Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница17/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   69ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Намаляване на детската смъртност

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Активно съдействие от страна на медиаторите към усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвъртия месец на бременността с регистрация, консултации с лекар-специалист по акушерство и гинекология и своевременно постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане.

В ромските квартали по населени места в общината от здравните медиатори са проведени над 80 посещения в домовете на бременни жени и млади майки за ползата от консултации с лекар специалист.

Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население. Предоставяне контрацептивни средства на желаещи лица.

През 2014 г. не са осъществявани акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население.

1.3. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност; за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактика.

В кв. „Янтра”, гр. Козлодуй са проведени 3 бр. здравни беседи съвместно с ЦОП, гр. Козлодуй и РЗИ, гр. Враца на теми: „Туберколоза”, ”Тютюнапушене”; ”ХИВ и СПИН”.

Провеждане на дородова диагностика на бременни жени в риск.

Не е провеждана дородова диагностика на бременни жени в риск.

Организиране на консултативни кабинети в квартали и махали с предимно ромско население по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране, начините за предпазване от сексуално предавани инфекции.

През 2014 г. не са организирани консултативни кабинети в квартали и махали с предимно ромско население по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране, начините за предпазване от сексуално предавани инфекции.Община Оряхово

Съдействие от здравния медиатор за извършване на медицински прегледи и имунизации на деца

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Козлодуй

Активизиране дейността на медиаторите за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им.

Здравните медиатори продължават да оказват съдействат на ОПЛ и РЗИ, гр. Враца за издирване на деца без ОПЛ. Към края на 2014 г. по данни на здравните медиатори, предоставени им от ОПЛ, е констатирано, че няма деца без личен лекар.

Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане съгласно Националния имунизационен календар.

За 2014 г. от здравните медиатори са проведени над 140 срещи с млади майки с цел информиране за ползата от имунизациите на децата и ваксинопрофилактиката. Разпространени са брошури за ползата от ваксинопрофилактиката и Имунизационния календар на РБ. По данни на здравните медиатори, предоставени им от ОПЛ, имунизациите на децата съгласно задължителния имунизационен календар се извършват почти на 100%.

Активно издирване от личния лекар на новородени в домашни условия деца и тяхното имунизиране с ваксините, съответстващи на възрастта.

Всички бременни своевременно са регистрирани при личните лекари на територията на общината като по данни от здравните медиатори, предоставени им от ОПЛ, към м. ноември 2014 г. са регистрирани общо 74 бременни жени. От тях са хоспитализирани 74 бр.

Провеждане на беседи и разпространение на информационни материали, организиране на обучения за жени, ангажирани с отглеждането на малки деца.

В гр. Козлодуй са проведени 2 броя здравни беседи на тема „ХИВ и СПИН” и „Туберколоза”, реализирани съвместно от РЗИ, гр. Враца и здравните медиатори. Разпространени са над 100 бр. информационни материали (брошури) по проблемите с наркотиците, СПИН, тютюнопушене и алкохол и др.

Провеждане на профилактични прегледи с мобилни педиатрични кабинети в квартали с преобладаващо ромско население и отдалечени населени места.


Община Оряхово

Здравният медиатор оказва съдействие на ОПЛ и РЗИ, гр. Враца за издирване на деца без ОПЛ. Организира и провежда здравни беседи на теми тема „ХИВ и СПИН” и „Туберколоза”, реализирани съвместно от РЗИ – Враца.

Разпространенява брошури за ползата от ваксинопрофилактиката и Имунизационния календар на РБ. По данни на здравния медиатор, предоставени му от ОПЛ, имунизациите на децата съгласно задължителния имунизационен календар се извършват почти на 100%.Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Бяла Слатина

През 2014 г., в училищата на територията на Община Бяла Слатина и ромския квартал в гр.Бяла Слатина са осъществени беседи от Здравния медиатор на различни теми, свързани с превенция.

Също така, на 64 граждани от ромски произход, които не са запознати със здравната система, са разяснени правата и задълженията им като пациенти и как те могат да получат по-лесен достъп до здравни услуги.

Разработване и прилагане на програми за превенция на различните за-болявания /инфекциозни, онкологични, хронични и др./.

Извършени медицински прегледи от РЗИ гр. Враца за ХИВ – СПИН съдействие от Здравния медиатор – брой изследвани 25 лица.

Проведени разговори с млади майки за предстоящи ваксини и защо трябва да бъдат имунизирани децата – броя на обхванатите родители е 113 лица.

През 2014 са поставени безплатно 15 бр. контрацептиви на социално слаби ромки за предпазване от нежелана бременност със съдействие от Здравния медиатор.

По информация на Здравния медиатор, на територията на Общината няма деца без личен лекар.


Община Козлодуй

Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар.

Здравните медиатори продължават провеждането на разяснителни кампании сред родители от ромски произход във връзка с необходимостта от задължителна имунизация на децата. Проведени са 140 срещи в домовете на млади майки за значението на имунизациите и ваксинопрофилактиката. По данни на здравните медиатори, предоставени им от ОПЛ, на територията на община Козлодуй са реализирани 1937 бр. прегледи на възрастни, включващи ЕКГ, измерване на тегло, измерване на ръст, измерване на кръвно налягане и изследване на кръв и урина. От здравния медиатор по населени места са реализирани срещи със семейства от ромски произход, на които е обсъдено преодоляването на недоверието към прилагането на различните ваксини; информиране за значението на имунизациите като основен фактор за подобряване на здравния статус на ромските деца и за гарантиране достъпа им до ранно образование чрез посещаване на детска градина.

Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза.

През 2014 г. в ромските квартали в община Козлодуй не е провеждана ранна диагностика и скринингови изследвания с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза.

Провеждане на ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно съдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет и дислипидемии с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории.

В ромските квартали в община Козлодуй не е провеждана ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно съдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет и дислипидемии с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население.

От здравните медиатори са проведени срещи с над 120 семейства от ромски произход с цел информиране за необходимостта и значението от провеждане на профилактични прегледи от ОПЛ. Срещите са провеждани на терен в ромските квартали по населени места.

Изграждане на капацитет и работа в общността за превенция и контрол на ХИВ чрез услуги по консултиране и насочване за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и инфекции предавани по полов път.

В ромските квартали в с. Бутан и гр. Козлодуй от здравните медиатори съвместно с РЗИ, гр. Враца е организирана и проведена 1 беседа на тема „ХИВ и СПИН”, реализирана в кв. „Янтра през месец юли 2014 г. Разпространени са над 30 бр. брошури. В беседата са участвали 17 лица от ромски произход.

Във връзка с отразяването на Световният ден за борба със СПИН, 1 декември, във всички училища на територията на общината са разпространени презервативи и информационни материали.Община Мизия

През изминалата година са направени безплатни очни прегледи на бедстващите (ученици и възрастни) осигурени от кампания „Топло Сърце”. Раздадени са безплатни очила.

Организирани са също безплатни прегледи от специалисти: Ендокринолог, Кардиолог, Нефролог, Невролог и лабораторни изследвания.Община Роман

Всички деца и ученици, подлежащи на имунизация са обхванати. Над 80% от лицата от ромски произход и над 95% от децата са обхванати с профилактични прегледи.

Подобряване на достъпа до здравни услуги

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Враца

За подобряване здравния статус на децата и недопускане на епидемични взривове особено внимание беше отделено за реализиране на дейности по повишаване обхвата с имунизации по Имунизационният календар на Р. България. Бяха проведени беседи за значението на имунизациите и необходимостта от задължителното им прилагане с родители на деца от: ОДЗ „Българче” – филиал с. Нефела, ОДЗ „Люляк” – гр. Враца, както и във филиалите на детски заведения в селата, с предимно ромско население.

В резултат на активната работа на експертите по здравеопазване в Дирекция ЗСМД, медицинските специалисти от детски заведения, ОПЛ и здравния посредник в края на 2014г. 95% от децата посещаващи детските заведения са с редовен имунизационен статус. Следи се активно броят на децата с отложени имунизации по медицински показания.

За осигуряване на равен достъп до медицински услуги и подпомагане на социално слаби ромски семейства, в началото на учебната 2013/ 2014 г. Община Враца осигури средства в размер на 500 лв. за извършване на лабораторни изследвания необходими при постъпване в детско заведения на 40 деца от ОДЗ „Люляк” и филиалите на ОДЗ „Българче” в с.Нефела и кв.Кулата.

Брой съдействия на здравния медиатор за осъществяване на планови имунизации:

- на деца- 41;

- на възрастни- 2.

Брой съдействия на здравния медиатор за осъществяване на профилактични прегледи:

- на деца- 164;

- на възрастни- 44.

Брой индивидуални казуси от здравен характер:

- консултации- 162;

- подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК- 13;

- придружавания до здравни институции- 91;

- настаняване в здравни заведения- 16;

- съдействия за възстановяване на здравно-осигурителни права- 68.

Брой индивидуални казуси от социален характер:

- консултации, подготовка на документи, следване на процедури- 657;

- придружаване до социални институции- 60;

- работа по групови казуси- 10;

- съдействия за ползване на социални услуги- 299.Община Козлодуй

Подкрепа за функционирането на амбулатории за първична медицинска помощ в квартали, населени предимно с ромско население, съфинансирани от общините и с мобилна техника.

В общината няма създадени амбулатории за първична медицинска помощ в квартали, населени предимно с ромско население.

Осигуряване трудовата реализация на здравните медиатори и текущото им обучение.

Осигурено е участие на здравните медиатори в работни срещи, свързани с представянето на адекватна здравна информация с цел повишаване на здравната култура сред населението от ромски произход:  • Работна среща, организирана от Българската асоциация по семейно планиране, свързана с промотиране на условията за превенция на репродуктивното здраве, полово предавани инфекции и СПИН, проведена в гр. София на 13-14 ноември 2014 г.;

  • VІІІ Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, проведена в гр. София на 17-18 октомври 2014 г.

Други дейности за подобряване на достъпа до здравни услуги:

Продължава активната дейност на здравните медиатори за подобряване достъпа до здравеопазване на гражданите от ромски произход чрез съдействие при подготовка на медицински документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК и др.Община Криводол

Изпълнява се проект „Домашни грижи за независим и достоен живот”, който се осъществява в партньорство с БЧК, Министерството на здравеопазването, МТСП и Швейцарски Червен кръст и се финансира от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие. Проектът има за цел въвеждане на модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания при отчитане на специфичните нужди на представителите на ромската общност. Центърът се помещава на първия етаж в сградата на старото читалище.

Община Мизия

ОП «РЧР», Проект “Подкрепа за достоен живот“, Предоставяне на социална услуга «Личен ассистент».

ОП «РЧР» по проект “Изграждане на звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда за жители на община Мизия”, предоставяне на социална услуга «Домашен помощник” и „Социален асистент”.Община Роман

В края на 2014г. е дадена заявка за назначаване на здравен медиатор в общината.

Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Борован

На всяко тримесечие, съвместно с ОПЛ, се провеждат обучения, с цел предотвратяване ранното забременяване и раждаемост при непълнолетни и малолетни.

Община Враца

Основен приоритет през 2014г. беше повишаването на здравната култура сред ромското население особено на подрастващите. Във всички детски и учебни заведения. Бяха оформени здравно - информационни кътове, медицинските специалисти проведоха редица индивидуални и групови консултации и беседи, раздадени бяха информационни материали на здравна тематика.

Реализирани дейности от здравния медиатор:

За превенция на заболявания /брой обхванати лица/- 163

- Индивидуални консултации за ползата от ваксиниране с CERVARIX за рак на маточната шийка;

- По случай 31 май Световен ден за борба с тютюнопушенето организирах здравно- информационна лекция с РЗИ в ДДЛРГ „Асен Златаров”. Тема: „Вредата от тютюнопушенето”;

- Съвместно с РБ „Христо Ботев” и РЗИ проведена здравна лекция „Вредата от готварската сол” по Проект „Информирани и здрави”- МЗ;

- На 18 март 2014г. по моя инициатива в ОДЗ „Люляк” организирана здравна беседа с родителите на деца от ромски произход, които посещават детското заведение. Говорих за имунизационният календар на Р. България, ваксините които се прилагат и болестите които предпазват. Бяха раздадени книжки с имунизационният календар. Изготвена презентация;

- На 24 март 2014г. - Световният ден за борба с туберкулозата в Звено „Майка и бебе”, РЗИ и здравният меиатор бе организирана среща с майките /потребители на услугата/. От РЗИ д-р Найденова говори за имунизационния календар и начичните за предпазване от болестта, а здравният медиатор за симтомите на туберкулозата и заразяването;

- На 19 май 2014г. по инициатива на ЗМ и с участието на РЗИ и фелдшера, организирах здравно- информационна лекция с ученици от 5,6,7 и 8 клас от ОУ „Васил Левски” гр. Враца. Мероприятието е по повод 31 май- Световен ден без тютюнев дим. Изготвена презентация за тютюнопушенето и ХОББ;

- Подадена заявка до Глаксо Смит Клайн за детски четки за зъби и здравно- информационни материали: 50бр. детски четки за зъби, 50бр. брошури Панадол, 50 бр. занимателни книжки „Запознай се с Нърделите на Аквафреш”, 50бр. листовки „Грижи за техните растящи зъби- наръчник по правилни грижи за млечните зъби за Вашето дете’, Табло- постер „Време е да се погрижим за венците’. Всичко това бе раздадено в ромска общност. Предоставено по Проект «Стимул»;

2. За семейно планиране и сексуално здраве /брой обхванати лица/- 377.

- Раздадени 49 бр. презерватива по случай 14 февруари Деня на влюбените;

- Предоставил информация и записал две жени от ромски произход за инвитро процедури в Клиника „Малинов” гр. София, чрез Община Враца;

- На 1 декември послучай Световният ден за борба срещу СПИН, раздал в ромска общност 132 броя презервативи;

- Раздадени и съдействие за поставяне на вътрематочни песара- 43 бр.

Раздадени здравни и социални информационни материали.


Община Бяла Слатина

Включване на медиатори между общността и здравните работници Съдействие от страна на здравния медиатор в усилията за обхващане на бременните от 4 месец на бременността който не са здравно осигурени но имат право на един безплатен контролен преглед броя на обхванатите е 78 лица.

Община Козлодуй

Организиране и провеждане на кампании за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести.

През м. март 2014 г. от РЗИ, гр. Враца със съдействието на здравния медиатор към община Козлодуй е проведена беседа на тема „Туберколоза”. Разпространение са информационнии материали във връзка със заболяването. В беседата са обхванати 22 лица от ромски произход.

Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, и за предимствата на здравословния начин на живот.

През м. юли 2014 г. от РЗИ, гр. Враца със съдействието на здравния медиатор към община Козлодуй е проведена в кв. Янтра 1 беседа на тема „Тютюнопушене”. Разпространени са над 30 бр. информационни материали за тютюнопушенето. В беседата са обхванати 17 лица от ромски произход.
Община Криводол

Проведена информационна среща с ученици от 9-12 клас за здравословния начин на живот с акцент върху рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия. Срещата се проведе съвместно с РЗИ – Враца, ОбКБППМН и читалищната библиотека в гр. Криводол.

Със съвместна инициатива на НЧ „Никола Й. Вапцаров-1924”, Община Криводол и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в Криводол се отбелязва Световния ден за борба с употребата и трафика на наркотици. Целта е да се ангажира вниманието на младите хора към превенция на употребата на наркотични вещества и стремеж за преодоляване на различните наркозависимости и предизвикателства на нашето време.

През учебната 2014/2015 г. в ОДЗ „Славейче” гр. Криводол съвместно с РЗИ – Враца се проведоха родителски срещи на теми свързани със здравната култура на родители и деца. В централен корпус и филиал са оборудвани здравни кабинети и за здравето на децата се грижат квалифицирани медицински специалисти.


Община Мизия

В ОУ „Цанко Церковски” са организирани и проведени беседи на теми: „Какво знаем и какво не знаем за СПИН”; „Бактериални и вирусни инфекции предавани по полов път“; и др. с цел образоване в здравеопазването на младите хора предпазване от инфекциозни заболявания. Беседите са провеждани от ученици и медицинско лице. Също така са проведени обучения за оказване на първа помощ.

Община Оряхово

Здравният медиатор организира и провежда в ромския квартал дискусии и срещи с цел превенция трафика на хора, вредата от употребата на наркотици и продажба на яйцеклетки при непълнолетни момичета.

Община Роман

По заложените в плана задачи и дейности, свързани най-вече с превенцията, в колаборация с личните лекари, в оперативен порядък се осъществяват профилактични и разяснителни мероприятия.

Здравните специалисти в училищата организират здравни лекции и беседи с учениците, поддържа се, там където е необходимо и личен контакт с родителите, особено с тези от ромски произход.

При по-големите ученици са проведени в часа на класа по две беседи, на теми, засягащи ранната бременност и болести, предавани по полов път.Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница