Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница48/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   69

Специфични цели:

 1. Популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите.

 2. Насърчаване представянето на „добрия пример” от млади роми – специалисти в различни сфери, чрез участието им в медийни кампании и предавания на регионално, национално и международно ниво.

 3. Информиране на широката общественост с цел избягване на появата на невярна информация за мерките на правителството в областта на интеграцията на уязвимите етнически общности.

 4. Стимулиране на активния диалог и съпричастността сред българите към процеса на интеграция на ромите и на другите български граждани в сходна на тях ситуация.

 5. Насърчаване неизползването на езика на омразата.

 6. Създаване на допълнителни комуникационни канали.

 7. Създаване на комуникационни продукти, които да представят позитивни модели и успешни практики, което да допринесе за промяна на негативната нагласа към програми и проекти, насочени към ромската общност.

8. Създаване на система за информираност в ромската общност за гарантиране на участието на целевите групи в инициативите.

Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Култура и медии” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЯЛА

На територията на Община Бяла много добре е развита читалищната дейност. Във всички населени места работят читалища, които са превърнати в културни центрове. В тях децата от ромски произход попадат в една благоприятна среда за развитие. Имат осигурен достъп до библиотеки и се включват активно в различни инициативи, свързани с изкуствата и културата, както и в клубове по интереси.

През 2014 г. НЧ”Трудолюбие 1884” се включи в инициативата „Чети с мен”, която бе организирана от Министерството на културата под патронажа на президента Росен Плевнелиев. На 25.09.2014 г. учениците от училищата в града проведоха четене заедно на открито.това нетрадиционно общуване имаше за цел да обедини децата около четенето без културни, демографски, поколенчески, технологични или поведенчески различия. Масовото четене спомогна на децата да преоткрият книгите, богатството и мъдростта, които се съдържат в тях.

Към НЧ”Развитие - 1884” с. Полско Косово съществува ФТС”Косовче”. Преобладаваща част от танцьорите са роми. Формацията са развива трайно и успешно през годините и радва с танца си не само жителите на селото, но и зрители в други населени места. С финансовата подкрепа на Община Бяла, танцовият състав взема участие в различни етнофестивали на територията на цялата страна.

Под патронажа на Община Бяла ежегодно се организира концерт БАТЕР. През 2014 г. бе единадесетото му издание, в което взеха участие детски и младежки състави и формации от различни етноси, както от общината, така и съседни общини. Целта на вече утвърдилия се концерт е да съхранява и популяризира традиционната култура.

В гр. Бяла се намира музеи „Освободителна война”,който осъществява дейности, свързани с интеграцията на ромите. Традиционно в дните преди Националния празник на РБългария, музейните специалисти посещават детски градини и училища, както от града, така и от другите населени места, като им отправят покани за организирани посещения.

Всички мероприятия организирани от Община Бяла са достъпни за всички граждани.
ОБЩИНА ВЕТОВО

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци. С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Ветово реализира различни проекти и чествания.


1. Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Ветово;
2. На 09.06. 2013 г. децата от СИП "Ромски фоклор" към училището в Сеново взеха участие в Международния детски ромски фестивал „Отворено сърце”, организиран от „Амалипе” – гр. В.Търново;
3. Организирана е изложба под надслов „Ние живеем и учим заедно” целта на изложбата бе да демонстрира и покаже на ветовската общественост известни роми в сферата на спорта, културата и традициите, които са допринесли за развитието и славата на гр. Ветово.
ОБЩИНА ИВАНОВО

Цел 1„ Привличане на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна с ромите ситуация, към културните и духовните средища в общината”:

 Изготвен проект и сключен договор по мярка 322 по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за Реконструкция и модернизация на Читалище Възраждане – 1906” с. Щръклево.Цел 2 „ Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности”:

 Проведени мероприятия от Н.Ч.”Христо Ботев”, с. Иваново за 2013 г. и 2014 г. - участие в пресъздаване на обичая „Къпане на царя на коледарите”, „Най вълшебната приказка” – лит. утро в ЦДГ”Ален мак”, „Мартенска обредност” – детско утро в ЦДГ”Ален мак”, 136 год. от Освобождението на България – песни ,детски танцов състав, седмица на детската книга, „Вече съм грамотен” – празнично утро с първи клас, лазаруване по домовете в селото в лазарска група към Н.Ч.”Христо Ботев”, с. Иваново активно участват ромски деца, Великденска изложба – боядисване на яйца, Карнавал на приказката – по случай седмица на детската книга, от училището в читалището - поздравителен адрес към най добрите читатели, Вече можем да пишем и четем – да го демонстрираме в библиотеката, участие във фестивала на гъбата в с. Красен – рисунка на дете от училището по изкуства гр. Русе, Ден на славянската писменост и култура – тържество, участие във фолклорен фестивал в гр. Борово – детски танцов състав изцяло от ромски деца, игрите и песните на баба и дядо - краеведско утро, Приказен свят - детско утро, Всичко което научих за родния край – литературно утро по случай завършване на клуб „История на моето село”, Ден на народните будители, пресъздаване на обичаите.

„Бъдни вечер” и „Коледуване”, Коледен поздрав и богослов за здраве на жителете на с Иваново – прием в домовете на на коледарската група.

 Проведени мероприятия от Н.Ч.”Възраждане1906”, с. Щръклево – във връзка с интегрирането на ромската общност, ромите наравно с всички останали както ученици така и възрастни участват в подготовката и провеждането на бележити дати и годишнини в провеждането на общоселски празници и официални тържества по различни поводи. Осигурява се поле за изява на сцената на читалището на сформираните ученическа танцова трупа, модерна формация „Ритъм”, като и децата от детската градина. Проведени са срещи на различни теми, засягащи ромската общност, тематични вечери посветени на детската книга и изкуствата за деца и по повод годишнини на български поети и писатели. Участие в празника на ромите в пленарна зала под наслов „Етноритми без граници”Голяма част от посетителите в компютърната зала са деца от ромски произход, в клуб „Млад приятел на книгата” са приобщени деца от ромски произход. Съвмести мероприятия с деца от ромски произход - „Детско утро” посветено на Българската писменост и култура - 24 май , „Първокласник у дома ще има” – среща разговор с родители и ученици на бъдещи първокласници, „Вечер на баба и внуче” – битова вечер с ученици ш възрастни - децата слушат разкази за празниците, традициите и обичаите на селото ни, Коледен концерт в който участие вземат деца от Филиал ”Слънчо”, с.Щръклево към ЦДГ”Ален мак”, с. Иваново и ученици от ОУ ”Христо Ботев”, с. Щръклево.
ОБЩИНА РУСЕ

Задачите в сферата на културата и медиите, заложени в Плана, включват прилагането на мерки за активно взаимодействие с ромските общности и създаването на условия за равен достъп на малцинствените общности до културния и социалния живот, както и създаването на условия за развитие на тяхната традиционна култура. С оглед изпълнението на поставените цели и задачи, в сферата на културата и медиите, Община Русе предприе редица дейности в периода 2012-2014 г. в партньорство с културните институти и неправителствени организации, действащи на територията на общината.Постигнати резултати: Трябва да се отчете особената ангажираност и принос на народните читалища в изпълнението на целите на Плана. В по-малките селища читалищата са основните инструменти за взаимодействие и интегриране на малцинствените общности. Тук трябва да се отбележи приносът на НЧ „Светлина 1927” (Бъзън), НЧ „Георги Бенковски - 1937” (Русе), читалище „Просвета-1927” (Семерджиево) и НЧ „Н. Й. Вапцаров 1951” (Ястребово), чиято дейност е целенасочено свързана с ромската и други малцинствени групи и приоритетно ориентирана към взаимодействие с младите хора и децата от ромски произход.

На базата на натрупания опит Община Русе подготвя провеждането на серия от дискусии с участието на читалищните екипи и други неправителствени организации с цел развитието на читалищата като модерни центрове за взаимодействие с малцинствените етнически групи. Особена роля в тази посока се възлага и на читалищата, работещи по Програмата „Глобални библиотеки”, в рамките на която особено интензивно се развива целенасочена дейност и взаимодействие между читалищните центрове и училищата с преобладаващо ромско присъствие. Пример в това отношение са както читалищата в малките населени места, така и програмата, която НЧ „Г. Бенковски“ в Русе развива целогодишно с ОУ „Алеко Константинов“, където се обучават деца от ромски произход. От друга страна специализираните читалищни форми като клубове, курсове, школи, любителски формации и други образователни и художествени инициативи, практикувани широко в дейността на читалищата добавят стойност към процеса на приобщаване и активно творческо участие на малцинствените групи в живота на местните общности.

С цел създаване на условия за равен достъп на ромите до социалния и културен живот на Русе, Община Русе използва активно и инструментариума на Програма „Култура“, финансираща целенасочено проекти с фокус върху културната интеграция на ромската и малцинствените общности. Широк и отворен достъп до културен продукт осигуряват както традиционните събития от културния календар на Община Русе (фестивали, конкурси, концерти и др.), така и програмите на русенските културни институти и НПО сектора, насочени към взаимодействие с малцинствените общности – Държавна опера Русе (образователни форми, спектакли, концерти), Регионалният исторически музей, ОбДЦКИ и ОбМД, Сдружение „Етническа хармония“, Сдружение „Българо –Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ), Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, която и в момента има проектна готовност за стартиране на нова програма за интегриране на малцинствата.

Сред основните събития в културния календар на Община Русе, отворени към интересите на ромската общност и маргинализираните групи, е Фестивалът за съвременна градска култура „Аз, Градът”, който се проведе в 3 последователни години от 2012 г. до 2014 г. и произведе над 100 събития на открити сцени в целия град. Във всяко едно от изданията на фестивала бяха осъществени събития, целящи стимулиране на междуетническия диалог и активното включване на ромите не само като наблюдатели, но и като участници в създаването на културния продукт. Достъпът до художествените събития, бе изключително улеснен и от обстоятелството, че част от събитията бяха проведени в квартали с преобладаващо ромско население.Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” активно допринася за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната култура на ромската общност като част от българската национална култура, като организира и провежда самостоятелно и в партньорство с Община Русе празници и други инициативи с участието на талантливи представители на ромската общност. Сдружението е организатор на Фестивал на етническата толерантност в рамките на проект „Социализация чрез образователна интеграция”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05-0049, финансиран от ОП РЧР и ЕСФ. Фестивалът е организиран по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември. В него са взели участие деца и ученици от Детските академии на учебните заведения – партньори: ОУ „П. Р. Славейков”, с. Смирненски, СОУ „Васил Левски”, ЦДГ „Червената шапчица” и ЦДГ „Ралица”. Сдружение БРТИМ е партньор на Областна администрация и Община Русе при провеждането на ежегодния фестивал „Етноритми без граници“ по повод Международният ден на ромите 8 април.

Всички описани дейности са в съответствие с поставените цели и планираните резултати, водещи до устойчивост на процесите, толерантност към културната идентичност на етническите общности и утвърждаване на трайна политика за подпомагане на интеграцията и диалога между местната власт и малцинствените общности.


ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Културната дейност в общината като важен инструмент за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация към всички сфери на обществения живот в общината през 2014 г. бе концентрирана в дейността на народните читалища в населените места, трите средищни училища и младежките организации.

Към всички читалища има изградени самодейни колективи, които водят пълнокръвен живот и участват в много местни, регионални и национални фолклорни празници и прегледи на художествената самодейност.

На тези прегледи самодейните колективи представят обичаи, песни и танци, характерни за различните етноси в общината под надслов „Различни, но заедно”. Активно участват в културния живот на общината ромските деца и техни родители.

В културния живот на общината дейно участие вземат и ученическите колективи на трите средищни училища с литературно-музикални програми и концерти по повод различни празници и чествания на годишнини, а отделни ученици участват и в самодейните колективи към народните читалища по населени места.

Общинското ръководство и Общинският съвет се стремят да подпомагат дейността на читалищата в общината според възможностите и правомощията си, и активно участват в положителното решаване на възникналите проблеми на отделните читалища, съобразно действащата законово установена нормативна база.

Можем да кажем, че през отчетния период се направиха успешни стъпки към постигане на главната ни цел в приоритет „Култура”, а именно: създаване на условия за равен достъп на ромската общност и другите уязвими групи живеещи в сходна ситуация до културния живот в общината и съхранение и развитие на ромската традиционна култура.


ОБЩИНА ЦЕНОВО

Цел 1 „ Насърчаване на културното многообразие и популяризиране на ромската култура, традиции, обичаи и творчество“.
През 2014 година започна изпълнението на дейностите по управление на проектите на читалищата на територията на община Ценово, които кандидатстваха за финансиране пред Държавен фонд "Земеделие" по "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година".


 • Читалищното настоятелство на Народно читалище „Христо Ботев" с.Ценово в изпълнение на проект за модернизирането и превръщането му в притегателен културно-музикален център за местната общност обяви процедура за избор на доставчик на техника за читалището в изпълнение на подписания Договор за безвъзмездна финансова почмощ № 18/321/01473 от 19.12.2013 г. за "Създаване на нов център за културни услуги".

 • През 2014 година Народно читалище „Пробуда 1923” - с. Долна Студена проведе съгласувателните процедури с Държавен фонд "Земеделие" преди стартиране на обществените поръчки за възлагане на договорите с изпълнители по Договор № 18/321/01458 от 14.12.2012 г. за „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда-1923”-с. Долна Студена, Община Ценово”

Целта на предложените и изпълнени проекти ще дадат възможност за създаване на още по- добра културна среда за изпълнение на целите на настоящият план.
Цел 2 „ Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности”:
В проведените мероприятия от Основните училища, Целодневните детски градини и читалищата на общината във връзка с интегрирането на ромската общност, наравно с всички останали както ученици, така и възрастни участват в подготовката и провеждането на бележити дати и годишнини в провеждането на общоселски празници и официални тържества по различни поводи. Осигурява се поле за изява във всички певчески и танцови състави на общината. Същите участват в многобройни събори и фестивали в страната. Заложените дейности в Културният календар на общината допринасят за съвместния живот на сцената на читалищата на сформираните певчески и танцови трупи.

Най- важните събития в Културния календар на нашата община са : • Празникът на община Ценово – 2 април

 • Фолклорният събор „ Ценово пее и танцува” , който през 2014 г. се проведе за VIII – поредна година. Проведени са срещи на различни теми, засягащи ромската общност и по повод годишнини на български поети и писатели.

 • Голяма част от посетителите в компютърните зали към читалищата, изградени по проект „ Глобални библиотеки” са деца и ученици от ромски произход.

Ø Съвместно Община Ценово и НЧ. „Христо Ботев”, с. Ценово организират чествания на празниците „ Богоявление ,„ Бабинден” , Трифон Зарезан” Трети март – Национален празник на България „ Великден” и др.

В училищата се провеждат„ Вече съм грамотен” – празнично утро с първи клас, лазаруване по домовете в селото, Великденска изложба – боядисване на великденски яйца, Ден на славянската писменост и култура – тържество, участие във фолклорен фестивал на народните будители, пресъздаване на обичаите „Бъдни вечер” и „Коледуване”, Коледен поздрав и богослов за здраве на жителите на с Ценово – прием в домовете на коледарската група.

Изпълнението и на следващите планове и програми в община Ценово за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация продължава и в настоящият момент.
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

О Т Ч Е Т

ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)

ВЪВЕДЕНИЕ

С Решение от 29 януари 2013 г. на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, бяха приети два документа: 1. Стратегия на област Силистра за интегриране на ромите (2012-2020 г.);

 2. План за действие на Област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“.

Стратегията на област Силистра за интегриране на ромите (2012-2020 г.) стриктно следва целите, задачите и дейностите, поставени за решаване и изпълнение в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).

В съответствие с утвърдената Областна стратегия, в края на 2012 – началото на 2013 г. бяха изготвени и приети общинските планове за действие в подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2014 г. Настоящият отчет обобщава данните за 2014 г. подадени от общините Силистра, Алфатар, Ситово, Дулово, Главиница, Тутракан и Кайнарджа.ПРИОРИТЕТ: ОБРАЗОВАНИЕ

От постъпилите в Областна администрация Силистра отчети за изпълнението на общинските планове за действие в подкрепа на интеграционните политики е видно, че целите в образованието като: качество на образованието, достъп до образование, подкрепа на личностното развитие се поставят общо за всички ученици, независимо от етноса. Постигането обаче на тези цели спрямо ученици с майчин език небългарски, изискват допълнителни методи за по-ефективно преподаване, работа с родителите, мотивиране за включване и др.

В съответствие със заложените мерки и дейности в плановите документи на общините от област Силистра в сферата на образованието се наблюдава следното изпълнение за 2014 година:

Всички общини създават условия за осигуряване на равен достъп до предучилищна подготовка и качествено образование на всички деца и ученици.

В нито една от общините в област Силистра няма сегрегирани детски градини и училища с изцяло ромски състав. В учебните заведения не се води статистика за етническата принадлежност на децата и учениците. Голяма част от изповядващите мюсюлманска религия роми се самоопределят като турци. За учебната 2013/2014 г. училища с преобладаващ ромски състав на учениците са СОУ "Ю. Гагарин", гр. Силистра, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калипетрово, ОУ „Св.Климент Охридски”, с. Проф. Иширково. В тези училища са и проблемите с отпадналите от образователната система ученици.

В община Силистра за учебната 2013/2014 г. са отпаднали 14 ученици - ГПУ “Софроний Врачански” - 2, ОУ “Св.Кл.Охридски”, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, с. Калипетрово – 3, СОУ “Н.Й.Вапцаров” - 3, ПГЛП “Пенчо Славейков” - 1 и от ПГСУАУ “Атанас Буров” - 1. За настоящата 2014/2015 г. те са 5 - от ОУ “Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково – 2, СОУ “Н.Й.Вапцаров” - 1, 1 от ПГСУАУ “Атанас Буров” и ПГЛП “Пенчо Славейков” - 1.

Обнадеждаваща е тенденцията към намаляване броя на отпадналите ученици като за това голяма роля играят изключително добрите контакти с отдел “Закрила на детето”. Благодарение на това взаимодействие 1 от децата бе върнато в училище и от края на месец ноември посещава редовно учебните занятия. Мнозинството от отпадналите ученици са от ромски произход. За тази учебна година 3-те деца са от с. Йорданово, населено главно с ромски семейства. Основните причини за тяхното отпадане са социални и образователни – липса на средства, много ниско образование на родителите, незаинтересованост от тяхна страна, а оттук и липсата на мотивация у децата. От друга страна много родители работят в чужбина и оставят децата без родителски контрол. Промените в живота на родителите (разводи, премествания, безработица, здравословно състояние) също се отразяват на децата. Фактор за отпадането е и големия брой отсъствия на учениците, което от своя страна води до затруднения в усвояването на учебното съдържание.

Нежеланието да се ходи на училище сред децата от ромски етнически произход е породено и от негативно отношение към учебния процес, от ниското ниво на владеене на български език още от първите години на обучението им, което не се компенсира дори и в прогимназиалния етап.За по-голяма част от ромите - училището не се възприема като място за социализация и интеграция на ромските деца и не носи практическа полза. При момичетата се наблюдават ранни бракове, при което те спират да посещават училище на възраст между 12-16 години. Такъв е случая с две момичета по на 14 г. от с. Йорданово, ученички от ОУ “Св.Кл.Охридски”. Всичко това е свързано с традиционния начин на живот и ценности при ромския етнос. С цел въздействие на средата, през 2014 г. са изпълнени следните конкретни дейности:

 1. В продължение на осем месеца от учебната 2013/2014 г. Регионален инспекторат по образование – Силистра и Фондация „Междукултурно сътрудничество“ – София работиха по проект Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище“. Проектът е подкрепен финансово от „Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ по приоритет 2 на конкурсна процедура КП 33.12-2013. Обучени са 60 учители от област Силистра.

 2. През 2014 г. в 6 училища от община Силистра са реализирани пилотни форми за интеркултурно образование на учениците в прогимназиална и гимназиална степен с цел развиване на умения за работа и комуникация в мултикултурна среда.

 3. Проведени са съвместни срещи на ученици от ОУ „Отец Паисий“ в гр. Силистра и ОУ „Отец Паисий“ в с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра под надслов „Мостът на приятелството“. Усещането за екип и непринудено общуване са допринесли за сплотяване на ученици от различен етнически произход, за създаване на нови приятелства и за убеждението, че толерантността е важно качество, което всеки трябва да притежава;

 4. На 21 март 2014 г. – Международния ден на етническата толерантност, ученици от ПГПТ „Евлоги Георгиев“, гр. Силистра изработиха постер за толерантността. През м. май те подбраха информация за толерантността и по формата „Ученици обучават ученици“ я представиха в часовете на класа;

 5. Ученици от Х клас на ПГПТ „Евлоги Георгиев“, гр. Силистра, участници в кръжока „Глас на толерантността“ изработиха „пано на толерантността“;

 6. Библиотеката – място за интеркултурен „диалог“ с книгите: На 16 април 2014 г., група ученици посетиха Окръжна библиотека „Партений Павлович“ в гр. Силистра. Краеведът Мануела Енчева изнесе лекция на тема: „Етносите в България и Силистра“. Експозицията от книги, посветени на етносите, заинтригува учениците;

 7. „Променяща се Европа“ – Учениците получиха информация за демографските проблеми в Европа и етнодемографската ситуация в България и в Европейския съюз;

 8. През 2014 г. екип от учители на ОСУ „Дръстър“ в гр. Силистра разработи портфолио с интеркултурни дейности по проект „Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище“. Дейностите бяха насочени към създаване на условия за опазване и разбирателство между децата, представители на различни етноси и съдействаха за изява на творческите им способности;

 9. На 12 юни 2014 г. В ПГСУАУ “Атанас Буров” гр. Силистра се проведе училищно състезание “Аз обичам България”. То бе подготвено и осъществено от ученици от клуб “Гражданско образование” при гимназията под ръководството на учител по история и цивилизация. Състезанието е основна дейност по проект “Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище”, финансиран от Центъра за образонавателна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В състезанието се включиха и ученици от ПГМСС “Н.Й.Вапцаров” в с. Средище. Съвместната работа на двете училища е продължение на вече установена традиция, поставена с осъществяването на проекта “Слънцето грее еднакво за всички”, реализиран от двете училища през 2012/2013 учебна година. В кръга “Етноси в България”, състезателите демонстрираха познаване на основните етнически групи и техните обичаи. Отлично се представиха участниците и в кръга озаглавен “101 причини да се гордея, че съм българин”. Успешно бе осъществена основната цел - повишаване уменията на учениците за общуване в мултикултурна среда, както и развиване на социални и граждански компетентнсти-умения за представяне пред публика и работа в екип, чувство за общо минало, настояще и бъдеще, патриотични чувства.

 10. Интеркултурните дейности в ПЗГ “Добруджа”, гр. Силистра бяха осъществени от април до юни 2014 г. Проведен урок “Традиции и обичаи на българи, турци, и роми”, който беше проведен с ученици от 9 и 10 клас. Предварително бяха сформирани три работни групи от ученици и всяка група получи задача да издири материали и да проучи празниците и обичаите на един от трите етноса. Учениците подготвиха презентации и по време на часа говорител на всяка от групите презентира събраните материали. След това учениците изработиха табла и обобщиха общото и различното в традициите и обичаите на турци, роми и българи. През м. май 2014 г. за всички ученици от гимназията бе обявен конкурс на тема “Дъга на толерантността”. В него се включиха седем ученика, които подготвиха презентации за етносите в региона. През м. юни 2014 г. ученици от 10 клас работиха със събраните материали и изготвиха книжка за етносите със заглавие “Под едно небе, на една земя”. В книжката се разказва за различни обичаи и традиции на българи и турци, като се показват както общите традиции, така и специфичните за всеки етнос. Издаването на книжки с различна тематика е вече традиция в гимназията в последните три години.

Изпълнените дейности през 2014 г. по приоритет образование от община Тутракан са:

 • Реализиране на проект към НП «С грижа за всеки ученик», модул «Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване на нивото на постиженията им по образователната подготовка». Обучение е извършено по предметите Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование. Обучение за периода 2012/2014г. са преминали около 40 ученици;

 • Реализиране на проект «Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес. В проекта са включене около 95% от учениците, разпределени в 15 групи;

 • Провеждане на консултации по различните учебни дисциплини по график утвърден от директора на училището;

 • Проведена кампания «Деца помагат на деца» за осигуряване на дрехи и обувки, учебни помагала и пакетирани хранителни продукти за деца от социална слаби и ромски семейства;

 • Участие на 3 учители в проект BG05IPO – 3.1.03 – 0001 ”Квалификация на педагогическите специалисти”, модул” Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”;

 • В Ученическия съвет са включени ученици от всички етнически групи;

 • Деца от всички етнически групи се включват в провеждането на класни и училищни тържества.

Във връзка с гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства в СОУ «Христо Ботев», гр. Тутракан за учебната 2013/2014 г. са разработени три проекта по НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“. 80% от учениците, включени в трите групи са от етническите малцинства. Участието им в проекта е компенсирало пропуските в обучението им и е довело до успешно завършване на учебната година. Паралелно с това през учебната година за учениците, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал се провеждаха индивидуални консултации по различните учебни дисциплини, по утвърден график.

Работата по проект «Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес» е подпомогнала дейността за привличане и задържане на учениците от етническите малцинства в училище.

В СОУ «Христо Ботев», гр. Тутракан е изготвeна програма «Намаляване отпадането на учениците от училище». Целите, заложени в тази програма са:


 • Намаляване броя на неизвинените отсъствия с 10 %;

 • Повишаване успеха на учениците от целевата група;

 • Успешно представяне на НВО в ІV и VІІ клас;

 • Мотивиране на учениците от целевата група за продължаване на обучението в гимназиален етап;

 • Повишаване подготовката на учениците за успешно полагане на ДЗИ и Държавните изпити за професионална квалификация;

 • Овладяване на книжовния български език за успешна социализация;

 • Възпитание и обучение в разбирателство чрез споделения опит, интеркултурен диалог и взаимно отстояване на правата, уважение към културната уникалност.

 • Превръщане на родителите в партньори на училището.

С цел намаляване броя на отпадналите ромски ученици от училище, поради финансови проблеми, през 2014 г. Ученическият съвет в гр. Тутракан организира благотворителна кампания „Деца помагат на деца” за осигуряване на дрехи и обувки, втора употреба, учебни помагала и пакетирани хранителни продукти за децата от социално слаби семейства.

През 2014 г. в училищата от община Тутракан е сформиран клуб «Етнопалитра – фолклор на етносите». Основната цел на клуба е, чрез изучаване на традициите и обичаите на различните етноси, да се изгради толерантно отношение към различието и позитивна атмосфера в училището – на взаимно разбиране и сътрудничество. В клуб «Слово» децата от етническите млцинства в прогимназиален етап изграждат умения за сценично поведение и получават възможност за изява.

За трета поредна година СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан си партнира с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с Нова черна по проект „Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДТ „Амалипе”, град Велико Търново. През 2014 г. по проекта са реализирани обменни визити, състезания и участие в детския ромски фестивал „Отворено сърце” в гр. Велико Търново. Извършен ремонт на детската площадка за игри на открито по проект по ПУДООС – „Благоустрояване на детските площадки в ЦДГ”Славянка”, филиал с. Нова Черна.

Педагогическата колегия от община Тутракан ежегодно повишава квалификацията си чрез участие в обучения, тренинги и семинари. 40 % от преподавателите са обучени за работа в мултикултурна среда, в условия на билингвизъм и развитие на междукултурен опит.

За учебната 2013/2014 г. 5 учители са преминали обучение за работа в мултикултурна среда по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”.

Община Тутракан отчита активна работата с родители в детските градини и училищата. Изготвен е план за работа, който се изпълнява от всички детски заведения на територията на общината.

Отчетени са добри резултати и по проект „Различни, но заедно” – посещение на ромски семейства във връзка с отпразнуването на традиционните ромски празници. Проведен е тренинг с родителите: „Толерантни ли сме към себе си и към другите”. За 2014 г. в община Тутракан няма малолетни и непълнолетни родилки. Семействата се стремят да спазват и имунизационния график.

Периодично се анализират потребностите на децата и учениците, както и на техните семейства и се търси начин за подкрепа и решаване на проблемите. В тази посока и включването на деца в риск в Националната програма “На училище без отсъствия”, мярка “С грижа за всеки ученик” и “Без отсъствие” /СОУ “Юрий Гагарин”, гр. Силистра; ЦДГ “Детелина”, с.Калипетрово/.

По справка на РИО-Силистра за учебната 2012/2013 г. и 2013/2014 година в училищата, посочени в аналитичната част на Плана за действие на Община Силистра в подкрепа на интеграционните политики 2012 – 2014 г. с преобладаващ брой деца в сходна на ромите ситуация са въведени разнообразни извънкласни форми с цел повишаване интереса към учебно-възпитателния процес и мотивацията за учене.

Три детски градини /ЦДГ “Ян Бибиян”, ЦДГ “Добруджа” и ЦДГ “Здравец”, с.Калипетрово/ са включении в национален проект “Готови за училище”, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в сътрудничество със Световната банка. Проектът цели подобряване обхвата и посещаемостта в детските градини на 36 деца от уязвими общности като 23 от тях са от ЦДГ “Здравец”, село Калипетрово. По проекта се покриват такси за детска градина, осигурява се допълнително стимулиране въз основа на редовно посещение на детската градина и се предвижда подобрен достъп до информация за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6-годишна възраст. Изпълнението на проекта в национален мащаб и прилагането на изследователски подходи при оценката на въздействието ще помогнат за намирането на икономически ефективни стратегии, насърчаващи достъпа и повишеното участие в ранното образование на децата. Очакваният ефект от изпълнението на тези мерки е значително увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца ще подобрят познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения ще повишат тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще.

За компенсиране на образователните неравенства относно качеството на образование на деца в неравностойно социално положение са разкрити полуинтернатни групи за ученици от 1 до 8 клас. За учебната 2013/2014 г. техният брой е бил 70 с 1536 ученика. Статистиката сочи, че броят на групите се увеличава като за настоящата учебна година те са 72 с 1588 участника. Групи са сформирани по проекти, финасирани по Национална програма "Училището-територия на учениците", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" и проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Упражняването на дейности в различни области - наука, изкуства, занимателни игри, образователни игри и спорт - цели да обогати личностното развитие и социалния опит на децата от различни социални, етнически и културни общности, да допринесе за по-задълбочената им самоподготовка.

Провеждат се квалификационни курсове за обучение на учители за работа в мултиетническа среда, с «трудни» родители, с деца със СОП /ЦДГ «Детелина», с.Калипетрово, ЦДГ «Радост», ПГСУАУ «Атанас Буров», ПГЛП «Пенчо Славейков»/.

По проект „Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства 30 прогимназиални и 30 гимназиални учители от община Силистра участваха в обучения за развиване и въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, осигуряващо подкрепа за културната идентичност на учениците от етническите малцинства и развиващо техните ключови компетентности „културно самосъзнание и изразяване” и „социални и граждански умения”.

След конкурс за разработване на портфолио от интеркултурни дейности, бяха избрани 6-те най-добри предложения от следните училища: СОУ "Никола Вапцаров", ОСУ "Дръстър", ОУ "Отец Паисий", ПЗГ "Добруджа", ПГПТ "Евлогий Георгиев", ПГСУАУ "Атанас Буров". Апробираха се 15 разнообразни форми за интеркултурно образование и включваха работа в рамките на учебната програма (в уроците по предмети, в часа на класа, в полуинтернатна група) или в извънкласни форми. Учителите имаха достъп до ресурси и добри практики от национални и международни проекти. С цел постигане на устойчив резултат, се насърчаваше въвеждането на интеркултурното измерение в уроци по предметите от учебния план и в дейности на училището като институция. Дейностите в 6-те училища бяха реализирани от 12 учителя, които работиха самостоятелно или в екип и 339 ученици. В края на периода за дейности по проекта бе организиран заключителен еднодневен семинар „Интеркултурен клас”. Учениците и учителите от пилотните училища споделиха своя опит, придобит при провеждане на интеркултурните дейности пред своите колеги от училища в цялата община. В семинара се включиха 100 участника (учители, директори, педагогически съветници и ученици). Споделянето на опита от осъществените дейности пред останалите училища в община Силистра ще насърчи мултиплицирането на добрите идеи и ще допринесе за мотивирането на учителите за успешни интегративни дейности.

В силистренското село Проф. Иширково от месец ноември стартира проект “Живата зона на мултикултурно общуване”, финансиран от Европейския икономически механизъм.  За него кандидатства Народно читалище „Просвета”, което заедно с Основно училище „Св. Климент Охридски” и кметството ще осъществи различни инициативи с участието на представители на българската, турската и ромската етнически общности. Предвижда се изграждане “Стая на етносите” в училището като център за провеждане на различни мероприятия - презентации, работилници, кръгли маси, срещи с родители от ромски произход, конкурс за рисунка и литературно творчество. В навечерието на Коледа ще бъдат изработени сурвакници, ще бъдат представени и празниците Курбан Байрам и Банго Васил. В проекта ще се включат хора на различни възрасти, сред които и 30 ученици от трети до осми клас. Проектът ще приключи с хепънинг с участието на всички ученици от училището.

От началото на тази учебна година Общинско спортно училище "Дръстър", гр. Силистра започна реализацията на проект "Успяваме заедно в различието си" , финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Стойността на проекта е 16 514, 20 лв. и ще се реализира в периода м. октомври 2014 г. - м. юли 2015 г.  Целта е развитие капацитета на учителите и тяхната интеркултурна компетентност за прилагане в учебния процес на форми на интеркултурно образование; насърчаване интегрирането на учениците от етническите малцинства и от мнозинството в общоучилищния живот чрез превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество; включване на цялата училищна общност (учители, ученици и родители) в процеса на образователна интеграция за нейното ефективно осъществяване. За изпълнение на тези цели са предвидени тридневен курс „Интеркултурно образование и методика” (образователен семинар и тренинг) с 25 учители, създаване на 3 клуба, за провеждане на занятия по учебни програми, интеркултурна миниспартакиада  със спортни игри със състезателен характер (стрелба с пистолет, скок дължина, дърпане въже, хвърляне в кош, изпълнение на коремни преси и лицеви опори, бягане с чували), в която ще участват 60 ученици от училища от област Силистра с различна етническа принадлежност; интеркултурен образователен лагер.Ще бъдат проведени и дни на толерантността. Всяка една извънкласна форма на интеркултурно образование предвижда и инициативи за въвличане на родителската общност, така че проектът да разпростре своето въздействие и върху семействата на учениците и да гарантира устойчивост и благоприятна среда на създадения социален модел.

Разнообразните извънкласни форми повишават интереса към учебно-възпитателния процес и мотивацията за учене.

В ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Проф. Иширково се провежда извънкласна форма на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, която е по програма «Намаляване отпадането на ромски деца от училище» и се реализира от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” с подкрепата на Фондация „Америка за България”, Министерство на образованието и науката, Институт “Отворено общество” и други фондации и институции. Извънкласната форма /занимания по интереси/ е практика от пет години в ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Проф. Иширково и сочи сравнителен напредък в привличането и прибирането на деца от ромски произход, както от населеното място, така и от околни села. В началото по програмата са се обучавали деца само от началния курс. От три години обучаваните деца са разделени на две групи – начален и прогимназиален курс.

През учебната 2013/2014 г. по програмата на Център „Амалипе“ са се обучавали 26 деца от ромски произход от селата Иширково, Йорданово, Смилец и Сърпово, през настоящата 2014/2015 учебна година броя на обучаващите се деца е 27. СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” благоприятства за още по-активен живот на училището в сферата на творчеството, както и за многобройните участия в различни творчески формати – фестивал „Отворено сърце”, отбелязвания на празници от религиозния и светски бит и култура на ромския етнос, както и на българския, организиране на ученически работилници, етноревюта, обмяна на опит, сътрудничество и съвместна работа с други училища с извънкласни форми за опознаване и изучаване фолклора на отделните етнически общности.

В СОУ "Ю. Гагарин" - гр. Силистра, където са обхванати деца от ромски и турски произход за учебната 2013/2014 г., 121 ученици са изучавали български, турски и ромски фолклор в извънкласни форми.

Активна е работата с родители както в детските градини, така и в училищата. Провеждат се родителски срещи /общи за училището, по паралелки, индивидуални родителски срещи, както и неформални разговори с родителите/, които дават възможност изясняване на проблемите с родителите. Пряко е участието на родителите в дейности, проекти и празници на учебните заведения. Включването на родителите на децата от ромски произход в проектите се оказа добра форма за комуникация.

Добри практики на училищно ниво в рамките на проекти са организирането на тренинги, дискусии, кръгли маси за съвместна работа с децата и родителите, въвеждане на система за писмено информиране на родителите за допуснати отсъствия и противообществени прояви, включване на родителите във всички класни и извънкласни дейности, дейности по гражданско образование и здравно образование.

В най-общи линии се наблюдава забавено подобряване на образователния статус на ромската общност и част от децата, живеещи в сходни на ромите условия в последните 10 години, но е важно да се отбележи също така, че общините от област Силистра активно работят за подобряване образователния статус на общността.Сподели с приятели:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница