Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница25/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   69
Приоритет „Здравеопазване”

Цел 1. Повишаване на здравната и екологична култура

1.1 Включване на Медиатор между общността и здравните работници.

Дейност 1.1.1. Активно съдействие от страна на медиатора в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

Изпълнение:

Здравният медиатор е консултирал през отчетния период 6 бременни жени.

Ромското население своевременно е информирано от здравния медиатор за текущи безплатни прегледи провеждани от МБАЛ „Събо Николов".

Функциониращ План за взаимодействие, координация и сътрудничество между Дирекция "Социално подпомагане" - Панагюрище и МБАЛ "Събо Николов" ЕООД гр.Панагюрище - Акушеро- гинекологично отделение.

1.2. Организиране на здравни и екологични информационни кампании.

Дейност 1.2.1. Провеждане на беседи, разпространяване на брошури и книги в читалищата в селата, училищата и детските градини в общината по здравни и екологични проблеми.

Изпълнение:

Раздадените брошури от здравния медиатор сред населението от ромски произход са 405.

ЦДГ „Надежда" с. Бъта изпълнява проект „Живата природа - приятел на децата в детската градина" към МОСВ и ПУДООС - Национална кампания „За чиста околна среда - 2014 г. „ на тема „Обичам природата - и аз участвам"

Цел на проекта: Да се продължи традицията в ЦДГ „Надежда" да се работи с акцент върху екологичното възпитание и повишаване екологичната култура на децата. Създаване на по-добра природна среда за децата с цел удължаване престоят им на открито.

Обхванати лица: 35 деца, които посещават ЦДГ, техните родители и 9 души персонал на ДГ.

Във всички училища на територията на община Панагюрище има разработени годишни програми за здравно образование и възпитание, които се изпълняват през учебната година. По-значими дейности са: възпитаване в отговорно сексуално поведение, здравословно хранене, здравна култура, спорт, туризъм.

Дейност 1.2.2. Самостоятелни кампании насочени към младежите до 29г., организирани от Общински младежки парламент по здравни и екологични проблеми (По Плана на Общински младежки парламент).

Изпълнение:

През отчетния период няма кампании организирани от Общински младежки парламент.

Цел 2. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население2.1.Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „сексуално предавани инфекции" (СПИ) „превенция на ХИВ", чрез използване на национален и регионален опит.

Изпълнение:

В ЦОП „Зора" има разработена Програма за превенция от разпространение на заболяванията ХИВ/СПИН, която цели запознаване на потребителите по подходящ и достъпен начин с разпространението на заболяванията и мерките за лична безопасност.

Работата на здравния медиатор сред ромската общност и в разяснителната кампания провеждана от Дирекция „СП", община Панагюрище, ЦОП „Зора" за обогатяване на здравната и полова култура на ромската общност.Дейност 2.1.1. Дейността на здравния медиатор за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им.

Изпълнение:

С активната работа на здравния медиатор на територията на община Панагюрище към настоящия момент няма деца без личен лекар;

Дейност 2.1.2. Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка.

Изпълнение:

Представяне на презентация за Рак на маточната шийка - 13 жени.

Представяне на презентация на тема „Какво (не) знаем за пубертета" - 2 жени.Дейност 2.1.3. Кампания по репродуктивно здраве сред ромското население - раздаване на брошури, поставяне на спирали на жените, участие в беседи.

Изпълнение:

От „Българската асоциация по семейно планиране" са получени 20 спирали, които чрез съдействието на здравния медиатор са поставени на 19 социално-слаби лица.

Дейност 2.1.4. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца - клубове, спортни секции и други.

Изпълнение:

Изготвени са и се изпълняват програми за здравно образование и възпитание във всички училища на територията на община Панагюрище. Акцентирано е върху теми като: здравна култура, спорт, туризъм, възпитаване в отговорно сексуално поведение, здравословно хранене.

С цел повишаване информираността на младите хора в извънучилищна възраст от общността и техните семейства за намаляване на рисковете, водещи до изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, с акцент върху високорискови общности, екипа на Център за обществена подкрепа „Зора" е изготвил стратегия на информационна кампания "Превенция на изоставянето на деца"; подготвена и представена презентация и филм по темата; разработени са анкетни карти и обратни връзки; Осъществени са 3 информационни срещи с млади хора в училищна и извън училищна възраст в гр. Панагюрище, гр. Стрелча и с. Поибрене, като са информирани 32 лица.

След получени заявки от класните ръководители, съгласно сключените споразумения с училищата, ЦОП „Зора" провежда тематична сесия „Здравна и полова култура" и предоставя тематични брошури съобразени с възрастовото развитие на децата.

Дейност 2.1.4. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца - клубове, спортни секции и други.

Изпълнение:

ЦОП „Зора" реализира Ваканционен пакет 2014, услуга „Училищна подкрепа" в с. Поибрене - обхванати 21 деца и Ваканционен пакет 2013 „Искам да знам - мога и сам" в гр. Панагюрище, - проведени общо 14 занятия - участвали 127 деца.

В ОУ„Свещеник Недельо Иванов", с. Поибрене са проведени дни на спорта - състезания по футбол, народна топка и общоучилищна щафета.

В ОУ„Свещеник Недельо Иванов", с. Поибрене е проведено сборно състезание /викторина, кръстословици, плакати(рисунки)/ под надслов „Знаем ли историята на своя роден край?".

Дейност 2.1.5. Информиране на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения, и за правата им като пациенти.

Изпълнение:

Здравния медиатор оказва съдействие на лица от ромската общност при:


 • решаване на индивидуални казуси от здравен характер;

 • хоспитализиране в болнично заведение, или преглед от лекар специалист;

 • справка / дължими суми/ за здравни осигуровки ;

 • придружаване на социално слаби до институциите /МКБППМН, Отдел „Закрила на детето", РУП - Панагюрище, Дирекция „Бюро по труда", Панагюрище, училища, детски градини/;

 • издаване на лична карта;

 • попълване на документи /молби, заявления/;

 • извършване на консултации, съдействие за подготовка на документи и явяване на лица пред ТЕЛК;

 • съдействие за настаняване на 12 лица в здравни заведения;

 • помощ за възстановяване на здравноосигурителни права;

 • информиране на ромското население чрез обяви за текущи безплатни прегледи провеждани МБАЛ „Събо Николов";

 • информиране на ромското население за стартирали общински проекти в социалната и здравната сфера.

 • Приоритет „Жилищни условия”

Цел 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

1.1.Подобряване на жилищните условия в кварталите с ромско население.

Дейност 1.1.1. Организиране на кампания за узаконяване на жилищното строителство в ромската махала.

Изпълнение:

Няма изпълнение.

Дейност 1.1.2. Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура.

Изпълнение:

Няма изпълнение.

Дейност 1.1.3. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на В и К мрежи.

Изпълнение:

С общински средства в размер на 952,00 лева са закупени пътни знаци за регулиране на движението в ромската махала. Предстои поставянето им.

Община Панагюрище реализира проект „Интегриран инвестиционен проект във В и К сектор за гр. Панагюрище" по Договор № DIR-51011116-С043/14.09.2012г., финансиран от ОП „Околна среда 2007 - 2013". По проекта се изпълнява канализация и съпътстващ водопровод в гр. Панагюрище, като са включени и улици в квартали с преобладаващо ромско население.Цел 2. Обединяване усилията на местна власт, бизнес, НПО, здравен медиатор и изявени лица от общността по места за изграждане на съвременни поведенчески модели, при формиране на отношение за отговорен и добър стопанин.

2.1. Привличане на бизнес, НПО, здравен медиатор и изявени лица от общността за изграждане на съвременни поведенчески модели

Дейност 2.1.1. Съвместна работа между община и НПО, чрез организиране на кръгли маси.

Изпълнение: През отчетния период няма организирана кръгла маса.

Дейност 2.1.2. Проекти на бизнеса.

Изпълнение:

С финансовата подкрепа на „Дсарел Медет" АД са осигурени комплекти учебни помагала и учебници за социално слаби ученици от 8 - 12 клас по Проект „Образование за всички". През учебната 2013/2014г. са подпомогнати 90 деца и на 13 ученика са връчени стипендии, а през учебната 2014/2015 г. са подпомогнати 146 деца и на 12 ученика са връчени стипендии, , сред които има и деца от ромски произход. • Приоритет „Заетост”

Цел 1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.

1.1. Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми.

Дейност 1.1.1. Участие в проекти за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и други.

Изпълнение:

По проект „Додкрепа за заетост" на ОП „РЧР", през 2014 г. бяха наети 20 - общ работник поддържане на сгради; 15 - работника, копач канали и изкопи; 2 - пазач-портиер, като продължителността на проекта е от 12.08.2013г. до 12.05.2014 г.

По Оперативна програма „Подкрепа за заетост", през отчетния период са наети 13 лица /9 лица на длъжност работник полагане на пътни настилки и 4 лица градинари/. Продължителността на проекта е от 30.04.2014 г. до 29.10.2014 г.

Регионална програма за заетост и обучение 2014 г.- От 07.04.2014 г. до 07.10.2014 г. са назначени 10 лица /6 работник поддръжка на пътища и 4 работник озеленяване/, от които 5 лица са над 50 годишна възраст.

По Национална програма „ОСПОЗ" - „Аварийни дейности" Политиката на Европейския съюз „Заетост за социална интеграция" предполага чрез мерки за преодоляване на продължителната безработица рисковите групи от обществото да се интегрират в него чрез осигуряване на работа. Мерките са насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, да приемат работа, да усъвършенстват своите умения или да придобият такива и да възстановят трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост.

През 2014 г. за период от 01. 05.2014г. до 30.10.2014г. са наети 7 лица на длъжност общ работник на 4 часа, а за период 01.06.2014 г. до 31.08.2014 г. са наети на работа 9 лица на длъжност работник сезонен по следните населени места: Левски -3; Попинци -3; Елшица -1; Бъта -1 и Баня -1.

Чрез Дирекция „Бюро по труда" Панагюрище е осигурена сезонна заетост за аварийни дейности на 87 лица, от които 14 лица до 29 годишна възраст и на 39 лица над 50 годишна възраст.

По Национална програма „Помощ за пенсиониране" за период от 01.07.2013 г. до 31.03.2014 г. е наето 1 лице на длъжност общ работник.

По програма за „Насърчаване на работодателите да приемат за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване безработни младежи до 29 г." (чл. 41 от ЗНЗ) са назначени 3 лица за период 08.05.2013 г. до 08.11.2014 г.

По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" :

Променящата се социална среда оказва значително влияние върху социалния статус на хората с увреждания. Ръстът на безработицата, структурните промени в икономиката, недостъпната архитектурна среда и др. засилиха социалната изолация на тези групи хора. По тази програма са наети 2 лица - 1 оперативен счетоводител; 1 оператор въвеждане на данни, за период т 01.10.2013 г. до 01.10.2015 г.

Чрез Дирекция „Бюро по труда" Панагюрище са устроени на работа 6 лица в частни фирми.

Национална програма „Нова възможност за заетост" - 2 лица над 50 годишна възраст са устроени на работа в частния сектор.

По Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора" са назначени 2 лица.

По проект „Шанс за работа -2014" са обучени 18 лица до 29 годишна възраст и са устроени на работа 6 лица.

По проект „От обучение към заетост" са обучени 40 лица и 10 са устроени на работа.

Национална програма „Сигурност" са назначени 12 лица на длъжност пазач-сътрудник по опазване на обществения ред, от които 2 лица до 29 годишна възраст.

По проект , Дърва работа" по ОП „РЧР" са назначени 17 лица до 29 годишна възраст.

По проект „Додкрепа за заетост" по ОП „РЧР" са назначени 55 лица от които 12 лица до 29 годишна възраст и 18 лица над 50 годишна възраст.

По Мерки за заетост и обучение са устроени на работа 40 лица, от които 27 лица до 29 годишна възраст и 9 лица над 50 годишна възраст.

Професионално ориентиране в ЦИПО са преминали 61 лица до 29 годишна възраст, 21 лица са преминали курс за мотивация за активно търсене на работа.

Със съдействието на Дирекция „Бюро по труда" Панагюрище 18 лица от ромски произход са устроени на работа на първичния пазар на труда

Съгласно сключено Споразумение за сътрудничество между Община Панагюрище и Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда"-Панагюрище са разкрити изнесени работни места в селата Попинци, Левски-Елшица, Поибрене, където се предоставят услуги по заетостта на търсещите работа лица и работодателите.

По проект „И аз имам семейство" BG051P0001-5.2.11-0001-C0001 са наети на работа шест приемни родители, като едно от семействата е от ромски произход. Настанените деца в приемни семейства са седем, от които шест са от ромски произход.

Проект „ Подкрепа за достоен живот" «Алтернативи» - «Личен асистент» BG 051P0001-5.2.09 са назначени 48 лични асистенти, от които 6 лица от ромски произход.

По проект „Звено за помощ в домашна среда" - Панагюрище BG 051P0001-5.1.04-0141-C0001 са назначени 21 - лични асистенти; 12 - домашни помощници; 6 - социални асистента, от които 2 лични асистенти и 1 домашен помощник са от ромски произход.

Дейност 1.1.2. Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване.

Изпълнение:

През отчетния период няма обучени младежи в професионални умения чрез стажуване, поради незаявен интерес.

1.2. Разработване и изпълнение на Общински проекти.

Дейност 1.2.1. Равен достъп на целевите групи в реализиране на общинските проекти.

Изпълнение:

На всички клиенти на Дирекция бюро по труда-Панагюрище се предлагат програми и мерки за заетост, Проекти на ОП „РЧР" и обучения, за които на ДБТ-Панагюрище са разпределени средства за реализация на програми и мерки за заетост и обучения според утвърдения План за действие за текущата година.

Лицата, които са регистрирани в ДБТ имат възможност да кандидатстват по всички програми и мерки, по които са бенифициенти и които се реализират от ДБТ-Панагюрище. Услугите се предлагат на всички регистрирани и търсещи работа лица, като се прави индивидуална оценка за подходящи програми за всеки клиент в зависимост от неговите потребности, възможности, образователен ценз и др. в зависимост от самата рамка на програмата.

В Дневен център за деца с увреждания „Дъга" четири деца от ромски произход ползват социалната услуга.

В Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи , Давел Бобеков" гр. Панагюрище ползватели на услугата са 9 деца, от които 7 от ромски произход. Полаганите грижи са съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете.

В Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи по проект „С мисъл за теб" Договор BG051РО001-5.2.12-0041-С0001, ползватели на услугата са 1 2 деца, 10 от които от ромски произход.

През 2014 год. 9 семейства от Община Панагюрище са финансово подпомогнати за , Дн витро" процедури в размер на 29 970 лева.

За насърчаване на раждаемостта и подпомагане на млади семейства до 31.12.2014 г. са изплатени еднократни помощи за 130 новородени в размер на 69 800 лева между които и за деца от ромски произход от Община Панагюрище.

В Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.св. Козма и Дамян" се предлагат здравни, рехабилитационни и терапевтични услуги за възрастни хора с увреждания. Услугите на Дневния център се ползват от 18 потребители, един от които е от ромски произход.

По проект „ Подкрепа за достоен живот" «Алтернативи» - «Личен асистент» BG 051P0001-5.2.09 потребители на социалната услуга са 50 лица, от които 8 са роми.

По проект „Звено за помощ в домашна среда" - Панагюрище" BG 051P0001-5.1.04-0141-C0001, потребители на социалните услуги, предоставяни в домашна среда са 44, от които 4 са с ромски произход.

В мажоретен състав към ОУ „Нешо Бончев" участват и деца от ромски произход.

Цел 2. Насочване към заетост, чрез провеждане на обучения на безработни лица, за ключови компетентности2.1. Повишаване възможностите за заетост сред младежи и лица над 50 години.

Дейност 2.1.1. Обучения по ключови компетентности. Изпълнение:

По проект „Подкрепа за предприемчиви българи", Компонент 1 на ОП „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Бюро по труда" гр.Панагюрище 17 лица от ромски произход са включени в обучение.

Чрез Дирекция „Бюро по труда" - Панагюрище 18 лица от ромски произход са устроени на работа на първичния пазар на труда за несубсидирано работно място.

По проект „От обучение към заетост" са обучени 40 лица и 10 са устроени на работа.

По Мерки за заетост и обучение са устроени на работа 40 лица, от които 27 лица до 29 годишна възраст и 9 лица над 50 годишна възраст.

В следствие на активна разяснителна кампания на Дирекция „БТ" и представители на ромските общности за възможностите на програмите и мерките за обучение и заетост по ЗНЗ и ОП „РЧР" и ОСПОЗ „Аварийни дейности" на първичния пазар са устроени на работа 87 безработни лица, от които 14 лица до 29 годишна възраст и на 39 лица над 50 годишна възраст, част от които са от ромски произход.

Цел 3. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес на хората от рисковите групи

3.1. Повишаване на предприемаческата култура сред хората от рисковите групи.

Дейност 3.1.1. Организиране на мотивационни курсове.

Изпълнение:

За повишаване пригодността на заетост и квалификация на безработните лица чрез Дирекция „Бюро по труда" - Панагюрище 21 лица от част от които ромски произход са преминали мотивирани курсове за активно търсене на работа и 61 лица са професионално ориентирани.Цел 4. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите

4.1. Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации.

Дейност 4.1.1. Семинари, срещи, дискусии, кампании. Изпълнение:

За насърчаване социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите, Дирекция „Бюро по труда" - Панагюрище е провела една среща с представители на ромска организация. • Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Цел 1. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения.

1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда.

Дейност 1.1.1. Запознаване и разясняване на Наредба №1 на Общински съвет за ред и сигурност.

Изпълнение:

Съгласно заповед на Кмета на Община Панагюрище за проверки по Наредба №1, от началото на календарната година до края на годината са извършени три проверки на обществени места.

Дейност 1.1.2. Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население.

Изпълнение:

Два пъти годишно представители на МВР се срещат с класните ръководители и колективите на учелищата по тяхна покана.

Дейност 1.1.3. Обучение по права на човека и права на детето в училище.

Изпълнение:Ч С оглед осигуряване правото на децата правонарушители на справедливо и законосъобразно отношение при зачитане на тяхното достойнство, през 2014 год., преди и по време на разглеждането на всяко възпитателно дело, децата и родителите им са надлежно консултирани, относно налаганите възпитателни мерки, редът за тяхното налагане, както и за правото на защита на малолетните и непълнолетните. До този момент, МКБППМН към Община Панагюрище е изпълнявала задълженията си по ЗБППМН, основавайки се на разбиране, уважение, с усилия насочени само в интерес на децата и при спазване на закона.

МКБППМН е изготвила двугодишна Програма "Ученически взаимодействия". Целта на програмата е повишаване правната култура на малолетните и непълнолетните; информираност на учениците относно институциите, работещи с деца, рисковите поведения, проблемите на насилието, начините на разпознаване и реакциите при акт на насилие и тормоз; превенция на рисковите поведения.

С цел да се установи нивото на информираност на децата относно законите, касаещи децата, институциите работещи с деца е проведена анкета сред ученици от 4, 5, и 6 клас. Анкетирани са общо 173 ученика, от които 55 ученика от 4 клас, 55 ученика от 5 клас и 63 ученика от 6 клас.

На 16 XI 2014 год. в СОУ „Нешо Бончев" е проведена инициативата „Разбери другия", денят е отбелязан по посока разбирането и уважаването на различния.

През месец ноември 2014 година в ОУ „20-ти април" е проведен „Ден на толерантността". Чрез различни информационни и организационни форми учениците заявиха убеждението си, че толерантността е най-човешкият начин за общуване между хората от различен етнос, различна възраст, различен пол и с различни религиозни възгледи.

Дейност 1.1.4. Съвместна работа на МКБППМН, ППЦ и КСП за превенция на агресията в училище и противообществените прояви.

Изпълнение:

За превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните МКБППМН е реализирала 2 информационни кампании, информирани са 300 лица и са консултирани 40 деца и семейства.

Здравния медиатор, съвместно със секретаря на МКБППМН са представили презентация на тема „Агресията" пред ученици;

Обществените възпитатели към МКБППМН са работили превантивно с пет деца от ромски произход.

В Местната комисия са получени 12 сигнала за образуване на възпитателни дела. На два от сигналите е направен отказ за образуване на възпитателно дело. Едно от делата е прекратено поради навършване на пълнолетие. През 2014 година са проведени 9 възпитателни дела. На 4 родители са наложени мерки по ЗБППМН - глоба в размер на 50.00 лева. На 1 малолетно момче са разглеждани две възпитателни дела. На първото възпитателно дело са му наложени ВМ по чл.13, ал.1, т.1 /предупреждение/ и т.5 /поставяне под възпителен надзор на обществен възпитател/ от ЗБППМН, а на второто възпитателно дело му е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН /"задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението"/.

Цел 2. Подобряване на съвместната работа между ромската общност и Комисията по обществен ред и сигурност

2.1. Съвместна дейност между ромската общност и Комисия по обществен ред и сигурност.

Дейност 2.1.1. Превантивна дейност чрез беседи, разпространяване на листовки, тематични срещи - опазване на обществения ред, селскостопанската продукция и други.

Изпълнение:

През 2014 год. в КСП работи екип от специалисти 3-ма педагози, 1 лице от ромски произход /здравният медиатор в общината/ и един юрист, като ръководител на кабинета е секретарят на Местната комисия. Специалистите от КСП активно участват в осъществяване на дейности, заложени в изготвените през 2014 година три програми: Програма "Ученически взаимодействия", Програма "Час по любов" и Програма "Не! на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, в това число и легалните - алкохолът и никотинът". Консултирани в КСП са 59 деца и родители.

От страна на Местната комисия към КСП са насочени превантивно 8 деца и 6 родители. През 2014 година 25 деца са консултирани в КСП превантивно и 15 родители.


 • Приоритет „Култура и медии”

Цел 1. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп до обществения културен живот на различни нива.

1.1. Повишаване възможностите за духовно и културно израстване на ромската общност.

Дейност 1.1.1. Създаване на клубове по интереси в читалищата, детски градини, училищата и ОДК за развитие на ромската етнокултура.

Изпълнение:

През 2014 година Община Панагюрище, образователните и културните институции продължават да търсят различни форми за отдих, обучение, развлечение в свободното време на децата и учениците.

В Обединен детски комплекс - Панагюрище се разработени над 35 извънкласни форми, включващи 448 деца през учебната година и над 100 деца през лятото.

Всеки месец в Обединен детски комплекс се организираха конкурси, изложби, тематични вечери и състезания. Общият брой на участниците в инициативите, организирани от Обединен детски комплекс е 220 ученици.

За трета поредна година се утвърди Общинска програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция - вълнуваща, нетрадиционна и весела". Дейностите, заложени в нея се реализираха Обединен детски комплекс, читалищата в населените места, ЦОП „Зора", Общинска библиотека „Стоян Дринов", ДЦДУ „Дъга".

180 деца и младежи, се възползваха от ученическия лагер в село Панагюрски колонии, организирани в 4 тематични лагерни смени: Първа смяна: „Лагер, здравей, ще се веселим" Втора смяна: „Арт творилница" Трята смяна: „Лятна магия в Средна гора" Четвърта смяна: „Спорт"

В изпълнение на интеграционната политика на Община Панагюрище в културната и образователна дейност, 40 деца и възрастни от ромски произход са се възползвали от интернет услугите на библиотеката с образователна цел по проект «Глобални библиотеки - България» на Общинска библиотека «Стоян Дринов».

Колективът на Общинска библиотека «Стоян Дринов» по повод Седмицата на библиотеката и детската книга осъществиха поредица от инициативи с учениците в училищата, викторини и конкурси, изложби и презентации.

Проведени са 60 мероприятия в 8 паралелки на ученици от I клас и 20 мероприятия в детските градини на общо 132 деца.

Създадените Клуб по етнотанци „Гореща кръв" , Фолклорен танцов състав „Ибърски ритми", Клуб по художествено слово и Вокална група за народни песни в Народно читалище „Ванчо Пашов 1884", с.Поибрене и през 2014 година продължиха своята дейност като взимаха дейно участие в организираните общински, регионални и национални празници и конкурси. Читалищното ръководство следва своята политика за привличане на все повече млади хора от ромски произход, както при организираните форми, така и при използването на богатия библиотечен фонд на читалищната библиотека. Общият брой на участниците в клубовете е 85, а посетителите на заемната на читалището - 90.1.2. Проучване, съхраняване и популяризиране на ромската култура и фолклор.

Дейност 1.1.2. Организиране и провеждане на празници, фестивали, конкурси, изложби популяризиращи спецификите на етноса.

Изпълнение:

ОУ„Свещеник Недельо Иванов", с. Поибрене, община Панагюрище през 2014 г. са проведени следните мероприятия :


 • Ромски празник „Василица" или „Бангу Васил"- в часовете по история и цивилизация в прогимназиален етап- мултимедийна презентация по темата. Сценична интерпретация от учениците на ромската приказка „ Свети Васил".

 • Часовете по музика на 6 и 7 клас са посветени на разучаване на руски цигански романси, които са представени на училищното мероприятие „ Вечер на руската култура".

 • Представена е драматизация на ромската приказка „Вълкът и мечетата" в детската градина пред родителите.

 • Месец на ромската фолклорна общност в часовете по музика в прогимназиален етап от 5 до 8 клас, които се представят на училищните тържества.

 • В часовете по география ученици пресъздават културата, кухнята, традициите, икономиката и най-интересните неща за народите на Европа, Азия и Африка с мултимедийни презентации и подръчни костюми.

 • Учениците в начален етап на обучение са представили драматизации на ромските приказки- „ Градината на народите" и „За два гроша" от Йосиф Нунев.

 • На ежегодно мероприятие в чест на народните будители - „Голямото - малко четене" са прочетени любими книжки от всички светновни етноси и народи. Учениците от 5 клас са представили ромски приказки.

Дейност 1.1.3. Провеждане на Национален етнофестивал „Различни сме, но сме заедно" с.Поибрене.

Изпълнение:

Народно читалище „Ванчо Пашов 1884", с. Поибрене, кандидатства с проектно предложение по Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство" от Стратегията за местно развитие на селските райони 2007г.- 2013г. пред Местна инициативна група „Данагюрище, Стрелча, Лесичово" по програма за развитие на селските райони 2007- 2013г.

Стойността на проекта е 9 073, 38 лева за закупуване, оборудване, костюми и реквизити.

На 30.12.2013г. беше сключен договора за реализиране на проекта.

Целта на проекта е да се популяризират танци, песни, обреди, обичай, занаяти на различните етноси и насърчаване на местното население при организирането и реализирането на проекта.

Проектът се реализира на 22.06.2014 година. В него взеха участие 12 колектива от различни населени места, като някои от тях представиха свой традиционни етнотанци и песни. Общ брой на участниците в етнофестивал „Различни сме, но сме заедно" - 200 участника.

Дейност 1.1.4. Насърчаване на талантливи деца от етносите и подпомагане на развитието им чрез включване във формите на работа във ЦОП, ОШИ „Евгений Зумпалов" и ОДК.

Изпълнение:

Към момента в община Панагюрище развиват активна дейност 16 спортни клуба, всички членове на Асоциация на спортните клубове.

Към училищата и Обединен детски комплекс са сформирани групи от ученици, които се занимават с баскетбол, волейбол, футбол и други видове спорт.

На 17 януари, на Официална церемония, бяха наградени десетте най-добри спортисти за 2012 година на община Панагюрище.

За четвърта поредна година в с. Оборище се проведе Национален конкурс за революционно слово „Оборище - факел на свободата", в който участваха 15 деца от Клуб по художествено слово към Народно читалище „Ванчо Пашов - 1884", с.Поибрене, с рецитал и индивидуални изпълнения.

В Отдел «Закрила на детето" към Дирекция «Социално подпомагане" - Панагюрище, при необходимост, родителите и децата са консултирани във връзка със заниманията по интереси в Обединен детски комплекс, ЦОП «Зора» и ОШИ «Евгени Зумпалов», гр.Панагюрище.

Консултативната комисия за работа по програмата за закрила на деца с изявени дарби, през 2014 година отличи и стимулира 256 ученика.

За трета поредна година се реализира инициативата на Дирекция „ОКСМД" - церемония по отличаване на талантливите деца на Панагюрище и обединяването им в „Звезден клас-2014 година". 256 деца и младежи от община Панагюрище, изявили своите умения, знания и заложби през изминалата година в областта на науката, изкуството и спорта, бяха отличени с почетни знаци на официална церемония за награждаване на талантите по проект „Звезден клас - Панагюрище 2014.

ЦОП „Зора" работи по следните инициативи: S Инициатива ,Домощници на Баба Марта" - осъществени 4 занятия -участвали 51 деца. S Инициатива „Дролет е" - осъществени 4 занятия - участвали 21 деца. • Инициатива „Шарен, шарен Великден" - осъществени 2 занятия - участвали 9 деца.

 • Инициатива „Дъстър свят" - осъществени 3 занятия - участвали 13 деца.

 • Ваканционен пакет 2014 ,Дскам да знам - мога и сам" в гр.Панагюрище, свободен достъп - проведени общо 13 занятия - участвали 85 деца.

Дейност 1.1.5. Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите.

Изпълнение:

Народно читалище „Ванчо Пашов - 1884", село Поибрене организира концерт, с участието на певицата от ромски произход Мира. В залата на читалището присъстваха над 300 зрители.

Дейност 1.1.6. Организиране и провеждане на спортни празници по населени места.

Изпълнение:

Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните, затова независимо от етност и принадлежност на спортистите, в общината се провеждат спортни състезания и празници по различни поводи. Във всички регистрирани спортни клубове в общината са включени представители на ромската общност - преобладаващо младежи до 18 годишна възраст. ?

В село Баня ежегодно се провежда „Тодоров ден", в който участват представители на ромската общност.

ОУ „Отец Паисий" с. Попинци изпълнява проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта по 129 ПМС

Целта на проекта е създаване на непринудено положително отношение и дълготраен интерес към спортната дейност като цяло и желание за системно спортуване. Да се реализира физическо възпитание със здравна насоченост, за да се осигури физическо и психическо здраве на детето, да се положи основата на общата физическа подготовка, която служи за дълголетния фундамент на работоспособността. Развитие на общата издръжливост, физическата работоспособност и тренираност на детския организъм. Насърчаване на учениците, които не се занимават активно със спорт. По проекта са обхванати 111 ученици, от които част са от ромски произход.

Децата от ЦНСТ "Павел Бобеков" гр. Панагюрище се включват в провеждането на спортно-състезателни дейности.

МКБППМН към Община Панагюрище, по отношение на общопревантивните дейности, свързани със свободното време, традиционно през месец юни проведе спортно мероприятие - уличен баскетбол, в което взеха участие ученици от 5-ти до 12-ти класове, от училищата в града, както и пълнолетни лица, организирани от общинския Младежки парламент. Спортното мероприятие премина под надслов „Моят избор" и бе подкрепено от младежка рок група „Квазер" 1.3. Популяризиране на събитията.Дейности 1.3.1. Отразяване на дейностите в местните печатни и електронни медии и в сайта на община Панагюрище.

Изпълнение:

Реализираните през годината дейности са отразявани в местните печатни и електронни медии и в сайта на Община Панагюрище.

За провежданите мероприятия и инициативи през 2014 година ромската общност своевременно е информирана от здравния медиатор и чрез публикации в местния печат и местните медии, както и в сайта на Община Панагюрище.

Постигнатите цели през 2014 година, чрез реализираните дейности, доказват, че Община Панагюрище планира реални дейности в подкрепа на интеграционните политики.

Усилията на Община Панагюрище за изпълнение на заложените мерки през 2014 година се реализираха с активното съдействие на:


 • Образователни институции - училища и детски градини;

 • Социални институции - Дневен център за деца с увреждания „Дъга",Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян", Център за настаняване от семеен тип за деца „Павел Бобеков", Център за обществена подкрепа „Зора";

 • Дирекция „Социално подпомагане";

 • Дирекция „Бюро по труда";

 • Читалища в община Панагюрище;

 • Обединен детски комплекс;

 • Градска библиотека „Стоян Дринов";

 • Асоциация на спортни клубове;

 • БЧК и БМЧК;

 • „Асарел - Медет" АД.

Интегрирането е комплексен процес обхващащ всички сфери на живота и се отнася до цялото общество. Чрез този процес се изравняват шансовете на всички граждани във всички области на живота.

Интеграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално - икономически характеристики, последваща социална и етническа сигурност и просперитет в обществото.

Интеграцията на ромите е процес на развитие и модернизация на ромската общност като специфична и неделима част от българската нация. Тя не би могла да се случи без активното участие на ромската общност във всички нива на този процес: от планирането през изпълнението до наблюдението и оценката. Процесът на интеграция на ромите изисква да се отчете разнородността на ромската общност, в която има различни социални слоеве и групи. Това предполага допълнителни усилия за прилагане на специфични подходи, съобразени с различните групи в ромската общност.

Съществуващите в момента документи за интеграция на ромите, представляват добра основа за процеса на интеграция, която трябва да бъде осъвременена и допълнена с реално финансиране, ясни административни отговорности, както и с работещи механизми за участие на гражданското общество, местната власт и ромската общност.

През следващия програмен период 2015-2017 година по подкрепа на интеграционните политики, следвайки основните стратегически цели и принципи в Стратегията на община Панагюрище за интегриране на ромите 2012-2020 г. са планирани различни инициативи в ключови обществени сфери, реализирането на които ще гарантират промяна и по- последователно и практическо реализиране на идеите за социално включване, равни възможности и преодоляване на дискриминацията.Сподели с приятели:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница