Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница5/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69

Община Долни чифлик – Регистрираните лица с увреждания от ромски произход са включени като ползватели на услугите в двата ЦСРИ /„Център за социална рехабилитация и интеграция“/, които се намират на територията на община Долни чифлик.

Община Суворово - Съществен проблем, който възникна пред общинското здравеопазване е липсата на медицински специалисти през почивните, празничните дни и вечерните часове след 19:30 ч., както и наличието на значителни разстояния до най – близките градове с денонощна медицинска помощ, което допълнително затруднява достъпа на пациентите и често води до забавяне на диагностично – лечебния процес. Община Суворово разреши създалия се проблем, като осигури средства за разкриването на неотложен кабинет в Медицинския център гр. Суворово. На територията на общината функционира „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Той представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социална рехабилитация, изготвяне и осъществяване на индивидуалн ипрограми за социално включване., предоставят се краткосрочни и дългосрочни социални услуги. Целевата група са възрастни хора с увреждания.

Община Провадия- В община Провадия са регистрирани 10 общо практикуващи лекари, които имат сключени договори с Регионалната здравно-осигурителна каса – гр.Варна и 4 стоматолога.
ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”

На 30 август 2011 г. стартира схема BG161PO001/1.2-02/2011 чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определени конкретни бенефициенти между които и община Девня на територията на област Варна, както и резервни бенефициенти в случай на освобождаване на достатъчен финансов ресурс - 1. Община Варна. Допустими дейности за финансиране по схемата са: изграждане на нов сграден фонд, предназначен за социални жилища върху терени 100% общинска собственост, в който да бъдат настанени представители на целевата група ; ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд, 100% общинска собственост, предназначен за социални жилища; доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с осигуряване на основни битови условия; подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради/помещения; мерки за благоустрояване на прилежащото околно пространство на новопостроените/обновените социални жилища и др., е допустимо по настоящата схема

През 2012 година с решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР е одобрено проектно предложение на стойност:
Кандидат

Наименование на проектното предложение

Общ размер на проекта, лв.

Размер на БФП (100%), лв.

Допълни-телен собствен принос, лв.

Продъл-жителност на проекта в месеци


2.

Община Девня

Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня

1 406 112,76


1 378 729,40


27 383,36


20

На 24.10.2013 година по схема BG161PO001/1.2-02/2011 е поканена първата резервна община Варна да подаде проектно предложение с максимален размер на проекта до 3 890 038,55 лева и с краен срок за кандидатстване по схемата 16 декември 2013 г. С община Девня се сключва договор на 18.01.2013 г. и към настоящия момент проекта е в процес на изпълнение. Основните дейности по него са –извършване на ремонт, реконструкция и обновяване на съществуваща четириетажна сграда; обособяване на 33 броя социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината; оборудване на горепосочените жилища свързано с осигуряване на основни битови условия; настаняване, стойността на проекта е 1 626 000,00 лв. със срок на изпълнение 17.08.2011-18.09.2014г.

Общините се стремят да водят активна политика, свързана с подобряване на жизнената среда и битовите условия на живот на ромското население чрез общинските бюджети и участие в програми и проекти за поддръжка на инфраструктурата. Жилищното настаняване се извършва на основание Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, която се отнася до всички граждани на общините, без да ги разделя на етнически, религиозен или друг принцип. Община Варна е сключила договор по проект BG161PO001/5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 г.” С МРР, със средствата, от който ще се финансира проектирането на „Изграждане на 250 социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на район „Младост”, гр. Варна.Община Аврен - В с. Дъбравино е предвидено разширяване на строителните граници, като предпоставка за узаконяване на жилищните сгради извън строителните граници на селото. В същото населено място е изграден отводнителен канал с дължина 1000 м., който възпрепятства свободното стичане на дъждовни води и около 300 м. тротоар от „ромската махала” до училището. През 2013год. е извършен ремонт на две улици в махалата на с. Дъбравино. Създадени са нови детски площадки в 5 населени места. През 2014 год. са очакълени две улици в с. Дъбравино. В с.Синдел е почистена и покрита с траверси отводнителна канавка под моста на р. Провадийска.

Община Варна- през 2014г. в гр. Варна е предприето премахване на самосрутващи се жилищни сгради, които се обитават от самонастанени домакинства. На тези домакинства, които в повечето случаи са многодетни или част от членовете им са с увреждания са предоставени алтернативни жилища.

За преодоляване на жилищния проблем за лицата, засегнати от социален риск Община Варна кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и предстои сключване на договор по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. Предвижда се изграждане на 30 жилища за лица и домакинства, пострадали от наводнението на 19.06.2014г., от малцинствени групи, самотни родители, безработни лица, многодетни семейства и други хора в риск. През 2013 – 2014г. не е извършена рехабилитация на съществуващи общински жилища поради недостиг на финансови средства.Обявена е обществена поръчка: "Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите, комплексни проекти за инвестиционна инициатива и технически проекти по обособени позиции" по Проект №BG161PO001-5.3.02-0011 “В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година“ с бенефициент община Варна. Обектите на социална инфраструктура, които са включени в обществена поръчка и са в обхвата на Общинския план за интегриране на ромите са: Проект 3-1: Изграждане на 150 социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на район „Младост“; Проект 3-2: Изграждане на 100 социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на район „Младост“; Проект 3-3: Изграждане на защитени и наблюдавани жилища: „Защитено жилище“ за лица с умствени увреждания с капацитет 8 места, „Защитено жилище“ за лица с психични разстройства, капацитет 8 места и 3 броя „Наблюдавани жилища“ за лица, навършили 18 години, които напускат специализираната институция, „преходно жилище“ или „защитено жилище“ и им предстои да водят независим начин на живот с капацитет по 6 места, разположени в една сграда на територията на Район „Младост“. Решаването на жилищните проблеми на хората в социален риск и на тези от ромската етническа общност през периода 2015-2020 година ще се извършва предимно с финансиране от Европейските фондове.

Община Суворово - През 2010 година се изработи подробен устройствен план, с който се измени плана за регулация и застрояване на гр. Суворово в квартали 3, 4, 5 и 6 , които са с предимно ромско население. През периода 2013-2014 година продължи закупуването на урегулирани парцели от ромското население и снабдяване със строителни документи и разрешения за строеж за изграждане на нови жилища, отговарящи на съвременните изисквания за проектиране и строителство. През този период в ромският квартал на гр. Суворово бяха законно изградени с разрешение за строеж 8 жилища, а в с. Чернево – 7 жилища.

Община Долни чифлик - в общината е изграден Нов Център за настаняване от семеен тип, който приютява деца с умствени и физически увреждания. Проектът се реализира със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В дома ще бъдат настанени 12 деца и младежи с увреждания от специализирани институции и домове за медико-социални грижи, както и 2 деца с увреждания от общността. Ще бъдат приютени 7 деца от дома в с. Рудник и 3 деца от дома в Крушари. Сред тях има 3 незрящи деца, а повечето от останалите са с церебрална парализа. Те ще получават 24-часова грижа, като за всяко дете ще има индивидуален личен наставник. За малчуганите ще се грижат детегледачи, социален работник, психолог, психиатър и медицинска сестра. Домът ще се помещава в нова сграда с двор, която се намира на комуникативно място в Долни чифлик – близо до общината, детска градина и читалище. Екипът на дома ще се стреми да предостави на децата жизнена среда, близка до тяхната или до нормалната за израстване на едно дете. Повечето от децата имат семейства. За тези от тях, за които има възможност, ще бъде направен опит за възстановяване на връзката с родителите. На всяко от децата ще се обърне внимание според вида на увреждането. Ще бъдат подложени на интензивни грижи, като с тях ще работят различни специалисти. Така възможностите на децата не само ще бъдат съхранени, но и ще могат да се развиват. След това ще се направи опит да бъдат върнати в семействата, да започнат някаква работа на по-ниско ниво и да се върнат в обществото. Проведените опознавателни срещи с децата протичат добре. Осъществена е добра връзка между тях и персонала. Проектът „Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик“, е на стойност малко над 185 000 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на европейския съюз.

Въпросът за жилищните условия неминуемо е свързан с незаконното строителство. През годините е допусната концентрацията на населението в обособени квартали, което доведе до социална изолация, влошаване на жилищните условия и проблеми с изграждането и поддръжката на инженерната инфраструктура. Затварянето на общността в квартали създаде чувството за недосегаемост и ненеказуемост, което от своя страна генерира незаконно строителство, с произтичащите от това неспазване на елементарни норми за сигурност и безопасност на изпълнените строежи.

Борбата с незаконното строителство и в частност премахването на къщите на обитателите на т.нар. Гъбена махала, ще бъде най-важният приоритет на районното кметство „Владиславово“ през настоящата 2015 година. Започнало през 2014-а, събарянето на незаконните жилища трябва да приключи в следващите месеци. Постройките без разрешение са над 100. Всички документирани незаконни постройки, особено в т.нар. Гъбена махала, предстоят да бъдат съборени. Гъбената махала беше първото от поредицата незаконни гета, които трябваше да бъдат съборени във Варна, а след това и в други градове на страната през миналата година. Въпреки това то продължава да съществува, а жителите не дават вид, че се чувстват заплашени от принудително изселване от къщите си.

С изменението на ЗУТ изключително нарасна ролята на общините за преодоляване и решаването на тези проблеми, като за строежите от четвърта, пета и шеста категория кметът на общината (района) осъществява контрола на строежите, включително спирането и премахването при констатиране на незаконно строителство. Поради факта, че незаконните строежи, извършвани от малцинствените групи са предимно V-та и VІ-та категория, очевидна е ролята на общинските администрации и те би следвало да отчетат какви действия са предприети в тази насока и какви резултати са постигнати. Кметовете на общините, в които няма действащ общ устройствен план, имат възможност да внесат предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на общ устройствен план. Това е първата стъпка и дава големи възможности за устройствено планиране и усвояване на територии с нови предвиждания. Общините са тези, които могат да кажат как са реализирали тази възможност. Въпроси по отношение на предприети мерки в областта на жилищната политика, в т.ч. недискриминационен достъп до социални жилища и места за лагеруване, положителни практики в сферата на жилищната политика и осигуряването на жилища и други места за настаняване са изцяло в компетенциите на общините. Конкретните дейности са заложени в стратегията и сега общините могат да отчетат постигнатите резултати в областта на: Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура; Разработване на общински програми за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население; Идентифициране на подходящи терени;Уреждане въпросите със собствеността на терените; Отреждане на терените – общинска собственост за жилищно строителство; Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население; Изработване на специализирани карти; Актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени; Изработване на подробни устройствени планове на новооторедени терени; Проектиране на техническа инфраструктура водоснабдяване, канализация.

В списъка с приоритети за тази година е изграждането на 36 нови детски площадки и проект за парка във “Владиславово”, в който голяма част от населението е от ромски произход. До края на тази година ще започне и изграждането на трибуни за около 500 души на стадиона в квартала, подобряване на тревната покривка, поставяне на битово осветление за по-дълго ползване и подобряване на състоянието на пистата за бягане.

В следващият програмен период 2015-2017г. ще се акцентира основно на енергийната ефективност на жилищата и подобряване на стандарта на живота на гражданите в.т.ч. ромите и ромските махали, включително чрез използване на възобновяеми енергийни ресурси.

ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Лицата от ромската общност са силно засегнати от икономическата криза и се нуждаят от специално внимание и целенасочени мерки, които да подкрепят тяхната интеграция на пазара на труда. Ключово условие за позитивния ефект от тези мерки е партньорството между институциите, социалните партньори, гражданското общество. Регионалната служба по заетостта реализира активна политика на пазара на труда, приоритетно насочена за подпомагане социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда, с фокус ромите. В своите действия Агенциите по заетостта съблюдават недопускане на дискриминационни практики и предпоставки за нарушаване на равното третиране при обслужването на търсещите работа лица, в т.ч. ромите. Те разработват и реализират ежегодни планове относно подпомагане интеграцията на клиентите си от ромски произход съобразно целите и задачите на Националната и Областна стратегии за интегриране на ромите. Плановете съдържат дейности за повишаване пригодността за заетост и квалификация на ромите, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда" (ДБТ) - мотивация за активно поведение на пазара на труда, професионално ориентиране и включване в обучения за ограмотяване, професионална квалификация и ключови компетентности, осигуряване на заетост, чрез включване в програми и мерки за заетост и обучение, на първичния пазар на труда, вкл. по проекти на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Плановете съдържат и мерки за насърчаване на предприемаческата култура на ромите, чрез мотивационни обучения и обучения за стартиране и управление на собствен бизнес, както и изграждане на капацитет и насърчаване на социалния и граждански диалог с НПО. Агенцията по заетостта организира и провежда специализирани трудови борси, насочени към ромската общност. Целта на борсите е да се подпомогне трудовата реализация на безработните лица от ромски произход, чрез улесняване достъпа им до информация за свободни работни места и осигуряване на пряк контакт и договаряне с работодатели. За насърчаване на социалния и граждански диалог, се провеждат и срещи с ромски НПО за сътрудничество и подкрепа на трудовата реализация на безработните лица от ромски произход. С подкрепата на ОП РЧР се реализират целеви схеми, насочени към неравнопоставените групи на пазара на труда.По отношение на приоритет „Заетост и социално включване“- Социалната политика в община Варна целенасочено се реализира с изпълнението на Социалната програма на общината. За съжаление факторите бедност, нерешен жилищен проблем, липса на финансови средства, нисък родителски капацитет, неграмотност стоят като проблеми,както пред община Варна, така и пред останалите общини на територията на област Варна. За решаването им и с цел подобряване начина на живот на ромското население и други уязвими групи от обществото, борба с бедността, социалното изключване и дискриминация, закрила на децата в риск се работи и през 2014г. чрез реализирането на нови проекти, финансирани не само от община Варна, но и от Европейските фондове. Подпомаганите групи са възрастни и деца от ромски произход, предимно в неравностойно положение - деца в риск от изоставяне, деца на улицата, жени и деца, претърпели насилие, самотни майки и бременни жени, деца с увреждания, деца лишени от родителска грижа, многодетни семейства, семейства без финансови средства за задоволяване на базовите нужди. Имайки предвид необходимостта от задоволяване на специфичните потребности на различните целеви групи, социалните услуги в общността работят за преодоляване на социалната изолация на децата и възрастните от ромски произход чрез психологическа подкрепа и превенция на ранното забременяване, реинтеграция на деца и жени, претърпели насилие, подобряване здравния статус на потребителите на социални услуги, превенция на отпадането от училище чрез повишаване мотивацията за учене, затвърждаване на базовите умения за самообслужване, придобиване на хигиенни навици и по-добра хигиена на хранене, формиране на умения за самостоятелно справяне с ежедневните дейности придобиване на умения в отглеждането и възпитанието на децата. Посочените дейности се реализират в Ресурсния център за хора в неравностойно положение с капацитет 30 места, през който в периода 2013-2014г. са преминали 60 жени, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца от малцинствен произход с капацитет 80 места са преминали през 2013-2014г. 268 деца, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение с капацитет 30 места, в Кризисния център за жени и деца, претърпели насилие с капацитет 10 места през 2-13-2014г. са преминали 30 жени, в звеното „Майка и бебе” с капацитет 8 места през 2013-2014г. са преминали по 15 майки с 20 деца годишно, в трите центъра за обществена подкрепа – с общ капацитет 200 места са получили консултации над 240 деца, в Центъра за работа с деца на улицата с капацитет 20 места 40 деца са мотивирани за учене, за придобиване на умения за самообслужване през същия период, в приюта за безпризорни деца с капацитет 15 места са преминали 40 деца, в двете защитени жилища за младежи с общ капацитет 8 места са настанявани 16 младежи за 2013-2014г., в двата центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет 16 места са преминали 22 деца. Посочените услуги са финансирани за периода от 2011г. до 2013г. на обща стойност 2 907 092 лв. , а през 2014г. с 1 561 295 лв. Функционират и две специализирани институции за деца и младежи – Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче” – капацитет 30 места като за 2013-2014г. са постъпили 25 деца и са реинтегрирани или осиновени 47 деца, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда” – капацитет 30 места са постъпили 14 деца и са напуснали 8 деца, Социален учебно – професионален център „Анастасия Д-р Железкова” – капацитет 77 места 43 деца и младежи са завършили и са обучавани 144. В тези институции се задоволяват базовите потребности на потребителите от подслон, храна и здравни грижи, образование и хигиена, формират се умения за самостоятелно справяне с ежедневните дейности и общуване. Посочените услуги са финансирани за периода от 2011г. до 2013г. на обща стойност 756 142 лв., а през 2014г. с 842 228 лв. Подпомогнати са с еднократни помощи за инцидентно възникнали комунално-битови потребности през 2013г. 698 лица с 98 250 лв. и за 2014г. 237 лица със 79 300 лв.

За осъществяване на процеса на деинституционализация на територията на община Варна се реализира проект „И аз имам семейство”, финансиран по ОПРЧР. Освен с децата, настанени в специализирани институции се работи и с техните родители, близки и роднини за повишаване на родителския им капацитет, със самотните майки и бременните жени. От стартирането на проекта през 2012г. до края на 2014г. са обучени 39 кандидати за приемни семейства. Активно се работи с едно доброволно приемно семейство и с 19 професионални приемни семейства. Настанените деца за периода 2012 – 2014г. са 37. От тях са изведени 21 деца, от които 12 са осиновени. От средата на 2013г. година функционира и Център за ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца – с капацитет 40 места, който предоставя мобилни услуги за семействата и децата в риск. За периода 2013-2014г. същият е финансиран общо с 92 040 лв.През 2014г. е реализиран от община Варна проект „Помощ в дома“ по който 30 домашни помощника обслужваха 60 лица с тежки увреждания. Проектът се финансира с безвъзмездната финансова помощ по ОП РЧР. Осигурена е устойчивост на проекта със същия капацитет, финансирана от бюджета на общината.

В бюрата по труда на територията на област Варна /ДБТ/ се работи усилено за повишаване на конкурентноспособността на пазара на труда на търсещите работа лица от ромски произход. Назначените в ДБТ Варна, ДБТ Вълчи дол, ДБТ Долни чифлик и ДБТ Провадия трудови посредници – ромски медиатори допринасят с дейността си за изпълнението на заложените показатели по Декадата на ромското включване. В резултат на организираните и проведени от ромските медиатори информационни кампании “Ела и се регистрирай в ДБТ”, както и неформални индивидуални и групови срещи са регистрирани като безработни през 2013-2014 г. - 279 неактивни лица, предимно от ромски произход. Ангажирането на служители от ромския етнос в ДБТ допринася за повишаване на качеството на предлаганите услуги за клиентите от този етнос. Ромските медиатори работят съобразно индивидуалните потребности и характеристики на бенефициентите, като ги информират и мотивират да бъдат активни на пазара на труда. За постигане на тези цели медиаторите посещават кварталите с население с предимно ромски произход. В ДБТ от Варненска област се организират срещи с представители на неправителствени организаци и лидери на ромски сдружения във връзка с информиране и търсене на тяхното съдействие при реализацията на предвидените дейности. Връзките на ДБТ с неправителствени ромски организации се задълбочават и са ориентирани към резултатност. Провеждат се срещи с кметовете на населени места с компактно ромско население, с представители на неправителствени организации, на които са обсъждани възможностите за включване в национални и регионални програми, както и в схемите на ОП „РЧР”. В дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и квалификация за периода 2013-2014г. са включени общо 344 безработни роми, регистрирани в ДБТ от Варненска област. Мотивирани за активно поведение на пазара на труда и търсене на работа през същият период са 28 лица, а в индивидуални и групови форми на професионално ориентиране са включени 211 безработни лица от ромски произход. Акцент в работата е предоставянето на широкообхватна информация за правата и задължения, произтичащи от регистрацията в ДБТ, състоянието и развитието на пазара на труда и свободни работни места, същността на професиите, възможностите за включване в обучение и заетост по схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, квалификационния пазар, съдържанието на учебните програми, ползване на преференции по ЗНЗ, възможности за работа в чужбина и др. Придобиването на професионална квалификация повишава конкурентоспособността на безработните лица и значително увеличава шансовете им за реализация на пазара на труда. В обучение за придобиване на професионална квалификация са включени общо 31 безработни лица от ромски произход, а други 74 роми са преминали обучение за придобиване на ключови компетентности. Лицата, придобили квалификация през 2013г са били включени предимно по схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, а през 2014г. обученията са проведени в рамките на проектите „От обучение към заетост”, „Компас – 2014г.” и „Шанс за работа - 2014г”, финансирани със средства от държавния бюджет. За периода 2013-2014г. ДБТ от Област Варна са съдействали за осигуряване на заетост на 1093 роми, чрез включването им в различни програми, проекти, мерки за заетост, както и на първичния трудов пазар. Традиционно е включването на представители на ромската общност в заетост по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, НП “Асистенти на хора с увреждания”, регионални програми за заетост и обучение и др. През същия този период 744 безработни лица от ромски произход, регистрирани в ДБТ от Варненска област са започнали работа по програми и проекти за заетост, като 514 от тях са включени в НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, 159 в схемите „Развитие” и „Подкрепа за заетост” по ОП „РЧР”, а останалите в други програми. 21 безработни роми са включени в насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ. В резултат на активната дейност на трудовите посредници в ДБТ, 328 търсещи работа лица от ромски произход са започнали работа на първичния трудов пазар. Наблюдава се тенденция за значително увеличение на устроените на работа на първичния трудов пазар, като през 2013г. техния брой е бил 123 лица, а през 2014г. – 205 бр. През периода 2013-2014г. в ДБТ от Варненска област няма лица преминали мотивационно обучение и включени в обучение по управление на собствен бизнес. Неизпълнението на предвидени показатели, относно дейностите за насърчаване на предприемачеството на представителите от ромския етнос се дължи най-вече на ниското образователно равнище, недостатъчна мотивация и инициативност от страна на безработните лица и липсата на достатъчен финансов ресурс за стартиране на собствен бизнес. С оглед увеличаване на шанса за устройване на безработните лица от ромски произход на трудовия пазар и постигането на устойчива заетост, усилията ще бъдат насочени към включването им програми и проекти, съчетаващи обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности и последваща заетост. ДБТ от Варненска област ще продължат да търсят целенасочено съдействие от представители на неправителствени ромски организации за активно партньорство в работата за повишаване мотивацията на безработните лица от ромската общност.

Община Аврен: Съгласно справка от дирекция от „Бюро по труда” гр. Долни чифлик, през 2013 год. са реализирани следните проекти и програми за заетост: По Регионална програма за заетост на община Аврен – разкрити са 5 работни места; По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по проект „Подкрепа за достоен живот – алтернативи” - разкрити са 9 работни места; Национална програма „ОСПОЗ” – разкрити 104 работни места; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Създаване на заетост на младежите, чрез осигуряване на възможност за стаж” – разкрити 2 работни места; Програма „Нова възможност за заетост” – разкрити 3 работни места; По национална програма за хора с увреждания са назначени 12 лица; През 2013 год. стартира проект „Старт в кариерата”, назначени са 3 лица. Съгласно справка от дирекция от „Бюро по труда” гр. Долни чифлик, през 2014 год. в община Аврен регистрираните безработни лица към 30.11.2014 год. са 621, от тях 385 са жени, което е 62 %, като 35 се самоопределили като „роми” или 5,64 %, 145 като турци или 23,3 % от общия брой регистрирани. Безработните лица до 29 години са 19,81 %, предимно неграмотни, с начално и основно образование. Към 30.11.2014 год. отчетното ниво на показателя „равнище на безработица” за общината е 20,3 %. Най-голям брой безработни има в с. Синдел, с. Дъбравино и с. Тръстиково. Реализирани програми и проекти през 2014 год. Включени в заетост и обучения през 2014 год. по насърчителните режими по Закона за насърчаване заетостта и схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са 190: по програми за обучение и заетост – 172 лица; Национална програма „ОСПОЗ” – 118 работни места. Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 9 работни места. Национална програма за заетост и обучение нахора с трайни увреждания – 1 работно място. Регионална програма за заетост на община Аврен – 5 работни места. Проект „Красива България”, по мярка МОЗ „Професионално обучение за придобиване на квалификацията” - 12 работни лица. Проект „Шанс за работа – 2014” – включени 15 лица, 6 постъпили на работа. Насърчителни мерки за заетост – 5 работни места. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Подкрепа за заетост” – 13 работни места.

Община Аксаково- Относно заетостта и социалното включване в община Аксаково по различни програми и проекти е осигурила работа на 71 човека, както следва: По ОП Развитие на човешките ресурси, проект „Нов избор, развитие и реализация” са се обучили в рамките на два месеца 60 човека. Те са работили в периода от юни 2012 г. до юни 2013г.; По регионална програма от май до октомври 2013г., 6 човека са назначени на длъжност общ работник.; По национална програма „ОСПОЗ” – аварийно спасителни дейности се осигури работа на 5 човека за периода от 23.08.2013г. до 31.12.2013г.. На територията на общината се осъществяват следните проекти: Проект „Ръка за ръка, с поглед към света” – целта на проекта е образователна и социална интеграция на децата от етническите малцинства. От първи октомври 2013 г. започна много-модулното обучение на децата от с. Изворско в ОДК Аксаково. В рамките на осем месеца два пъти седмично 120 деца от ОУ „Климент Охридски” се обучаваха в мултикултурна среда по тематични модули. Те бяха обучавани от преподавателите на Общински детски комплекс в интеграционна мултикултурна среда. Децата от с. Изворско бяха извеждани от изолираната си среда до Общинския детски комплекс, където се провеждаха извънкласните занимания, заедно с децата от Аксаково. През месец ноември 2013г. стартира проект „Партньорство за равни възможности”. В рамките на проекта беше извършен социален експеримент по консултиране на уязвими етнически групи от социални медиатори, назначени по проекта. Беше изградена партньорска мрежа на експерти работещи в областта на приобщаване на малцинствата. Проведоха се работни посещения в Румъния и Испания за проучване на добри практики в държавите по предоставяне на социални услуги за маргинизираните групи, приобщаването на етническите малцинства и опита на здравните медиатори. Проекта е с продължителност 15 месеца. Идеята на този проект е да подаде ръка на младите представители на общността, които са се образовали, но нямат възможност за реализация. През 2014г. по проекта се проведе международна конференция на тема „Социалното включване на уязвимите етнически групи – приоритетна задача на местните власти. Форумът се проведе в Радио Варна. В дискусиите за партньорството и равните възможности и приобщаването на етническите малцинства се включиха експерти от общинските администрации на испанските общини Игуалада и Молеруса, от румънската община Черна вода и българските им колеги от администрациите Аврен, Каварна и Аксаково. Проект Протегната ръка за помощ в дома В рамките на проекта се създаде Звено за предоставяне на услуги в домашна среда. В период от 12 месеца на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване от тринадесет населени места на общината се предоставяха социални услуги за лична помощ, в това число дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности. Потребителите имаха възможността да ползват услугите на логопед, назначен в рамките на проекта. Услугите се предоставяни от 33 домашни санитари, безработни лица в трудоспособна възраст и не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, назначени по проекта, за срок от 12 месеца. След приключване на проекта пет тях ще продължат своята работа за срок от една година. Звеното стартира своята дейност на 1 август 2013г. и приключи на 31.07.2014г.

Община Белослав: От началото на 2011 г. 68 лица са назначени по проект "Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Белослав" по ОП "РЧР". Паралелно се реализира проект за лични асистенти на хора с увреждания като назначените асистенти са 10. През 2013г. по ОП "РЧР", по схема "Развитие" са наети 18 души, по НП "ОСПОЗ" - 5, по ОП"РЧР", проект "Нов избор" - 3 и по РП "Заетост" са осигурени 5 работни места. През 2013г. по проект "Помощ в дома" за домашни санитари са назначени 60 лица, част от които спадат към разглежданите уязвими групи. Във всички общински планови документи е разработена приоритетната област на интеграционна политика: заетост и социално включване. Една от добрите практики с установен ефект, както за наетите работници, така и за общината е включване на местното население от ромски произход при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки.

Община Бяла- В програми за временна заетост, реализирани на територията на общината са ангажирани 73 човека, от които приблизително 57% са лица от етносите. Реализираните програми за заетост са пет на брой , а именно : НП „ ОСПОЗ „ , „НП за Заетост и професионално обучение на хора с трайно увреждане“, Регионална програма за заетост, НП „ Нова възможност за заетост „ , както и мерки от ЗНЗ. Община Бяла притежава опит в предоставянето на социални услуги. Проектите на общината свързани с предоставянето на социалните услуги са „Личен асистент” „Домашен помощник”, и ”Обществена трапезария „ Те осигуряват качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора, осигуряват заетост на пълно или частично работно време на наетите лица, дават социална сигурност на включените в проекта лица, повишават квалификацията и увеличават опита на лицата, полагащи грижи за подобряване на условията на живот и жизнената среда на хората с увреждания и самотни възрастни хора. С проектите се подпомага изпълнението на важни за общината и държавата дейности, като намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението и не на последно място намаляване на безработицата, особено сред ромското население.

Община Девня - През 2013 г. по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са назначени 15 човека със срок на договора 6 месеца, АСД за 2013 година са утвърдени 40 работни места, които са назначени от 28.08.2013 година за срок до 31.03.2014 г. По НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” са разкрити 17 работни места, като на 10 от тях договорите са приключили на 01.12.2013 г. През 2014 г. назначените по тази програма са 3 бр. От 01.12.2014 г назначени към АВСД са 10 трайно безработни лица. По ОП „Развитие на човешките ресурси” схема „Подкрепа за достоен живот” от 01.02.2013 година назначени 33 души на длъжност личен асистент. В края на 2014г. личните асистенти наброяват 40 души, а потребителите на услугата наброяват 41 лица с увреждания, от които 11 деца. В период на реализиране е проект „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение- Интегра”с обща стойност на безвъзмездната помощ 1 749 942, 13 лв. Като основните цели на проекта са: Подпомагане интеграцията на пазара на труда; Осигуряване на достъп до образование и обучение; Подкрепа за социално включване чрез подобряване на достъпа до социални услуги и здравеопазване; Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване. Целевата група за хора в неравностойно положение е около 1600 души, а за деца и ученици около 800. Към момент изпълнените дейности по проекта са: Проведено мотивационно обучение- 350 лица, курс за начална компютърна грамотност-130 лица. Назначени на трудов договор 139 от лицата в неравностойно социално положение, преминали през мотивационно обучение към структурите към община Девня - Общинска администрация; домашен социален патронаж; дневен център за възрастни хора с физически увреждания; детски градини; училища; читалища; музеи и звената за почистване и поддръжка на паркове, градини, междублокови пространства и общински имоти, намиращи се на територията на общината. Лицата, назначени вече по трудов договор ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по време на изпълнение на трудовите си задължения по Направление „Достъп до заетост” от проекта. След успешно положени изпити и придобита професионална квалификация от завършен курс „Организиране и провеждане на професионално обучение за възрастни лица”, отличилите се по време на обучението ще бъдат преназначени на длъжности според придобитата квалификация. От средата на месец август се провежда и образователен курс за неграмотни и слабограмотни лица над 16 г. възраст, имащ за цел да осигури основни знания по четене и писане на 40 човека. Експертния екип по изпълнение на проекта провежда разяснения и консултации по въпроси касаещи  здравната, социалната, образователната и правната сфера. Консултациите се провеждат в офиса на Проекта, находящ се в гр. Девня, бул.„Съединение” № 165 - сградата на Народно читалище ”Просвета-1900”, а на лицата със затруднено придвижване, консултациите се провеждат и на място - в дома на лицето. По проект на ОП „РЧР” „И аз имам семейство”в Община Девня са утвърдени 15 приемни семейства, от които 1 е заличено по собствено желание, в 13 има настанени деца, в две семейства има по две деца и едно семейство е в очакване за настаняване. Настанените деца по проекта са общо 20, от които 5 са изведените  /2 върнати в биологичното семейство, 1 в семейство на роднини, 1 в друго приемно семейство и 1 осиновено/. По инициатива на общинското ръководство абитуриентите сираци и млади хора в затруднено социално положение получиха финансова подкрепа от общината, целева помощ от 300 лв, за Коледните и новогодишни празници всички деца сираци бяха подпомогнати с финансова помощ в размер на 100 лв., финансовата помощ се отпуска с решения на Общинския съвет. За поредна година функционира социална услуга „Обществена трапезария” финансирана от фонд „Социално подпомагане” на МТСП с преоставяне на топъл обяд, медицинско и психологическо консултиране, социална подкрепа за крайно нуждаещи се лица на територията на община Девня с капацитет 135 места.

Община Ветрино - През 2013-2014 година основната цел на община Ветрино е създаване на условия за подобряване на благосъстоянието на българските граждани от ромски произход, чрез изграждане на трудови навици, чрез повишаване на конкурентно способността на безработните лица и провеждане на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на безработни лица по професии. Служителите в ДБТ- гр. Вълчи дол, съвместно с общината работят усилено за повишаване конкурентоспособността на пазара на труда на търсещите работа лица от ромски произход. Това допринесе за изпълнението на заложените показатели в общинският план, а именно: Повишаване квалификацията на гражданите от ромски произход и за осигуряване на заетост на 36 роми, чрез включването им в различни програми, проекти, мерки за заетост, както и на първичния трудов пазар. През периода 2013-2014г. основно е включването на представители на ромската общност в заетост по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“, регионални програми за заетост, обучение и др. Националния план за действие по заетостта през 2015-17 г. има за цел да осигури устойчивост и ускорение на започналия ръст на заетостта. Финансирани бяха дейности, като: обучение за професионална квалификация, осигуряване на заетост – на пълно или непълно работно време. Приоритетно бяха наемани лица по регионалните програми, насочени към следните целеви групи в които попадат и най голям брой безработни роми: безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 24 г. включително; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование; хора с увреждания. Нивото на регистрираните безработни, като цяло за общината е високо. По неофициални данни безработните граждани от ромски произход са процентно повече от регистрираните. Предполагаеми причини за това са незавършено образование или непридобита квалификация, ниско ниво на грамотност. Дългият период на безработност също така създава предпоставки за изхвърлянето им от пазара на труда като цяло. Всичко това затруднява и включването им в обществения живот. По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Провадия, филиал Ветрино броят на получаващите месечни социални помощи лица, на основание чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане до настоящия момент е 55 , като голяма част от тях са ромско население.

Община Вълчи дол - Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица. Икономически активните лица в общината наброяват 3048 души по данни от последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност е 35% (съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече навършени години). От икономически активните лица заети са 2376 души, останалите са безработни, които активно търсят работа. Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години) за община Вълчи дол е 27%. Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от преструктурирането на икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и административни центрове, планинските райони) и на подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии). Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени технологии, информационни и комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани кадри предпочитат да пътуват и да работят в по-големите градове и напускат родните места.

Равнището на безработица в община Вълчи дол е сравнително високо за целия анализиран период, през 2012 г. е 21,56% при средни равнища за област Варна 8,2% и за страната 11,4%. По данни на Дирекция „Бюро по трудаСтруктура на безработицата:

Групи с неравностойно положение на пазара на труда В неравностойно положение на пазара на труда са групите на жените, младежите до 29 години, продължително безработните /с престой над 1 година в ДБТ/ и лицата с намалена работоспособност.

Професионалната структура на безработица се характеризира с доминиращото присъствие на безработните без професия.

Образователна структура Регистрираните са главно с основно и по-ниско образование.

Етническа структура: 85% от трайно безработните лица са от ромски произход. Тази неравнопоставена група на пазара на труда съставлява повече от половината безработни в общината и тяхният дял непрекъснато нараства. Постепенно те губят трудовите си навици и възможностите им за започване на работа намаляват. Проблемът с дълготрайно безработните е особено тежък за разрешаване, основно поради липсата на квалификация и ниското им образование. Възможностите за намиране на работа в община Вълчи дол са ограничени. Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и основно заетост се осигурява чрез различните национални програми. В публичния сектор трудно се освобождават места и там възможностите са изключително ограничени по отношение намиране на работа. В последните години общината участва активно в редица национални програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост и доходи за населението.

За 2012г. Общината активно се възползва от възможностите предоставени от ОП «Развитие на човишките ресурси», както и от национални програми на МТСП.

Проект “Новo начало – от образование към заетост” по схема BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” на ОП “Развитие на човешките ресурси” – Целта на процедурата е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. Назначени са 14 младежи, които работят и се обучават в община Вълчи дол и в кметствата в с. Михалич и с. Бояна. Подписаният договор има възможност за анексиране и увеличаване броя на заетите при наличие на интерес от безработни, отговарящи на поставените изисквания по схемата.

Проект „Нов избор – развитие и реализация” по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие” на ОП “Развитие на човешките ресурси” – Основната цел е извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, с цел последващо наемане на работа по схемата. Обучени и назначени са 216 безработни лица от населени места на територията на община Вълчи дол. На завършилите обучението лица се осигурява заетост в рамките на 12 месеца.

Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” Основна цел на програмата е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности от областта на земеделието или преработването на селскостопанска продукция, както и в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие. Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията. Включените през 2012 година в програмата безработни за община Вълчи дол са общо 25 лица.

Националната програма „Аварийно-спасителна дейност”

Благодарение на реализиране на европейски и национални програми за заетост и предимно на Програма „Развитие“ по ОПРЧР, и НП ”ОСПОЗ”- АСД, устроени на работа от Община Вълчи дол като работодател, с посредничеството на Дирекция “БТ” са 449 безработни лица за периода 01.01.2013г.- 30.09.2013г. В опит да се стимулира активното поведение на безработните към повишаване на трудовата им мотивация и качествената им характеристика те са придобили квалификация в организираните от Дирекция ”БТ” курсове. Основната част от тях са български граждани от ромски произход.Друга програма по която работи Общината е «Регионална програма за заетост» на Община Вълчи дол. Повишаване предлагането на работни места и заетостта в общината е основна цел на «Регионална програма за заетост», тя е специфичен инструмент на политика на пазара на труда, посредством който се преодолява проблема безработица и при ромите. Едновременно с това се дава възможност за предприемане на действия водещи до преодоляване на негативните тенденции, свързани с последствията върху пазара на труда от икономическата криза.

Ново начало- от образование към заетост“ е друг проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по който работи общината, с основна цел - наемане на работа и повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” до 29 години, завършили средно или висше образование. Наети бяха 14 лица, от които 9 са от ромски произход. По Проект „Подкрепа за заетост“ по ОП РЧР са назначени 243 лица.

С тези проекти се подпомага изпълнението на важни за общината и държавата дейности като намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението на общината и не на последно място намаляване на безработицата, особено сред ромското население. Основната и цел е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. Тази цел се постига чрез разкриване на тези работни места - в общополезни дейности, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез усвояване на нови умения. Ниската квалификация на лицата с ромски произход, които можем да наемем е най-големият им проблем при намирането на работа, затова решаването на този проблем ще доведе до повишаване стандарта на живот на тези групи. Осигурената им заетост ще доведе до по-успешното им реализиране и в бъдеще. Основни дейности върху които ще се работи и за напред в Плана за 2014 – 2020: Осигуряване заетост на уязвими групи чрез обучение; Включване на нискообразовани и неквалифицирани граждани в пазара на труда;

Община Долни Чифлик - По изпълнение на отделните инициативи за периода 2013 – 2014 г. са обхванати 61 безработни лица самоопределили се като роми, както следва: в професионална ориентация са включени 33 лица; взели участие в Ателие за търсене на работата, което стартира в ДБТ – Долни чифлик през м. април 2014 г. са 3 лица на възраст до 29 г., от които безработни младежи до 24 г. вкл. - 3; осигурена е заетост на 25 лица: включени по програми за обучение и заетост - 14 лица; включени в по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 6 лица; устроени на работа на първичния пазар на труда - 5 лица.

Включени в заетост и обучения през 2013 г. по насърчителните режими по Закона за насърчаване на заетостта и схеми на ОП „РЧР” са 8 лица, както следва: по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 7 лица, от които в: НП „ОСПОЗ” – 1 лица; аварийни дейности по НП „ОСПОЗ” – 4 лица; сезонни ремонтни и възстановителни дейности /СРВД/ по НП „ОСПОЗ” – 2 лица; по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 1 лице.

Включени в заетост и обучения през 2014 г. по насърчителните режими по Закона за насърчаване на заетостта, схеми на ОП „РЧР” и започнали работа на първичния пазар на труда са 17 лица, както следва: по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 5 лица, от които в: аварийни дейности по НП „ОСПОЗ” – 1 лице; сезонни ремонтни и възстановителни дейности /СРВД/ по НП „ОСПОЗ” – 4 лица.

По схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 6 лица;

Устроени на работа на първичния пазар на труда - 5 лица.

По Национална програма „Активиране на неактивни лица” през 2009 година е обучено 1 лице от ромски произход и считано от 10.07.2009 година същото работи на длъжност „трудов посредник-ромски медиатор” в Дирекция „Бюро по труда”. Назначения „трудов посредник - ромски медиатор” за община Долни чифлик не можа да работи активно през периода 2013 – 2014 г., тъй като ползва болнични, поради бременност и раждане и от 21.03.2013 г. е в отпуск по майчинство за отглеждане на второто си дете.

Дирекция „Бюро по труда” - Долни чифлик ще изпълнява Националния план за действие по заетостта през 2015 година, и ще цели запазване и нарастване на заетостта на безработните лица от ромски произход, чрез бързо и ефективно устройване на пазара на труда

Положителни практики: Обучението и субсидираната заетост на ромите осигурява социалното им включване в обществото, доходи, които заработват по трудово правоотношение. Получават осигурителни права – здравни и пенсионни, чрез които пък нарастват постъпленията в държавата от данъци и осигуровки. Успешно се създават трудови, морални и хигиенни навици у тази група хора, стават по-отговорни и комуникативни. Разширява се мирогледа им. Адаптират се добре в колектив.

Данните за лицата, обхванати в системата на социалното подпомагане в община Долни чифлик към месец декември 2014 година показват, че 410 лица се подпомагат при условията на чл.9 от ППЗСП, от които 86 % от ромска или друга етническа група; 32015 лица се подпомагат по Закона за семейните помощи за деца, 53 % от които от ромска или друга етническа група; 38 деца са настанени в семейства на роднини и/или близки, като 31 от тях се подпомагат с месечни помощи по Закона за закрила на детето, 90 % от които са от ромски или друг етнически произход.

От изключително значение е привеждането на мерките от различните стратегически и оперативни документи в действие. В този смисъл е необходимо определянето на реални ресурси за постигане на заложените цели и повече усилия за максимално използване на наличните фондове от ЕС, най-вече по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Регионално развитие“. В тази връзка е необходимо да се повиши капацитета на публичните институции, отговорни за усвояването на тези ресурси, да се минимизира бюрокрацията, да се опростят и ускорят процедурите за финансиране. Необходими са нови разпоредби и конкретно насочени средства от Структурните фондове на ЕС за подобряване на статуса на ромите (за борба със сегрегацията и осигуряване на равен достъп до обществени услуги, насърчаване на заетостта, образованието и културата); както и разработване на единни и общовалидни за всички страни членки на ЕС документи, определящи общи минимални стандарти за политиките за социално включване, насочени към ромите.

Може би най-бързо развиващият се сегмент в тази сфера са политиките, свързани с деца и по-точно политиката на деинституционализация. С приемането на Националната стратегия по деинституционализация през 2010 г. и на Плана за действие, се очаква ускоряване на процеса на извеждането на деца от институциите, голяма част от които са от ромски произход, както и настаняването им в друг вид услуги. Предвиждат се подобрения в областта на семейната подкрепа и оттук намаляване на риска от изоставяне и негативните последствия върху благосъстоянието на децата поради ограничените възможности за достъп до подходящо образование, здравеопазване и други обществени услуги.

Анализа на настанените деца и младежи в специализираната институция, намираща се на територията на община Долни чифлик показват, че 80 % от настанените деца са от ромски произход. При проведените изследвания на причините за изоставянето на деца, се установява, че липсата на доходи, здравословното състояние на детето и достъпа до специализирани медицински услуги (за децата с увреждания), подходящи жилищни условия и подкрепящи социални услуги са сред най–честите причини за това. Във връзка с подобряването благосъстоянието на децата, настанени в институции, община Долни чифлик работи по Проект „Детство за всички”, по който през 2014 година е приключило строителството на нова социална услуга от резидентен тип, а именно Център за настаняване от семеен тип, в който е предвидено до края на месец февруари 2015 година да бъдат преместени част от децата и младежите, настатени в специализирани институции.

Във връзка с предприемането на действия за предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции и осигуряване на подкрепящи социални услуги за деца и техните родители в общността, през изминалите две години на територията на Община Долни чифлик за разкрити две нови социални услуги – Центрове за социална рехабилитация и интеграция, към които са насочени 67 деца, от които 51 деца от ромски семейства.Положителни практики

Обучението и субсидираната заетост на ромите осигурява социалното им включване в обществото, доходи, които заработват по трудово правоотношение. Получават осигурителни права – здравни и пенсионни, чрез които пък нарастват постъпленията в държавата от данъци и осигуровки. Успешно се създават трудови, морални и хигиенни навици у тази група хора, стават по-отговорни и комуникативни. Разширява се мирогледа им. Адаптират се добре в колектив. Предстои разкриване на социална услуга в общността - Общностен център, който да предоставя социални услуги на деца и семейства от различните рискови етнически групи. Организирани са информационни кампании, свързани с добри практики и постигнати резултати в развитието на приемната грижа в ромската общност.
Община Провадия - От досегашното изпълнение на Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” може да се направи извода, че не е достатъчна нагласата и мотивацията на безработните лица за работа и участие в курсове за ограмотяване и квалификация. Недостатъчен е и ресурса на трудовите медиатори, ангажирани с активизиране на неактивните и продължително безработните лица. За периода 2012г.-2013г. в община Провадия в програмата са обхванати 140 безработни лица. До 30.11.2014 г. включените в обучение за придобиване на професионална квалификация безработни лица по проектите „Професионалист” и „Компас” са общо 14, по ОП „Повишаване конкурентноспособността чрез квалификация и мотивация” обхванатите безработни лица са 24. Национална програма „Сигурност” е ангажирала 14 безработни лица, а от насърчителните мерки по ЗНЗ са се възползвали 10 безработни лица. Проект „Подкрепа за заетост” по ОП РЧР е осигурила трудова реализация на 50 безработни лица.

Община Суворово - За голяма част за населението от ромски произход единствената алтернатива са програмите за заетост. През 2013-2014 година в Община Суворово са реализирани следните национални програми: „Аварийно-спасителни дейности“ - с общо 30 включени лица от малцинствените групи. „ Заетост и обучение на хора с трайни увреждания “ – с общо 7 включени лица от малцинствените групи. „От социални помощи към заетост“ - с общо 20 включени лица от маргинализираните групи. В сравнение с предходни години се наблюдава увеличение на броя на заетите от уязвимите групи в програми за заетост.

През последните години работодателите търсят не толкова хора с определено образование, колкото с качества и умения. Това споделят трудовите посредници и затова през настоящата година усилията им ще бъдат насочени да консултират безработните как да се представят пред работодатели и да показват добрите си страни. В момента подобни консултации дават специални психолози, но такива има назначени само в бюрата по труда в големите градове, като Варна. През 2015 г. това ще става масово в останалите бюра по труда. По-целенасочена ще бъде и квалификацията на безработните според местния пазар на труда. Програмите за обучение вече няма да се спускат централизирано за цялата страна, а ще зависят от това какво търсят работодателите има в отделните общини. Подготвяните повече от година електронни услуги в бюрата по труда ще заработят реално до месец-два, Сред тях е известяването на регистрираните безработни с SMS за откриването на подходящи за тях работни места. Търсещите работа ще могат по интернет да подават в бюрата по труда своите автобиографии и желани позиции. Работодателите също ще могат чрез сайта на бюрата по труда да пускат заявките си. Друга новост в обслужването на безработните ще бъдат електронните терминали в самите бюра по труда, където може да се търси информация за свободните работни места. В края на февруари се очаква в Агенцията по заетостта да започне да работи електронна платформа за регистрираните безработни заедно с частните трудови посредници. Младежката безработица чувствително намалява през изминалата година, но не се достига обаче до безработните в предпенсионна възраст и с увреждания, както и до дълготрайно безработните, чийто брой продължава да расте. Затова през 2015 г. усилията на Агенцията по заетостта ще са насочени към тези уязвими групи, както и към т.нар. неактивни младежи, които нито учат, нито работят, нито търсят работа и чийто дял продължава да е висок.

За нуждите на деинституционализацията и разработване на политики относно превенция на изоставянето на дете на ниво родилен дом и намаляване броя на родилите малолетни и непълнолетни момичета, отдел „Варна” към Главна дирекция ”Контрол по правата на детето”, Държавната агенция за закрила на детето извършва планови проверки в родилните заведения в гр. Варна. За проследяване на междуведомственото сътрудничество и връзки за осъществяване превенцията на изоставяне на ниво родилен дом е проверена Дирекция „Социално подпомагане” гр. Варна – отдел „Закрила на детето”.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница