Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница24/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   69

Приоритет „Върховенство на закона и недискриминацията”

В закона за МВР, едни от основните задачи при работа на полицейските служители е защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот,здраве и имущество,противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

В РУП Септември е създадена организация и информационна кампания за прилагане на Закона за защита от дискриминация и Закона за защита срещу домашна насилие.

Във всички училища, децата са запознати с Закона за закрила на детето и до всички директори на учебни заведения са изпратени писма за задължението им да спазват Закона за закрила на детето и при установяване на случаи, в които дете се нуждае от закрила, незабавно да уведомяват отдел”Закрила на детето”.

РУП Септември ежегодно участва в охраната на традиционния ромски турнир по футбол, противодействайки на прояви на нетолерантност и не допускайки поведение,водещо до етническо противопоставяне и използване езика на омразата.

Между община Септември и РУП Септември е подписано споразумение за обществен ред и сигурност, включващо разработване и прилагане на мерки за работа с рискови групи.

От 2002г. се реализира модела „Полицията в близост до обществото”, включвайки проучване на обществените потребност, популяризиране на модела сред обществеността, разработване на конкретни програми за превенция на престъпността, съобразена с очакванията и специфичните потребности на всички обществени групи.

РУП Септември работи по програмата”Работа на полицията в училищата”, провеждайки срещи и беседи с деца, родители и учители според спецификата на училището и по проблеми,касаещи конкретно училище или дете.

РУП Септември работи съвместно с МКБППМН гр.Септември и с НПО Фонд за превенция на престъпността ИГА - гр.Пазарджик по различни проблеми, според спецификата на училището.

Мерки за решаване:


 • Тежка икономическа ситуация в района-масова безработица,водеща до намаляване на доходите, жизнено равнище, покупателна способност и стандарт на живот;

 • Наличието на все повече хора в района,живеещи на ръба на оцеляването, повече от ромски произход и очертало се социално неравенство;

 • Неефективен възпитателен процес в училище,в това число и деца от български произход, което води до липса на възможност за възпитание от страна на учители и не ангажираност но обществото;

 • Негативно влияние на печатните и електронни медии,видеофилмите,киното,насилие и цинизъм, формиращи агресивност,пренебрежително отношение към обществото и девалвация на морални ценности;

 • Лоша обществена и приятелска среда,с демонстрирано агресивно поведение, подражание на негативни поведенчески модели.
 • Приоритет „Култура и медии”

 • Институциите, осъществяващи културната политика в община Септември са:

 • Общински Младежки дом 1

 • Археологически музей 1

 • Читалища 15

На територията на община Септември са регистрирани 15 народни читалища. Към Общински Младежки дом, развиваше творческа дейност Ансамбъл „Тракийче рома”. Трябва да се положат необходимите усилия от страна на общинска администрация и ръководството на мл.дом за въстановяване на дейността на ансамбъла. Тяхната основна дейност, като традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, е да осъществява културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата. Да работи за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Най–старото от тях е НЧ “Напредък” – с. Семчиново – създадено на 14.Х. 1908 г., а най- младото НЧ “Будители” гр. Септември, създадено на 26.02.2004 г. Новосъздаденото читалище е доказателство, че тази уникална културна институция има своето достойно място в настоящия век на технологиите и комуникациите. И днес хората имат потребност да общуват помежду си, да задоволяват своите културни потребности и да изявяват себе си.

-Фондация «Септември-Рома»гр.Септември е регистрирана на 16.03.1999г. с решение на Пазарджийски Районен съд. Фондацията всяка година участва в организирането и провеждането на мероприятия в гр.Септември,като Ромска нова година ,Международен ден на ромите-8ми април,Национален ромски футболен турнир и други мероприятия свързани с ромските традиции, бит и култура.

През 2014 г. се проведе ХІІ-я Национален Ромски Футболен турнир в гр.Септември,на турнира като официални гости присъстваха депутати,преставители на областна управа, ММС,БФС,кметове на общини и кметства,общински съветници,преставители на НПО и др.Турнирът беше съфинансиран от ММС.

Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и толерира включването на всички институции, официално представени ромски организации по места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското население, както и НПО.

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на Община Септември за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.
4.Община Панагюрище


 • Приоритет „Образование”

Цел 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците в образователната система

1.1 Общински проекти.

Дейност 1.1.1 Изготвяне на цялостен анализ за броя и степента на образованост на децата и младежите от ромски произход в общината.

Изпълнение: Изготвен е анализ за броя и степента на образованост на децата и младежите от ромски произход в общината от здравния медиатор.

Дейност 1.1.2. Изготвяне на цялостен анализ за броя на младежите и възрастни роми, имащи професионално, средно и висше образование.

Изпълнение:

В процес на изпълнение.

1.2.Десегрегация на ромските деца и ученици.

Дейност 1.2.1. Осъществяване на контрол върху детските градини и училищата за недопускане на етнически обособени групи и паралелки.

Изпълнение:

За учебната 2013/2014 година, както и за учебната 2014/2015г. ромските деца от гр. Панагюрище са разпределени равномерно в четирите училища в гр.Панагюрище. Изключение прави ОУ "Св.Н.Иванов"- с.Поибрене, което е със 100 % ромски ученици, поради спецификата на населеното място.

Във всички детските градини на територията на Община Панагюрище няма обособени етнически групи, което се обуславя от достатъчния брой свободен прием.1.2.1.Работа с децата, чиито майчин език не е български.

Дейност 1.3.1. Въвеждане на длъжността помощник-учител от ромски произход в подготвителния клас.

Изпълнение:

Най-важната стъпка към интеграцията на ромите в обществото е образованието и научаването на български език. За тази цел всеки учител има собствена програма и методи за повишаване на грамотността на учениците.

В подготвителната детска група, децата от начален етап и учениците се обучават да говорят правилен български език чрез разкази по картини и от случки в семейството. Учат стихове, песни, разиграват драматизации по приказки. По този начин се стимулира въображението и емоцията на учениците и се подпомага ученето. Тези свои умения те демонсрират в различни училищни прояви.

Ограмотяването се осъществява и чрез извънкласни дейности - подготовка и провеждане на тържества и извънкласни мероприятия. Чрез рецитирането на стихове и драматизации по произведения за да се развиват комуникативните способности на учениците. Тези свои способности учениците демострират на тържествата и събитията провеждани в училищата.

1.4. Проект „Образование за всички ".

Дейност 1.4.1. Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици 8 - 12 клас по Проект „Образование за всички".

Изпълнение:

С финансовата подкрепа на ,”Асарел Медет" АД са осигурени комплекти учебни помагала и учебници за социално слаби ученици от 8 - 12 клас по Проект „Образование за всички". През учебната 2013/2014г. са подпомогнати 90 деца и на 13 ученика са връчени стипендии, а през учебната 2014/2015 г. са подпомогнати 146 деца и на 12 ученика са връчени стипендии, , сред които има и деца от ромски произход.

Цел 2. Превенция на отпадане от училище на ромските ученици2.1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование.

Дейност 2.1.2. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата, чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане.

Изпълнение:

Здравният медиатор е включен в проект „Готови за училище" заедно с ОДЗ„Звънче", който се осъществява с помощта на Фондация ИГА Пазарджик за учебната 2014/2015 год.. Избрани са 25 деца от 3 до 6 години с техните родители - като проекта включва помагала за децата в предучилищна възраст, а родителите получават всеки месец ваучери на стойност 20лв. /двадесет лв./, ако детето е посещавало редовно детското заведение.

Чрез съвместни действия на обществените възпитатели от МКБППМН, здравния медиатор и представители на училищата се реализират планираните задачи, относно задържане на децата в училище или връщането им в училище.

През 2014 година 16 деца от ромски произход и техните родители са консултирани в Местната комисия във връзка с необходимостта от редовно посещаване на учебни занятия.

С цел взаимно сътрудничество, съгласуване на професионалните ангажименти и развитието на устойчиви модели на взаимодействие между образователните институции и предоставяните съвременни социални услуги за деца от Център за обществена подкрепа „Зора" са изготвени, съгласувани и разписани анекси към споразумения за сътрудничество между ЦОП «Зора» и училищата СОУ «Нешо Бончев», ОУ «Проф. Марин Дринов» и ОУ «20-ти Април» за: • Предоставяне на социална услуга „Училищна подкрепа" на деца, посещаващи занималня, през учебната 2013/2014г. в училищната мрежа на гр. Панагюрище - реализирани 4 занятия - обхванати 61 деца;

 • Разглеждане на предварително заявени теми от класните ръководители в часовете на класа, през учебната 2013/2014/2015г. в училищната мрежа на гр. Панагюрище - подготвени и представени 18 теми в часовете на класа - запознати 421 деца;

 • Представяне на тема „Дриятелството" пред деца от ЦНСТ и деца от общността - реализирана 1 среща, информирани са 10 деца.

СОУ „Нешо Бончев", гр. Панагюрище работи по Национална програма „На училище без отсъствия", Мярка „Без отсъствие".

Основната цел на програмата е обхващане и задържане на учениците в училище чрез мотивация и създаване на позитивни нагласи към учебния процес, като се предотврати ранното отпадане от образователната система. По програмата са обхванати децата, които са застрашени от отпадане и същевременно се работи с родителите. В програмата са включени общо 57 ученика, които са предимно от ромски произход. Разработени са индивидуални програми за работа с ученици в риск.

По Националната програма „На училище без отсъствия" са закупени учебни материали, топки, пъзели, тетрадки за децата.

В СОУ „Нешо Бончев" са изградени наставнически екипи, в които под ръководството на класния ръководител и на педагогическия съветник учениците си взаимодействат. Общ брой участващи в наставническия екип е 40 ученици, между които има и ученици от различни етноси.

На 16 XI 2014 год. в СОУ „Нешо Бончев" е проведена инициативата „Разбери другия", денят е отбелязан по посока разбирането и уважаването на различния.

През месец октомври екипа на СОУ „Нешо Бончев" е провел дарителска кампания „Дари топла дреха да дете". Подпомогнати са 5 деца от ромски произход.

На 4 ученици пътуващи от с. Поибрене училище СОУ „Нешо Бончев" осигурява ежемесечно пътнически карти.

От 2012г. в ОУ ,Дроф. М. Дринов" гр. Панагюрище работи по Проект „Включващо обучение" - BG 051Р0001-4.1.07 по ОП „РЧР", чрез който се предоставя нужното образование на деца със специални образователни потребности. Срокът за изпълнение на проекта е до 15.07.2014 г. По проекта са назначени двама ресурсни учители, психолог и логопед, които в рамките на Проект работят с 15 деца със СОП, 1/3 от ромски произход.

От 2014 г. в ОУ ,Дроф. М. Дринов" гр. Панагюрище, стартира Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" BG 051Р0001-4.1.06 по ОП „РЧР". По проекта работят 10 възпитатели. Сформирани са 10 полуинтернатни групи, от които 8 в начален етап и 2 в прогимназиален етап. По проекта са обхванати 208 деца.

ОУ „20-ти април" гр. Панагюрище изпълнява проект BG051P0001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" /УСПЕХ/.

Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 - 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката. МОМН, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" (ДОПР) изпълнява, управлява, организира и контролира дейностите по проект: BG051P0001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти"

Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни извънучилищни дейности.

Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно- възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

BG051P0001-3.3.07-0001 „Ученически практики" финансиран по ОП „РЧР" реализиран от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.

Цел на проекта: Подобряване качеството на професионалното образование чрез усъвършенстване практическото обучение на ученици от системата на професионалното образование в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Проектът има за цел да предостави качествена практическата подготовка в реални работни условия на ученици в системата на професионалното образование.

Обхванати лица:

През учебната 2013-2014 година са обхванати 40 ученика, 8 учители и 19 наставници от 5 фирми.

През учебната 2014-2015 година са обхванати 51 ученика, 7 учители и 20 наставници от 9 фирми.

BG051P0001-4.3.05-0010 „Качество на образованието днес - успешна реализация утре" финансиран по ОП „РЧР" реализиран от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.

Цел на проекта е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите. Обхванатите лица по проекта са 6 учители и 143 ученици

2014-1-BG01-KA102-001226 „Заедно в бъдещето на технологиите и бизнеса".

Финансираща институция е ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - Номинирана Национална агенция за РБ на ЕК по Програма „Еразъм+" и „Учене през целия живот" на Европейския съюз - стойност 49 128 евро.

Проекта се изпълнява от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.

Цел на проекта: Положително въздействие върху партньорите на различни равнища, за да създадат последващи взаимоотношения с нови партньори, които да доведат до усъвършенстване на мобилностите и потенциални дългосрочни ползи. Откриване на нови работни места в предприятията -партньори и възможности за развитие на информационните технологии и бизнеса.

Обхванати лица: 2 учители и 15 ученика

През 2014 г. ОУ „Отец Паисий" с. Попинци работи по следните проекти:

S „Подобряване на качеството на образованието в средищните

училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния

процес", проект BG051P0001-3.1.06 ОП „РЧР"

Цели на проекта: • Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа;

 • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища;

 • Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища.

Обхванати лица: 84 ученици, Педагогически екип-14, Помощен персонал-5.

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл -задължителна подготовка, задължително-избираема

подготовка, свободно-избираема подготовка, хранене, организиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси Продължителност на проекта 30.06.2015г.

Национална програма „ИКТ в училище"

Цели: Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез обновяване на материалната база. Да бъде обновена или заменена остарялата хардуерна база със съвременни решения. Продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ чрез предоставяне на разнообразен хардуер и реализиране на различни технологични дейности по техен избор, например въвеждане на интерактивни дъски, закупуване на мултимедийни проектори и модерни преносими компютри.

Обхванати лица: 111 ученици, 14 педагогически персонал.

Създаване на нови възможности за развитие на децата - в училищата на Община Панагюрище, подпомагани от „Асарел-Медет"АД

Цели: Чрез нови учебни пособия за кабинета по природни науки да се осигури провеждането на практически упражнения и експерименти в съвременна и безопасна среда, което ще бъде полезно за развитието на всяко дете. Чрез дейностите, реализирани в кабинета по природни науки да се развиват умения у учениците да превръщат своите идеи в реалност,да прилагат творчество, да поемат рискове и постигат цели. Да се продължат добрите традиции и се запази положителното отношение и дълготраен интерес към учебната дейност като цяло.

Обхванати лица: 111 ученици, друг персонал.

Национална програма "С грижа за всеки ученик", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Цели: Стимулиране на интерес към географията на континентите и океаните чрез формиране на географска грамотност, географска компетентност и модели на поведение в географското пространство. Мотивиране на учениците за участие в кръговете на олимпиадата по ГИ и постигане на много добри резултати от участието. Насърчаване участието на учениците в практическа дейност.

Обхванати лица: 60 ученика от I до IV клас.

Държавен фонд Земеделие, Разплащателна агенция - Схема "Училищен плод"

Цели: Здравословно хранене на учениците. Обхващане и задържане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в държавните и общинските детски градини и училища. Намаляване процента на отпадналите от училище ученици.

Обхванати лица: 60 ученика.

ЦДГ „1-ви юни" гр. Панагюрище реализира проект „Включващо обучение" - BG 051Р0001-4.1.07 по ОП „РЧР" По проекта са назначени 2 специалисти - логопед и психолог, които работят с деца от 3 до 7 годишна възраст в риск от обучителни затруднения. В рамките на Дейност 1 от проект „Включващо обучение" са разработени примерни програми за работа с деца в риск от обучителни затруднения на 4, 5 и 6 годишна възраст.

ОДЗ „Звънче" гр. Панагюрище. На 05.09.2014г. беше подписан договор за партньорство между Фонд за превенция на престъпността - ИГА и директора на ОДЗ „Звънче" за реализация на проект „Готови за училище 2014/2015 година."

Целта на проекта е „Подобряване образователните възможности на деца от икономически не привилегировани групи". Целта е да се подготвят шестгодишните деца за училище и се подпомогнат семействата на деца от ромския етнос при заплащане на таксите за градина и подготовката им за постъпване в първи клас. По проекта са обхванати 25 деца на възраст от 3 до 6 години, посещаващи детското заведение, избрани от Световната банка, след предварително обследване на семействата от ромския етнос.

Финансираща организация „Тръст за социална алтернатива" ТСА и фонд ИГА.

Срока за изпълнение на проекта е от 01.09.2014г. до 30.06.2015г. и е на стойност 8 000 лева.

За учебната 2013/2014 и 2014/2015 година ромските деца са разпределени равномерно в трите училища в гр. Панагюрище, чрез съвместните усилия на директорите на училищата, здравния медиатор и представител на Дирекция"ОКСД" в Общинска администрация.

С финансовата подкрепа на „Асарел Медет" АД са осигурени комплекти учебни помагала и учебници за социално слаби ученици от 8 - 12 клас по Проект „Образование за всички". През учебната 2013/2014г. са подпомогнати 90 деца и на 13 ученика са връчени стипендии, а през учебната 2014/2015 г. са подпомогнати 146 деца и на 12 ученика са връчени стипендии, , сред които има и деца от ромски произход.

Община Панагюрище реализира проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище" по Договор № DIR-51011116-С043/14.09.2012г., финансиран от ОП „Околна среда 2007 - 2013". По проекта се изпълнява канализация и съпътстващ водопровод в гр. Панагюрище, като са включени и улици в квартали с преобладаващо ромско население.

Във връзка с деца от ромски произход с обучителни трудности, здравния медиатор е посещавал училищата и детските градини на територията на общината и е оказвал съдействие за разрешаване на случаите. В тази връзка е направил общо 49 посещения и срещи с родителите на адрес.2.2. Проект „ Ученическа трапезария за деца от социално-слаби семейства и деца в риск".

Дейност 2.2.2. Устойчивост на проекта.

Изпълнение:

През 2014 година Обществената трапезария, финансирана от Фонд „Социална закрила", продължи да предоставя топъл обяд на 78 деца и възрастни от рискови групи.

Цел 3. Приобщаване на родителите- роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.3.1. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството.

Дейност 3.1.1 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени съвети.

Изпълнение:

Във всички училища се провеждат срещи с родителски активи и с родители на редовно отсъстващи деца. Това са родители предимно от ромското малцинство. Класни ръководители правят посещения по домовете на ученици с голям брой неизвинени отсъствия.

Един от обществените възпитатели е лице от ромски произход и изключително успешно работи с децата от този етнос.

Цел 4. Равноправно участие в младежки структури4.1. Мотивиране на младежи от маргинализираните групи за участие в младежки граждански организации.

Дейност 4.1.1. Участие на младежи от ромски произход в структурите на Общински младежки парламент (ОМП).

Изпълнение:

Младеж от ромски произход от с. Поибрене активно участва в структурата на Общински младежки парламент. Целта на Общински младежки парламент е младежката политика, която ще се развива да обхване и младежи сред ромите, жители на общината.

Цел 5. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.5.1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти.

Дейност 5.1.1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

Изпълнение:

BG051РО001-3.I.003 „Квалификация на педагогическите специалисти" финансиран по ОП „РЧР".

Проекта стартира през 2012 година и продължи до началото на 2014 година. Целта на проекта е поддържане и повишаване педагогическата квалификация на педагогическите специалисти. По проекта са обхванати 85% от педагогическите специалисти в училищата и детските градини.

Основни дейности по проекта са работа в интеркултурна среда, оценяване постиженията на учениците, превенция на училищното насилие, агресията, обучение на ПДУД, провеждане на обучения за работа с делегирани бюджети на директори.

От 28-30 август 2013 г. в ОУ „Дрофесор Марин Дринов", Панагюрище по проект BG051P000-4.1.07 „Включващо обучение" по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", който се изпълнява от МОН, новоназначените педагогически специалисти преминаха обучение.

Обучението е практически ориентирано и насочено към усвояване на умения и прийоми за справяне с деца с емоционални и поведенчески нарушения; запознаване с моделите на ко-обучението; усъвършенстване на мултидисциплинарната екипна работа с деца със специални образователните потребности и деца в риск от насилие и неглижиране.

ЦДГ „1-ви юни" гр. Панагюрище реализира проект „Включващо обучение" - BG 051PO001-4.1.07 по ОП „РЧР" По проекта са назначени 2 специалисти - логопед и психолог, които работят с деца от 3 до 7 годишна възраст в риск от обучителни затруднения. В рамките на Дейност 1 от проект „Включващо обучение" са разработени примерни програми за работа с деца в риск от обучителни затруднения на 4, 5 и 6 годишна възраст.

ОУ „20-ти април", гр. Панагюрище партньор по Проект „Аз мога - дай ми шанс", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", който се реализира на територията на област Пазарджик от СПСПД ФИЦЕ-България. Основната цел на проекта е свързана с подкрепа на процеса на интеграция на деца със СОП на територията на област Пазарджик. Дейностите са ориентирани към развитие на методика за обучение по математика РЕМЕЛКА, разработване и прилагане на обучителни програми за повишаване на професионалната компетентност на учителите, които работят с деца със СОП. Разработване на Ръководство и специализиран софтуер за учителите, организиране и провеждане на супервизии, подкрепа на родители и организиране на информационна кампания за промяна на нагласите към децата със СОП сред местната общественост.

От ОУ „20-ти април" в проекта участват: 26 ученици, 9 начални учители, 26 родители.5.2 Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи.

Дейност 5.2.1 Създаване на клуб на етносите и/или традиционните занаяти към - читалище, училище, туристически дружества, ОДК.

Изпълнение:

ОУ "Св. Н.Иванов" - Поибрене е училище, чиито ученически състав е изцяло от ромски произход. Изключително успешно използват българските и ромски празници и традиции, за да приобщат учениците към културата на държавата, в която живеят, запазвайки идентичността им;

ОУ„Свещеник Недельо Иванов", с. Поибрене, община Панагюрище през 2014 г. са проведени следните мероприятия : • Ромски празник „Василица"- в часовете по история и цивилизация в прогимназиален етап- мултимедийна презентация по темата. Сценична интерпретация от учениците на ромската приказка „ Свети Васил".

 • Часовете по музика на 6 и 7 клас са посветени на разучаване на руски цигански романси, които са представени на училищното мероприятие „ Вечер на руската култура".

 • Представена е драматизация на ромската приказка „Вълкът и мечетата" в детската градина пред родителите.

 • Месец на ромската фолклорна общност в часовете по музика в прогимназиален етап от 5 до 8 клас, които се представят на училищните тържества.

 • В часовете по география ученици пресъздават културата, кухнята, традициите, икономиката и най-интересните неща за народите на Европа, Азия и Африка с мултимедийни презентации и подръчни костюми.

 • Учениците в начален етап на обучение са представили драматизации на ромските приказки- „ Градината на народите" и „За два гроша" от Йосиф Нунев.

 • Ч Във всички училища на Общината интеграционните процеси най- успешно се прилагат в извънкласните форми за занимания по интереси.

 • В ОУ "20-ти април" - Панагюрище има сформирани 22 групи от ученици в 12 направления, в които са обхванати на практика всички ученици без оглед на етническа принадлежност;

 • ОДК в направленията - „Биология, екология и защита на природата", "Компютърен дизаин", "Репортер", „Литературен клуб" и „Баскетбол" участват деца от ромския етнос, които сами са пожелали и избрали формата на извънкласна дейност. А отборът по тенис на маса към ОДК изцяло е съставен от деца от ромски произход;

 • В ОУ "Проф.Марин Дринов" - Панагюрище са сформирани 7 групи по интереси за ученици от I-IV клас, в които се акцентира върху популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи на различните етноси; S Формите на извънкласни дейности по интереси, организирани в ОУ "Отец Паисий" с.Попинци, в които активно участват деца от ромския етнос са: Мажоретен състав, отбор по лека атлетика, занимания по шахмат, отбор по баскетбол. Продължават и формите, реализирани след спечелен и приключен проект на училището към ЦОИДУЕМ-София. Те са насочени към работа с родителите на децата етническите малцинства.

За децата и младежите от ромски произход към Народно читалище „Ванчо Пашов 1884" с.Поибрене има създадени клубове по етно танци, народни танци и клуб по художествено слово.

По Договор BG 051РО001 - 4.2.05, „Да направим училището привлекателно за младите хора" по проект „Успех" на МОН, финансиран по ОП „РЧР" в ОУ „20-ти април" са създадени клубове по интереси в които участват и деца от ромски произход.

 • Сподели с приятели:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница