Отчет за развитието на община стралджа през мандат 2011-2015Гстраница1/3
Дата23.02.2017
Размер492.56 Kb.
Размер492.56 Kb.
  1   2   3

ОТЧЕТ

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРЕЗ МАНДАТ 2011-2015Г.

/Третата година от управлението през мандат 2011-2015 г./


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Измина третата от четирите години на мандат 2011-2015 г. Единадесет години съм кмет на община Стралджа и живея с проблемите и тревогите на всеки гражданин, с потребностите на всяка институция и неправителствена организация. Това изисквам и от ръководената от мен Общинска администрация. С тези 3 години навлизаме в последната година на мандата и се очаква в максимална степен при ограничените бюджетни средства да са постигнати голяма част от целите.

Изтеклата година бе твърде динамична година. Година, в която последователно и систематично изпълнявахме редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в наша компетентност, в сферата на: общинското имущество, финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

В същото време едногодишният период бе време, в което отвъд функциите си на администратор, Община Стралджа бе катализатор на важни процеси, проводник на стратегически политики, възложител на обществени поръчки на немалка стойност за инвестиции в публична инфраструктура.

При изпълнението на тези функции, никога не съм отстъпвал от основните принципи с които преди 11 години спечелих доверието на хората и поех кметския пост:

• Открито управление и прозрачност на процесите;

• Законосъобразност и целесъобразност;

Диалогичност и партньорство;

• Финансова стабилност и дисциплина;

• Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати.
Оценявайки трите години на мандат 2011-2015 мога да отчета, че през цялото време упорито и последователно са реализирани голяма част от поетите ангажименти за постигането на основните приоритети в управленската ми програма.


1. НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА:

За съжаление и в този отчет трябва да отбележа, че той се развива се развива в условия на световна икономическа криза, което неминуемо се отразява както на обемите работа, финансите, междуфирмената задлъжнялост,така и върху наемането на работна ръка.


Предвид характеристиката на общината селското стопанство е развито във всички населени места и има водеща функция по отношение на цялостното социално-икономическо развитие като отрасъл-източник на доходи в подържа част от промишлената функция на общината най-вече хранително – вкусовата. Земеделието и преработвателната промишленост формират над 80% от създадената брутна добавена стойност и над 60% от заетостта във фирмения сектор.

Най - голямото богатство на общината си остава обработваемата земя - 432157 дка и горския фонд(общински,държавен и частен) в размер на 89580 дка. Средно на глава от населението на общината се падат по 33.24 дка обработваема земя, което е значително над средното за страната,

С цел стимулиране и подпомагане дейността на сектор земеделие са предприети следните действия:


 • продължава добрата практика на общинска администрация съвместно с Общински съвет за предоставяне за ползване на регистрираните, като земеделски производители животновъди от общината, около 15 000 дка. пасища и мери. Тяхно задължение е да ги подържат в добро екологично състояние. Ползата за наемателите - получават субсидии за единица площ. За 2014 г. за наетите общински пасища и мери животновъдите са получили 457 хил.лв. субсидии, което е една солидна подкрепа на дейността им;

 • През 2012, 2013 и 2014 г. чрез търг са отдадени под наем, част от захрастените пасища и мери с цел почистване и поддържане в добро земеделско и екологично състояние;

 • Като мярка от Стратегията за управление на общинската собственост ежегодно се организират търгове за отдаване под наем на общински земеделски земи. В момента действат 128 договора и приходите от тях към 31.10.2014 г. възлизат на 203 403 лв., или на 94.61% от плануваните.

 • с цел привличане на инвеститори, а така също и осигуряване на собствени приходи в общинския бюджет през 2014 г бе извършена продажба на земеделска земя в землището на с.Александрово, чрез търг, като постъпленията от продажба на земя общо, възлизат на 554 277 лв., което съставлява 100.78% изпълнение. Тези постъпления бяха използвани за изкърпване на уличната мрежа в гр.Стралджа.

 • През 2014 г. приключи дейността по изкупуване на земеделски земи от частни лица в землището на с.Воденичане с цел изграждането на пункт за зимно подържане към АМ „Тракия”. С реализацията на проекта ще се осигури още една възможност за пряк достъп до автомагистралата. Целта - повишаване инвеститорския интерес към гр.Стралджа и съседните населени места чрез осигуряване на удобна пътна инфраструктура.

 • През 2014 год., със съдействието на общинска служба „Земеделие” и кметовете и кметските наместници, продължи добрата практика за сключване на доброволни споразумения за ползването на земеделските масиви в землищата на селата Тамарино, Първенец, Саранско, Стралджа, Каменец, Леярово, Войника, Воденичане, Иречеково, Маленово, Атолово, Палаузово, Люлин, Правдино, Александрово и Джинот - общо в 16 землища. Нарастването спрямо 2013 е 60%. Активната разяснителна кампания на Общината убеди земеделските производители, че този процес води до уедряване на обработваемите площи и предпазване от застъпвания при регистрацията по ИСАК.


Общински горски територии:

Горските територии в общината се стопанисват и управляват съгласно изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове. Изграденото общинско звено ”Горско стопанство” състоящо се от един ръководител и двама служители горска охрана, съвместно с общинска администрация, работи активно за ефективното стопанисване и управление на горските територии. Дейността на звеното се изразява в:

1. Инвентаризация на общинските горски територии съвместно с експерти от РДГ-Сливен, Лесозащитна станция гр.Варна и експерти от общинска администрация. Установено е съхнене на иглолистните култури-бор в Каменец и Войника. Изпълняват се направените предписания - завишаване на процента на санитарната сеч на 50% с цел ограничаване на съхненето.

2. Изготвен горскостопански план на общинските горски територии. Той регламентира дейностите в общинските горски територии за 10 годишен период.

3. През 2014 г. приходите от добитата дървесина /иглолистна и дърва за огрев/ възлизат на 264 576 лв., което съставлява изпълнението на 137.80% от плана. От добитите дърва за огрев са снабдени всички детски градини и училища, кметствата, сградата на общинска администрация, Предприятието ”Озеленяване” и Центъра за обществена подкрепа. Осигурени са дърва за огрев на населението на селата:Каменец, Саранско, Тамарино, Поляна и Войника, на цена 40 лв. за куб.м.

4. Защитени са 2 проекта по мярка 223: ”Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони. В процес на изпълнение са дейностите по залесяване на 158 дка в м.”Мараш” и 260 дка изоставени ниви в землището на Александрово,Недялско и Люлин.


Опазването на селскостопанското имущество винаги е стояло на вниманието на общинската администрация и общински съвет Стралджа. Обективно оценяваме предпоставките за посегателства върху собствеността:застаряване на населението, висок процент безработица, компактно ромското население в някои населени. Разчитаме на съвместни действия с РУП-Стралджа. По време на кампаниите се провеждат работни срещи, на които се набелязват конкретни действия на двете институции с цел снижаване на посегателствата върху селскостопанското имущество.

Кражба на дърва за огрев от общински горски фонд не е допусната.


Обществения транспорт е една от основните грижи и отговорности на общинска администрация. Транспортното обслужване на населението се извършва по утвърдени транспортни схеми, както е предвидено в действащата нормативната уредба.

За отчетния период действат 10 автобусни линии:

- Стралджа – Варна-две линии;

- Стралджа - София -две линии;

- Стралджа-Лозенец-Сунгурларе;

- Стралджа-Русе;

- Стралджа-Воденичане-Палаузово-Иречеково;

- Стралджа-Ямбол- 18 курса ежедневно;

-Маленово-Стралджа-Чарда-Ямбол;

-Стралджа –Войника –Каменец - всеки вторник / с общинския автобус/

Проблеми в транспортното обслужване има в по-малките и отдалечени населении места: Правдино, Богорово, Леярово, а така също и в с.Лозенец –поради преустановяване на линията Недялско-Стралджа-Сливен. Проведена е процедура за избор на превозвач по линията Стралджа-Сливен и обратно, но кандидат не се яви.

Основната причина за намаления интерес от страна на превозвачите към тези линии е намаления пътникопоток а от там и икономическата ефективност. Общината не разполага с финансов инструмент за да направи тези линии ефективни и привлекателни за превозвачите.


Ефективно управление на общинската собственост и икономически дейности – това е принцип въведен още по време на първият ми кметски мандат.

Продължава практиката да се извършва ежегоден преглед на общинската собственост, придружен с подробен писмен отчет пред Общинския съвет.

Към настоящия момент са регистрирани и вписани в съда 2010 акта за общинска собственост (частна и публична).

Приета е Стратегия за управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 2012-2015 г., и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Независимо от икономическата криза, доходите от собственост се запазват стабилни, като за отчетния период възлизат на 1 156 038 лв. и бележат ръст спрямо 2013 г. с 1,80 пункта (Приложение № 1 Справка на приходите от управлението на общинските имоти за периода 2013-2014 г) Постъпленията от управлението на горските територии бележат ръст с 1.57 пункта спрямо 2013 г., което говори за ефективността на създаденото общинско звено „Горско стопанство”.

Приходите от концесии възлизат на 74 765 лв. Пряко отражение за същественото намаление има приключилото строителство на АМ”Тракия”.

Общинска администрация поддържа регистър на разпоредителните сделките с общински имоти, който съдържа информация за началната тръжна цена, данъчна оценка на имота, продажна цена и кой е придобил имота. Регистъра е публичен и достъпен на сайта на общината.
Изводите, които се налагат:

1.Общинската собственост се използва по предназначение и в интерес на населението. Разпоредителните действия, които са предприети, са в съответствие с изискванията на съществуващото законодателство.

2. Проблем е липсата на инвеститорски интерес към неизползвания сграден фонд на закритите училища и детски градини поради което възникват трудности при тяхното стопанисване и опазване.

3.Общинска администрация, съвместно с общински съвет, като добър стопанин е предприела необходимите действия за извършване на основни и текущи ремонти на действащите училища, детски градини, читалищни сгради, спортни бази, паркове, улици и площади.

4.Приходите, постъпили в общинския бюджет от управлението и разпореждането с общинската собственост, бележат ръст на увеличение и се използват съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за държавния бюджет.
Една от основните ни цели е : Осигуряване на заетост на трайно безработни лица. В условията на свито производство и наемане едно от решенията е активно участие на Общината в програми за заетост:
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Реализирани дейности по проекта на Общината:

1. С комунално битов характер;

2. С траен характер;

3. Социални дейности;

4. Неотложни и аварийни дейности;

5. Наемане на сезонни работници

Резултат: Осигурена работа на 81 лица. Усвоени са 116 712 лв.


Регионална програма за заетост”

Реализирана дейност: Поддръжка паркова инфраструктура;

Резултат: осигурена работа на 10 лица. Усвоени са 15 270 лв.
Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

Резултат: осигурена работа на 1 лице. Усвоени са 3 995 лв.


Национална програма „Старт на кариерата”

Резултат: осигурена работа на 1 лице. Усвоени средства: 3 594лв.


Национална програма „Шанс за работа”

Резултат: осигурена работа на 3 лица. Усвоени средства по програмата

4 776 лв.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проект: „Подкрепа за заетост”

Цел: Обучение и осигуряване на заетост на безработни лица.

Реализирани дейности: назначени в администрацията архивист, работници озеленяване, строителство, спортни прояви и първенства.

Резултат:Осигурена работа на 18 лица, Усвоени са 40 860 лв.


Проект „Помощ в дома”

Цел: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора, чрез насърчаване на социалната икономика за осигуряване на качествена грижа в домашна среда и възможност за независим начин на живот, чрез предоставяне на социалната услуга „Помощ в дома”.

Резултати: 1. Проектът осигури предоставяне на социални услуги на 117 лица с потребности и предотврати настаняване им в специализирани институции.

2. Повиши професионалните умения и мотивация на 52 доставчици на почасови социални услуги при реализиране на пазара на труда.

Стойност на проекта: 187 886 лв.

Общият резултат: За отчетния период чрез тази мярка е осигурена заетост на 166 души, усвоени са 373 093 лв., обгрижени са 117 потребители на социални услуги. Резултатът в цифри показва снижаване броя на наетите с 45 %, което не е изненадващо предвид края на плановия период и нестартираните Оперативни програми за следващия 2014-2020.

Изводът: Община адекватно използва всяка национална или европейска програма за да осигури заетост на трайно безработни. За съжаление принципът по който са създадени действащите програми не дава необходимият резултат: съществено намаляване на безработицата, осигуряване на трайна заетост и доходи. Програмите следва да са обвързвани с реалния сектор и да имат устойчив ефект.
2. Грижа за хората чрез подобряване и изграждане инфраструктурата на общината.
В изпълнение на този приоритет и тази година са използвани всички възможни финансови ресурси - европейски средства, общински бюджет, целеви средства и национално финансиране.


 • Финансиране с Европейски средства и други донори:

През 2014 г. продължи работата по следните проекти, финансирани по европейски програми:
Програма Трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 г.

Приключи проект: "Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли" на стойност : 674 908,42 евро.

С реализирането на проекта се подобри достъпността, безопасността и стандарта на живот в населените места:гр.Стралджа и селата Зимница, Лозенец и Воденичане, чрез физическото обновяване на уличното осветление. Доставени и монтирани са 220 бр. фотоволтаични улични лампи, захранвани със слънчева енергия.
В процес на изпълнение по същата програма е проект :”За по-добър живот” на стойност 686 371,90 евро. Партньор отново е Община Кавакли,Турция. По проекта е извършена е реконструкция на 300 м. от Дере 2 в гр.Стралджа. Дерето е почистено, облицовано с бетон е дъното му и частично покрито със сглобяеми стоманобетонни елементи. Паралелно със строителството са проведени семинари, информационни срещи, конкурси и концерти на екологични теми, извършен е обмен на добри практики между ученици от двете партниращи общини.
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. :

Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане – І етап и рехабилитация на общински пътища Стралджа – Атолово и Воденичане – Джинот” на стойност 5 490 848,00 лв. Ще бъдат рехабилитирани 7,6 км. пътна мрежа и реконструиран 3,0 км. вътрешен водопровод.


Проект ”Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци в общ.Стралджа” на стойност 2 069 217,76 лв. С реализирането на настоящия проект ще се намалят разходите на регионално ниво за управление на отпадъците от животински произход, ще се ограничат потенциални зарази и замърсявания, образуващи се в следствие на липса на трупосъбирателен пункт в общината и ще се ограничи нарушаването на параметри на околната среда. Ще се създадат нови работни места при постоянна заетост. Изградения Пункт за управление на животински отпадъци ще обслужва целия Югоизточен регион.


 • Целево финансиране

През 2014 г. Община Стралджа приключи строителните работи на одобрените по Публична инвестиционна програма” Растеж и устойчиво развитие на регионите” проекти:

Проект „Подобряване съществуваща улична мрежа в населени места на Община Стралджа” на обща стойност 664 108 лв. На приемателна комисия бяха приети подобектите предмет на проекта: четири улици в гр.Стралджа и по една улица в селата Зимница, Каменец, Недялско и Иречеково с обща дължина 2 202 м. Подобектите са въведени в експлоатация.

Проект ”Общински пазар гр.Стралджа” на стойност 280 000 лв.
С реализирането на тези два проекта се подобри качеството на живот в населените места на общината.
Продължаваме поддържането на общинската пътна мрежа – търсят се възможности от програми и от държавата за нейната реконструкция.
През 2014 г. с целева субсидия от 233 800 лв. бяха основно ремонтирани следните пътища:

- ІV път с.Воденичане -Иречеково-разклон;

- ІV път Александрово – Поляна;

- ІV път Стралджа - Маленово;

- ІV път Първенец- Правдино;

- ІV път с.Каменец;

- ІV път Джинот - Чарда-Зимница.


 • Общински бюджет

Със собствени средства са реализирани следните ремонти:

- Основен ремонт улица с.Зимница за 55000лв

- сграда пенсионерски клуб с.Каменец ;

- читалищата в селата Воденичане, Войника и Александрово

- създадена система от сондажи с помпени станции за захранване автоматизираните поливни системи на реконструираните паркове и стадиона.

В сферата на привличане на инвестиции от първостепенно значение е наличието на добре развита инфраструктура. Общината разполага с база от готови технически проекти, като същевременно е в непрестанен процес на подготовка на нови такива с цел при откриване на подходяща схема за финансиране да се реагира бързо и адекватно.

С финансиране от техническа помощ по ОПОС бяха разработени проекти за ВиК цикъла на двете най- големи населени места гр.Стралджа и с.Зимница с предвидена обща стойност на СМР 64 млн.лв. С това ще постигнем ново качество на условия на живот за 60% от нашите жители и подобряване на околната среда.

Във ВиК сектора общината има разработени технически проекти и за селата Маленово, Иречеково и Воденичане на обща стойност – 7,4 млн. лв.

За неремонтираните пътища от ІV-класната пътна мрежа, както и за голяма част от уличната мрежа в населените места са налични технически проекти. Сериозни проблеми в експлоатацията и ползването на пътната мрежа възникват през зимния сезон, в тази връзка се изготвя проект за изграждане на «Площадка за зимно поддържане» в близост до АМ»Тракия».
Във връзка с изпълнение на Общинската програма за Енергийна ефективност е изготвен технически проект за енергийноефективно оползотворяване на геотермалната вода от находище на минерална вода „Стралджа” за отопление на обществени сгради. Проектът е на стойност 580 000 лв. Към момента отново подготвяме необходимата документация за кандидатстване за безвъзмездно финансиране.

Банката за технически проекти в общината разполага още с документации за: • Изграждане на защитено жилище в с.Зимница;

 • Изграждане на пожароизвестителни кули в горски територии;

 • „Развитие на спорта в община Стралджа” с подобекти: „Основен ремонт и доизграждане на база за спорт и отдих” с.Зимница, община Стралджа” и „Ремонт и модернизация на градски стадион в гр.Стралджа, община Стралджа”Резултата от реализацията на мерките за изпълнение на този приоритет:

- Реализирани проекти на стойност 3 914 629,40 лв.; обновена 2802м. общински пътища и улици, завършен нов Общински пазар, ремонтирани 3 читалища, оптимизирано е уличното осветление - подменени са 95% осветителни тела с енергоспестяващи лампи и монтирани 220 бр. LED лампи и др.

- Проекти на етап реализация на стойност 7 560 065,76 лв.

- Изготвени технически проекти на стойност 72 мил. лв.

- Средногодишно привлечени средства на жител на общината: 861.46 лв.
3.Грижа за хората - създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и туризъм
За плановото осигуряване на този приоритет е разработен проект на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2014г. – 2020г., който е публикуван на страницата на общината и предстои разглеждането и приемането му от Общински съвет.

Основните направления в реализацията на приоритета са:
1. Подобряване на управлението на отпадъците:

- През 2014 г. продължи оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Закупени са 100 бр. пластмасови кофи и 35 бр.контейнери тип „Бобър” на обща стойност 26 625 лв., които са включени в системата.

- Извършено е картотекиране по местоположение на наличните съдове за отпадъци във всички населени места в общината.

- В процес на изпълнение е проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза” в партньорство с общините Ямбол, Тунджа, Сливен и Нова Загора, с който ще се изгради клетка 1 на регионалното депо /вече е избран изпълнителят на строителството и се очаква то да приключи до септември 2015 г./. По този проект ще се закрие и рекултивира общинското ни депо /стартирани са подготовката и обявяването на обществената поръчка за избор на изпълнител на инженеринг/.

- Успешно действа система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предприети са действия по организация за разделно събиране и на други специфични отпадъчни потоци – в процес на предпроектни проучвания са изграждането на площадка за компостиране на био-отпадъци и площадка за строителни отпадъци.

- С цел повишаване на екологичната култура на населението бяха извършени дейности по проект „За по-добър живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция, включващи обучение на ученици на екологични теми, провеждане на литературен конкурс за есе на тема „Моята зелена идея” и кампания за разделно събиране на батерии, както и информационна кампания сред населението чрез разпространение на 4 вида брошури за разделно събиране на отпадъци.

- По проект, финансиран от ОПАК, бяха разработени: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Стралджа 2014г. – 2020г. и Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиките по управление на отпадъците в Община Стралджа, прилагането на които ще допринесе до постигането на по-високи резултати в тази сфера.
2. Подобряване на зелена система

С цел осигуряване на устойчивост на проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, продължава дейността на създаденото Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Дейността му гарантира доброто състояние на парковете и зелените площи във всички населени места в общината.

Реализиран е проект, финансиран от ПУДООС: „Почистване на парк и обособяване на зона за отдих в с. Лозенец от кампанията „За чиста околна среда“. Стойността на проекта е 9 576 лв. Проектът приключи в началото на месец ноември.

Постигнатите резултати по подобряване състоянието на околната среда: напредък по отношение изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъците, планово и проектно осигуряване на дейностите, свързани с екологията, реализирани кампании за повишаване на екологичната култура на населението, подобрена зелена система на общината.


4. Грижа за децата и младите хора – реализацията на приоритета включва мерки в няколко насоки:


 • Подобряване на условията за образование:

- Реализирани са ремонти в УВЗ на стойност 85 967лв.;

- Обогатена материалната база на училищата, целодневните детски градини със собствени средства и по проекти на стойност 75 126лв.

Обща стойност : 161093 лв.


 • Осигуряване обхват на подлежащите на задължително обучение деца и младежи:

- Ежегодно общината осигурява необходимата организация, съвместно с УВЗ от общината и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 100% обхват на подлежащите на задължително образование деца от 5 до 16 години, като издирва всички живеещи на територията на общината деца и ученици.


 • Разработени и реализирани:

- 24 проекта по НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията или по общо образователна подготовка” на стойност - 18 480 лв.;

- 4 проекта по НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” – за заместване на отсъстващи учители на стойност – 14 330 лв.;

- 3 проекта за „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” на стойност - 317 493 лв. ;

- Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, по ОП „Развитие на човешките ресурси„на стойност -23 867.14 лв.- 3 проекта по схема „Училищен плод на ДФ «Земеделие» на стойност 15 983 лв.;

- 3 проекта „Квалификация на педагогическите специалисти”, на стойност 1791 лв.;

- 3 проекта за доставка на интернет по НП „ИКТ в училище” на стойност 9 115 лв.

- Проект « Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех” по ОП РЧР от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Зимница на стойност – 20 000 лв.

- Целесъобразно използване на средствата по ПМС 308 от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас – 63 936 лв.


Обща стойност на реализираните проекти е 167 502,14 лв.


 • Предоставяне на социални услуги:

Продължава дейността си „Център за обществена подкрепа” като предоставя социални услуги, предназначени за деца и семейства от уязвими групи, стремейки се да предотврати изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции. Центърът е с капацитет 15 потребители(деца в риск от 7 до 18 год. възраст).


 • Развитие на физическото възпитание и спорта, туризма и подкрепа на спортните клубове;

- за спортни мероприятия по утвърдения спортен календар са изразходени 3 000 лв.

- за ремонти на съществуващите спортни бази през годината са вложени 7 000 лв.

- за подпомагане на физкултурното възпитание и масовия спорт за учениците от І до ХІІ клас – 4 420 лв. по проект.

- за подкрепа на спортни клубове - 65 000 лв.

- завърши партньорският ни проект „ТОНЗОС – МАГИЯТА НА ТУНДЖА” – маркетинг на туристическа дестинация „ Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”, по оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът осигури широка рекламна кампания, насочена към превръщане на региона в привлекателна туристическа дестинация. В момента предстоят дейности по осигуряване на устойчивост.


 • Подкрепяме и дейността на младежките НПО.

През отчетния период бяхме домакини на прояви по двата проекта на Сдружение „Парабола” – кръгла маса и кампания по залесяване в населените места от общината.
5. Грижа за възрастните хора и хората с увреждания
За никого не е тайна демографската картина, включително възрастовата структура на населението на общината. Логично голяма част от усилията ни са насочени към тази група хора - почти половината от населението.


 • Успешно функционира „Домашен социален патронаж” в Стралджа, Войника и Каменец. Броят на обхванатите е 114, като през годината се променя и достига до 140. Териториалният обхват на тази услуга е 13 населени места от общината - Стралджа, Лозенец, Зимница, Воденичане, Джинот, Палаузово, Атолово, Войника, Александрово, Тамарино, Саранско, Първенец, Каменец .

 • Чрез реализираният проект „Звена към ДСП в община Стралджа”, е разширена услугата ДСП, като се създадоха три звена за оптимално задоволяване на потребностите на нуждаещите се от социални услуги лица в ежедневието си, като им се предлагат:

- Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико социална насоченост - поддържане на лична хигиена, хранене, палене на печка през зимния период, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар и др.;

- Дейности за социална подкрепа и социално включване - помощ при общуване и поддържане на социални контакти в дома и извън него;

- Комунално – битови дейности - текущо почистване, основно почистване, снабдяване с хранителни продукти, заплащане на комунално-битови разходи.
Отговорност на Община Стралджа е и грижата за 60 жени и мъже с умствена изостаналост в дома в с. Маленово. За подобряване на тази услуга е: - монтирано е видеонаблюдение, инсталирани фотоволтаични батерии за топла вода, вентилация в кухнята. Подобренията са на стойност 19 385 лв.

- закупени са нови легла и дивани за фоайето на стойност 2 130 лв.

- извършени са ремонти на сградата и инсталации на стойност 11999 лв.
Продължават усилията ни за намиране на подходяща схема за финансиране на изграждането на дом за възрастни хора в гр.Стралджа и защитено жилище в с.Зимница. В тази връзка е решението на ОбС, с което по мое предложение е допълнен Планът за социални услуги с дейността Разкриване на Център за настаняване на възрастни от семеен тип.
Поддържаме практиката ни да подпомагаме дейността на НПО: Дружество на хора с увреждания и Дружество на диабетика, Клубовете на пенсионера, разкрити във всяко населено място. Клубната дейност се подпомага с предоставяне на помещения, оборудване и методически – хранителни режими, медицински прегледи, закупуване на специализирана литература, медикаменти и консумативи. Подкрепям клубната дейност на хората от третата възраст защото тя е израз на общочовешката мъдрост, че остаряването е привилегия и достойнство.
И не на последно по значение място подпомагаме от бюджета на общината хора в тежко положение или такива, нуждаещи се от лечение. Средногодишният размер на помощите по решение на ОбС за първите 2 години от мандата е 15225 лв. , а броят на подпомогнатите 112 граждани. За отчетния период размерът на изплатените помощи е 15 360 лв., т.е. помощите запазват тенденция на устойчивост. Намирам този индикатор за показател, че бюджетните средства се използват законосъобразно и целесъобразно, при спазване принципа на икономичност, още повече, че социалното подпомагане е държавна дейност.
6. Подпомагане и развитие на здравеопазването в общината
Отново, за пореден път ще подчертая, че правомощията на общината и възможностите пряко да влияе на здравната политика и на качеството на медицинското обслужване, са значително ограничени от законодателна гледна точка. И отново ще кажа, че по тази причина не можем да се отдръпнем от тази дейност, защото местната власт е най-близо до проблемите, потребностити и грижите на гражданите.

- предоставяме материалната база за медицинско обслужване на населението, която поддържаме чрез текущи ремонти. На всички общо практикуващи лекари, работещи в обособените девет практики, сключили договор с Районната здравно осигурителна каса, сме предоставили помещения, както и оборудване. Наемът е минимален - от 0.12 лв. до 0.40 лв. на кв.м. в зависимост от зоната на населеното място и 50 лв. за стоматологичен стол.

- За отчетния период 140 потребители са ползвали услуги в ЦСРИ- 85 възрастни и 55 деца. За сравнение през 2012г. Центъра има общо 121 ползватели - 72 възрастни и 49 деца. Средномесечната заетост на социалната услуга е 40 лица. За увеличаване заетостта на социалната услуга е:

1)извършено обследване на целеви групи от детските градини на града за откриване на нови логопедични случаи;

2)проучване и обхващане на децата с гръбначни изкривявания и наднормено тегло;

- Продължаваме да осигуряваме транспорт за посещение на ТЕЛК по домовете за лежащо болни;

- Функционират 4-те здравни кабинети в детските заведения и училищата.

- За най-малките граждани функционира детска ясла с две групи при капацитет 32 деца. Материалната база и оборудването е в отлично състояние, благодарение на привлечените европейски средства по Оперативна програма „ Регионално развитие”.7. Грижа за съхраняване и развитие на културните традиции в общината
Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата-средища на култура и просвета в българските градове и села. Читалищата се уповават на своите корени като национални, социални, културни, образователни и информационни организации и отговарят на предизвикателствата на днешния свят. Този ентусиазъм и отчетливо изявеното благородно съревнование на читалищата от Стралджанска община ни задължава, въпреки намалените средства от държавата, да търсим начин да подпомагаме нашите читалища.

1.Подобряване и поддържане на материалната база – приключи изпълнението на два проекта по ПРСР 2007-2013 г., приоритетна ос „Качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Двата проекта осигуриха финансиране за основен ремонт на сградите на читалище „Светлина-1928” - Лозенец и „Възраждане-1926” – Зимница. Одобрените разходи на читалището в Лозенец бяха за 250 754 лв., а за Зимница – 308 180 лв. С бюджетни средства е реконструирано и читалището в Иречеково.
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница