Отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание. Проекто-бюджета за 2016 г е приет с Решение №7/17. 03. 2016 г на Общото събрание на нч „Обнова-1939 с. Борино, обл. СмолянДата27.11.2017
Размер369.58 Kb.
Размер369.58 Kb.

НЧ „ОБНОВА-1939” С. БОРИНО

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

 1. Осман Кафа

 2. Екатерина Сариева

 3. Юлка Чолакова

 4. Бехидже Усева

 5. Шенгюл Чавдарлиева

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ:

 1. Билгин Асанов

 2. Джамал Онбашиев

 3. Шенол Таир


Д О К Л А Д

за работата на читалищното настоятелство при

НЧ „Обнова-1939”- с. Борино, обл.Смолян

за 2016 година

Отчетния доклад на НЧ „Обнова-1939” е изготвен и представен съгласно чл. 26 а.(4) от Закона за народните читалища. 1. Народно читалище„Обнова-1939”- с. Борино, обл.Смолян е вписан в регистъра на организациите с нестопанска цел на Окръжен съд- Смолян с Решение № 1156/02.10.1997 г.

 2. В съответствие с чл.10, ал. 1,2 от Закона на народните читалища НЧ „Обнова-1939”- с. Борино е вписано в регистъра на народните читалища под №291/01.08.2016 г.

 3. Читалищната библиотека отговаря на изискванията, заложени в чл.8 на Закона за обществените библиотеки. Библиотечен фонд / Брой библиотечни единици- 17 142 тома.

 4. Във връзка с изпълнение на изискванията заложени в чл.26, ал.1,2 от ЗНЧ относно годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание. Проекто-бюджета за 2016 г. е приет с Решение № 7/17.03.2016 г. на Общото събрание на НЧ „Обнова-1939” с. Борино, обл.Смолян.

 5. В изпълнение на изискванията на чл.26, ал.4 от ЗНЧ. Докладът за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година беше представен на 24.03.2016 г. пред Кмета на Община Борино и Общински съвет.

 6. С Решение №72/20.04.2016 г. Общински съвет Борино приема и одобрява Доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2015г.

 7. С деловоден номер: ВХ16068786/01.04.2016 Г. беше регистриран в Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Смолян годишна декларация на основание чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ.

 8. На 14.04.2016 г. се сключи Договор за обслужване от служба по трудова медицина с „Ферекс консулт СТМ”ЕООД- Смолян на основание чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 9. В съответствие с чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища с наш изх. 12/ 08.11.2016 г. беше представен на Кмета на общината Програмата за дейността и Календар на културните събития през 2017 г. на НЧ „Обнова-1939”- с. Борино, обл.Смолян./срок 10 ноември/.

 10. През 2016 г. се проведоха седем (7) заседания на настоятелството и едно(1) общо събрание.

 11. Субсидирана численост през 2016 г.- 5 бр.

 12. Общ бюджет на читалището през предходната година- 40583.87 лв.

 13. В изпълнение на чл. 26а, ал.3 от Закона за народните читалища на 28.12.2016 г. се сключи Договор №63 между Община Борино, представлявано от Мустафа Караахмед- Кмет на община Борино и НЧ „Обнова-1939”- с. Борино, представлявано от инж. Осман Кафа- Председател, за организиране дейностите, на които читалището е посочено като организатор в Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Борино през 2017 г. в размер на 36 500 лв.

 14. Материално- техническа база- Читалището разполага с обществено достъпен сграден фонд с обща площ- 3442 кв. м и помещения за читалищна дейност. Разполага с технически средства и интернет.

 15. Няма наложени санкции на читалището по чл. 31, 32 и 33 от Закона за народните читалища.

През 2016 г. в читалището се реализираха следните дейности:

1.Библиотечна дейност

Читатели-153 бр., ползватели на интернет- 128 бр.

Проведени часове в библиотеката с ученици и направени презентации с мултимедията- 31 бр. с 232 посетители.

2.Школи, кръжоци, клубове по изкуства

Школа по пиано- 26 бр. до 18 год.

Школа по народни танци- 15 бр. над 18 год.

Клуб „Традиция”- 17 бр. над 18 год.

Битови групи- Фолклорен ансамбъл Борино- 25 бр.: 17 над 18 год. и 8 до 18 год.

ДЮФТА „Боринче”- 70 бр. до 18 год.

3. Форми на участие и изява в местни, регионални, национални и международни фестивали и конкурси.

Местни- 12 бр.

Регионални- 8 бр.

Национални- 4 бр.

Международни- 5 бр.

Художествената дейност при читалището се реализира от

ДЮФТА „Боринче”и ТФ „Ритъм”, Фолклорен ансамбъл Борино, Клуб „Традиция” и Школа по пиано

1.Съвместно мероприятие с ТФ „Балканика” с.Ягодина, организирано на 7.01.2016г.за 5-ти рожден ден на ТФ”Ритъм”.

2.Организирано празнуване Деня на влюбените и Трифон-Зарезан с различните танцови групи-14.02.2016г.

3.Празнуване на 16 рожден ден на ДЮФТА”Боринче” на 1.03.2016г.

4.Организирано празнуване и отбелзване на 3.03 и 8.03 с танцовите групи.

5.Участие на Боринче в Международен фестивал за Празникa на Детето 23 април в Турция-Саръер,Истанбул,Турция-19.04 до 24.09.2016г.организатор-община Саръер,Истанбул.

6.Организирано отбелязване на Международния ден на танца -29.04.2016г.

7.Участие на танцьорите от различните възрастови групи в Пролетен празник-,,Хъдърлез-Гергьовден-Едрелезе”-6.05.2016г. с.Борино организатор-Община Борино.

8.Участие на Боринче и Ритъм в Национален събор-Парк Лаута-гр.Пловдив-14-15.05.2016г.

9.Участие на Боринче на 19.05.2016г. в СУ”Н.Вапцаров”-с.Борино

10.Участие на Боринче и Ритъм в Празника на с.Буйново-22.05.2016г.

11.Участие на Боринче в Международен Детски Етнофестивал,,Децата на Балканите-с духовност в Европа”-Минерални бани,Хасковска област 31.05-1.06.2016г,организатори –Oбщина Хасково,КНСБ и Благотворителен фонд,,Проф.д-р Желязко Христов,Д.М.”

12.Участие на Боринче в Балкански шампионат по фолклор,,Евро фолк-Жива вода 2017”-гр.Хисаря на 10.06.2016г. организатори Община Хисаря,Евро фолк Академи под егидата на ЕАФФ.

13.Участие на Ритъм в „Празника на хорото” в Баните-18.06.2016г.

14.Участие на Боринче в Национален Фолклорен конкурс”Рожен”-15-17.07.2016 г.

15.Участие на Боринче и Ритъм в Международни Арт фестивали ,,Черноморски перли”-Слънчев бряг и Свети Влас-19-26юли 2016г. организатор- Нестия Интерфоруми за Изкуствата,Община Слънчев бряг и Община Свети влас.

16.Участие на всички танцови групи при читалището в Традиционен Празник на с.Борино на 6-7.08.2016 с.Борино,организатор-Община Борино.

17.Участие на Боринче в Традиционни културни празници,,Събор Сърница”-12-14.08.2016г.в местноста,,Събора”с.Сърница,организатор-Община Сърница.

18.Участие на Боринче и Традиционен празник на с.Змейца-3.09.2016г.организатор-Община Доспат.

19.Участие на Боринче и Ритъм в Традиционен празник на с.Ягодина-4.09.2016г.организатор-Община Борино.

20.Участие на Боринче в 15 Национален Фолклорен фестивал с Международно участие на 5.09.2016г. гр.Неделино, организатори-кмет на община Неделино.

21.Участие на Боринче за Първи учебен ден-СУ”Н.Вапцаров”-15.09.2016г.

22.Участие на Боринче в съвместен концерт с ФА”Филип Кутев”-гр.Девин-16.09.2016г.

23.Участие на Боринче в Традиционен празник на с.Гьоврен- на 24.09.2016г.организатор-Община Девин и кметство с.Гьоврен.

24.Организирано мероприятие на двете групи на 1.10.2016г. за отбелязване на Международния ден на музиката.

25.Участие на Боринче и Ритъм във Фолклориадата-„На хорото в сърцето на Родопите”-гр.Смолян-12.11.2016г.

26.Участие на Боринче и Ритъм в концерт посветен на „Дните на Американската култура”-25.11.2016г.

27.Участие на Боринче в Патронният празник на СОУ”Никола Вапцаров”-07.12.2016г.

28.Новогодишно мероприятие с самодейците при НЧ”Обнова-1939” в Тешел-25.12.2016г.

29.Новогодишна дискотека с децата самодейци при НЧ”Обнова-1939” с.Борино,обл.Смолян-26.12.2016г.-СПА-Борино

30.На 3 март.За отбелязване на„1март-Ден на самодееца” и „3 март –Националния празник на България” участници от ансамбъла се включиха в тържеството организирано съвместно със самодейците от читалището в с. Ягодина .

31.На 8 март в х-л „ Дейзи” беше отбелязан Международния ден на жената с тържество организирано от Читалищното настоятелство и бяха поканени всички жени самодейки.


32.На 6 май Ансамбъл „Борино” участва в пролетния празник „Хъдърлез – Гергьовден”в с. Борино.От името на кмета Мустафа Караахмед бяха връчени две грамоти : на Младежката група и на Фолклорната група на възрастните самодейци.

33. На 6 май Ансамбъл „ Борино” изнесе концерт на традиционния празник в с.Кожари.За участието беше връчена грамота от името на кметския наместник О. Бачков

34.На 21 май Ансамбъл „Борино” участва в ХXI-ят Национален фолклорен фестивал “Костандово – 2016”.Бяха присъдени три грамоти и два плакета: на Младежката група , на Фолклорната група на възрастните самодейци и грамота за индивидуално представяне на Асен Чолаков.

35.На 22 май Ансамбъл „Борино” изнесе фолклорен концерт в село Буйново. За участието са връчени две грамоти от кмета на с.Буйново.

36.На 1 юни по случай„1 юни –Международен ден на детето”-Детската вокална група при читалището изнесоха концерт в организирания детски празник в град Девин. За участието си бяха наградени с грамота от организаторите.

37.На 6 юли Ансамбъл „ Борино” участва в концерт по случай Рамазан байрам в с. Борино.

38.На 17 юли Ансамбъл „ Борино” участва в Национален събор на народното творчество и животновъдство „РОЖЕН-2016”.За представянето си беше отличен с три грамоти: Грамота за участие ,Грамота за присъдено второ място от журито и грамота за индивидуалното представяне на Асен Чолаков.

39. На 31 юли Ансамбъл „ Борино” участва в „XVIII- Международен фестивал за автентично пеене” в гр.Дорково.За участието си беше отличен с диплом и плакет.

40.На 7 август Ансамбъл „ Борино” участва във фолклорния концерт на традиционните тържества на с. Борино. Участниците бяха удостоени с две грамоти от името на кмета на селото Мустафа Караахмед.

41. На 14 август Ансамбъл „ Борино” изнесе фолклорен концерт в гр. Сърница.За представянето беше удостоен със грамота от името на кмета на гр. Сърница.

42. На 20 август Ансамбъл „ Борино” участва във Фестивал на Народното творчество в град Доспат с две групи – Детска вокална група и Фолклорната група на възрастни самодейци.И двете групи бяха удостоени с грамоти за отлично представяне от името на кмета на гр. Доспат.

43.На 4 септември Ансамбъл „ Борино” участва в програмата по откриването на традиционния празник на село Ягодина.
Награди през годината – 1- Златен медал- гр.Неделино,

1- Сребърен медал-гр.Хисаря, 2- Купи за отлично и автентично представяне, 5-Плакета , Грамоти за всяко от участията .


Председател на НЧ „Обнова-1939” с. Борино:

Осман Кафа

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:


 1. Осман Кафа

 2. Екатерина Сариева

 3. Юлка Чолакова

 4. Бехидже Усева

 5. Шенгюл Чавдарлиева

с. Борино

20.03.2017 г.ПЛАН

За работата на читалищното настоятелство при

НЧ „Обнова- 1939” с. Борино, общ. Борино за 2017 год.

Дата

Място

Културна проява

Организатор/и

ЗА Контакти

януари

с. Борино, област Смолян

Бабинден

Отбелязване на празника със самодейните състави на читалището

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Асен Чолаков

0895704550февруари

14 февруари

19 февруари

21 февруари
с. Борино,

област Смолян

с. Борино,

област Смолян

с. Борино,

област Смолян


Отбелязване Деня на влюбените „Любовта в литературата”

Отбелязване на 144 години от гибелта на Васил Левски

Табло за живота и делото на Васил Левски

Международен ден на майчиния език

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино


Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Асен Чолаков

0895704550март

1 март


3 март

3 март


8 март

с. Борино,

област Смолян

с. Борино,

област Смолян

с. Борино,

област Смолян

с. Борино,

област СмолянОтбелязване Деня на самодееца

Културна изява на самодейците на читалището

Национален празник

Табло. Освобождението на България в литературата.

Празнична концертна програма от самодейците на читалището на връх Свети Илия, с. Ягодина

Международен ден на жената

Поетичен рецитал. Презентация за жената и майката в библиотеката

Художествена програма на самодейците за празника.

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Народно читалище „Светлина-1954” с. Ягодина

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Народно читалище „Обнова-1939” с. БориноАсен Чолаков

0895704550

Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Асен Чолаков

0895704550

Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Асен Чолаков

0895704550
Април

19 април- 24 априлс. Борино,

област Смолян

Община Саръер, Истанбул, Турция


Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Кампания „Бъди грамотен- прочети книга”

Пътят на книгата. Пътешествие до читалищната библиотека- беседа.

Международен фестивал за Празника на Детето на 23 април


Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Община Саръер, Истанбул, ТурцияНина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bgмай

6 май


14 май-15 май

24 май


май

31 май- 1 юни
с. Борино,

област Смолян

гр.Пловдив

Район Тракия

с. Борино,

област Смолян

гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик

Минерални бани

област Хасково


Гергьовден- Хъдърлез- Едерлезе”-Пролетен празник на Борино.

Пловдив- Европейска столица на културата

Мероприятия, посветени на Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура

Национален фолклорен фестивал „Костандово-2017”

Международен Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”

Община Борино

Народно читалище „Обнова-

1939” с. Борино

Кмет на район Тракия

Народно читалище „Обнова-

1939” с. Борино,Средно училище „Никола Вапцаров”

Кметство Костандово, Народно читалище „Просвета- 1919”

Община Хасково, КНСБ и Благотворителен фонд „Проф.Желязко Христов”Асен Чолаков

0895704550

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Асен Чолаков

0895704550

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg
юни

1 юни


2 юни- 12 юни

11 юни- 12 юни

15 юни- 17 юни

18 юнис. Борино,

област Смолян

гр. Хисаря, област Пловдив

гр. Девин,

област Смолян

Рожен, област Смолян

с. Баните,

област СмолянМеждународен ден на детето

Светът на детето”- творчески занимания и инициативи от деца за деца в библиотката.Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк- Жива вода 2017”

Фолклорен танцов фестивал

Национален фолклорен конкурс „Рожен 2017”

Празник на хорото

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Община Хисаря

Община Девин, Девин Денс Клуб

Кмет на община Смолян, Фондация „Наследство в бъдещето”

Народно читалище „Просвета- 1947”- с. Баните


Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Асен Чолаков

0895704550

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg


юли

19 юли- 26 юли
гр. Дорково, област Пазарджик

Слънчев бряг и Свети ВласМеждународен фестивал за автентичен фолклор

Международен Арт фестивали „Черноморски перли”

Кметство Дорково, Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” с. Дорково

Община Слънчев бряг, Община Свети Влас, Нестия Интерфоруми за изкустваАсен Чолаков

0895704550

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg


август

с. Борино,

област Смолян
Празник на община Борино

Община Борино

Народно читалище „Обнова-1939”с. БориноАсен Чолаков

0895704550

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg


септември

3 септември- 5 септември

6 септември

16 септември- 18 септември

19 септември- 21 септември

22 септемвригр. Неделино, област Смолян

с. Борино,

област Смолян

гр. София

гр. Девин, област Смолян

с. Борино,

област Смолян


Национален фолклорен фестивал с международно участие

Ден на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Исторически факти- табло.

Международни фолклорни празници „Поздравяваме София- 2017”

Международен фестивал „Балкански ритми”

Ден на независимостта на България. България в стихове и картини- табло.

Кмет на Община Неделино

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Фолклорен център „Нестия”, Столична община и Национален дворец на културата

Кмет на Община Девин

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино


Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Асен Чолаков

0895704550

Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg


октомври

1 октомври

9 октомври- 11 октомври

15 октомври
с. Борино,

област Смолян

с. Микрево, община Срумяни, област Благоевград

гр. ПловдивМеждународен ден на възрастните хора и Международен ден на музиката. Отбелязване на събитията с различни инициативи .

Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува”

Национален фестивал „На хорото под Тепето”

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Община Струмяни, Министерство на културата и Арт център Илинденци

Кмет на район и Танцов колектив „Луди млади”


Асен Чолаков

0895704550

Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg


ноември

1 ноември

12 ноември

26 ноември
с. Борино,

област Смолян

гр. Смолян

гр. Пазарджик
Ден на народните будители. Будителите от Възраждането до днес. Табло, беседа.

Национална фолклориада „На хорото в сърцето на Родопите”

Национален фестивал за танцов фолклор „Тракийска броеница”то в сърцето на Родопите”


Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Областен управител и Военен клуб- Смолян

Кметство гр. Пазарджик и Танцов колектив „Хорце”


Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Севдалина Онбашиева

0888123367

sisa_67@abv.bg

Севдалина Онбашиева 0888123367

sisa_67@abv.bg
Декември

3 декември

24 декември- 30 декември


с. Борино,

област Смолян

с. Борино,

област СмолянМеждународен ден на хората с увреждания. Съвместно мероприятие със съюза на хората с увреждания и читалището.

Коледни и новогодишни тържества. Изяви на самодейците на читалището.

Изработване на коледни и новогодишни картички от участниците в „Работилница за идеи”.

Съюз на хората с увреждания при община Борино

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино

Народно читалище „Обнова-1939” с. Борино


Асен Чолаков, Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg

Асен Чолаков, Севдалина Онбашиева Нина Благоева

тел.030422607

obnova_borino@abv.bg
ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

 1. Осман Кафа

 2. Екатерина Сариева

 3. Юлка Чолакова

 4. Бехидже Усева

 5. Шенгюл Чавдарлиева

Председател на НЧ „Обнова-1939” с. Борино:

Осман КафаНародно читалище „Обнова- 1939” с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян
У С Т А В

НА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОБНОВА-1939” С. БОРИНО, ОБЩ.БОРИНОНародните читалища са първите и най-старите организирани структури на Гражданското общество в България. Те са уникални по своята същност граждански доброволни обединения, появили се далеч преди всички познати днес неправителствени организации, заемащи особено място в нашата историята и имащи съществена роля за утвърждаване ценностите на гражданското общество у нас.

Читалищата са безспорно припознати от българското общество като устойчиви културни институции, които имат специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията.

В съвременните условия, запазвайки своята социална легитимност и гъвкавост, простирайки се на територията на цялата страна читалищата те са призвани да откликнат на новите потребности на българското общество.

Добрата правна рамка за българските читалища е предпоставка за пълноценното продължаване на мисията на тези организации като пазители на националната култура и идентичност в контекста на предизвикателствата на днешния ден, свързани с новите информационните технологии, модерните средства на комуникация и глобалното общуване.

Г Л А В А П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1).Народното читалище е традиционно самоуправляващо се културно, просветно сдружение в населеното място, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. В дейността на читалището могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол,политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

(2)Читалището е юридическо лице с нестопанска цел.

Чл.2.(1)Целите на народното читалище са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със:

1.развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място;

2.запазва обичаите и традициите на българския народ;

3.разширява знанията на гражданите и ги приобщава към ценностите и постиженията на науката,изкуството и културата;

4.възпитава и утвърждава националното самосъзнание;

5.осигурява достъп до информация.

(2) За постигане на целите по ал. 1 читалището извършва основни дейности като:

1.урежда и поддържа библиотеки, читални, фото, фоно-филмо и видеотеки, както и създава поддържане на електронни информационни мрежи;

2.развива и подпомага любителското художествено творчество;

3.организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видео-показ,

празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

4.събира и разпространява знания за родния край;

5.създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;

6.предоставя компютърни и интернет услуги;

7.осигурява достъп до информация;

8.създава и подържа електронни информационни мрежи;

9.младежки дейности;

(3)Народното читалище може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели.

Народното читалище не разпределя печалба.

(4)Народното читалище няма право да предоставя собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно:

1.за хазартни игри и нощни заведения;

2.за дейност на нерегистрирани по Закона на вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3.за постоянно ползване от политически партии и организации;

4.на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Чл.3.(1)Народното читалище може да се сдружава за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на закона.

(2) Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с имуществото на народното читалище, които са техни членове.
ГЛАВА ВТОРА

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА,

ЧИТАЛИЩНИ СДРУЖЕНИЯ ЧИТАЛИЩА
Чл. 4. (1) Читалище могат да учредят най-малко 50 дееспособни физически лица които вземат решение на учредително събрание.

(2) Учредителното събрание приема устава на читалището и избира неговите органи. Уставът урежда:

1. наименованието;

2. седалището;

3. целите;

4. източниците на финансиране;

5. органите на управление и контрол, техните правомощия, начина на избирането им, реда за свикването им и за вземане на решения;

6. начина за приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за определяне на членския внос.

(3) Читалището може да открива клонове в близки квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища.

Чл.5. (1) Читалището придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за организациите с нестопанска цел на окръжния съд, в чийто район е седалището на читалището.

(2) Действията на учредителите, извършени от името на народното читалище до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

(3) Вписването на читалищата в регистъра на окръжния съд се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която се прилагат:

1. протоколът от учредителното събрание;

2. уставът на читалището, подписан от учредителите;

3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището, и валидният печат на читалището;

(4) В регистъра се вписват:

1. протоколът от учредителното събрание;

2.уставът на читалището, подписан от учредителите;

3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището и валидния печат на читалището;

4. името и длъжността на лицето, което представлява читалището;

5. настъпилите промени по т.1-4

(5) Наименованието на народното читалище трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. То се изписва на български език. Към наименованието на читалището се добавя годината на неговото първоначално създаване.

(6) Седалището на читалището е населеното място, където се намира неговото управление. Адресът на читалището е адресът на неговото управление.

(7) Всяка промяна в обстоятелствата по ал. 4 трябва да бъде заявена в 14-дневен срок от възникването й.

(8) Народното читалище може да кандидатства за държавна и/или общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок от вписването в регистъра по чл. 6.

Чл. 6 (1) Към министъра на културата се води публичен регистър на народните читалища и читалищните сдружения.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:

1. наименованието на читалището или читалищното сдружение;

2. седалището на читалището или читалищното сдружение и източникът на първоначалното му финансиране;

3. клоновете на читалището;

4. името на лицето, коетопредставлява читалището или читалищното сдружение;

5. ЕИК по БУЛСТАТ;

6. настъпилите промени по т.1-5.

(3) Всяко читалищно настоятелство или управителен орган на сдружение в 7-дневен срок от вписването на читалището или читалищното сдружение в съдебния регистър

подава заявление за вписване в регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията - и списък с членуващите в тях читалища.

(4)Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра по ал.1 и уведомява служебно за това кмета на общината, където се намира седалището на читалището или читалищното сдружение.

(5) На читалищата, които не са вписани в регистъра по ал. 1, не се предоставят субсидии от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за ползване.
ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 7. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

(2)Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1.действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани; Право на глас имат само регистрирани членове, които са платили членския си внос за текущата година.

2. спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.(3) Води се регистър на читалищните членове. Членството се:

1.учредява с молба и решение на Настоятелството;

2. продължава с акта на плащането на членския внос.

(4) Членството се прекратява:

1. с писмено заявление на читалищния член.

2. когато не е платен членския внос в рамките на календарната година;

3. когато Общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение, уронващо името на читалището или за нанесени стопански и финансови щети в особено големи размери.

(5) Членовете на читалището имат право:

1. Да избират ръководни органи и да бъдат избрани в тях най-малко 2 години непосредствено преди избора са били членове на читалището.

2. Да получават информация за дейността на читалището;

3. Да участват в обсъждане на читалищните дейности, както и ползват с предимство неговата база и услугите му;

(6) Членовете на читалището са длъжни:

1. Да плащат редовно членския си внос;

2. Да спазват Устава на читалището;

3. Да участват според възможностите си в дейността на читалището;

4. Да опазват недвижимото имущество и предприемат стъпки за обогатяването му;

(7)Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

1. професионални организации;

2. стопански организации;

3. търговски дружества;

4. кооперации и сдружения;

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.(8) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Чл. 8. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

Чл. 9. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание.

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл. 10. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;

3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището; 4. изключва членове на читалището;

5. определя основните насоки на дейността на читалището;

6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение; 7. приема бюджета на читалището;

8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9. определя размера на членския внос;

10. отменя решения на органите на читалището;

11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината; 12. взема решение за прекратяване на читалището;

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Чл. 11. (1)Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други

общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

(4) Решенията по чл. 10, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(5) Две трети от членовете на общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.

(6) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 12. (1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

1. свиква общото събрание;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;

5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.

Чл.13. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от Общото събрание за срок до 3 години.

(2)Председателят:

1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;

2. представлява читалището;

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание; 4. отчита дейността си пред настоятелството;

5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.Чл. 14 (1) Секретарят на читалището:

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2. организира текущата основна и допълнителна дейност;

3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.Чл. 15. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години.

(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата.Чл. 16 Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл. 17 Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

Чл. 18 Председателя, членовете на Настоятелството и членовете на Проверителната комисия могат да получават и възнаграждение .

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 19. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл.20.Читалището може да получава и допълнителна субсидия;
Чл.21 (1). Читалището набира средства от следните източници:

1. членски внос;

2. културно-просветна и информационна дейност;

3. субсидия от държавния и общинските бюджети;

4. наеми от движимо и недвижимо имущество;

5. дарения и завещания;

6.такси за участие в курсове и школи;

7.други приходи;(2) С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените приходи на общината.

(3)Гласуваната от общинския съвет субсидия за народните читалища, определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се отклонява от общината за други цели.

Чл.22. (1) Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление.

(2) При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда средствата се осигуряват от общинския съвет.

Чл. 23. (1) Читалищата не могат да отчуждават недвижими вещи и да учредяват ипотека върху тях.

(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл. 24. Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалищата, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

Чл. 25. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.Чл. 26. (1) Председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.

(2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.

(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

(4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

(5) Докладите по ал. 4 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища - вносители на докладите.
ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 27. (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако:

1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;


2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;

3. е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години; в тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище;

4. не е учредено по законния ред;

5. е обявено в несъстоятелност.

(2) Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата.

(3) Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

Чл. 28. Читалищното сдружение, в което е членувало прекратеното читалище, не може да претендира за разпределянето на имуществото на това читалище.

Чл. 29. За неуредените в този Устав случаи се прилага ЗНЧ и Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

ГЛАВА ШЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Председател и/или секретар на читалище, който предостави имущество в нарушение на чл. 2, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. и с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок 5 години.

Чл. 31. Председател на читалище или представляващ читалищно сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или читалищните сдружения в срока по чл. 6, ал. 3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.

Чл. 32. Председател на читалище, който не представи доклад за изпълнението на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срока по чл. 26, ал. 4, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.

Чл. 33. (1) Нарушенията се установяват с актове на:

1. оправомощени от министъра на културата длъжностни лица - за нарушения по чл. 31;

2. кмета на съответната община или оправомощени от него длъжностни лица - за нарушенията по чл. 30 и 32.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър, съответно от кмета на общината.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Събраните глоби за нарушения по чл. 31 се внасят в Национален фонд "Култура".
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Читалището има кръгъл печат, надпис Народно читалище „ОБНОВА” - 1939

с. БОРИНО, обл. Смолян в средата разтворена книга с годината основаването му - 1939


2.Празник на читалището е 24-ти Май,

3.28. II. е рождената дата на читалището.

Този устав е изработен въз основа на Закона на народните читалища

Доп.-ДВ,бр.42 от 2009 год.4. Този устав е приет на събрание на читалището, състояло се на 28.04.2010 г. и изм. и доп. на Редовно общо събрание, състояло се на 27.03.2014 г., в сила от 01.04.2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

 1. Осман Кафа

 2. Екатерина Сариева

 3. Юлка Чолакова

 4. Бехидже Усева

 5. Шенгюл Чавдарлиева

Председател на НЧ „Обнова-1939” с. Борино:

Осман Кафа

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница