Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница13/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   69

Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”:

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.

Специфични цели:

 1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи.

 2. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

 3. Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.

 4. Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между публичния сектор, ромите и гражданските организации, работещи за интеграция на ромите.

 5. Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетнична и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция на ромите. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи.

 6. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи.

 7. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт.

 8. Повишаване на институционалната и на обществената чувствителност и нетърпимост към прояви на дискриминация и „език на омразата”. Приоритетно предприемане на мерки за превенция на етнически мотивирана радикализация, особено в младежка възраст.

 9. Насърчаване на културния плурализъм в медиите и прилагането на професионалните стандарти за етично отразяване на въпросите на ромите.

 10. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност.

 11. Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот.

 12. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата.

 13. Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора.

 14. Повишаване на правната култура на ромите, вкл. във връзка с придобиването, ползването и съхраняването на български лични документи.

 15. Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация.5.1. Изпълнение на областно ниво:


 • Планиране на политиките за интеграция на ромите

През 2014г. в област Видин стартира изготвянето на общинските планове за действие за новия програмен период 2014-2020г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите(2012-2020г.). Действащите в момента общински планове обхващат периода 2012-2014г.

Очаква се процесът на планиране да приключи в началото на 2015г.


 • Социални услуги, насочени към защита правата на децата, повишаване на родителския капацитет и работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация.

На територията на област Видин през 2014 г. функционират три Центъра за обществена подкрепа, два Центъра за работа с деца на улицата и Кризисен център. Три от посочените услуги се реализират в Комплекса за социални услуги – Видин.
Център за обществена подкрепа /ЦОП/– Видин

Доставчик на услугата е община Видин. Ползватели на услугите, предоставяни в центъра, са деца в училищна възраст от т. н. група „деца в риск”. Капацитетът през 2014 г. е 30 места, а броя на ползвателите – 52.

Услугата е насочена към повишаване благосъстоянието на децата от рисковите групи /с отклоняващо се поведение, живеещи в семейства с риск от разпадане, застрашени или отпаднали от училище, напускащи специализирани институции/, подпомагане социалната интеграция на деца в риск, предоставяне възможност за образователно и професионално развитие, обучение в умения за самостоятелен живот, семейно консултиране на родителите за справянето им с проблемите на децата.

На основание подписано споразумение за сътрудничество и партньорство с всички училища на територията на Община Видин и подадени заявки за презентации, през 2014 г. ЦОП е представил 27 групови работи по първична превенция на обществено значими проблеми пред 651 ученици от І до ХІ клас.

Осъществени са две групови работи с родители на видински ученици.

На основание подадени сигнали от МКБППМН и училища са проверени и 11 сигнала за деца в риск.


Център за обществена подкрепа – Ново село

Доставчик на услугата е община Ново село. ЦОП - Ново село е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Основната цел на ЦОП е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Капацитетът на услугата за 2014 г. е 15 места, а ползвателите през годината са 19 деца.
Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ гр. Видин

Доставчик на услугата от 03.09.2010 г. е Сдружение „Свободен младежки център” - Видин. ЦРДУ е разположен в кв. Нов път /квартал с компактно ромско население/. Ползват се 250 кв.м. от сградата на ОУ „Епископ Софроний Врачански“. Използва се и двора на училището.

Капацитетът на услугата през 2014 г. е 15 места, а ползвателите през годината са 18 деца. Потребителите на социалната услуга са деца на улицата във възрастова група 5-18 години – неглижирани, просещи, отпадали от училище и др. от ромския етнос.

Целите на услугата са: превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

През 2013-2014 г. услугата участва в Програма за подкрепа на фамилното действие /FASP/, която се реализира по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът цели развитието на капацитетът на НПО за подпомагане на семействата на децата на улицата за положително действие, за подобряване тяхното качество на живот и по този начин - за предотвратяване експлоатацията на детски труд. Четирима души от персонала са включени в изпълнението на проекта.
Комплекс за социални услуги - Видин /КСУ/

Доставчик на социалните услуги е Сдружение „Институт по социални дейности и практики“. Към комплекса функционират „Център за обществена подкрепа“, „Кризисен център, „Наблюдавано жилище“ и „Център за работа с деца на улицата“.


Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

ЦОП предоставя следните услуги: семейно консултиране, развитие на родителски умения, превенция на насилието и неглижирането, семейно планиране, програма ранна превенция на изоставянето, приемна грижа, осиновяване, превенция на отпадането от училище, превенция и работа с деца с отклоняващо се поведение, реинтеграция и развитие на социални умения, психологическо консултиране и семейна медиация, специализирани групови програми за деца и за родители, с наложени мерки по ЗДН, за позитивно родителство и други.

В ЦОП се предоставя услугата „Подготовка за изслушване и разпит на деца”. Във тази връзка в ЦОП е разкрито специализирано помещение за разпит на деца, участващи в правни процедури. Услугата има за цел да подготви детето и родителите за предстоящо участие в съдебни процедури, да намали тревожността и да се защити психиката на детето, да се гарантират правата му на свидетел или потърпевш от престъплението, както и да се набере надеждна информация за целите на правосъдието. Клиентите ще бъдат насочвани с направление от ОЗД, молба от родител и по заявка на съд и прокуратура.

Целевите групи, ползващи социалната услуга ЦОП са деца и родители от следните целеви групи:

Деца от 0 до 18 години в риск, които включват: деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в/ или извън семейството му; деца за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца с увреждания; деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип и техните семейства; младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; бременни жени, родители, за които ОЗД е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; кандидати за /или вече одобрени приемни семейства; кандидати за /или вече одобрени осиновители.

Капацитетът на ЦОП за 2014 г. е 40 места, а ползвателите за предходната година са 225 лица г.


"Кризисен център" /КЦ/ е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Услугите, предоставяни в КЦ: са основани на индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности на детето /лицето; съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации; подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за овластяване и социално включване; възстановяват и повишават уменията за социално включване; предоставят подкрепа за предотвратяване на последствията от травмата; предоставяните в КЦ услуги, осигуряват защитена среда за деца и лица, преживели насилие, трафик или друга форма на експлоатация.

Услугите в КЦ са насочени към оказване на кризисна интервенция, индивидуална подкрепа и консултиране на пострадалите с подходящ експерт – социален работник, психолог или юрист.

Кризисният център в гр. Видин е профилиран за деца, пострадали от домашно насилие, с възможност да предоставя услуги и за деца, жертва на други форми на насилие, каквито са: експлоатация, въвличане в извършване на престъпление, трафик и т.н. Услугата се предоставя на областно ниво. От практиката по приложението на ЗЗД се очертават много случаи, които налагат спешно извеждане на детето от среда, в която има основателен риск за живота и здравето му и случаи на тежки семейни кризи, при които се налага децата да ползват услугите на Кризисния център поради преживяно насилие.

Социалната услуга предоставя подкрепа и закрила на :


 • деца до 18 години, жертви на насилие;

 • деца до 18 години, с девиантно поведение и в конфликт със закона;

 • деца до 18 години, жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация.

Капацитетът на КЦ за 2014 г. е 6 места, а броя на ползвателите е 10 лица
Център за работа с деца на улицата“ – целта на услугата е повишаване на качеството на живот на деца в риск. Услугата цели да подпомогне родителите на децата, като споделена родителска отговорност за успешното възпитание и образование, създаване на условия за развитието на всяко дете и неговото успешно социално включване, помощ и подкрепа за преодоляване на трудностите чрез предоставяне на възможно най-близки до семейната среда условия и отношения, подкрепа на дейността по превенция на отпадане от училище, намаляване броя на просещите и скитащи деца.

Центърът за работа с деца на улицата предоставя сигурна и безопасна среда за децата посредством услуги насочени към: • изграждане на умения - умения за общуване с учители и съученици; подготовка на уроците; общуване; приятелски взаимоотношения; хигиенни навици; умения за самооценка; справяне с трудности; правилно разпределение на времето; грижа за здравето.

 • образователна подкрепа – изграждане на мотивация за учене; защо е необходимо да имаме образование; самостоятелно и редовно подготвяне на уроците; редовно посещение на училище; включване на децата в клубове по интереси.

 • социална работа със семейството – оценяване на семейната среда – възможности, ресурси, условия и взаимоотношения в семейството; работа с родителите и детето за подобряване на връзките родител-дете; работа с разширеното семейство за изграждане на подкрепяща мрежа за детето; семейно консултиране; застъпничество при решаване на конкретни проблеми на семейството.

 • посрещане на неотложни нужди на децата – храна, дрехи, хигиенни и здравни грижи за децата и изграждане на трудови навици.

 • важна насока в работа на социалната услуга е подобряване и стимулиране на училищната подкрепа, връзката със семейството и превенция на асоциалното поведение. Децата се обучават в групи за социални умения и ателиета по интереси. Всяко дете в дневния център се ползва от:

 • индивидуална социална работа - наличие на социален работник, водещ на случая, който ще изгражда връзка на близост и доверие и ще оказва подкрепа на детето и неговите родители в зависимост от индивидуалната оценка на нуждите;

 • включване в групова работа съобразно основните проблемни зони;

 • социална работа с родителите за изграждане на умения за родителстване;

 • съдействие за посещение в общообразователно училище и подкрепа при риск от отпадане.

Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в ЦРДУ са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Те могат да бъдат деца, които:

- Пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи. Това са деца, които прекарват деня си на улицата, но вечер се прибират в дом.

- Живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили устойчиви навици за “уличен начин на живот”.

Капацитетът на ЦРДУ е 15 места. Ползвателите на услугата през 2014 година са 18 деца.
 • Гарантиране правата на гражданите и защита на обществения ред.

В ОДМВР - Видин през 2014 г. са проведени обучения по правата на човека и проблемите на малцинствата, в рамките на учебната програма за провеждане на занятия по специалната и практическа подготовка на служителите, без откъсване от работа, като са обучени общо 476 служители по следните теми:

 • „Умения за работа с представители на ромската общност - особености на тактическите действия при осъществяване на полицейски правомощия в тази среда ";

 • „Ромски общности - традиции, бит, култура. Особености на тактическите действия за осъществяване на полицейските правомощия - умения за работа с представители на ромските общности ";

 • „Повишаване адекватността на оценката на създалата се фактическа обстановка при посещение на сигнал за извършени групови нарушения на обществения ред в райони с компактно ромско население, с оглед издаване на своевременна организация и координация по привличане на допълнителни полицейски сили за възстановяване на обществения ред";

 • „Особености на тактическите действия при осъществяване на полицейските правомощия - умения за работа с представители на ромската общност";

 • „Повишаване на познанията и подготовка на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека";

 • „Прилагане проблемно-ориентирания подход за осигуряване на реда и сигурността в ромските общности. Идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в местните ромски общности";

 • „Повишаване на познанията и подготовка на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека. Разглеждане на казуси относно извършени групови нарушения на обществения ред и др. противоправни деяния в райони с компактно ромско население";

 • „Запознаване на състава с организационните мерки за недопускане на корупционни действия и организацията на работата по разкриване на корупция в системата на МВР";

 • „Повишаването на познанията и подготовката на полицейските служители за спазване на стандартите по правата на човека при изпълнение на служебните им задължения. Разглеждане на Етичния кодекс на служителите от МВР с полицейски правомощия" и „Повишаване на подготовката на служителите с полицейски правомощия за работа в мултиетническа среда";

 • „Осъществяване на полицейска дейност в райони с концентрирано население от ромски произход и методи на въздействие при проблемни ситуации".

На територията на ОДМВР - Видин на база проведените обучения на състава по модела „Полиция в близост до обществото" са изведени общо 4 проблема и са разработени 8 работни карти, отнасящи се до ромското население на обслужваната територия. За решаване на изведените проблеми като партньори по отделните работни карти са привлечени: Община Видин, РИО – Видин, РД „Социално подпомагане” – Видин, Център за работа с деца на улицата – Видин, Комплекс за социални услуги – Видин, Община Димово, МКОСР – Димово, Община Ружинци, представители на МЗХ и частни фирми. Партньорите са изпълнили заложените мероприятия по работните карти, като през 2014 г. след направен анализ по реализирането на проектите, същите са приключени.

5.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

1. Периодично провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри на тема „Насилието в училище и извън него”, „Междуличностни отношения”, „Асоциални прояви и последствията от тях”, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в НУ „Васил Левски”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Васил Е. Априлов” – с. Рабиша, както и презентации на тема „Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни”, „Агресията и насилието в училище“. Раздадени са обобщени брошури на тема „Дискриминация, насилие, трафик на хора, правна помощ и омбудсман”. Раздадени брошури на родителите на децата в ОДЗ „Иглика” на тема „Как да преодолеем детската агресия“. От всички презентации и изнесени теми са обхванати 90% от редовно посещаващите училище ученици.

2. През 2014г. в заседателната зала на община Белоградчик юристи от Адвокатска колегия – Видин даваха безплатни правни консултации на социално слаби граждани. Дейността е по проект „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща линия за първична правна помощ“ и регионални центрове за консултиране“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., програма BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт“. Целта на проекта е да бъде облекчен достъпа до правосъдие на гражданите в неравностойно социално положение. Такива бяха дадени и в няколко села от Общината.
ОБЩИНА БОЙНИЦА

През последните три години община Бойница участва в редица програми, предлагащи възможности за дейности, подпомагащи работата с лица от уязвими общности. Общината има три успешно приключили проекта по ОПРЧР и др., предполагащи възможности за партньорства и развитие на социалните услуги на територията на общността.


ОБЩИНА ВИДИН

1. По Дейност: Обучение по права на човека и права на детето в училище

 • Проект „Равни права за ромите“, Сдружение „Организация ДРОМ“ с основни цели:

- подобряване на информацията и разбирането за права на човека;

- насърчаване и защита на основните права на човека;

- ограничаване на расизма и ксенофобията в българското общество.

Открито е Бюро за Безплатна правна помощ и консултации на роми и социално слаби лица и „Център по медиация”. Проектът е приключил през месец септември 2014 г.Източник на средства: Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

2. По Дейност: Засилване на дейността на Общинската МКБППНМ чрез включване на представители и от общността или НПО в комисията, и засилване ролята на обществените възпитатели.

През 2014 г.:

 • Брой възпитателни дела – 84;

 • Брой възпитателни дела за малолетни и непълнолетни от ромски произход – 22;

 • Брой малолетни и непълнолетни от ромски произход, преминали през МКБППНМ – 22 лица.


ОБЩИНА ГРАМАДА

1. На територията на Община Грамада няма регистрирани междуетнически конфликти.

2. Броят на учениците от ромски произход регистрирани с противообществени прояви и преминали през МКБППМН е 6.

3. Националната програма „Работа на полицията в училищата”, която се реализира в СОУ „ Христо Ботев”. В началото на учебната 2014 г. е изготвен план за провеждане на беседи с учениците от всички класове. Проведени са 6 броя занятия на различни теми.

5. С деца от ромски произход се провеждат занятия и по програмата „Детска полицейска академия”. Обхванати са общо 15 деца на възраст 10-13 г. С тях работят инспектор детска педагогическа стая и двама полицейски инспектори от РУ Кула.
ОБЩИНА ДИМОВО

1. По Дейност „Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри „насилието в училище и извън него“, „междуличностни отношения“, „асоциални прояви и последствията от тях“:ОБЩИНА КУЛА

1. Като потребители на социални услуги /обществена трапезария, личен асистент на хора с увреждания, ЦСРИ/, предоставяни в общността от Община Кула бяха включени много представители на ромската общност и други граждани, живеещи в сходни условия – лица и семейства с ниски доходи, или без доказани доходи, скитащи и бездомни. Същите получават регулярно и помощи от БЧК, както и всички други социални мерки, осигурявани от държавата.

2. И през 2014 г. в Община Кула периодично се провеждаха приемни на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за Област Видин. На същите освен запознаването с основните документи, практики и норми на Комисията всички граждани на общината имат възможност да споделят и случаи, в който са били обект на дискриминационно отношение. Подадени сигнали за такива случаи не бяха регистрирани досега.

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

1. С цел контролиране и мониториране на Плана за действие на Община Ново село в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, съблюдаване процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност, е сформиран Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на Общинския план.ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1. Изнесена е лекция от общественият възпитател пред учениците от ОУ „Акад. Михаил Димитров” с.Чупрене на тема ”Агресията – причини и начини да се справим с нея”.


6. КУЛТУРА И МЕДИИСподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница