Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница22/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   69

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През 2014 г. община Летница е включена в проект на Европейската програма за партньорство в общността на ГлаксоСмитКлайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа „Заедно за по-добро здраве“, изпълняван от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Един здравен медиатор от влашки произход е обучен и дейността му е финансирана от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ за работа с ромската и влашката общности в община Летница. За отчетния период здравният медиатор работи за подобряване на профилактичните дейности сред ромското население, повишаване на здравните знания и информираността, отпадане на ромските деца и други в уязвимо отношение от образователната система. Дейността на здравния медиатор продължава и през 2015 г. като делегирана от държавата дейност.

Традиционни за СОУ „Б. Киро“ гр. Летница в часовете на класа са лекциите, изнасяни от завеждащия „Здравен кабинет“ за предпазване на болести, предавани по полов път, хипатит, туберкулоза, значението на имунизациите и др.

В СОУ „П. Пипков“ и ОУ „Св. Св. Крил и Методий“, гр. Ловеч са обучени 2-ма медицински специалисти за работа с рискови групи.

Проведена е активна дейност с млади хора от ромските общности с цел превенция на ранни нежелани бремености, полово-предавани болести и СПИН. Проведени са беседи в 2 ромски квартала от експерти в РЗИ. 26 момичета от ромски произход са обхванати по Компонент 6 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ чрез пълен пакет превантивни интервенции.

В община Луковит има назначен здравен медиатор. Чрез него общината провежда беседи за опасностите от ранната бременност и насърчаване на бременни жени за консултации с акушер-генеколог и постъпване в болница. Медиаторът поддържа връзка с личните лекари на територията на общината и издирва деца без личен лекар. По последни данни за 2014 г. са обхванати 25 бременни. Броят е твърде малък предвид статистиката за раждаемостта на жени от ромски произход и обхванатите деца от 0-18 г. Записани при личен лекар за 2014 г. са 2720 бр. Броят на децата, обхванати от личните лекари, е висок в сравнение броя на зачислените бременни. Това се дължи на значително голямата заболяваемост при децата, въпреки провеждането на беседи и разговори с майките за значението на имунизациите.

Добра практика на община Троян в работата по разрешаването на здравните проблеми на малцинствата е фактът, че към администрацията на общината работят двама здравни медиатори. След като първоначално започват работа по проект на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, впоследствие и двамата са назначени на трудов договор в държавно делегирана дейност „Други дейности по здравеопазването“. Тяхната дейност е насочена към оказване на съдействие при реализиране на профилактични дейности и разяснителни кампании в ромските общности в община Троян и съдействие на нуждаещи се от малцинствените групи за достъп до здравни услуги. Наред с това, здравните медиатори подпомагат общуването между лицата от малцинствените общности, здравните, социалните служби и общинска администрация.

През 2014 г. е приета Програма за развитие на детското и училищно здравеопазване в община Троян за 2014-2016 г. В тази връзка предприетите мерки за разрешаване на проблемите на ромската общност са свързани с активизиране дейността на здравните медиатори и общопрактикуващите лекари за повишаване на здравната култура на ромската общност. Предприетите мерки са както следва:
 • Съдействие за явяване пред ТЕЛК комисия - 5

 • Съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права на 1 лице

 • Съдействие по различни проблеми пред институции - 54

 • Самостоятелно проведени беседи - 4

 • Съвместно проведени беседи - 8

 • Посетени обучителни курсове - 4

 • Съдействие по образователни въпроси - 33

 • Създаване на клубове по интереси: формиране на групи по СИП в областта на културата, фолклора и традициите на етносите; танцови формации, изкуства, традиционни занаяти, организиране на празници, провеждане на конкурси на етнокултурна тематика - 2

 • Брой индивидуални съдействия по здравни въпроси - 40

 • Придружавания до здравни институции - 5

 • Брой индивидуални съдействия по социални въпроси - 14

 • Имунизации - 14

 • Осъществени здравноинформационни мероприятия за превенция на различни заболявания - 10

 • Здравно образователни беседи в часа на класния съвместно с класните ръководители - 8

 • Включване на хора от ромски произход за изследване в Национална АНТИСПИН кампания от сдружение „Знание” гр. Ловеч - 33

Като основен проблем в област Ловеч се очертава достъпът до здравна помощ за голяма група лица, включително на лица от ромски произход, без здравно осигуряване. Необходими са мерки за подобряване на профилактиката и здравното образование на населението. Община Угърчин не разполага с необходимите инструменти за решаването му.

По повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември е проведена информационна кампания под мотото „Обичай страстно, но безопасно“. Целта е да се подобри информираността на младите хора по проблемите на ХИВ/СПИН, да се стимулира отговорното им поведение, свързано с предпазване от заразяване с ХИВ. Проведени са 10 бр. беседи, относно превенция на ранните бракове и намаляване на бременността в юношеска възраст.

В община Ябланица се наблюдава тенденция на ниска/липсваща здравна осведоменост по отношение на социално значими болести /затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, диабет/, полово-предавани болести, ранни бракове и раждания и др. 1. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

През 2014 г. в община Летница е извършена рехабилитация на улици в квартала, населен с влашко и ромско население. Проектът на стойност 283 529 лв. е финансиран от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, чрез двустранно подписано споразумение между общината и МИП.

Реализиран е проект „Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове в гр. Летница – ул. „Т. Каблешков“ и ул. „Й. Йовков“, финансиран от ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, на стойност 100 000 лв. Изградена е канализация и е подменена водопроводната мрежа на две улици, населени с влашко и ромско население.

Извършена е подмяна на дограмата на общите части на бл. 210 в жк. „Здравец“ гр. Ловеч, където живеят 55 домакинства с нисък социален статус. Направен е основен ремонт на 2 от жилищата. Осигурените средства от бюджета на община Ловеч, са в размер на 7000 лв. за подмяна на дограмата, и 14 000 лв. за извършения ремонт в жилищата. Извършена е подмяна на дограмата на общите части на общежитие „Гозница“, където живеят 55 домакинства от ромски произход и граждани в сходна на ромите ситуация. Осигурените средства от бюджета на община Ловеч, са в размер на 6300 лв.

В гр. Луковит е обособен квартал изцяло населен от ромско население. Липсата на средства за актуализация на градоустройствения план и подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, води до наслояване на проблемите при жилищните условия и незаконното строителство.

Община Троян непрекъснато полага усилия за подобряване на инфраструктурата на ромските квартали, като се плануват и реализират редица инициативи. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение.

Ромското население в община Угърчин живее във всички квартали на населените места. Няма обособени ромски квартали. Подобрява се инфраструктурата в кварталите с компактно ромско население чрез общинския бюджет.

Ромското население в Община Ябланица е концентрирано предимно в кварталите и махалите на гр. Ябланица и някои от селата Брестница, Златна Панега, Добревци, Орешене и др. В по-голямата си част ромите живеят капсулирано и бедно. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с три, четири и повече деца.
 1. ЗАЕТОСТ

В рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2014 г. в област Ловеч се работи по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ /НП „ОСПОЗ“/ и Регионална програма за заетост с фокус - влашкия и ромския етнос, с цел осигурявяне на достъп на ромите до пазара на труда и насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ.

По Програма „Подкрепа за заетост“ 20 бр. лица са квалифицирани през 2014 г. чрез придобиване на специалност чрез наставник и осигуряване на последваща заетост. По национални и европейски програми за 2014 г. е осигурена заетост на 124 бр. лица, чиито работодател е била община Ловеч. Обект на тези програми и проекти са и лица от етническите малцинства, които са трайно незаети, без образование или с неподходящо такова. По Проект „Да успеем заедно“ на ОП РЧР, ДБТ – Ловеч, чрез Агенцията по заетостта, организира две общи трудови борси за активно търсещи работа безработни и заети лица, с участието на работодатели и социални партньори.

В община Луковит по програма „Нов шанс за успех“ са обучени 225 души от ромски произход. За 2014 г. по програма „ОСПОЗ“ е осигурена заетост на 188 души.

Безработицата в община Угърчин е висока. В общината са проведени курсове за ограмотяване. Осигурена е заетост на лицата от ромски произход предимно по НП „ОСПОЗ”.

За съжаление програмите са краткосрочни и не дават възможност за постоянна заетост при хората с нисък социален статус.
 1. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

С цел намаляване на противообществените прояви и създаване на условия за насърчаване на междукултурното опознаване, толерантност и диалог, всяка година по повод Световния ден на толерантността, преподаватели от СОУ „Б. Киро“ гр. Летница, съвместно с МКБППМН подготвят и представят презентации и листовки на тема „Толерантност“. Традиционни са дискусиите в часа на класа на теми: „Междуличностни отношения“ и „Асоциални прояви и последствията от тях“.

През периода са организирани и проведени две дискусии на теми: „Насилието в училище и извън него” и „Междуличностните отношения”, с участието на 90 ученици. Проведени са 1248 социални и психологически консултации по направления от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ на деца, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип. Подкрепата е осъществена чрез посредничество, информиране, социална и психологическа подкрепа, обучения за повишаване на родителския капацитет, интензивна подкрепа в домашни условия - организиране на ежедневието, бюджетиране, мобилна социална работа сред семействата, при които има риск от изоставяне. Работи се по програми: „Корекционна програма за работа с непълнолетни осъдени“, „Извършители на кражби“, „Умения за мислене“, „Шофиращи след употреба на алкохол“ и „Програма за ограмотяване“.

В община Луковит е назначен стажант от ромски произход, занимаващ се с въпросите, касаещи дискриминацията.

Социалната профилактика на правонарушенията сред подрастващите остава основен приоритет в дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОбКБППМН/ – Троян. Създадените добри партньорски взаимоотношения с всички институции и НПО, работещи по проблемите на децата, допринасят за постигането на траен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение. Особено тревожен е фактът, че от 43 разгледани от ОбКБППМН възпитателни дела, в повече от половината от случаите /26/ децата са от ромски произход. На всички са наложени съответните възпитателни мерки. На 4 от тях са назначени и обществени възпитатели, които работят ежеседмично с тях, а 10 посещават психолог в Общински педагогически център. Проведени са мероприятия на комисията /извън образуваните възпитателни дела/ за превенция на насилието и противообществените прояви, в които са включени ромски деца и ученици: ,,Здравей, ваканция без дрога“, Общински ученически игри, Детски спортен празник ,,Пламъчета сини“', конкурс за есе и рисунка на тема ,,Живот или дрога – избираш ти!”, конкурс за есе, разказ или стихотворение на тема ,,Да събудим детските сърца за добри дела“, във връзка с отбелязване на световния ден за борба с насилието, турнир по футбол, народна топка и тенис на маса между деца от ромски произход.

Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на детското асоциално поведение играе Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Угърчин. Пряко е и сътрудничеството на община Угърчин с Детска педагогическа стая, Районно управление „ Полиция“ и НПО, работещи в сферата на закрила правата на човека, регионалния координатор на Комисия за защита от дискриминация. МКБППМН организира Летни клубове по интереси за деца от 7 до 18 години. Организират се общински турнири по футбол и хандбал. През годината работещите към Комисията обществени възпитатели са осъществили дискусии с ученици от различни училища, възрасти и групи.

По инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ гр. Ябланица, с цел превенция на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни, са проведени различни мероприятия и инициативи сред учениците от цялата община под надслов „Ежедневие без агресия“. Проведени са спортни състезания сред четирите училища, както и конкурси за литературни произведения и рисунки на тема „Моето родно място”. На 04.12.2014 г. в община Ябланица са наградени всички участници в състезанията и конкурсите.


 1. КУЛТУРА И МЕДИИ

За създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното младежко общуване и насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог в СОУ „Б. Киро“ гр. Летница е сформиран СИП „Фолклор на етносите“. В рамките на проект за намаляване отпадането на ромските ученици от училище „Всеки ученик може да бъде отличник“, в СОУ „Б. Киро“ гр. Летница е проведен фестивал на тема „Различни, но заедно“. Фестивалът има постоянен характер и се провежда ежегодно.

През 2014 г. е осигурено библиотечно и информационно обслужване на гражданите от ромски произход в рамките на програма „Глобални библиотеки – България“ в читалищата в селата: НЧ „Просвета – 1906 г.“ с. Дойренци, базови познания за работа с компютър, ползване на социални мрежи, електронна поща и търсене на информация в интернет са предоставени на 7 деца от ромски произход до 14 г., на 4 лица до 18 г. и на 4 лица над 18 г. В НЧ „Напредък – 1928 г.“ с. Казачево интернет и библиотечни услуги са ползвали 11 деца от ромски произход на възраст до 14 г., 8 деца на възраст от 14 г. до 18 г. и 8 лица над 18 г., НЧ „Просвета-1901 г.“ с. Слатина интеренет и библиотечни услуги са ползвали 11 деца от ромски произход на възраст до 14 г., 8 деца от 14 г. до 18 г. и 15 лица над 18 г., НЧ „Христо Ботев -1930 г.“ с. Славяни интеренет и библиотечни услуги са ползвали 15 деца от ромски произход до 14 г., 6 лица на възраст от 14 до 18 г. и 3 над 18 г. В НЧ „Зора-1930 г.“ – кв. „Продимчец“ гр. Ловеч е организиран клуб по интереси „Целогодишна занималня“, в която се включват активно 20 деца от ромски произход на възраст от 7 до 16 г. Те участват в организираните чествания на празниците от обредния календар и библиотечната дейност. В НЧ „Просвета-1934 г.“ с. Скобелево е обособена група от 15 деца на възраст от 3 до 14 г., като 8 са от ромски произход, които са обхванати в клуб „Лятна занималня“.

Общинско радио Ловеч отразява събития, свързани с живота на ромите: Поздравление по случай „Банго Васил“ на 14.01., излъчен е материал по повод „Международния ден на ромите“ на 08.04., излъчен е репортаж посветен на стартиралия проект „Даваме шанс на Слънцето да докосва всички“ на РИО-Ловеч, насочен към по-безпроблемна адаптация и обучение на ромските деца в детските градини и осигуряване на равен старт при постъпването им в училище. Излъчен е репортаж от представянето на проект „Храна и здраве“, който се осъществява от Сдружение „Знание“ и цели подобряване информираността на представителите на етническите малцинства по отношение на здравословното хранене и здравната профилатика. Проектът е насочен изцяло към ромската общност. Представени са текущи информации в новинарските емисии и предавания за различни аспекти от живота на ромската общност в Ловеч и региона.

Обхванати са общо 400 деца от ромски произход от всички училища на територията на община Луковит в различни културни и спортни мероприятия.

Културният сектор в община Троян включва широк кръг от културни организации, функциониращи в различни области на културата и изкуството – изпълнителски изкуства, визуални изкуства, литература, музейно и библиотечно дело, народни и приложни изкуства и др. Профилът на културния сектор в община Троян се определя от няколко основни групи културни организации: • Мизей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян /МНХЗПИ/, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак /НИХЗИ/, галерия ,,Серяковата къща“ - Троян, Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки, Общински педагогически център-Троян и др./;

 • На територията на община Троян функционират общо 19 читалища. Освен традиционните културни дейности, читалищата усвояват все по-активно и новите социални практики, което ги превръща през последните години в реален партньор за решаване на редица социални проблеми на общността чрез предоставяне на разнообразни социални услуги, насочени към групи със специфични потребности и групи с различен етнически състав;

 • НПО и търговски организации в сектора на културата.

Във всички дейности по културата община Троян се стреми да включва и представители на ромската общност. В дейностите по изкуства в училищата и детските градини, в които се обучават и възпитават деца и ученици от ромски произход, се промотират ромските празници и обичаи. От 2014 г. към Общински педагогически център-Троян започва да функционира изнесена детска група за ромски фолклор, чиито занятия се провеждат в училището в с. Врабево.

Профилът на културния сектор в Община Ябланица се определя преди всичко от читалищата. На територията на Община Ябланица функционират общо 8 читалища. Те усвояват все по-активно и новите социални практики, което ги превръща през последните години в реален партньор за решаване на редица социални проблеми на общността чрез предоставяне на разнообразни социални услуги, насочени към групи със специфични потребности и групи с различен етнически състав.ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Отчет за изготвяне на годишен мониторингов доклад за 2014 г. за изпълнение на ангажиментите по Плана за действие и изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), за област Пазарджик.
Настоящият отчет включва информация, представена от Областна администрация гр. Пазарджик, общините : Брацигово, Септември, Панагюрище, Пещера, Белово, Стрелча, Велинград, Лесичово и Пазарджик и териториалните администрации на централната изпълнителна власт : Дирекция „Социално подпомагане” гр.Септември, Дирекция „Бюро по труда” гр.Септември, Дирекция „Бюро по труда” гр.Пазарджик, Регионална здравна инспекция и Областна дирекция на МВР гр.Пазарджик.

1.Областна администрация гр.Пазарджик

През 2014 г. стартира процеса по изготвяне на Планове за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик от страна на общините, които са с период на действие 2014 г. – 2017 г. За целта, на редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – област Пазарджик бяха приети решения за структура и дейност на областна работна група и общински работни групи.

С Решение №1/24.06.2014 г, беше определен състава на Областна работна група за действия и организация на дейностите за осъществяване процеса на планиране на общинско ниво включващ в състава си представители от Областна администрация – Пазарджик, ТЗ на изпълнителната власт и ЮЛНЦ, която извърши следните действия и дейности:

1.Координация и подпомагане на дейностите по общинско планиране и осъществява връзка със Секретариата на НССЕИВ;

2.Представяне на експертни становища на общинските работни групи, по съответните приоритетни области, на база изготвените анализи на ситуацията и представените доклади по изпълнение на действащите към н.м. планове от Общинските работни групи;

3.Представяне за съгласуване изготвените проекти на общинските планове на Секретариата на НССЕИВ.

С Решение №2/24.06.2014 г., беше определен състава на Общинските работи групи за действия, организация и изпълнение на дейностите за осъществяване процеса на планиране на общинско ниво, които включваха служители на общинска администрация, ЮЛНЦ и представители на ромската общност. Действията и дейностите, извършени от на Общинската работна група, са както следва:

1.Изготвяне анализ на ситуацията към н.м. и представя доклад за изпълнение на сега действащите Планове.

2.Набелязване действия, съобразно установените силни и слаби страни и анализа на ситуацията, съотносими към конкретните задачи и цели на Стратегията, подробно разписани, в т.ч. и средствата за финансиране - средства от общински бюджет и/или новите оперативни програми, като ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП „Развитие на човешките ресурси”, регионални, областни и общинските програми, съотносими към сътрудничеството и интегрирането на ромите и в частност към съответните приоритети на Стратегията.

3.Изготвяне проект на Общински план за периода 2014 – 2017 г.

4.Изискване на експертно мнение от работната група на областно ниво, като за всяко заседание на общинската група следва да се уведомява областната такава.

С Решение №3/24.06.2014 г. бяха определени действията, срокове и отговорниците свързани с процеса на планиране на общинско ниво.

В резултат на целият горе споменат процес бяха изготвени, утвърдени и приети с Решения на Общински съвети Плановете за действие и изпълнение на общините за периода 2014 – 2017 г., като същите станаха част от Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012 – 2020 г.

2.Община Брацигово


 • Приоритет „Образование”

Като отговорна институция за изпълнение на целите в Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012 – 2020) в приоритет „Образование”, община Брацигово изпълнява ангажиментите си по целите, задачите и дейностите, заложени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.“.

Наличната нормативна уредба в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование създава условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност. Нормативно се регламентирани изисквания, които подпомагат дейностите, свързани с образователния процес за децата и учениците, за които българският език не е майчин – чл. 4, 8 и 9 от Закона за народната просвета, чл. 8, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и други. Предвидени са гаранции за недопускане на дискриминационно отношение към децата и учениците, в това число и на тези от етническите малцинства.

Образованието на децата и младите хора се осъществява в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на обща образователна политика. Политиката за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование е насочена към всички деца и ученици, без оглед на тяхната етническа принадлежност.

С промяна на Закона за народната просвета през 2010/2011 учебна година започна поетапното въвеждане на задължителната двегодишна подготовка на децата преди постъпване в първи клас. Съгласно чл. 20, ал. 1 на ЗНП (в сила от 05.10.2010 г.) „Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст“. С Решение на Общински съвет – Брацигово от 2010 година общината ни е декларирала готовност за въвеждане на програмата, както и е гарантирала възможности с обезпечаването на материално-техническа база.Въвеждането й цели равен старт на всяко дете, като допринася за ранната социализация и за развитие на умения, необходими при постъпване в първи клас. Тази мярка е и превантивна спрямо намаляването на необхванатите и напусналите училище ученици. Въвеждането на задължителна подготовка за училище две години преди постъпване в първи клас повиши значително обхвата на децата, включително и ромските, в системата на предучилищното възпитание и подготовка.

За подобряване на достъпа на децата до качествено образование се осъществяват дейности за подпомагане на ранното детско развитие и предучилищното възпитание и подготовка. Съгласно чл. 20, ал. 5 от ЗНП: „За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1 се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на български език“. такъв проект бе реализиран в ОДЗ”Здравец” –Брацигово.Усвояването на български език от децата, за които българският език не е майчин, се оценява като особено необходимо в периода преди постъпване в I клас с цел достигане на равнище на владеене на езика, съизмеримо с това на останалите деца. Учебните програми за задължителната подготвителна група включват модул за подготовка на децата, за които българският език не е майчин. Прилагат се и индивидуални планове за изучаване на майчин език.

От учебната 2010/2011 г. започна постепенното въвеждане на целодневна организация на учебния ден, като през учебната 2014/2015 година вече са обхванати децата от І до V клас включително. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и отдих. С тази мярка се цели да се осигури на всички деца, без оглед на етническата им принадлежност:

– по-добра адаптация към училищния живот;

– разнообразни възможности за развитие чрез включване в различни дейности;

учебна среда, която да им помогне в усвояването на знанията;

– индивидуален подход при обучението и по-висока степен на самостоятелност.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден е съществен инструмент за компенсиране на образователните неравенства относно качеството на образование на деца от ромски произход и е превенция на отпадането им от образователната система.

Действащото законодателство предвижда безплатен достъп до образование в държавните и общинските училища (чл. 6 от ЗНП; чл. 5, ал 1 от ППЗНП).

Осигуряват се за безвъзмездно ползване съгласно чл. 2 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г.:

1. по един комплект учебни помагала за всяко дете от подготвителна група по чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета;

2. по един комплект учебници и учебни помагала за всеки ученик от I до IV клас;

3. по един комплект учебници за всеки ученик от V до VII клас;

По Националната програма „Училището – територия на учениците” се реализира модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците в начален етап“. Модулът дава възможност за включването на учениците, в това число и на тези от ромски произход, в различни дейности в рамките на целодневна организация на обучение. Чрез целодневния престой в българоезична среда на децата, за които българският език не е майчин се съдейства за неговото по-добро усвояване, което е гаранция за повишаване на образователното равнище, за усъвършенстване на уменията за общуване и ефективна комуникация между ученици от различните етноси.

С Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” се създават условия за гарантиране на достъп до съизмеримо по качество образование на всяко дете и ученик и развиване на мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците.

Освен всички посочени дотук мерки, по отношение превенция на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

От 2012 г. се изпълнява Национална програма „На училище без отсъствия”. По мярка „Без отсъствие“ се подпомагат две училища от община Брацигово с преобладаващо ромско присъствие, които изпълняват собствени училищни програми за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище, и за реинтегриране на отпадналите от образователната система ученици.

С цел подобряване на дисциплината в училище и намаляване случаите на агресия, както и във връзка с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. се създаде мобилна група към ЦОП-Брацигово за психологическа подкрепа, членовете на която осъществяват интервенции в кризисни ситуации и подпомагат училищата в създаване на програми от грижи за деца в риск, особено в районите, където няма необходимите специалисти.

Учениците в училищата се включват в занимания по интереси в различни извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез включване на учениците (включително и тези от ромски произход) в дейности по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ УСПЕХ се създават условия да се осмисли свободното им време. Това е от особена важност за ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие. Участието в извънкласни и извънучилищни дейности води и до повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Извънкласните дейности по проект УСПЕХ се осъществяват по желание на учениците и в тях може да участва всеки, който писмено е заявил желанието си, без разлика на пол или етническа принадлежност.

Създаването на условия за равнопоставеност и адаптация на деца и ученици от ромски произход в образователната среда е приоритет за община Брацигово.

През учебната 2013/2014 година са създадени условия за целодневна организация на учебния ден и за учениците от IV клас. Броят на полуинтернатни групи (ПИГ) I-IV клас е 8 със над 100 ученици, а на ПИГ V-VIII клас – 4 групи с 80 ученици. С Постановление на Министерския съвет № 250 от 01.11.2013 г. е актуализиран списъкът на средищните училища за учебната 2013/2014 г. Техният брой е 2 училища за община Брацигово, в които се обучават над 350 ученици.

Със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” се финансират дейности по схемите, насочени към групите в риск от отпадане:

– BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден.”

– BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.

- BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

С приетото Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование се създава възможност за формиране на училищни политики за насърчаване повишаването на образователните резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици.

В резултат на предприетите мерки за превенция на отпадането и ранното напускане на образователната система е намалял броят на преждевременно напусналите училище .

Превантивни мерки

1. Чрез задължителната предучилищна подготовка ще се осигури равен старт за децата в неравностойно положение при започване на училищното обучение.

2. Чрез осигуряване на целодневна организация в началния етап на основното образование Министерството на образованието и науката си поставя за цел да осигури на децата по-добра адаптация към училищния живот, възможности за интелектуално, физическо и личностно развитие чрез включването им в различни дейности и индивидуален подход при обучението и по-висока степен на самостоятелност.

3. Гарантиране на възможности за овладяване на българския език от децата, за които той не е майчин. В предучилищната подготовка е предвидено допълнително време за работа с тези деца, а в училищното образование е регламентирано задължението на училището да осигури допълнителна подкрепа на учениците, които не владеят български език.

 • Сподели с приятели:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница