Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница10/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   69


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Здравеопазване”:
Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.
Специфични цели:

 1. Подобряване на достъпа до майчино и детско здравеопазване.

 2. Подобряване на профилактичните дейности, ранната диагностика и своевременно лечение сред ромското население.

 3. Развиване на медиаторство и на различни форми на работа за и в общността (здравен медиатор, здравно социални центрове и др.).

 4. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

 5. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи в здравното обслужване.


2. 1. Изпълнение на областно ниво по данни на РЗИ - Видин:
По здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, и във връзка с изпълнение на Заповед №РД-01-172/15.07.2014 год. на Министъра на здравеопазването, през 2014 г. в РЗИ-Видин са получени от РЗИ-Пазарджик един брой мобилна клинична лаборатория и един брой мобилен ехограф.

След разглеждане и класиране на представените предложения за сключване на договори за медицинско обслужване на здравно неосигурени лица от ромски произход, на 01.09.2014 год. е сключен договор за извършване на 600 лабораторни изследвания - пълна кръвна картина и кръвна захар и 600 ехографски изследвания - ехография на коремни органи и пикочо-отделителна система.

След изтичане срока на действие на договора на 15.11.2014 год., е извършена проверка за изпълнението на поетите с договора задължения Проверяващата комисия е извършила проверката за съответствие на представените в РЗИ - Видин отчети, касаещи 918 клинични изследвания и 760 ехографски изследвания за период 01.09.2014 до 15.11.2014 год. съгласно чл.1, т.1 и т.2 от сключения договор с отчетната документация. Отчетено е, че са спазени изискванията на договора.
От РЗИ Видин са изнесени 25 лекции пред 354 момичета от шестите и седмите класове от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Епископ Софроний Врачански“ в кв. Нов път, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бело поле, СОУ „Н. Вапцаров“ с. Дреновец и СОУ „Христо Ботев“ с. Арчар на следните теми:


 • „Промените в моето тяло. Особености на пубертетния период. РМШ“;

 • „Опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и начини за предпазване“;

 • „Злоупотреба с алкохол и рискове от нежелана и ранна бременност“;

 • “Полово предавани болести” и Какво знаем и не знаем за ХИВ/СПИН”.

Организирани и проведени са родителски срещи с родители на деца от кв. Нов път гр. Видин с цел повишаване на здравните знания, относно рисковите фактори, начини за предпазване от инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести.

През периода е изнесена 1 лекция пред 11 ученика от Градско училищно общежитие гр. Видин на тема: „Задължителни и препоръчителни имунизации в Република България и РМШ“.

Оказана е ОМП на 8 медицински фелдшери от видински училища относно провеждане на разяснителна кампания за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителни имунизации по Националния имунизационен календар и РМШ.


2.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Здравеопазване” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

1. В Общината е създадена необходимата мрежа от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, което гарантира качественото обслужване и поддържане на здравето на населението.

За здравеопазването в община Белоградчик се грижат здравните заведения МБАЛ – Белоградчик, Център за спешна медицинска помощ, Здравен пункт и регистрирани 4 общопрактикуващи лекари, които имат сключен договор с РЗОК.

В селата Праужда, Рабиша, Салаш и Дъбравка са назначени здравни работници-фелдшери, които да спомогнат за подобряване на здравния статус на населението в тези места.

В селата Стакевци, Боровица и квартал „Карловица” в града са назначени медицински сестри, които осигуряват адекватна медицинска консултация, както и провеждат необходимите манипулации.

2. Здравният пункт в квартал „Карловица”, където се помещава и здравният медиатор, средно месечно обслужва около 264 души, като е достигнал и до 380 души през летния период.

Работата на здравният медиатор включва и работа на терен. Медиаторът обхожда рискови групи, семейства и провежда беседи за здравеопазването, съобщава на родителите, когато децата трябва да бъдат имунизирани. Информира лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти, съвместно с личните лекари.

Текущата ежедневна работа на здравния медиатор е свързана с решаване на казуси от здравен характер, консултации, подготовка на документи, следване на процедури за явяване пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЛКК придружаване на лица до здравни институции, настаняване в здравни заведения.

Здравният медиатор регулярно провежда беседи в здравния кабинет в квартала на теми като „Бременност в ранна възраст”, „Болести, предавани по полов път”, „Лична хигиена”. Те целят да осигурят здравна просвета на ромското население и да повлияят на тяхното мислене.

3. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работи непрекъснато чрез беседи, срещи, разговори, презентации за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол, превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

4. През юли 2014г. в Младежки дом гр. Белоградчик бяха извършени дентални профилактични прегледи на децата в неравностойно положение от града от Дентален център „Биодент” гр. Елин Пелин. Специално внимание бе обърнато на децата в неравностойно положение, при които лечението е по-специфично. При тях успешно се прилага лечението под обща анестезия, което има много предимства при лекуването на тези деца. В Белоградчик бяха прегледани всички желаещи, голяма част от които жители на кв. Карловица.

5. През целия предходен период бе предоставяна и социалната услуга „Обществена трапезария” на етапи, съгласно подписваните договори между Община Белоградчик и Фонд „Социална закрила” към МТСП. Потребителите на услугата са 90 лица, голяма част от които също жители на ромския квартал в града. Безплатен топъл обяд се предоставя на хора от следните целеви групи: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социалното подпомагане; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 4. Скитащи и бездомни лица.

6.Община Белоградчик работи по проект „Изграждане и развитие на информационен център на територията на Община Белоградчик”, финансиран по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Договор за отпускане на финансиране № 05/321/01252 от 27.11.2012г., който до голяма степен има принос за по-добро развитие на здравеопазването в Общината. Стойността на проекта е 392 181,60 лв.

Общата цел на проекта е подобряване на условията за живот в община Белоградчик чрез изграждане на центрове, използващи информационни и комуникационни технологии за предоставяне на услуги на населението, услуги за бизнеса и осигуряване достъп до предоставяне на здравни съвети, с приоритет към хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Конкретни цели на проекта са:

- Изграждане и оборудване на информационно - комуникационен координационен център в град Белоградчик, който чрез средствата на информационните и комуникационни технологии да предоставя услуги за населението и услуги за бизнеса, да координира предоставянето на здравни съвети и да подпомага процесите при управление на кризи в общината;

- Изграждане и оборудване на 10 центъра в населените места в община Белоградчик, които да предоставят услуги и здравни съвети за населението на място чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии, с приоритет хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Предвижда се координационният информационно-комуникационен център да бъде разположен в сградата на общинска администрация в гр. Белоградчик, а останалите 10 информационно-комуникационни центрове в селата Боровица, Вещица, Гранитово, Дъбравка, Праужда, Рабиша, Раяновци, Салаш, Стакевци и Чифлик. Основните функции на центровете в селата са свързани с предоставяне на достъп до услуги за гражданите и бизнеса и предоставяне на здравни съвети за населението на тези места, предимно хора в уязвими групи. В центровете ще се предоставят консултации и съвети от специалистите на общината по график. Ще бъдат оборудвани с компютърна техника със съответното системно осигуряване и комуникационна свързаност. Ще има компютър, чрез който може да се осъществява връзка с общинския център и изнесено работно място за предоставяне на услуги на гражданите. На отделен компютър ще бъде инсталиран специализиран софтуер, който ще осигурява връзка с лекарите за предоставяне на здравните съвети. Към него ще бъдат свързани лесни за използване портативни уреди за измерване на кръвна захар, кръвно налягане и ЕКГ. Резултатите от измерванията ще достигат в реално време до личния лекар и той ще може да реагира своевременно при наличие на критични стойности.

Проектът е в процес на изпълнение и предстои да приключи до 15.07.2015 г.

ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. През отчетния период са имунизирани всички деца и възрастни подлежащи на имунизация.ОБЩИНА БРЕГОВО

1. Проучва се броят на децата от ромски произход без личен лекар и се оказва необходимата помощ за тяхното записване при лекар.

2. Организират се кампании за профилактика на болести.

3. Организират се профилактични прегледи и ваксинации.

4. Подобряват се санитарно-битовите условия в ромските квартали чрез организиране на съвместни акции.

5. Обръща се внимание на здравното образование на майките за правилно отглеждане на децата и ранното обхващане на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките.ОБЩИНА ВИДИН

1. По Дейност: Откриване на случаи и подобряването на лечението на туберкулозата:

 • Проект „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”, изпълняван от Сдружение „Свободен младежки център“ – Видин. Продължителност 12 месеца (01/2014 - 12/2014). Основни дейности: консултиране и информиране за туберкулозата, разпространение на специфично адаптирани и пилотирани здравно-образователни материали; насочване и придружаване до здравни институции и служби. Проектът е приключил.

Средства: 11 400 евро

Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерство на здравеопазването


 • ПроектПодобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност”, изпълняван от Сдружение „Свободен младежки център“ – Видин. Продължителност 10 месеца (01/2014 - 10/2014). Основни дейности: извършване на картографиране при разработване на нови места за работа на терен; консултиране и информиране за туберкулоза, разпространение на специфично адаптирани и пилотирани здравно-образователни материали; оценка на потребностите на клиентите - дефиниране на проблем; конкретни оплаквания, рисково поведение; мотивиране на клиентите за изследване и лечение на туберкулоза; издирване на случаи с положителен резултат за туберкулоза с цел лечение, консултиране и обратна връзка за лечението; насочване и придружаване до здравни институции и служби и др. Проектът е приключил.

Средства: 11 261 евро

Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерство на здравеопазването
2. По Дейност: Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка.

 • Продължава ваксинирането на девойки на 12 годишна възраст в община Видин срещу човешкия папилонен вирус, като за 2014 г. са ваксинирани 35 девойки.

 • Продължава разяснителната кампания сред всички училища в община Видин с участие на медицинските специалисти в училищата.

Източник на средства: Държавен бюджет. Безплатно поставяне на ваксината
3. По Дейност: Организиране и провеждане на здравно-информационни кампании в места с компактно ромско население

 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин. Създадено е звено за координация, избран е здравен медиатор след проведен конкурс. Проектът стартира през месец септември 2013 г.

Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на проекта е 499 700 лв.

Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01. Направление „Социално включване“.
4. По Дейност: Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

 • Проект „FSAP” (Подкрепа на фамилното действие), изпълняван от СМЦ – Видин. Продължителност на проекта 15 месеца, считано от 01.09.2013 г. Целева група: родители на деца на улицата, социални НПО. Проектът е приключил през месец ноември 2014 г.

Средства: Обща стойност на проекта: 42 401 швейцарски франка

Източник: Финансовата подкрепа на Швейцарско-българска програма за сътрудничество

ОБЩИНА ГРАМАДА

1. Беседи и разпространение на информационни материали, организиране на обучения за жени, ангажирани с отглеждането на малки деца.

2. Повишаване на здравната и екологична култура, информиране на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти.

3. Разнообразяване на списъка с медицински услуги, насочени към нуждите на ромското население.4. Провеждани лекции и здравни беседи в училище СОУ „Христо Ботев“ – гр. Грамада: лекции на тема: „Обща хигиена“, „Нежелана бременност“, „Превенция на наркотични и др. зависимости“.

5. Общопрактикуващият лекар осигурява равен достъп до качествено здравеопазване, осигуряване на редовни медицински прегледи.ОБЩИНА ДИМОВО

1. По ДейностПровеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност”

 • проведени са консултации и беседи с родители и ученици съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


2. По ДейностРазработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „ сексуално предавани инфекции“

 • Проведени беседи с ученици от 8-12 клас

 • На първи декември – Международния ден за борба със СПИН в училищата се раздаваха презервативи и брошури.

 • „Да победим туберколозата“- беседа с ученици и техните родители


3. По ДейностИнформиране на лица от ромската общност за здравно осигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти” - съвместно с личните лекари.

ОБЩИНА КУЛА

1. За възпитаване на здравна култура у учениците периодично се подготвят и изнасят беседи от медицинските специалисти в училището и личните лекари относно заболявания и превенцията им.ОБЩИНА НОВО СЕЛО

1. Проведени беседи в училище с родители и ученици на тема „Наркотици”, „Насилие” и „Здравна и сексуална култура”.

2. На 31.05 е отбелязан Международен ден за борба с тютюнопушенето и вредата от употреба на наркотични вещества, чрез организиране конкурс на тема: „Не на цигарите и дрогата” сред възпитаниците на средищното училище в с. Ново село.

3. Обхващане на бременните за провеждане на консултация с лекар – специалист по акушерство и гинекология, и своевременно постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане.ОБЩИНА РУЖИНЦИ

1. Осигурява се равен достъп до здравеопазване. Във всички населени места са отдадени помещения на общопрактикуващите лекари за обслужване на населението.

2. В СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци, ОДЗ Ружинци и ЦДГ с. Черно поле работи здравен кабинет и има назначен медицински специалист, който се грижи за здравето на учениците и децата по график. В СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец и ЦДГ с. Дреновец -също.

3. В училищата и детските градини стриктно се спазва и прилага действащата нормативна уредба за здравословно хранене на учениците и децата.ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1. Организират се профилактични прегледи и ваксинации сред децата.

2. За възпитаване на здравна култура у учениците, периодично се подготвят и изнасят беседи от медицинският фелдшер в училищата за заболявания и превенцията им.

..................
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯСподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница