текущия контрол. Анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала на база финансови данни към 30.06.2016г. и 30.09.2016 г.:

  • „Комуналефект” ЕООД ;

  • Жилфонд-Инвест ЕООД ;

  • „Столове” ЕООД ;

  • ДКЦ 1 ООД; ДКЦ 2 ЕООД ; ЦПЗД „Д-р Петър Станчев“ ЕООД;

  • „Автобусен Транспорт” ЕООД.

 • Анализ и преразглеждане на участията на общината в смесени дружества, с цел увеличаване на икономическите ползи и дивиденти за община Добрич - „ Жилфонд – Инвест” ЕООД; „ Комуналефект“ ЕООД, ФК „Добруджа 1919“;

 • Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на доходи от отдадено общинско имущество под наем - „Жилфонд – Инвест” ЕООД; „Комуналефект” ЕООД ;

 • Ефективно издирване и актуване на имоти общинска собственост, с цел по-пълно обхващане на състоянието на имотния фонд - Инвентаризация на ДМА на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация;

 • Изготвяне на Правилник за дейността на ОП „Комуналстрой”;
 • Увеличаване броя на електронните услуги, предлагани чрез уебсайта на Община Добрич.

 • През м. юли 2016 г. стартира обновеният официален общински сайт, включващ нова електронна услуга – Система за подаване на сигнали за нередности. За първите шест месеца от внедряване на услугата са постъпили 104 сигнала, по които са предприети/ планирани съответни мерки. Продължава ползването на досега предлаганите е-услуги: през 2016 г. са подадени онлайн 295 предложения и сигнали, 10 онлайн заявления за предоставяне достъп до информация и 147 онлайн заявки за участие в приемните дни на ръководството. Обработени са и получените по е-поща над 1260 заявления за услуги, запитвания, писма, предложения. С оглед на повишаване на прозрачността, в обновения сайт бе разкрита нова рубрика – Свободни работни места, а вследствие промените в Закона за достъп до обществена информация предоставяната информация бе увеличена с допълнителни данни. В изследване на Института за икономическа политика „Твоята община те очаква онл@йн – второ годишно изследване на интернет страниците на най-големите общини в България“ (м. октомври 2016 г.), сайтът на общината бе класиран на трето място, като две от оценяваните категории са „предлагани услуги“ и „съдържание“.
 • Изпълнение на мерки за “подмладяване” на администрацията чрез привличане на мотивирани млади хора с подходящо образование.

 • И през настоящия период Община Добрич предвиди участие в Програма „Старт на кариерата“, Процедури по заетост 2017 г. на Агенцията по заетостта, като заяви назначаване на 4 младши експерти, които да придобият опит и практически знания и същевременно подпомагат работата на функционалните звена. Всички свободни работни места администрацията обявява в създадената рубрика в официалния сайт.
 • Разширяване на обема на предлаганите електронни административни услуги, с цел улеснение на гражданите и на бизнеса.

 • С цел предоставяне на повече възможности на бизнеса и гражданите за ползване на бази данни и в изпълнение решение на Министерски съвет от м. март 2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат, общинска администрация извърши публикуването на данни и регистри в opendata.government.bg.

За подобряване на информираността и комуникацията с гражданите от м. май 2016 г. общинска администрация организира и осигури онлайн излъчване на заседанията на Общински съвет и проследяването им в реално време.


 • Създаване на модел на активна комуникация и индивидуален подход към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на гражданите.

 • През м. февруари 2016 г. Община град Добрич стартира своя официална фейсбук страница. Чрез нея предложихме иновативна практика за мнения, сигнали и предложения на гражданите в своеобразна „виртуална приемна“. Целта на тази практика е да се увеличат възможностите за обратна връзка с гражданите, бизнеса и техните организации. Практиката рядко се прилага в други общини, тъй като съществуват консервативни становища относно интернет общуването, а всъщност то е все по-налагащ се съвременен комуникационен канал и начин за диалог с гражданите.

Всяка седмица фейсбук страницата на община Добрич се превръща в своеобразна "виртуална приемна", като се поставя специално създадена публикация, в коментарите под която гражданите имат възможност да задават въпроси, да споделят своите мнения и предложения. На питанията се отговаря в 7-дневен срок в същата публикация. Предоставена е и възможност, питанията и отговорите да останат конфиденциални, като се използва рубриката „съобщения“, виждана само от екипа на страницата. До сега са публикувани 36 „виртуални приемни“ с постъпили в тях над 310 въпроси, сигнали и мнения. Получените съобщения са над 180. Екипът на „виртуалната приемна“ отговаря на всички постъпили сигнали, предложения и мнения под публикацията, съответно в „съобщения“. Сигналите, които изискват по-задълбочен анализ и проверка, се регистрират в системата за документооборот и за тях отговорите се подготвят в едномесечен срок. Гражданите сигнализират за нерегламентирани сметища, за неравности по улични платна, по системата за разделно събиране на отпадъци, за различните видове социални услуги и проектите на Общината. Те предлагат и решения, които се имат предвид при решаване на определени казуси и проблеми. За улеснение на гражданите е създадена „бележка“ с често задавани въпроси, на които са изготвени отговори. По този начин се избягва повтаряне на темите.

Включването на гражданите в разработването, обсъждането и изпълнението на програми, в решаването на конкретни проблеми или цялостното развитие на Общината, ги прави съпричастни и ангажирани в процесите. Създават се необходимите условия и възможности на жителите на Добрич да дават своята оценка за ефективността на взетите решения и да контролират тяхното реализиране.

Описаната практика бе оценена на първо място в конкурса на Института по публична администрация за добри практики от дейността на администрациите за 2016 г.

Извън „виртуалната приемна“ в ежеседмичните приемни на членовете на кметския екип през годината са приети над 1080 граждани, проведена е и една изнесена приемна.Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции

 • Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води, отговарящи на стандартите на ЕС чрез реализация на проекта за водния цикъл.

 • Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Добрич-фаза I.

 • Подписан договор за БФП за „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич-фаза I“ на стойност 114 901 132 лева – за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км канализационни колектори; реконструиране на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци. ( дата на подписване на договора 29.12.2016 г.)
 • Поетапно и навременно възлагане на работни проекти в съответствие с Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в тясно сътрудничество с граждански и професионални организации. Срок 2019 г.

 • Подготвена, подадена и се реализира Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – Добрич по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Добрич град на стойност: 28 647 972 лева (за основни обекти и 13 39 602 лева и резервни обекти);

 • Инвестиции за обновяване на инфраструктурата в Добрич, насочени към реализация на проекти в периода 2016 – 2023 г., в т.ч.:

  • Енергийна ефективност в жилищни и административни сгради – 4 358 767 лева;

  • Интегриран градски транспорт - 2 699 320 лева;

  • Градска среда – 8 512 534 лева;

  • Културна инфраструктура – 3 717 535 лева;

  • Образователна инфраструктура – 9 359 814 лева;

 • До момента са сключени са договори за около 5 млн. лв.
 • Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали, чрез

 • Сключен договор за БФП за „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ – 1,4 млн. лева – реконструкция на ул. „6-ти Септември”;

 • Сключен договор за БФП за „Енергийно обновяване на 9 многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ – 3 млн. лв;

 • Стартирало изпълнение на двата договора за БФП.

 • До започване на реалните дейности по изпълнението на Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Добрич-фаза I“ усилията на общинска администрация са насочени основно към „изкърпване“ с асфалт на уличните настилки. През 2016 година са ремонтирани 124 улици и междублокови пространства - общо 25 589 кв.м. Обхванати са не само основните пътни артерии, провеждащи интензивното движение, но и улици в кварталите и общинските пътища.

 • За да се подобри общият облик на града и през 2016 г. продължи изграждането на нови автобусни спирки. Вандалски прояви правят наложително по-голямата част от гласуваните за тази дейности средства да се изразходват за подмяна на елементи по вече изградените спирки. Това е причината през годината да бъдат изградени само 4 нови спирки, а да бъдат ремонтирани 10.

 • Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците, Община гр. Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да поддържа маркировката в града - хоризонтална и вертикална. Положената през годината хоризонтална маркировка е 5 750 кв.м.

 • За ограничаване скоростта на движение на МПС на 20 от най-невралгичните участъци от уличната мрежа са изградени съобразени със законовите изисквания нови „повдигнати пешеходни пътеки“.

 • Като превантивна дейност, за да бъдат предотвратени евентуални разливи при обилни дъждове или при засилено снеготопене, през 2016г. е изграден нов мост над дерето на р. Добричка по ул. „Л. Каравелов“, а най-невралгичните участъци от дерето са почистени от наноси, отпадъци и растителност.

 • Благоустрояването на кварталите е една от целите, залегнали в програмата за управление. В тази връзка и през 2016 година продължи функционирането на „Програмата за благоустрояване на обекти–общинска собственост с участие на местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на съвместни инициативи на съсобствениците по отношение на благоустрояване на прилежащите и междублоковите пространства. Реализирани са 21 обекта, които се намират в различни квартали на града – ж.к. Добротица; ж.к. Балик; ж.к. Дружба, ул. Стоил войвода; ул. Синчец и др.

 • Друга дейност по благоустрояване на кварталите, която е реализирана през изминалата година, е изграждането на детски и спортни площадки. С привлечени средства на спонсори и средства на общината възстановена и реновирана комбинирана детска и спортна площадка в ж.к. Балик, а две нови детски площадки са изградени по ул. Хан Тервел / рилски блокове/. Изграждането на такъв тип съоръжения стимулира физическата активност на децата и възпитава у тях чувство на отговорност за съхраняване на градското пространство.

 • В целта благоустрояване на кварталите и превръщането им в по-добро място за живеене попадат и дейностите по проекти и програми, насочени към енергийната ефективност на жилищни сгради. През годината завършиха обследванията на 39 жилищни сгради. За тях вече са изготвени технически паспорти и сертификати за енергийна ефективност. Обявена е обществена поръчка за 10 от сградите. Дейностите ще продължат през 2017 г.

 • Неразделна част от инфраструктурата на един град е неговата зелена система. Тя е и средство за благоустрояване на откритите пространства. В развитието на Зелената система на град Добрич е достигнат момент, в който с особена острота изникват проблемите с амортизираните биологични и благоустройствени фондове и с хармоничното взаимодействие между нея и другите системи на градската среда.

 • Основен акцент в работата по озеленяването през изминалата 2016 г. е поддържането на уличните насаждения. Това се налага от факта, че по-голямата част от постъпилите около 550 заявления/жалби/сигнали от граждани са свързани именно с улични дървета. На база на извършените огледи и анализ на ситуацията е съставен доклад за състоянието на уличното озеленяване. Анализът сочи, че мерките спрямо насажденията се прилагат на авариен принцип, липсва концепция за поддържането и развитието на уличното озеленяване, като съществен елемент от зелената система на града. Набелязани са мерки за решаване на проблемите. Тези мерки ще се реализират поетапно в годините, тъй като проблемите са се натрупвали в продължение на много десетилетия. Прилагането им е наложително за да се контролира развитието както на короните, така и на кореновата система.
 • Създаване на нова транспортна схема с преосмисляне на пътните връзки и стимулиране на алтернативите на автомобилното придвижване

В рамките на отчетния период са извършени:

 • Актуализация на вътрешноградските и междуселищни транспортни схеми, местата на спирките на градския транспорт и стоянките за таксиметров превоз, чрез допитване до гражданите и превозвачите - Проучени 34 сигнала и предложения от институции и граждани; на които е даден отговор.

 • Подписани 18 временни договори за осъществяване на автобусен превоз на пътници;

 • Издадени 170 броя разрешителни и 31 броя стикера за таксиметрова дейност.

За екипа ни благоустрояването на кварталите не е въпрос само на инфраструктура, но и въпрос са култура. Създаването на по-добри битови условия възпитава ценности, затова развитието и модернизацията на инфраструктурата пряко кореспондира и със следващия приоритет.Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница