Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница32/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   69

11.Дирекция „Социално подпомагане” гр.Септември

Дирекция "Социално подпомагане" - Септември провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община Септември и община Белово.

Служителите от отдел „Социална закрила” към Дирекция „Социално подпомагане” - Септември издирват нуждаещите се от социална помощ лица и семейства, извършват дейността по приемане на документите на лицата и семействата, кандидатстващи за социални помощи, извършват проверки на място, проучват документация и събират информация относно отпускането на социални помощи на лицата и семействата, извършват цялостната дейност по отпускане, изплащане, отказване и прекратяване на социалните помощи и на семейните помощи за деца.

През 2014г. са отпуснати месечни помощи по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане на 752 лица и семейства, като от тях 777 са безработни лица регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Месечни помощи по чл.9 от ППЗСП са изплатени на 152 едночленни семейства, 106 двучленни семейства, 92 тричленни семейства, 295 четиричленни семейства, 71 петчленни семейни и 36 шест и повече членни семейства.

В сравнение с 2013г. броя на отпуснатите социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е увеличен, поради увеличаване броя на безработните лица и не включването им в програми за заетост.

Ежемесечно социалните работници извършват проверки на безработните лица, задължени да полагат обществено-полезен труд. Безработните лица, неотработили обществено-полезен труд се санкционират на основание чл.12, ал.5 или чл.12, ал.6 от ППЗСП.

Във връзка с неполагане на общественополезен труд по чл.12 от ППЗСП и издадени заповеди на основание чл.12, ал.5 и ал.6 от ППЗСП са обжалвани 31 заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За отоплителен сезон 2014/2015г. са подпомогнати около 1015 лица и семейства от ромски произход с целева помощ за отопление.

По Закона за семейни помощи за деца и правилника за прилагането му през 2014г. са подпомогнати около 2 980 ромски семейства.

Служителите от отдел „Хора с увреждания и социални услуги” извършват дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, проучват потребностите на населението от социални услуги в съответните общини, извършват конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността, извършват дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции, насочват потребителя към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране, консултират и работят индивидуално с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция.

През 2014 г. са подпомогнати 676 лица с увреждания от ромски произход по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му.

Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Септември осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето, определя и провежда конкретни мерки по закрила на детето;  • осигурява педагогическа, психологическа и правна помощ по проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата;

  • извършва консултиране и информиране на детето в съответствие с неговото развитие;

  • провеждане на социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи;

Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Септември изпълнява държавната политика на Правителството за деинституционализация на децата в България. Именно затова приоритет в работата на Отдела за „Закрила на детето” е превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, зачитайки принципа, че всяко дете има право да расте в семейна среда.

Предприети са мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето, мерки за ранна интервенция. През 2014 г. отдела е настанил 2 деца от общността, които са от ромски произход и 3 деца от ДМСГД „Св.Стилиян” – гр.Ветрен в професионални приемни семейства на територията на област Пазарджик, а 9 деца от специализираната институция са осиновени.

Популяризирането и развитието на услугата Приемна грижа е основен приоритет в работата. Тя е социална услуга за деца и семейства, която се предоставя по утвърдени стандарти и критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му и други нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана закрила и социални услуги за деца.

Друга добре работеща мярка за закрила на деца е настаняване в семейство на близки или роднини тогава, когато е невъзможно детето да бъде отглеждано в биологичното му семейство. Тази мярка осигурява условия децата да се развиват и възпитават в семейна среда, а не в специализирана институция. През отчетния период отдел ” Закрила на детето” е работил с 44 деца, настанени в семейства на близки и роднини, от които 34 деца са от ромски произход. Семействата на роднини и близки, в които е настанено за отглеждане дете получават месечни помощи за настаненото дете в зависимост от доходите им. През 2014 година са подпомагани 20 деца от ромски произход с месечна помощ по чл.49 от ППЗЗДет. съобразно идентифицираните им потребности. Към месечната помощ по чл.49 от ППЗЗДет са отпуснати месечни добавки по чл.51 от ППЗЗДет на 2 деца с увреждания от ромски произход. За 2014г. са отпуснати еднократни помощи по чл.48 от ППЗЗД за превенция и реинтеграция на 2 деца от ромски произход.

За изминалата 2014 г. в Отдел „Закрила на детето” са постъпили 121 сигнала за деца в риск, преобладаващата част от които са за деца от ромската общност. След проверка на сигналите и изготвяне на оценка на риска са открити 51 случаи на деца с установен риск, спрямо които са предприети мерки за закрила, на основание Закона за закрила на детето с планирани мерки по закрила на детето в семейна и извън семейна среда. Във връзка с получени 2 сигнала за физическо насилие спрямо деца са проведени 2 екипни срещи на Мултидисциплинарния екип за прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и координиране работата на териториалните структури на органите за закрила на детето. Ежемесечно се извършват обходи за идентифициране случаи на просещи деца и деца на улицата на територията на общината по предварително изготвен график. За целта със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Септември е сформиран Мултидисциплинарен екип, в чийто състав са включени представители на Дирекция „Социално подпомагане”, Районно управление „Полиция” и Общинска администрация - Септември. През 2014г. няма регистрирани случаи на просещи деца на територията на община Септември.

През 2014г. в Отдел „Закрила на детето” са регистрирани 28 сигнала за непълнолетни майки и ранно съжителство между малолетни/непълнолетни деца с пълнолетни лица.

Сред ромската общност нарастват случаите на съжителстващите на семейни начала с малолетни и непълнолетни деца от женски пол, т.нар. „ранни бракове”. Тревожна е и тенденцията на увеличаване броя на ранните раждания на малолетните и непълнолетни деца. При тези случаи се поставя в риск и малолетната/непълнолетна майка и новороденото, както и невъзможността да се предоставят адекватни грижи за дете, родено от дете. При всеки постъпил сигнал в Отдел „Закрила на детето” задължително се сезира Районна прокуратура, която е компетентен орган за произнасяне, относно наличието или не на данни за образуване на наказателно производство.

Предприемат се необходимите действия и мерки за закрила, както за малолетната/непълнолетна майка, така и за новороденото дете. Проследява се развитието на всеки конкретен случай до навършване на пълнолетие на майката, с цел превенция на предстоящи рискове.

Отдел „Закрила на детето” работи съвместно с др. институции /МВР, Прокуратура/ в посока преодоляване на двойният стандарт по отношение на т.нар. „ранни бракове”.

Особено внимание се отделя на услугите за деца с увреждания и техните семейства. Отдел „Закрила на детето” оценява потребностите на деца със здравословни проблеми и насочва към ползване на съществуващите социални услуги за деца в общността, а именно Дневен център за деца с увреждания – гр.Белово.

Дейността на центъра включва цялостно обслужване на деца с увреждания, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните им потребности, съобразени със степента и вида на уврежданията. Децата, ползващи услугата на ДЦДУ са с множество увреждания, говорни затруднения, ортопедични заболявания, заболявания на централната и периферната нервна система - ДЦП, увреждания на гръбначния мозък, психични затруднения и др. С тях работи квалифициран персонал от всички необходими специалисти в зависимост от уврежданията и личните им потребности.

През 2014г. Отдел „Закрила на детето” е издал направления за насочване на 9 деца от ромски произход, ползващи почасова или целодневна форма на социални услуги в ДЦДУ – гр.Белово.

Отдел „Закрила на детето”при Дирекция „Социално подпомагане”- Септември насочва децата и техните семейства , както при риск от изоставяне, така и при идентифицирани други рискове за децата в семейната или извън семейната среда, към доставчици на социални услуги в общността, където могат да бъдат реализирани индивидуални услуги за детето и семейството спрямо техните потребности и приоритети и установените рискове в развитието и средата на детето. През 2014г., Отдел „Закрила на детето” е издал направления и заповеди за ползване на следните социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр.Пазарджик: психолого – педагогическо консултиране и подкрепа, социално – педагогическо консултиране и подкрепа, социално – педагогическо консултиране за превенция на отклоняващо се поведение, психологическо консултиране за преодоляване на последиците от преживяно насилие, извършване на обучение на кандидат-осиновители за придобиване на базови умения за родителстване, извършване на оценка и обучение на кандидат-приемни родители, повишаване на родителския капацитет, Насочване към Център „Спешен прием” на КСУДС, психолого – педагогическа консултация на деца с поведенчески проблеми и конфликт със закона и др.

През изминалия период са проведени множество работни срещи между специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на застрашените от отпадане от училище деца. Отдел „Закрила на детето” е извършил проверка по сигнали от училищата за деца, допуснали неизвинени отсъствия или застрашени от отпадане от училище. Проведени са консултации с учениците и техните родители. Представител от отдела присъства при провеждане на педагогически съвети в училищата във връзка с налагане на наказания на ученици, съгласно ППЗНП.

Статистиката показва, че през отчетния период е нарастнал броя на отпадналите ученици от образователната система. Най-голям е относителния дял на отпадналите ученици от ромски произход.

Анализът на констатираните данни факти сочи, че причини за отпадане на децата са преди всичко от семейства, които често се местят; деца от бедни семейства; деца, които не живеят с родителите си; деца на разведени родители или от непълно семейство; деца чийто родители работят в чужбина.

Малка част от учениците получили удостоверение за преместване в друго училище или населено място в страната, не са потвърдили, че продължават обучението си.

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се проявява най-вече сред ромското население. Икономическите причини за напускане на училище (ниски доходи, лош жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно родителство и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в особено висок риск от отпадане от училище.

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище.
12.Дирекция „Бюро по труда” гр.Септември

През 2014г. директора на ДБТ Септември като член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси - област Пазарджик и участва в Общинска работна група за действия, организация и изпълнение на дейностите за осъществяване процеса на планиране на общинско ниво, за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на роните. През периода директора на ДБТ Септември е участвал в заседанията на Областния съвет, на общинската работна група и в Конференция за изработването на общинските планове за интеграция не ромите 2014-2020 година.

По време на заседанията и конференцията от участниците са отчетени резултатите, изведени са проблемите при изпълнение на дейностите по общинските планове, в това число необезпеченост на мероприятията с финансони средства, за което е дадена препоръка на общините при изготвяне на проектите да се съобразяват с периодите, предвидени в договорите за възстановяване на средствата, На участниците в заседанията и конференцията са предоставени предварителни насоки за изготвяме на Общинските планове за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите. От общинската работна група е изготвен анализ на ситуацията и доклад за изпълнението на действащия Планг набелязани са действия, съобразно установените силни и слаби страни и анализа на ситуацията, съотносими към конкретните задачи и цели на Стратегията, подробно разписани, изготвен е проект на Общински план за периода 2014-2017г. за изпъбнение на Областната стратегия за интегриране на ромите.

В Дирекция «Бюро по труда» Септември общия брой на регистрираните търсещи работа лица, самоопределили се като роми към 3I.1.2.2D14 година е 678 лица, което е 28,56% от общо регистрираните лица, в това число до 29 години са 171 роми.

През 2014г. в Дирекция „Бюро по труда" Септември е отчетено изпълнение на дейностите по Десетилетието на ромското включване както следва:

Общия брой на обхванатите лица, самоопределили се като роми по дейностите на плана, на които е повишена кснкурентността и е осигурена заетост на пазара на труда е 339 лица през 2014г, при 83 лица през 2013г.

Повишена е пригодността за заетост и квалификация в професионално ориентиране през 2014г, на 177 лица при 26 лица през2013г.;в професионална квалификация до 31.12.2014г. на 13 лица.

Осигурена е заетост на 149 роми през 2014г., в т.ч.:  • включени в програми и проекти 100 лица. от тях: 52 лица в Национална Програма «От социални помощи към осигуряване на заетост», лица б Оперативна програма *P4f> по схема «Подкрепа за заетост* и «Първа работа11., а останалите лица са включени в Национална Програма «Асистенти на хора с увреждания», Регионални Програми за заетост, Проект «Професионално обучение и мотивация за учене и труд с цел постигане на пригодност за заетост»;

  • включени през 2014г.В насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта са 2 лица;

  • устроенините през 2014г, на работа на първичен пазар на труда са 47 лица при лица през 2013г.

Регистрираните към 31.12.2014 г. 171 младежи, самоопределили се като ром и са информирани за Европейската Гаранции за Младежта и за схема «Младежка заетост» по ОП»РЧР»; в изпълнение на стъпките в план да действие на безработните лица голяма част от младежите са участвали в организираните Трудови борси, тристранни срещи между трудов посредник, работодател и търсещо работа лице за усвояването на заявени свободни работни места на първичен трудов пазар,

Проведена е инициатива «Седмица на отворените врати за младежи» в периода от 24.11.2014 г., до 28.11.2014 г. за информиране на безработни младежи, учащи и рано напуснали образователната система за предоставяните услуги от Агенцията по заетостта, за Европейската гаранция за младежта и германската програма «Работа за моя живот» и сайта на EURES, Дирекция „Бюро по труда" Септември посетиха 74 младежи /33 учащи се, 34 безработни и 7 заети/, от тях 22 роми,за реализираните дейности по Десетилетието на ромското включване.
Дейности

2014 г.

2013 г.

Общ брой обхванати лица по дейностите на плана ( т.1+ т.2 )

339

33

1. Повишаване конкурентостта и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда:

339

83

1.1 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми, в т. ч,:

190

26

1.1.1 Мотивация за активно търсене на работа

0

0

1.1.2 Професионална ориентация

177

25

1.1.3 Ограмотяване, от тях:

0

0

1.1.3.1 Оперативна програма "РЧР"

0

0

1.1.4. Професионална квалификация, от тях:

13

0

1.1 4.1 Оперативна програма "РЧР"

0

0

1.1.5. Ключови компетентности, от тях:

0

0

1.1.5.1 Оперативна програма "РЧР"

а

0

1.2. Осигуряване на заетост на ромите, в т. ч.:

149

57

1.2.1 Включени в програми и проекти, от тях:

100

25

1.2.1.1 Национална програма "ОСПОЗ"

52

0

1.2.1.2 Оперативна програма "РЧР'

14

15

1.2.2. Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ

2

6

1.2.3. Устроени на работа на първичен пазар на труда

47

26


13. Дирекция „Бюро по труда” гр.Пещера

Приоритети:

Ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост чрез:

1.Успешно трудово посредничество на първичен пазар на труда между работодатели и безработни лица от ромски произход, в резултат на което 63 души са устроени на работа на първичен пазар за 2014 г.

2.Съчетаване на всички инструменти на активната политика и средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда.

- По проект Подкрепа за заетост”, 14 роми са включени в заетост.

- По проект „Първа работа” - 3 роми са включени в заетост.

- По национална програма”От социални помощи към осигуряване на заетост” – 24 роми.

- По насърчителна мярка чл.36, ал.1 от ЗНЗ / за безработни лица до 29-годишна възраст/ , 1 ром е включен в заетост.

3.Подобряване качествата на работната сила чрез професионално ориентиране и мотивация за активно търсене на работа на 66 безработни роми.14. Регионална здравна инспекция гр.Пазарджик

През цялата 2014 година експерти от отдел ПБПЗ на РЗИ Пазарджик провеждаха широко здравно образование сред училища в област Пазарджик с преобладаващи ромски ученици. Проведени бяха следните обучения :

- "Предпазване от СПИН и ППИ", СОУ "Димитър Гачев" гр. Пазарджик

- Обучение на тема ХИВ/СПИН в Община Пазарджик и прожекция на филм - "Ти гониш"

- "Туберкулоза" в НУ "В.Левски" гр. Септември

- "Безопасност на движението"- ОУ "Хр. Смирненски" с. Ветрен дол, ОУ "Н.Вапцаров" с. Варвара, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ковачево , НУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Злокучене, ЦДГ "Върбица" гр. Пазарджик и СОУ "Димитър Гачев" гр. Пазарджик;

- "Тютюнопушенето- заплаха за здравето" в ОУ "Д-р Любен Каравелов" гр. Пещера, в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" кв. Ивайло, общ. Пазарджик, "Вредата от тютюнопушенето" в ЦДГ "Върбица" гр. Пазарджик; "Зависимост и тютюнев дим" в СОУ "Димитър Гачев" гр. Пазарджик.

- "Психично здраве и имунна система . Грип и ОРЗ" в Читалище "Пробуда" гр. Пазарджик, ромска махала

- "Празник на здравето" - СОУ "Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

- АНТИ СПИН Кампания гр. Пещера- по повод Ден на жертвите от СПИН- месец май

- АНТИСПИН кампания в гр. Пазарджик по повод 1 декември- Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Експерт от отдела участваше целогодишно в Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси- област Пазарджик.

Служители от РЗИ Пазарджик присъстваха на конференция "Общински планове за интеграция на ромите и тяхното финансиране през новия програмен период" в Община Пазарджик.

На тримесечия се изготвяха справки за извършените дейности по изпълнение на Националния план за действие по инициативата Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.

Проведена беше Работна среща във РЗИ Пазарджик по Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка с ромски здравни медиатори в РЗИ Пазарджик. Раздадени бяха здравно-промотивни материали-„Рак на маточната шийка. Ръководства за родители”.

Във връзка с изпълнение на дейности по Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, със Заповед № РД-01-168/15.07.2014 г. на Министъра на здравеопазването, през 2014 г. на РЗИ-Пазарджик бяха предоставени 2 бр. мобилни кабинети за извършване на прегледи на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения:  • 1 бр. мобилен флуорограф

  • 1 бр. мобилен гинекологичен кабинет

След сключване на договори с две лечебни заведения, през м. октомври 2014 г. бяха извършени следните прегледи на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в гр. Пазарджик и община Септември:

  • 509 флуорографски прегледи

  • 511 акушеро-гинекологични прегледи

При извършените флуорографски прегледа са установени:

- 35 лица с диагностицирани заболявания

- 474 лица без заболявания

Служителите на РЗИ Пазарджик проведоха разяснителна кампания за значението на профилактичните прегледи сред ромското население и раздадоха здравно-промотивни материали.
Сподели с приятели:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница