Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница43/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   69

Първомай

Дейностите в областта на културата и спорта в община Първомай се осъществяват от Народно читалище ”Св. Св. Кирил и Методий” и училищата на територията на общината.

В рамките на културната програма на общината (ежегодните майски културни тържества, събитията, съпътстващи есенния панаир и др.) се провеждат редица фестивали, на които се дава възможност за изява на самодейни състави, професионални групи и детски формации. Не може да се даде точна статистика на броя участници от ромски произход, но участията са налице особено сред децата и учениците. Ромските деца участват активно в културния живот на общината и обичат да се изявяват.

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководството на община Първомай. Под патронажа на общината се организират и провеждат ежегодни спортни състезания и прояви (велопоходи; маратон; водни регати; турнири по футбол, бадминтон и др.). Спортната база е относително добра, стадионът се поддържа и използва редовно; общината разполага с открит басейн в близост до него, който се отдава под наем, но от една година не се използва и се нуждае от ремонт; СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” разполага с много добра спортна база, включително закрит басейн.

В община Първомай са лицензирани четиринадесет спортни клуба - Футболен клуб "Борислав", Спортен клуб „Атлет”, Спортен карате клуб „Шампион”, Спортен клуб „Олимп 2002”, Футболен клуб „Марица” - с. Градина, Футболен клуб „Ботев” - кв. Дебър, Мотоклуб, Клуб по водомоторен спорт, Баскетболен клуб Първомай, Футболен клуб „Марица 1951” - кв. Любеново, Дартсклуб „ТОТ”, Футболен клуб „Марица” - с. Караджалово, Футболен клуб „Зенит-2012” - с. Православен, Футболен клуб „Тракия-2012” - с. Бяла река и с. Езерово.

Община Първомай участва активно във финансирането на спортните клубове. За периода 2012 – 2014 г. тя е отделила субсидии в размер на близо 200 000 лв. По неофициални данни към момента децата от тези групи, в частност ромите, членуващи в спортните клубове, са не повече от 25 %.
 • Садово

Община Садово отчита, че културата и спортът са едни от най-лесните начини за интеграция на ромите. Отбелязвайки различни празници и културни дейности в общината, се събират българи, роми и турци на едно място.

През 2014 г. община Садово отбелязва следните празници:


 • 8 Април – Международен ден на ромите – На този ден във всички училища в община Садово са проведени разговори за това, защо се отбелязва този ден като „8 Април – Солидарност с проблемите на ромите“. Отбелязването на този ден завършва в село Болярци с футболен турнир между 7 отбора от всички етнически групи.

 • 6 Май – Гергьовден – за християните и Хедерлез – за мюсюлманите. Това е празник, който обединява етносите и вероизповеданията.

 • 24 Май – Празник на гр. Садово – В отбелязването на този ден участват българи, роми и турци. А общото хоро е най-важното доказателство за това, че хората живеят в разбирателство и хармония, без конфликти и напрежения.

 • Откриване на учебната година - В този празник всички родители участват в откриването на учебната година с много вълнения и емоция.

 • Отбелязване на мюсюлманския празник – Байрам.

 • В ромските махали на гр. Садово и с. Катуница са изградени две детски площадки.
 • Съединение

С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност община Съединение работи предимно в създаването на клубове по интереси и провеждането на чествания по различни поводи.

1. Ежегодно се организира честването на Международния ден на ромите – 8 април, който е включен в културният календар на община Съединение;

2. Създаден е клуб по приложни изкуства (към СОУ „Христо Ботев”) от 18 ученици с основни дейности: • Украса на битови предмети от дървесина с пирограф.

 • Използване на декупажната техника за украса на изделия от керамика и стъкло;

 • Работа с текстилни материали- изработване на макрамета и картички с бродерия.

 • Изработване на керамичен стенен часовник.

3. Сформиране на клуб „В градината на разнообразието” за фолклорна дейност и изучаване на инструменти.

4. Сформирана е и Театрална група „Детство мое”.

Главната цел на посочените по горе инициативи е сближаване на участниците, запознаване с различните култури чрез танца, музиката и традиционните национални носии. Основната идея на организаторите е съхраняването на автентичната култура на етносите и нейното отражение в общото европейско културно пространство и допринасяне за поддържане културното многообразие на ЕС - основна ценност, която не противоречи, а обогатява съдържанието на европейския интеграционен процес. Основната идея е да съберат на една сцена деца от различни етноси и да се докаже, че различието сплотява, а изкуството е пътят към развитие на всички индивиди – развитие на нови форми на комуникация.

Основен проблем за развитието на активна спортна дейност е липсата на материална база за развитие на спорта сред младежите в ромската махала. За съжаление са закрити спортните школи в града, които са открили и подготвили спортни таланти, спечелили множество национални, европейски, световни и олимпийски отличия.

Към общинския футболен клуб „Гигант” – Съединение и в трите възрастови групи (старша, юноши и деца) участват представители на ромския етнос.


 • Хисаря

Представителите на ромския етнос се включват в културния и обществен живот на община Хисаря с техни участия в организирани обществени прояви.

Общини, които не са предоставили информация по Приоритет 6 в отчетите си, са: Брезово, „Марица”, Перущица, Раковски, „Родопи”, Стамболийски, Сопот.
III. ИЗВОДИ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ
През 2014 г. се отчита изпълнението на общинските планове за действие в област Пловдив, като се посочват постигнатите резултати по основните приоритети.
Изводи и установени резултати:
По Приоритет 1 – „Образование” се отчита нееднаквата интензивност на действията на общините в област Пловдив за подобряването на образователната инфраструктура, основаваща се най-вече на наличието или отсъствието на финансиране. Повсеместно се реализират извънучилищни форми за превенция на преждевременно напускащите образователната система, изоставащите ученици и с риск от отпадане, както и приобщаването на родителите роми към образователния процес и засилването на участието им в училищния живот. Във всички общини се изпълняват проекти за постигане на траен интерес към образователния процес. Получените резултати показват, че ангажираността води до повишаване на мотивиращия потенциал за учене и образованост, но поради фиксираните периоди на проектите процесът все още не е постоянен и в повечето случаи се ограничава до времето на действието им.

Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: продължаващото отпадане на учениците; непълният обхват; недостатъчната (ниска) образованост; съсредоточаването на ученици от ромски произход в училища, които са в близост или на територията на ромските квартали.


По Приоритет 2 – „Здравеопазване” се отчита повишаване на информираността на ромите въз основа на провеждани кампании от институциите, което изисква регулярност по отношение на тяхното постоянно реализиране. Липсата на здравни знания и култура на полово общуване започва да се преодолява с въвеждането на здравния медиатор, който посредничи и улеснява достъпа на ромския етнос до доболнична помощ, работи в тясно сътрудничество с лекари, медицински сестри и стоматолози и информира представителите на ромския етнос за значението и необходимостта от провеждане на профилактични прегледи и имунизации. Здравният медиатор не е наличен във всички общини и поради факта, че не постъпват подходящи кандидатури за изпълнение на длъжността.

Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: здравната осигуреност, липсата на системни здравни грижи; ранните бракове и ранната бременност; по-големият брой деца и изоставянето им в социални заведения; пренаселеността на жилищата с няколко поколения; липсата на прилагане на адекватно лечение поради здравна неосигуреност и бедност.


По Приоритет 3 – „Жилищни условия” се отчита значително подобряване на хигиенно-битовите условия с осигуряването на ток, вода, сметопочистване, частичното поставяне на осветление и частичните осъществявани ремонти по уличната мрежа в обособените ромски квартали. Отсъства дългосрочно решение на въпроса за незаконните постройки, тяхното узаконяване, използването на ведомствени жилища, предоставянето на терени с право на строеж и застрояването на нови жилищни постройки.

Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: концентарацията и пренаселването в обособени квартали; отреждането на територии за жилищно строителство; създаването на условия за узаконяване на вече съществуващи жилищни сгради на база минимални стандарти с цел деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали; актуализацията или изработването на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени, които обхващат зони с компактно ромско население; изработването на кадастрални карти и кадастрални регистри.


По Приоритет 4 – „Заетост и социална политика” се отчита, че през 2014 г. делът на незаетите регистрирани лица в област Пловдив е с 5,1% по-малък в сравнение с 2013 г. Равнището на безработица е 9,5% през 2014 г. /с 0,5 пункта по-ниско/. Най-много лица се устройват на работа по програмите и мерките за заетост със средства от ЕС и държавния бюджет. Преобладаваща част от регистрираните лица от ромски произход са с ниска степен на образование и без професионална квалификация. Заетостта сред ромския етнос основно е временна, субсидирана и се отнася до нискоквалифициран труд.

Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: достъпът до нерегистрираните трайно безработни лица за промяна на статута им; повишаването на образоваността и компетенциите и подобряване на трудовите навици; придобиване на квалификационна степен и професионален опит за дългосрочна трудова реализация.


По Приоритет 5 – „Върховенство на закона и недискриминация” се отчита съвместната работа на общините с районните управления на полицията, както и работата на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В отчетите на общините не присъстват данни за регистрирани противообществени прояви с участието на компактни групи ромско население, нито за постъпили жалби от граждани от ромски произход за проявена спрямо тях дискриминация. В резултат на провеждането на информационни срещи и кампании сред ромското население се разясняват видовете нормативни документи, свързани с обществения ред и сигурност; провеждат се обучения по правата на човека и правата на детето; разяснява се наказателната отговорност за ранно съжителство с малолетни или непълнолетни лица; еднакво се насърчава развитието на сътрудничеството между различните етнически групи, както и равнопоставеността между жените и мъжете в общността и осигуряването на предпоставки за успешната им реализация в обществото.

Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: прояви на дискриминация, насилие или омраза, основани на етнически признак; трафикът на хора; гарантирането на ефективна защита на правата на социално уязвимите малцинствени групи; повишаването на правната култура.


По Приоритет 6 – „Култура, спорт и медии” се отчита благоприятният факт от популяризирането на ромската традиционна култура, творчество и възможности чрез активното включване на ромите в културния и спортния живот на общините в област Пловдив.

Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: разпространяването на културните обичаи и традиции на ромите; постигането на обществена интеграция на ромския етнос чрез спорта; осигуряването на по-добра информираност чрез медийното отразяване на актуалните проблеми на ромския етнос.


Приоритетни задачи и препоръки:
1. През отчетния период липсата на средства в общинските бюджети се припознава като основен проблем, непозволяващ по-ефективното и пълното прилагане и изпълнение на държавната политика за интегриране на малцинствените и маргинализираните групи.

2. С оглед постигането на заложените в стратегическите и плановите документи цели се счита за целесъобразно да се приложи единна рамка: • с извеждането на конкретните дейности, за които не достигат средства,

 • с обосновка за необходимостта от тяхното реализиране,

 • съответните финансови средства за реализацията им,

 • резултатите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на дейностите.

 1. Обобщената впоследствие информация на национално ниво от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси да бъде обсъдена и предложена за одобрение на Министерството на финансите и Народното събрание на Република България като съставна част от Закона за националния бюджет на Република България за 2016 година.


ОБЛАСТ РУСЕ
Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) е утвърдена от Областния управител на Област Русе след съгласуване с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Решението е взето на заседание на Съвета от 26.02.2013г.

Стратегията е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020г.), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012г. Тя е част от цялостната стратегия за развитие на Област Русе, като се придържа към разработените национални цели и задачи и включва следните приоритети: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

Областната стратегия обединява отделните секторни политики и се изпълнява с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции и идентифицираните потребности на целевата група.

Оперативното изпълнение на Стратегията на област Русе за интегриране на ромите (2012-2020г.) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД), които общините разработват, приемат и изпълняват в три периода, съответно 2013-2014, 2015-2017, 2018-2020 г.

С решения на съответните Общински съвети във всички общини от област Русе бяха приети Общински планове за действие за периода 2012 - 2014г. В края на 2014г. стартира процесът на планиране на общинско ниво за периода 2015 – 2017 г.

Областната стратегия и Общинските планове за действие прилагат целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Ключов инструмент при реализиране на Стратегията на област Русе за интегриране на ромите е системата за оценка и мониторинг. Съгласно Помощните насоки за областно планиране, предоставени от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, оценката на изпълнението на Областната стратегия се осъществява чрез мониторинг на изпълнението на Общинските планове за действие.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да се следи за постигането на измерими резултати от дейността по изпълнението на стратегическия и плановите документи, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.

В съответствие с тези цели със Заповед № 6-95-00-17 от 13.01.2014 г. на Областния управител на Област Русе е определен съставът на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията. Членове на Звеното са заместник кметове с ресор етнически и интеграционни въпроси на общините от област Русе, ръководителите на РИО – Русе, РЗИ – Русе, Регионална служба по заетостта, ОД „МВР“ – Русе, РДСП – Русе и ТСБ - Русе и представители на неправителствени организации. Сред основните задачи на Звеното е изготвянето на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за одобрение на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Докладът отчита извършеното по шестте приоритета от Стратегията, съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерките в съответните Общини. Резултатите от ежегодния мониторинг и оценяването са основа за актуализиране на Стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение.

Настоящият документ съдържа информация за изпълнените дейности по приоритетите на Областната стратегия, предоставена от регионалните държавни структури, отговорни по изпълнението на Областната стратегия и въз основа на информация, получена от общините в резултат на проведения годишен мониторинг на Общинските планове за действие 2013-2014г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе.
ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2014г. по приоритети:
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Образование”:
Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда
Специфични цели:


 1. Да се обогатят действащите политики за по-пълно обхващане на децата в предучилищната подготовка и началния етап.

 2. Да се развива подпомагането на децата и родителите с цел редовното посещаване на училище от децата.

 3. Да продължи развиването на услуги – образователни и социални, с цел връщане на децата, отпаднали от образователната система.

 4. Участието на детето в учебния процес да се разширява.

 5. Да продължи усъвършенстването на системата за професионално ориентиране и професионално обучение и образование.

 6. Превръщане на училището в социална територия, допринасяща за здравното, психичното и емоционалното благополучие на детето.

 7. Да се въведат ефективни гъвкави подходи за комуникация между родителите и учителите. Да се регламентират ролите на социалните работници и психолозите в училищата.

 8. Организиране на квалификационни форми и подкрепа на учители и възпитатели за работа с деца билингви и с емоционални и поведенчески проблеми с цел превенция от отпадането им от училище.

 9. Академизмът в образованието да се съчетае с обучение по практически умения – социални и поведенчески умения, умения за семеен живот и родителство, умения за професионално насочване, обучение по права на детето, здравословен начин на живот, поведение на ненасилие, недискриминация.


1.1. Изпълнение на областно ниво по данни на РИО – Русе:
Социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на българското общество. Интеграцията на ромите и на другите българските граждани в неравностойно положение, принадлежащи към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

В изпълнение на Стратегиите за развитие на учебните заведения са разработени и се прилагат цялостни, широкообхватни и ефективни дейности за осигуряване на равен достъп на ромските деца и децата от други етнически групи до образователната система и интегрирането им в училищна среда.

В условията на демократичните промени въпросът за образователната интеграция на ромите е твърде актуален. Изключително неблагоприятно въздействие върху бъдещето развитие оказват увеличаването на неграмотността и влошаването на образователната структура сред младите хора.

Неграмотността в редица случаи се съпровожда със социални рискове – безработица, бедност, липса или недостатъчни грижи за здравето и образованието на детето, отклоняващо се понякога поведение. Всичко това оказва отрицателно въздействие по отношение на децата и тяхното развитие.

Процесът на интеграция чрез образование в системата на народната просвета е съобразен с основните приоритети, ръководни принципи и общи стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В учебните заведения на област Русе се обучават и възпитават деца и ученици от различни етноси. В училищата и детските градини в някои населени места има формирани паралелки и групи, в които преобладават деца от ромско, турско или друго етническо малцинство, но причината за това е демографски признак. Проблем на образователната система в тези детски градини и училища е непоследователно посещаване на учебните занятия в детската градина или училище от деца, чиито майчин или семеен език не е български.

Следвайки поставените цели в Стратегията, учебните заведения се стремят към:


 • даване равен шанс и осигуряване на стимулираща познавателна среда, за реализиране на европейските ключови компетенции на децата от ромски произход.

 • Осъществяване на интеркултурно образование, стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и национални различия и ценности.

Процесите на икономическа и културна глобализация поставят все по-настоятелно проблема за качеството на образованието.

Причините за отпадането на деца от училище, чиито майчин език не е български, са комплексни: икономически, етнокултурни, социални и педагогически. Основните фактори, които оказват силно влияние върху отпадането са:

 • Лошо икономическо състояние на семейството, в което детето живее. Този факт става още по-значим, когато по-голяма част от семействата в лошо икономическо състояние, са част от етническите малцинства.

Поради ниския социален статус на семействата, все още не се прилагат ефективно санкциите за родители, чиито деца не посещават редовно учебните занятия. Не всички ученици, завършващи VІІІ клас на общинските училища, продължават образованието си в средни учебни заведения. Често явление е, особено сред семействата от етническите малцинства, децата да придружат родителите си в тежкия път на икономическата емиграция.

 • Придържането към определени културни стереотипи, особено когато семейството живее в компактна група сред представители на собствения етнос. Етническата принадлежност все още проявява влиянието си върху отпадането от училище, както чрез икономически мотиви за напускане, така и чрез т. нар. семейни причини (ранни бракове, непълни семейства и др.).

 • Третата основна група мотиви за отпадане от училище се определят от училищната среда и свързаните с нея педагогически фактори: трудности, които детето среща в училище, следствие на невладеене на български език и липса на интерес към учебния процес и произтичащо от него желание/нежелание да се посещава училище; конфликтни отношения със съученици и/или учители; качество и методи на преподаване и подкрепа на децата с трудности при усвояване на учебния материал.

 • В годините на прехода формата на вечерното и задочно обучение по ред обективни причини престана да функционира. В последните години, обаче, силно нараства потребността от възстановяване и развитие на тази форма на обучение. През учебната 2013/2014 г. бяха разкрити 4/четири/ вечерни и 20 /двадесет / задочни професионални паралелки в 8 Професионални гимназии в област Русе, които дават възможност на желаещите да продължат образованието си .

Разработването на различни мерки за обхващане на децата във форми за предучилищна образователна подготовка и създаването на повече и гъвкави услуги за образование и грижа за децата в периода до постъпване в първи клас е важно и за децата и за родителите. Такава политика гарантира правото на всяко дете на достъп до форми за образование и грижа и е подкрепа за родителите за съвместяване на личния и професионалния живот. Разработване на училищни стратегии в зависимост от конкретните условия и трудности във всяко училище, анализ, отчет и ежегодно актуализиране.

Най-сериозен е проблемът с обхващането на децата от маргинализираните групи деца, които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции в учебните заведения .

Регионалният инспекторат по образованието - Русе подкрепя активно политиката на Министерството на образованието и науката и съдейства активно за обхвата на 5 и 6 годишните деца в задължителни форми за предучилищно образование.
Сподели с приятели:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница