Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница23/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   69

Приоритет „Здравеопазване”

Дейностите и приоритетите, заложени в Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (2005-2015 г.), са включени в раздел „Здравеопазване“ на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (НСРБИБ) 2012-2020 г. и Плана за действие на община Брацигово към нея.

Средствата по тези програми сe изразходват основно за реализиране на профилактични прегледи на място в населени места и квартали, в които живеят здравно неосигурени български граждани от ромски произход.

Приоритети на здравеопазването в областта на ромското здравеопазване за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) са: • Преодоляване и преустановяване негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и създаване на условия за неговото подобрение;

 • Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване;

 • Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

 • Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и в общността (здравно - социални центрове и др.);

 • Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация;

 • Обучаване на здравни специалисти за ефективна работа в мултиетническа среда.

 • Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи;

 • Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, чрез предприемане на законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на социално слабите, в това число и на дълготрайно безработните.
 • Приоритет „Заетост”

Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие. Заедно с изпълнението на допълващите мерки по приоритет „Образование”, насочени към повишаване нивото на умения на работната сила, компетентността и квалификацията на нискоквалифицираните работници, те ще допринесат за намаляване равнището на бедност за работещите и техните семейства”.

Информацията по приоритет „Заетост” включва изпълнение мерки от МТСП, Агенцията по заетостта и Агенцията по социално подпомагане.

Вече осма година по ред се организират и провеждат специализирани трудови борси, насочени към ромската общност. Целта на борсите е да подпомогне трудовата реализация на безработните лица от ромски произход, чрез улесняване достъпа им до информация за свободни работни места и осигуряване на пряк контакт и договаряне с работодатели..

Въздействие на мерките

За момента не е възможно да бъде оценено въздействието на мерките, доколкото дейностите по посочените проекти все още се изпълняват.

Планове за 2014-2020

През новия програмен период един от т.нар. „инвестиционни приоритети” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (съфинансирана от Европейския социален фонд) е приоритетът „Интеграция на маргинализирани общности като ромите”.

В рамките на този приоритет ще има възможност да бъдат реализирани интегрирани проекти на разнообразен брой бенефициенти – общини, неправителствени организации, различни публично- и частноправни субекти, осъществяващи дейност в сферата на социалното включване на уязвими групи.

Целева група на тези проекти ще бъдат различни общности от населението, живеещи в социално изключване, в т.ч. хора, населяващи обособени територии с висока бедност, безработица и други социални проблеми, роми и други етнически общности, хора с увреждания, хора в риск от дискриминация и др.

Проектите ще бъдат изпълнявани в множество направления като едно от тях ще бъде подобряване достъпа до заетост (активиране на икономически неактивни лица, посредничество за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, психологическо подпомагане, мотивационно обучение, предоставяне на обучение, включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика, насърчаване на самостоятелната заетост и др.).

Проектите ще бъдат изпълнявани в следните четири направления:

Основните примерни действия по отделните направления ще са както следва: • Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.;

 • Направление „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното отпадане от училище; интеграция и ре-интеграция в образователната система на деца и младежи; подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на възрастни;

 • Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани и междусекторни услуги; насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; повишаване здравната култура; ограничаване бариерите пред достъпа до здравно обслужване, което по принцип се осигурява от националните и местни здравни органи и е финансирано от държавата;

 • Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие; общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване; подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики; инициативи за преодоляване на стереотипи; инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).
 • Приоритет „Жилищни условия”

Община Брацигово представя информация за планирани и изпълнени дейности/проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР), както и предвидени мерки в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г които допринасят за изпълнение на целите на НСРБИР , и по-специално за целите, заложени в приоритет „Подобряване на жилищните условия”.

Дейностите по този приоритет през отчетния период са свързани с:

1. Изготвяне на кадастрална карта, която обхваща ромския квартал – предстои одобрение от Агенция по кадастъра;

2. Провеждането на среща през месец април 2013 с представители на фондация „Америка за България”, която има намерение да реализира пилотен проект за ромския квартал в Брацигово с цел подобряване на жилищните условия;

3. Продължава уреждане на въпросите със собствеността на терените на жители от ромски произход


 • Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Община Брацигово съвместно със службите на реда в региона извършва целенасочена дейност за опазване на обществения ред и предприема всички необходими мерки за осигуряване правата на малцинствата и за недопускане на прояви на дискриминация, расизъм, екстремизъм и ксенофобия. Повишава се капацитетът на правоприлагащите органи по отношение на борбата срещу престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност. Основен акцент е превенцията по отношение извършването на престъпления, основани на расизъм и пропаганда против етническите малцинства, както и за санкциониране на извършителите на такива престъпления. Прилагат се иновативни методи в процеса на разработване и прилагане на съвременна методология за обучение. Провеждат се тематични обучения по права на човека с възможност за актуализация на учебните модули чрез интерактивен и интердисциплинарен подход и ситуативно модулно обучение с практико-приложен характер. За отчетния период е организирана една приемна на Областен управител – на област Пазарджик за обсъждане на етнически и дискриминационни проблеми.

Като превантивна дейност Общински съвет – Брацигово е приел Програма Спорт за хора с увреждания и деца в рискпрез 2014 г., която се реализира в чрез „Декларация за достъп до спорт за хора с увреждания" - „Начално обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в риск - Програмата стартира през 2014 г.. Към момента се реализира за втора поредна година.Чрез нея наши деца участваха на „Мондиал” за младежи в неравностойно положение в ЧИЛИ.

Нейните цели и задачи са създаване на условия и възможности за участие на деца с увреждания и деца в риск в безплатни спортни занимания с цел подобряване качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, възможност за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността и насилието, за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот.

Конкретни цели на направлението „Начално обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в риск" са: • Създаване на условия и възможности за разширяване на обхвата на децата в риск за участие в спортни занимания, с оглед подобряване физическата дееспособност, пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция;

 • Придобиване на първоначални умения, навици и познания за практикуване на предпочитан вид спорт;

 • Повишаване на социалните функции и обществено полезната дейност на спортните организации чрез увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за децата в риск;

 • Предизвикване на траен интерес в децата в риск за системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньорите в спортните клубове за селекция и перспективи за спортно развитие;

 • Подобряване условията за достъп до спортни съоръжения и осигуряване на спортни уреди за провеждане физическа активност и спорт за децата в риск;

Използване възможностите на спорта като превенция срещу употребата на тютюневи изделия, алкохол, наркотици, срещу нетолерантността и насилието в обществото. Чрез въздействието на спорта, формиране и усъвършенстване на социални качества, умения за работа в екип, толерантност, солидарност, морално-волеви качества, лидерски умения, спазване на принципите на „Феър плей".Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране на ползите от спорта и физическата активност, като основа на здравословен начин на живот за децата в риск.

Целевата група, за която се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите са деца в риск, хора с увреждания, неправителствени организации и организации на хората с увреждания.

Надграждащи дейности

От 2011 г.ежегодно по Програма „Развитие на спорта за учащите" се финансира проект на „Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи" (БСФДЛ РГ) с предмет на дейност: Организиране и провеждане на Национален спортен календар по пет вида спорт, разделени в четири зони на страната и два национални шампионата за децата от институциите като: Домове за лица лишени за родителски (ДДЛРГ), Домове за обучение за деца лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ), Социално учебно педагогически звена (СУПЗ) и Възпитателно-учебни интернати (ВУИ).КСУДС – Брацигово участва с възпитаниците си всяка година.

Основната цел е създаване на условия и възможности за участие на деца и младежи в риск в спортно състезателна дейност с цел себеутвърждаване, личностна реализация и социална адаптация чрез спорта.

Оценка на въздействието

Към момента не е осъществявана оценка на въздействието, но обратна връзка с бенефициентите по Програмата и представители на целевите групи, включени в проектите, се осъществява на базата на анкетни карти.

Резултатите от осъществените дейности показват, че в голяма степен са постигнати целите й като ежегодно се създават оптимални и достъпни условия за практикуване на занимания с физически упражнения и спорт за деца и младежи в риск, които спомагат в значителна степен за преодоляване на изолацията, интегрирането и адаптирането им в обществото.

Въведеното проектно финансиране предоставя възможност да се подпомогне дейността на спортните организации и спортните клубове - бенефициенти по Програмата и да се повиши ефективността от общественополезната им дейност.

Средства от фондовете на ЕС

Към настоящия момент не е възможно да бъде предоставена информация за приблизителния размер на средствата, които ще бъдат насочени в подкрепа на изпълнението на националната стратегия за интегриране на ромите. Причината е, че на национално ниво все още липсва решение какъв да бъде размерът на средствата, които ще бъдат насочени към отделните оперативни програми, в т.ч. и за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Гарантирането на ефективното прилагане на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 е от решаващо значение за постигане на социалното включване на ромите. За реализиране на всеобхватен подход в изпълнението на стратегията се предприемат следните мерки:

- взаимнообвързана стратегическа рамка на национално ниво с оглед постигането на националните цели и адекватното им прилагане на местно равнище;

- укрепване и доразвиване на координационния механизъм за по-добра координация между институциите, имащи отговорности при изпълнение на политики и интервенции в сферата на ромското включване на национално, регионално и местно ниво и със структурите на гражданското общество;

- осъществяване на максимално използване на финансовия инструмент - Европейските и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за подкрепа реализацията на областните стратегии и общинските планове за действие за интегриране на ромите съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)

Наред с постигнатото, продължават да съществуват предизвикателства, свързани с ранното отпадане от училище, слабия интерес на родителите към образователните институции, водещ до ниска степен на реинтегриране на отпадналите ученици и ключовото значение на комплексните мерки към учители, деца и родители.

Остава остър проблемът с незаконното застрояване и пренаселеността на обитаваните постройки, социална изолация, затруднения достъп до здравни грижи, високата безработица.Поради наличието на многообразни и разнопосочни проблеми сред ромското население в компактни квартали се наблюдава неефективност при предлагането на отделна и единична услуга.

Комплексните проблеми изискват всеобхватен подход за тяхното решаване, съвкупност от целенасочени и добре прецизирани мерки, усилията и доброто партньорството между институциите, гражданските организации и ромската общност.

Европейските и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще подкрепят реализацията на областните стратегии и общинските планове за действие за интегриране на ромите. Подкрепата ще бъде предоставена основно чрез финансиране на интегрирани проекти с бенефициенти общините и други заинтересовани страни на местно ниво. Проектите ще бъдат насочени към подобряване достъпа до заетост, образование, качествени социални и здравни услуги и мерки за изграждане на толерантност към етническите различия, популяризиране на културата на различните етноси и др.

Съществен елемент от ефективното изпълнение на Стратегията и на Плана за действие е наличието на адекватни механизми за мониторинг и контрол.


3.Община Септември

 • Приоритет „Образование”

В Община Септември се наблюдава забавено подобряване на образователния статус на ромската общност. Част от ромите тръгват на училище без да говорят добре официалния български език и без да са усвоили основните знания и умения, необходими за справяне в учебния процес. Запазва се тенденцията много млади роми да остават без подходящо образование, рано да напускат училище, или да не тръгват на училище.

Социализационните модели в много ромски групи, особено в квартали с преобладаващо ромско население, създават допълнителни трудности за адаптацията на ромските деца в училище, ако не са ходили в предучилищно детско заведение.

Патриархалните норми на свръх-контрол върху поведението на момичетата също водят до ранното им отпадане от училище.

По отношение на отпадналите ученици, броят им в сравнение с предходните години значително е намалял. Това показва известна отговорност от страна на родителите по отношение на необходимостта от задължително обучение на децата.

Друга съществена причина да не се посещава редовно подготвителна група и училище е ниският социален статус на учениците, както и занижената степен на грамотност и квалификация на родителите.

Въпреки всички трудности се увеличава броят на младите роми, завършили висше образование в страната, специализирали или получили по-висока научна степен в чужбина. Успехите са дори по-големи от отчитаните от НСИ по време на преброяването, защото много млади хора след получаване на диплома за висше образование не се идентифицират като роми.

Не достигат квалифицирани кадри и липсва стратегия за квалификация и преквалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за работа в мултиетнична среда и особено на работещите с деца-билингви.

Необходимо е масово ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

Общината да кандидатства за спечелването на проект по програма за подпомагане на социално слаби ромски и турски ученици за учебната 2014/2015г.

Да се увеличи броя на учениците от етническите малцинства, които се включват в извънкласни дейности

Необходимо ще бъде да се въведе помощник на учителя в училищата.

Необходимо е увиличаване на легловата база в детските заведение за да бъдат обхванати всички деца.

Необходимо е да се помисли и по въпроса за заплащането на таксата на децата в ОДЗ от социално слаби семейства.


 • Приоритет „Здравеопазване”

1.Брой съдействия за осъществяване на планови имунизации:

- на деца : над 600 броя.

- на възрастни:над 150 броя.

2.Брой съдействия за осъществявания на профилактични прегледи :

- на деца: над 600 броя.

- на възрастни:над 150 броя.

3.Казуси от здравен характер:

- консултации , подготовка на документи , следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК и ЛКК : над 1000 броя.

- придружавания до здравни институции , настаняване в здравни заведения:над 250 броя.

-съдействия за възтановяване на здравноосигорителни права:25броя.

4.Осъществени здравноинформационни мероприятия на тема :” Превенция на ХИВ/СПИН”,” Лична хигиена”,”Болест на мръсните ръце”,”Вредата от тютюнопушенето”,”Вредата от алкохола”, ,”Наркотиците”,”Всичко за имунизациите”,”Рак на маточната шийка”,”Туберколоза”,”Безопасно движение по пътищата”, Раните бракове”,”Начини за предпазване от нежелана бременност”,” Грижи и хранене на ново родени”

- над 90 беседи

-раздадени здравнообразователни матеряли:над 2000броя.

5.Направени прегледи и изследвания на здравнонеосигорени:

-анонимни изследвания за ХИВ/СПИН:200души.

- изследвания за туберколоза :над 250души.

-безплатни изследвания за Хепатит и бъбречни кризи:200души.

-безплатни ехогравски прегледи и изследвания: 500души.

-безплатни педиатрични прегледи:50души.

- прегледи за рак на гърдата заплатени от община Септември за периода -2011, 2012 ,2013: около 750жени.

През 2011 г повреме на епидемията от морбили здравните медиатори по указания на РЗИ Пазарджик активно съдействаха при издирването на деца и поставянето на извънредната ваксина срещу морбили .

През 2012 г се даде старт на Националната Програма за превенция”Рак на маточната шийка” по указания от РЗИ и списъци от личните от здравните медиатори бяха издирени 12г момичета за препоръчителната ваксина срещу „Рака на маточната шийка”.

В изпълнение на писмо №91-00-158/31.10.2013г на МЗ , с оглед недопускане разпостранението на заболяването полиомиелит/детски паралич/ сред уязвимите групи от населението , здравните медиатори издириха в община Септември около 250деца без избран личен лекар и без постоянен адрес /деца завърнали се от чужбина или пребиваващи в друг район/на възраст до 15години за да бъдат обхванати с полиомиелитна ваксина.


 • Приоритет „Заетост”

Към 31.12.2014 г.регистрираните лица самоопределили се като роми са 635,което 37.83% от общо регистрираните1891 лица.

Дейностите във връзка с декадата на ромското включване за 2014г.са както следва:

В различни дейности са обхванати голям брой лица самоопределили се като роми,като на 317 лица е повишена конкурентността и е уесигурена заетост на ромите на пазара на труда.

Разлределението по различни дейности е както следва:

-Включените в професионално ориентиране през 2014г.са 162лица

-Включените в професионална квалификация са 13 лица,като обучението е по проект ”Шанс за работа2014” на КНСБ,който е стартирал през 2014г.

-Осигурена е заетост на ромите на 142лица,като устроените лица са:

-По програми и проекти са 110 лица, които участват

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”,Национална протрама”Асистенти на хора с увреждания”,Регионална прогрограма за заетост,Проект”Професионално обучение и мотивация за учене и труд с цел постигане на прегодност за заетост” на Държавно предприятие”Българо –Германски център за професионално обучение”;Схеми и проекти по оперативна програми Развитие на човешките ресурси: „Развитие”,”Подкрепа за заетост”,”Ново начало от образование към заетост”,”Първа работа”.

По мерки за заетостот Закона за насърчаване на заетосттапрез 2014г. са 2 лица на първичния пазар на труда 30 лица.

Трудности при работата с лицата самоопределили се като роми:

1.Ниското образование на регистрираните в Д”БТ”-Септември самоопределили се като роми

2.Ниска или липса на квалификация;

3.Липса на трудов стаж и опит;

4.Нежелание /липса на мотивация за труд/;

5.Езикови бариери - неправилна интерпретация на предоставената информация;

6.Липса на трудови навици и дисциплинираност на ромите при при изпълнение на задълженията по трудов дотовор;

7.Липса на официален документ,доказващ трайни здравословни проблеми

8.Нежелание от страна на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход

9.Лицата,които започват работа са предимно по Програми за заетост и в сезонна заетост в селското стопанство.
 • Приоритет „Жилищни условия”

Изпълнено от Община Септември през 2014 г.в ромските махали :

1. Благоустрояване на два участъка от ул. „Гурко” в гр.Септември - от о.т.Н1 до о.т.84 и от о.т.84 до о.т.86, на стойност 37700лв, състоящо се в:

- полагане на 312л.м.бордюри

- асфалтиране на 131лм. или 1107км.м.

- чакълиране

- повдигане на шахти и улични оттоци.

2. Изграждане на канализация в с.Ковачево на стойност 418 257лв, със средства, осигурени от ПУДООС:

- изградена е канализация с обща дължина 1823л.м.

- по трасето на канализацията е подменен водопровода

3. Разширение на ВВМ в кв.48 и кв.56 по плана на с.Семчиново на стойност 19 928,00лв, състоящо се в изграждане на водопровод с обща дължина 690л.м.

4. Изкърпване на улици в ромска махала гр.Септември:

- ул. „Цветница – 112кв.м

- ул. „Благовец” – 19м2

- ул. „Балкан” – 80кв.м.

Голямия проблем в община Септември е наличието на над 300бр. построени жилищни сгради извън урегулираните територии на населените места вурху земеделски имоти /частна или общинска собственост/,за целта ще трябва процедура имотите да станат общинска собственост за да се преотредяд за жилищни нужди. • Сподели с приятели:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница