Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница7/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   69

Основни дейности по проекта към 08.2013 г.:

1. Проведено социологическото изследване “Рискови фактори за попадане в трафик и репродуктивни нагласи сред ромите в Община Варна” (интервюирани 150 домакинства, в които живеят общо 905 души);

2. Разработен, отпечатан и разпространен Наръчник за превенция на трафика на хора сред ромското малцинство, (с предстоящо издание на английски и френски език);

3. Поли-модален тренинг на 35 професионалисти (полицаи, социални работници, членове на МКБППМН, здравни медиатори и неправителствени екипи) и над 50 роми – доброволци за работа в сферата на превенцията на трафика на хора, ранната бременност, семейно планиране и репродуктивно здраве;

4. Проведени образователни сесии с мъже, жени, деца, подрастващи, млади хора и семейства в риск от трафик на хора – 42 сесии, провеждани от 7 медиатори;

Проектът “Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етнически групи, с фокус към ромското малцинство в България” беше представен на 4 важни международни форума: Съвместно паралелно мероприятие на България и Гърция на тема „Превенция на трафика на хора” по време на 20-та сесия на Съвета по правата на човека на ООН, 29.06.2012 г., Женева, Швейцария; Регионален семинар по трафика на хора в рамките на Дунавската стратегия – 15-16.10.2012 г., София; Среща на Антитрафик координаторите на ЕС в рамките на Кипърското председателство, 17.10.2012 г., Брюксел, Белгия; Регионален семинар „Борба с трафика на хора с акцент върху миграционния феномен и осигуряване на закрила на жертвите в ЮИЕ“, 8-9.11.2012 г., Букурещ, Румъния.2. Програма за мобилна работа в общността на ромски младежи (15-25 г.) с проблемно поведение. Програмата се осъществява от Сдружение „Съучастие“, като методологията е разработена и предоставена на организацията от Международното общество за мобилна работа с юноши (ISMO - Германия).

Програмата е насочена към групи и индивиди с проблемно поведение с цел да се предотврати или да се трансформира процеса на тяхното социално изолиране. Това е система от дейности, осъществявани от мобилни работници, които в социо-културно отношение са близки до целевата група и са в състояние да предлагат услуги и да оказват помощ за разрешаване на конкретни проблеми на младите хора.

Целева група: млади хора на възраст 15 – 25 год. от кв. „Максуда“ (около 150 човека ежегодно) с проблемно поведение. Те живеят във високо рискова среда и поради социални, материални или здравословни причини нямат възможност да изградят пълноценна връзка между себе си и обществото. Това могат да бъда лица, излезли от местата за лишаване от свобода; жертви на трафик и лица, близки на жертви на трафик; употребяващи наркотични вещества; проституиращи; участници в банди с хулигански прояви и криминално поведение и др.

Основна цел: трайно подобряване на ситуацията на живот на целевата група чрез прилагането на дейности за превенция на рисковото поведение, стимулиране на личностното развитие и разкриване на индивидуалните ресурси, разширяване на възможностите за действие и реализация, и оказване на подкрепа за справяне със значими за личността проблеми.

Дейности: работа на терен (включително домашен аутрич) – мотивационни интервенции; индивидуално и групово консултиране; работа по случай; поддържане на младежки клуб; тематично специализирана работа в клуба с групи, работа за удовлетворяване на специфични групови нужди, провеждане на обучения и др.

Екип: координатор, мобилни работници и консултанти. Обучението и супервизията на екипа се осъществява от експерти на Международното общество за мобилна работа с юноши (ISMO - Германия).

Финансирането на програмата е през бюджет 2012-2013 на дирекция „Превенции“, Община Варна, на обща стойност 40 000 лв.

През 2012 год. в превантивните интервенции са обхванати 143 младежи с рисково поведение (от тях – 33 с фамилна работа, 21 с групова работа за формиране на социални умения, 76 с насочване и водене на случай за разрешаване на социални проблеми, 17 с дейности за връщане в училищна среда). В резултат на работата 15 младежи са се записали отново в училище, 12 младежи намериха работа, а при 22 младежи се наблюдава значимо намаляване на рисковото поведение, свързано с криминогенност и виктимност.Добра практика

В изпълнение на приоритет "Върховенство на закона и недискриминация" вече три години община Варна участва активно в проект "Защита, превенция и популяризиране правата на ромите”, изпълняван от фондация "Български институт за правни инициативи". В рамките на проекта координаторът, съвместно с медиаторите от мобилната правна клиника и адвокат, работят активно на терен в ромските махали в кв."Максуда" и кв."Аспарухово" и предоставят на ромската общност правни консултации и помощ при взаимодействие с администрацията. В рамките на проекта екипът провежда серия от обществени слушания /правни училища/  и информационни кампании, в които активно се включват експерти от община Варна, дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" и дирекция "Социални дейности и здравно развитие". С активната подкрепа  и лично участие на представители на администрацията и ССЕИВ, екипът на мобилната правна клиника контактува успешно и кани за участие в обществените слушания експерти от училищата във Варна, психолози и учители, които отговарят на място на въпроси поставени от гражданите. В обществените слушания са вклюючени и експерти от РЗИ, ДСП- Варна, РПУ-та и др., които в съответствие с предварително обявените теми за дискусия представят правната рамка и отговарят на въпроси. Инициативата на Фондация БИПИ е подкрепена от община Варна, с цел осигуряване на устойчивост на постигнатите забележителни резултати.3. Община Варна подкрепя като партньор проект "Мрежа на ромските административни медиатори" на Сдружение „Младежки алианс- Варна, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. В рамките на проекта се предвижда обучаването и наемането на обучените ромски административни медиатори към петте районни администрации на Варна. На 30.01.2015г. приключи втора фаза - практикум на обучението на ромски административни медиатори във Варна. Четиримата варненски медиатори практикуваха новоусвоените знания в различни местни администрации. Другите двама РАМ проведоха тази практика в гр.Кюстендил, със съдействието на партньорската организация-сдружение„Ларго”. От 23.01.2015 до 27.01.2015 в к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, се проведе теоретична подготовка на млади роми за придобиване на умения за осъществяване функциите на РАМ (ромски административни медиатори). След оценка на показаните резултати от теоретичното обучение и практическата подготовка, от шестте участника в обучението, специална комисия избра тримата най- добри специалисти – един за Кюстендил и двама за Варна, които в продължение на 6 месеца ще работят на граждански договори по проекта, като останалите трима ще работят като доброволци и ще подпомагат медиаторите.
Двама служители на местните власти - зам.кмет на район„Одесос” и директор на дирекция „Социално-икономически дейности”, район „Приморски”, участваха в практическото обучение като ментори на младите специалисти.

Община Аврен - Община Аврен работи съвместно с институции за равно третиране и защита от дискриминация. Периодично са проведени беседи, лекции, обучения в училищата за запознаване правата, задълженията и отговорностите на гражданите произтичащи от българското законодателство.

На 15.10.2013 год. и 20.11.2013 год. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -с. Синдел на родителско– ученически срещи, беседи изнесоха полицейски инспектор и инспектор „Детска педагогическа стая” към ІV РУП – гр. Варна за правата, задълженията и отговорностите на гражданите произтичащи от българското законодателство: Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за българските лични документи и Закон за движение по пътищата.

На 12 и 13 декември 2013г. се проведоха тренинги сред учениците в учебните заведения на територията на Община Аврен от сформирани и опитни екипи, които провеждат обучения по метода „Връстници обучават връстници“ от Професионална техническа гимназия - гр. Варна на теми „Толерантност“ и „Правата на детето“ в училищата в с. Синдел и с. Царевци.

От 10.12.2013 год. до 13.12.2013 год. в населените места: Дъбравино, Синдел, Тръстиково и Царевци, Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси организира провеждането на консултативни приемни, съвместно с от Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда” и Социално предприятие за обществено хранене – Община Аврен. Консултирани са 88 лица по социални въпроси касаещи техните права и интереси.

През 2013 и 2014 год. по повод „Ден на българската община” се проведе „Ден на отворените врати” съвместно с Младежки консултативен съвет. В инициативата се включиха ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Синдел.

Ежегодно през месец май, по повод предстоящите абитуриентски празници, в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Синдел се провеждат беседи от ІV РУП гр. Варна за безопастно шофиране, разяснения Закона за движение по пътищата.

На 27.11.2014 год. се проведе съвместна инициатива с Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – община Аврен и ІV РУП гр. Варна в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Синдел., ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дъбравино и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Тръстиково. Организираха се лекции и беседи на теми: „Борба с тафика на хора” и „Насилие и агресия”. Обхванаха се ученици от 5-ти до 12- ти клас.

За изпълнението на „Плана за действие на Община Аврен в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуация” от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на местно ниво, с неформални лидери от етническите групи. Последното е от съществено значение за гарантиране на диалога и активното включване на всички лица от ромски произход и други граждани в сходна ситуация в обществения живот, общинските и европейски политики и програми, с общата цел да се обединят усилията за увеличаване просперитета и икономическото благоденствие на хората от община Аврен.

Община Белослав - Един служител на ПУ-Белослав е преминал обучение за специалисти за работа с уязвими групи от ромските общности. В тясна връзка с ПУ-Белослав работи и МКБППНМ. Заедно с инспектор ДПС се разглеждат възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки, съгласно ЗБППНМ, с оглед поправяне и превъзпитание към спазване на законите, и с цел предупредително въздействие и отнемане на възможността непълнолетните и малолетните да участват в други противообществени прояви. Участие при защита правата на децата и гарантирането на равноправно отношение взима и общинската комисия за Закрила на детето.

Добри практики- Училищните ръководства осъществяват дейности в училище и извън него за ограничаване възможността децата да попаднат в рискова среда. Организират се спортни турнири, игри и състезания, като метод за борба с агресията и ефикасен начин за сплотяване и отхвърляне на дискриминацията сред младите хора и подрастващите на територията на общината.Община Вълчи дол проекти : Община Вълчи дол по инициатива на УНИЦЕФ беше включена в програмата и среща с тема „Община приятел на детето” – добри управленски модели. Целта на инициативата е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво, като се създадат условия за реална защита на техните права и повишаване на благосъстоянието им. Община Вълчи дол работи и през 2013 година по програмата.

Дейност на МКБППМН към община Вълчи дол

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез т. нар. възпитателни дела. През 2012 г. МКБППМН е разгледала 13 възпитателни дела.Факторите, определящи извършването на противообществени прояви на територията на община Вълчи дол са: бедност на ромските семейства, липса на средства на препитание и трудова заетост; голям брой деца, които живеят при баби, дядовци, роднини и близки, заради заетост на родителите им в чужбина; неблагоприятна семейна среда; по-голямата част от безработните са родители на деца подлежащи на задължително обучение. Много семейства, предимно ромски, продължават да разчитат на социални помощи и случайна, ниско платена работа. Анализът на данните за извършителите на престъпления показва, че през 2012 г., в сравнение с 2011 г., съществени изменения, свързани с броя на възпитателните дела не се наблюдават. Съвместната работа с Отдел “Закрила на детето” и инспектора от ДПС при УП - Вълчи дол, налага превантивната работа да има по-широк обхват по отношение на децата, които живеят в рискова или криминогенна среда. Извършителите на противообществените прояви и престъпления, в множеството от случаите произхождат от семейства с нисък бит и култура, непълни семейства, липса на възпитание и родителски контрол, желание за лесно спечелване на джобни пари. Анализът на данните за извършителите на престъпления показва, че през 2013 г., в сравнение с 2012 г., съществени изменения, свързани с броя на възпитателните дела не се наблюдават: 13 разгледани възпитателни дела за 2012 и 13 възпитателни дела за 2013 година. Съвместната работа с Отдел “Закрила на детето” и инспектора от ДПС при УП - Вълчи дол, налага превантивната работа да има по-широк обхват по отношение на децата, които живеят в рискова или криминогенна среда. Извършителите на противообществените прояви и престъпления, в множеството от случаите произхождат от семейства с нисък бит и култура, непълни семейства, липса на възпитание и родителски контрол, желание за лесно спечелване на джобни пари. Към МКБППМН продължава работата на скаутския отряд от ученици от СОУ – Вълчи дол. Работата в отряда се организира от обществен възпитател и секретаря на МК. Основна дейност на този отряд е да се научат децата на любов към Родината, семейството, природата и животните, добри личностни взаимоотношения, уважение на личността, дисциплина, зачитане на частната и обществена собственост, да бъдат полезни и да помагат на другите. Всяка година се провеждат залесителни акции в различни местности. Всяко излизане със скаутите сред природата е приключение, свързано с някаква опознавателна дейност. Забавлявайки се те научават любопитни неща за природата, за историята на родното място, на родината. През 2012 г. бе посетен и Националният празник на скаутските клубове, организиран от ОДК – Балчик, където младите скаути от община Вълчи дол имаха възможност да се срещнат с много свои връстници от други населени места, да изпробват скаутските си умения за катерене по въже, преминаване по въжен мост, палене на скаутски огън, спускане с лифт, оказване на първа помощ. Всички скаути активно се включиха в инициативата „Ден за борба с тормоза в училище“, отбелязан в последната сряда на месец февруари 2013 година. Изработиха табелки с надпис „STOP на агресията“ и ги поставиха на вратите на класните стаи, изразявайки своята нетолерантност към тормоза в училище. Носеха розови тениски и панделки в знак на превенцията срещу насилието. Много е важна и превантивната работа на Училищните комисии за превенции. От особена важност е ползотворната съвместна работа с училищните комисии за превенция на асоциалните прояви на учениците, с училищните ръководства. Бяха проведени и редица срещи с председателите на УКБППМН. При провеждане на превантивна работа с децата е много важно осмислянето на свободното им време. През 2012 г. в общината продължи успешно работата на клубове по интереси. Има спортни клубове по футбол, баскетбол, тенис, шахмат. В осъществяването на тези дейности вземат участие членове на МК, както и обществените възпитатели. Съвместно с инспектор ДПС при Участък „Полиция” – гр. Вълчи дол, училищните ръководства, УКБППМН са изнесени лекции на тема „Насилието в моето училище”, месец октомври 2012 г. бе обявен за „Месец без насилие в училище”, във връзка с което във всяко едно от четирите средищни училища на територията на общината бяха организирани редица мероприятия, като: В ОУ „Климент Охридски” – с. Стефан Караджа се провежда анкета с учениците от 4-ти до 8-ми клас, с цел проучване на насилието в училището. Спортът е чудесно средство за възпитаване на толерантност, проведоха се срещи по баскетбол и народна топка между класовете. Проведени са и тематични срещи между родители, учители и ученици от 8-ми клас, родителски срещи на тема „Ролята на семейството за възпитаване у децата на умения за разрешаване на конфликти”. Бе обявен и конкурс за рисунка на тема „Свят без насилие”. Учениците от СОУ „Васил Левски” – гр. Вълчи са запознати със Закона за закрила на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето. С помощта на въпросник са проучени причините и факторите за асоциалното поведение на учениците. Раздадени са информационни материали на тема „Моите права и отговорности”. Обърнато е внимание и на все по-наболелия проблем за насилието във виртуалното пространство. Организирани са конкурси, спортни игри и изложби под мотото „Детство за всички”. В истински празник се превърна общоучилищното мероприятие „Приятели завинаги”, в което децата изработват картички, флаери, табла и пр. В часовете по час на класа в ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Червенци е организирана дискусия на тема „Има ли насилие в нашия клас и какво бих направил, за да го предотвратя”. Инспектор ДПС на Участък „Полиция” – Вълчи дол, изнесе лекция на тема „Какво трябва да направим ако станем свидетели на насилие”. Обявен бе конкурс за рисунка на тема „Не на насилието”. Учениците от прогимназиалния етап следят за реда и дисциплината през междучасията в училище и проявяват отговорност и грижа към съучениците си от началния курс. В ОУ „Васил Левски” – с. Михалич всеки класен ръководител запознава своите възпитаници с теми свързани с насилието и агресията в училище. Учениците осъществяват периодични срещи с инспектора от ДПС. Проведена е обща родителска среща на тема „Не на насилието в училище” и изнесена лекция с филмов материал от психолог от гр. Варна. Обявен е конкурс за рисунка на тема „Аз видях агресията”. Общият извод, който се налага от проведените кампании е, че взаимоотношенията между децата в училище са станали по-подобри, макар че по традиция в училищата проявите на насилие са доста редки. Фактът, че децата са от различни населени места и етноси не е определящ в отношенията им. През целия период на своето обучение те се опознават едни други, учат се да бъдат толерантни, да помагат на приятел в беда, да разбират различния. По случай Коледните и Новогодишни празници МКБППМН са организирани - конкурс за есе на тема: „Моята коледна мечта”, с включени 40 ученици от 2-ри до 12-ти клас. Цитати от всяко едно есе са поместени в общинския вестник – „Екип 2000”. Награди, макар и символични, и грамоти са осигурени от комисията за всички участници. През 2013 г. в общината продължава успешно работата на клубове по интереси. Изградени са спортни клубове по футбол, баскетбол, тенис, шахмат, като в осъществяването на тези дейности вземат участие членове на МК, както и обществените възпитатели. Към МКБППМН – Вълчи дол работят трима обществени възпитатели. Те извършват дейност в помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, чрез корекционно-възпитателна работа с малолетните или непълнолетните. През 2013 година на 7 малолетни/непълнолетни е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“. Във всички случаи, когато като възпитателна мярка е налагано поставянето под възпитателен надзор на обществен възпитател, малолетните и непълнолетните не са извършили повторна противообществена проява. Обществените възпитатели към МКБППМН – Вълчи дол работят и с деца, „за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание“ (чл.41, ал.2 ЗБППМН). Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- Вълчи дол е предоставил на МКБППМН списък с деца, за които съществува риск от извършване на противообществени прояви. На тези деца са определени обществени възпитатели. В следствие на предприетите превантивни мерки, нито едно от тях не е извършило противообществена проява през отчетния 2012-2014г. период.

Община Провадия В своята дейност институциите, държавни и местни, работещи на територията на община Провадия спазват неотклонно принципите на върховенство на закона и липса на всякакви форми на дискриминация. Нормите, утвърдени от Общински съвет – гр. Провадия, за периода 2013г.-2014г. потвърждават липсата на дискриминационни клаузи,като констатацията важи и за актовете на кмета на общината.

На територията на община Провадия върховенството на закона се осигурява от правораздавателните, правоохранителните и органите на изпълнителната власт – Районен съд – Провадия, Районна прокуратура – Провадия, Районно управление „Полиция”, Районно звено „Пробация”, обслужващи и общините Ветрино и Дългопол, Общинския съвет, общинска администрация, МКБППМН. Положителен е фактът, че към настоящия момент не са регистрирани сигнали и жалби, свързани с дейността на посочените институции, попадащи в приложното поле на Закона за защита от дискриминация.

Обезпечаването на неотклонното прилагане на приоритета изисква освен последващите действия и постоянна задълбочена и ефективна предварителна, информационно – разяснителна индивидуална и групова работа, свързана с повишаване на правната култура на широки слоеве от населението.

Районно управление „Полиция” Провадия осъществява тази задача посредством механизмите на модела „Полицията в близост до обществото”, стартирал през 2002 г. Тук се включват: проучване на обществените потребности, популяризиране на модела сред обществеността, разработване на конкретни програми и мерки за превенция на престъпността, съобразени с очакванията и специфичните проблеми на всички обществени групи, всекидневната работа „на терен” – сред хората и с т.н. „лидери” на определени общности. Всяка учебна година, съгласувано с училищните ръководства, по програмата „Работа на полицията в училище” се провеждат срещи и беседи с деца, родители и учители, както от общопревантивен характер, така и съобразени със спецификата на съответното училище, населено място, особеностите на групата или конкретната личност.

Служителите в звено „Пробация” в община Провадия, освен че осигуряват прилагането на влезлите в сила присъди с наложени пробационни мерки работят индивидиуално с правонарушителите и обкръжаващата ги среда, с оглед осъзнаване и преодоляване на причините, довели до пристъпване на закона, както и на последствията, свързани с това.

МКБППМН – Провадия, съвместно с инспектора към детска педагогическа стая и отдел „Закрила на детето”, осъществяват постоянен контакт и проследява поведението на преминалите през нея малолетни и непълнолетни, с наложени възпитателни мерки, както и на деца, които по сведения на кметове, кметски наместници и училищни комисии са в категорията на т.н. „застрашени”. Превантивната работа с децата, независимо от пол и етнос, има за цел изграждане на отношения на недискриминация, на приятелство и толерантност. Дейностите са свързани с превенция на насилието над и от деца, с училищния тормоз, трафика на хора, безопасното общуване в интернет, видовете наркомании, безопасността на пътя. Училищните ръководства и педагогическите колективи са запознати с изискванията на Закона за закрила на детето. На общинско ниво се прилага успешно механизма за взаимодействие и реакция в случай, че дете се нуждае от закрила.

Към настоящия момент няма данни на територията на община Провадия да има силно влияние и да участва в решаването на правни, житейски и междуличностни спорове неформалният (неинституционализиран) съд на общността т.н. „мешере”.

Анализът, за периода 2013г. – 2014г. очертава като основни следните проблеми, водещи до нарушаване на законовите норми и отделни, макар и латентни, прояви на дискриминационно отношение: тежка икономическа ситуация в общината – масова безработица, водеща до намаляване на доходите и като резултат очертаващо се социално неравенство и все повече хора, в т.ч. преимуществено от ромски произход, живеещи на ръба на оцеляването; преобладаващо ниско образователно ниво и в резултат много ниска обща и правна култура, непознаване на действащото законодателство и произтичащите права и задължения; негативно влияние на част от медиите и отделни елементи от т.н. „масова” култура, създаващи модели на пренебрежително отношение към обществото, девалвация на морални ценности и насаждащи „език на нетолерантност и омраза”; трудното преодоляване на фактора „влияние на средата”.

В резултат на описаната ситуация и изведените основни проблеми, в следващия програмен период 2015-2017г. в Плановете за действие следва да се предвидят дейности, гарантиращи както защита на правата на гражданите от целевите групи, с акцент върху жените и подрастващите, така и формиране на нагласи за равностойно и пълноценно участие в обществения живот, спазване на законността и изпълнение на гражданските задължения.

Община Суворово - „Полиция в близост до обществото” е проект, който стартира през 2002 г. и се реализира съвместно със Швейцарското министерство на вътрешните работи с цел оперативно полицейско сътрудничество. Той е насочен към реализирането на основните права и свободи на гражданите и недопускане на дискриминация, равенство на всички граждани, вежливост на служителите, както между тях, така и спрямо гражданите. Един от основните акценти на проекта е превантивната дейност – присъствие в малките населени места и срещи за запознаване с проблемите на гражданите.
КУЛТУРА И МЕДИИ

На територията на област с административен център Варна са разположени 9 културни института, 30 музея и етнографски комплекси и 25 галерии. В областта няма културен институт или организация, специализирана в съхранение и промотиране само на ромската култура. На територията на областта работят 167 читалища, от които 39, разположени в градовете от областта и 128 - в селата. Най-добре развити общини по отношение читалищната осигуреност на населението са община Аврен и община Вълчи дол, където едно читалище обслужва около 600 човека, а най-слабо развита е община Варна, където едно читалище следва да обслужва 11 000 човека. Осем читалища (4,79 %) от областта предлагат специализирани занимания за съхранение на ромската култура: 1 в община Варна, 1 в община Аврен и 6 в община Вълчи дол. Предлаганите занимания са тясно специализирани за съхранение и възраждане на ромските танци и песни чрез изграждане и поддържане на танцови и певчески състави. Във всички читалища има предвидени инициативи за запознаване на широката общественост с културната специфика на етносите, представени в областта, но без те да са специфично насочени към ромската общност, няма и проекти изцяло насочени към съхранение, развитие и популяризиране на ромската култура. Половината от проектите, реализирани от общините включват дейности за развитие на културата на деца от ромски произход и популяризиране на ромската култура. Голяма част от проектите включват организирането и реализирането на ателиета и кръжоци за деца от ромски произход за развиване на художествените им умения и развиване на положителна нагласа към художествената култура. Другите два типа културни мероприятия, включени в проектите, са отбелязване на празници и провеждане на изследване на културата на етносите от самите ученици.

Всички общини от областта демонстрират устойчива политика на активно включване на жителите от ромски произход в общинските културни мероприятия. Политиката се базира на 4 основни типа дейности, предприемани от общините: включване на тържества за отбелязването на Международния ден на ромите в годишните културни календари на всички общини; подкрепа за изява във фестивали, конкурси или изложби на състави, групи и индивидуални участници от ромски произход; инвестиране на общински средства за стартирането и поддръжката на ателиета за изучаване на културата на етносите, кръжоци и певчески, и танцови школи; ежегодно провеждане на два фестивала на етносите в град Варна и община Белослав.

Прегледът на местните издания показва, че въпреки относително високия процент ромско население, представянето на ромите, техния бит, култура и проблеми са слабо застъпени в местните медии на областта. Най-много публикации се свързват с отразяването на честванията на ромските празници - Банго Васил (14 януари) и Международния ден на ромите (8 април). Само общинският вестник на община Аврен - вестник „Аврен” широко застъпва темата за етническите малцинства, техните традиции, празници и проблеми. Основните проблеми в този приоритет за интеграция са: липсва система за събиране и поддържане на официални статистически данни за нивото на включване на ромите в обществения и културния живот в областта; ромската култура е слабо представена в медиите в областта; културните дейности, насочени към съхранение и промотиране на ромската култура, реализирани от читалищата, не се отразяват в медиите; липсват специализирани ромски медии.Мерките в приоритет „Култура” са насочени към постигане на равнопоставено участие на ромите в културния живот, равен достъп до културни стоки и услуги, съхраняване на специфичната етнокултурна идентичност и разгръщане на творческия потенциал на общността, което да спомогне и реализацията на всеки неин член. Практиката показва, че читалищата са наистина местата, където децата от ромски произход попадат в една благоприятна среда за развитие, насочвани от преподаватели – професионалисти. За ориентацията на децата и за тяхната подготовка за кандидатстване в подходящо учебно заведение може да се разчита на активността на читалищните ръководства, на неправителствените организации на ромската общност и други институции, работещи в полза на интеграционните процеси. Стимулирането на ромската общност за активно участие в обществения културен живот се свързва с по-ефективното взаимодействие между ромската общност, представена от своите граждански формирования и държавните институции, областните администрации и местните власти, както и с културните институции по места за реален равен достъп на ромите в обществения културен живот. Министерството на културата оказва регулярно експертна и методическа помощ за подобряване координацията между различните институции, насочена към повишаване на потреблението на образователни услуги и на културни ценности, на програмите за култура за решаването на специфични проблеми на общността. Институционална подкрепа получава Националният етнофестивал за песни и танци с международно участие – „България за всички” в гр. Варна. Участието на различни представители на етносите в традиционни и устойчиви събития, водят до качествени резултати за съхраняване на традиционната култура на ромите и за нейното популяризиране и изграждане на положителен образ на ромската общност в гражданското общество.

Съществуват и конкретни програми за подпомагане на творчески проекти, за реализирането на определени цели в тази насока. Според последни данни от преброяването и социологически проучнания набраната информация показва, че се увеличава броят на участниците в различни дейности на читалищата по места. Преди всичко във форми за развитие на художествената самодейност и библиотечно обслужване, използване на интернет и обучение за работа с компютри. На много места се развиват и дейности за съхраняване на традиционния ромски фолклор. Конкретни примери за положителен резултат се открояват в обобщените данни от информационните карти на читалищата където декларират, че са привлекли в своите дейности представители на етническите общности, в т. ч. и роми- езиковите курсове сред които водещи са чуждите езици са приоритет, следвани от тези по български и майчини езици. Танцовите формации, също заслужават да бъдат отделени, тъй като една част от тях са за ромска музика и танц.

По проект “Глобални библиотеки – България” са обхванати голяма част от библиотеките (предимно читалищни), които са свързани в глобалната мрежа и осигуряват достъп до информация, като голяма част от тях се намират в населени места със смесено етническо население. Някои от тях са оборудвани с нови компютри, ромите търсят и намират информация за работа, за образование и др.

Аврен- Във всички населени места на територията на общината са регистрирани народни читалища. В Културният календар на общината и Програмата за дейността на читалищата всяка година се включват празниците на различните етноси. Осигуряват се средства от бюджета на общината и методическа помощ при организиране на празниците: Василица, Едерлез, Рамазан Байрам и Курбан Байрам. Културните институции на територията на общината се стремят да привличат към дейностите си децата и учениците от етническите групи. В читалищата са сформирани самодейни певчески и танцови състави, като над 80% от участниците са от етнически произход. Трудът на хореографи и корепетитори, се заплаща от бюджета на читалището със съфинансиране от общината. По Оперативна програма „Регионално развитие” по проект „ От 19 до @ 21 век – Традициите са живи...” през 2013 и 2014 год. в община Аврен се провеждат „Фестивал на автентичен Аврен” и фолклорен събор „Аврен пее и танцува”. Тридневния фестивал отразява традиционно културно наследство на общината: тъкане на традиционната женска дреха „Кича“; тъкане на ромски рогозки от камъш; везане на накити; тъкане на ромски рогозки от беленка на царевица; наплитане на сачаци; приготвяне на автентични пити. Еднодневният събор се провежда в две населени места: с. Дъбравино и КК „Камчия“, където участие вземат местните колективите за автентичен и обработен фолклор, фолклор на етносите, групите за стари градски песни, детските певчески и танцови състави от всички читалища в община Аврен, лица и семейства от етничести произход– около 560. Чрез финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ по програмата „Българските библиотеки- място за достъп до информация за всеки” в с.Садово, с. Дъбравино и с. Тръстиково са осигурени 9 компютри, 3 мултифункционални устройства, 3 проектора, като община Аврен осигури помещение за ползването им, извърши необходимите текущите ремонтни дейности, изгради интернет мрежа, както и компютрни бюра и компютърни столове.В изпълнение на чл.18,ал. 3 и ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 17., ал. 2 от Закона за закрила на културното наследство през месец февруари 2013 год. е учреден Обществен съвет по култура към община Аврен, който се състои от две секции: Куртурно наследство и образование; Сценични изкуства и читалища. В част от читалищата е необходимо да се направят ремонти, за дамогат те да изпълняват пълноценно своята роля.

2. На територията на община Аксаково се осъществява проект „Ръка за ръка, с поглед към света”, чиято цел е образователна и социална интеграция на децата от етническите малцинства. От първи октомври 2013 г. започна много-модулното обучение на децата от с. Изворско в Общинския детски комплекс /ОДК/ Аксаково. В рамките на осем месеца два пъти седмично 120 деца от ОУ „Климент Охридски” се обучават в мултикултурна среда от преподавателите на ОДК Аксаково по следните тематични модули: Информационните технологии в помощ при обучението по български език; „Как да пазим нашата природа” – екологичен модул; Занимания по модерни танци; Народен фолклор-традиции и обичаи. Децата от с. Изворско се извеждат от изолираната си среда до Общинския детски комплекс, където се провеждат извънкласните занимания, заедно с децата от Аксаково. Организирани са екскурзии за всички деца включени в обучението тематично свързани с извънкласни форми, преминали в смях и забавление под мотото „Бъдете като нас: Партньори в знанието – приятели в живота”. В края на проекта се организира общински фестивал, където участниците получават възможността да се изяват пред гости, родители и свои връстници от другите училища в общината. Децата представят своите творби и знанията и уменията, които са получили през тези месеци. С фотоизложба е отразено съвместното обучение в мултикултурен екип.3. Община Варна - Община Варна развива целенасочено проектна дейност с културна насоченост, като един от възможните начини за достигне на желани резултати, е включване на неправителствени организации, работещи с уязвими групи. Създаването на условия за равен достъп на ромската общност до обществени културни събития и активното включване на общността в тях става чрез финансиране на творчески проекти „Варна – територия на творчеството”. На територията на най-голямата община – община Варна са реализирани: проект „Писма в бутилки” на сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение Дедал”; проект ”Младите и времето в изкуството” на Сдружение „Феникс 2009”; проект „Без его – съзнателно кино – надграждане на традиционните форми на интерактивно кино” на ЕООД „Бонин Вижън”. И трите проекта са насочени към граждани в неравностойно социално положение, и са реализирани в районите – „Одесос“, „Младост“, район „Аспарухово, където има най много съсредоточие на социално слаби, които не могат да си осигурят достъп до подобни събития извън района, в който живеят. Община Варна работи непрекъснато по създаване на условия за утвърждаване на ромската култура, като част от националната култура. Една от приоритетните теми в плана за интеграция на Община Варна е съхранение на традициите и обичаите на етносите. Народните читалища на територията на общината осъществяват разнообразна културна дейност, а една част от тях, които се намират в близост до ромските квартали създават възможност за участие на ромската общност в културната дейност. Такова читалище е „Христо Ботев” , намиращо се на ул. „Черни връх” 62, където ромски деца участват в езиковата школа по английски език, в школата по „Модерен балет”, а освен това са и читатели на библиотеката. В творческите клубове и състави към читалищата на територията на общината участват над 100 деца, ученици и младежи. Традиционен за община Варна е и Националния фестивал на етносите „България за всички.

4. Община Белослав- В четирите населени места на територията на община Белослав функционират читалища, всяко от които разполага с библиотеки. И през 2011 и 2012г. в гр. Белослав, в местността "Авренската поляна" традиционно се провежда "Събор на етносите". Събитието събира представители на различни култури и етноси от различни краища на България, които представят своите фолклорни музикални, песенни и танцови традиции. През 2012 г. в Народно читалище „Съзнание 1926” – Белослав се проведе фотоконкурс на тема – „Среща на култури”. Целта на организаторите е да се покажат и отличат фотосите, които са запечатали и илюстрират най-добре срещата между различните култури. В годишните програми за читалищна дейност през 2013 г. са включени мероприятия, целящи взаимното опознаване на фолклорните традиции и обичаи на местно ниво, съвместно провеждане на културно-просветни програми и чествания на празниците на ромските малцинства. Във всички културни институции на община Белослав се предоставя възможност за равен достъп на хора със специфични потребности и лица от ромската малцинствена общност да работят и да вземат участие в културния живот на общината. Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата разрушава бариерите и предразсъдъците. Добрите практики са свободният достъп до интернет по програма "Глоб@лни библитеки" и осигуряването на безплатен достъп до интернет е особено важно за хората от уязвимите групи, в т. ч. и ромите.
5. Община Бяла- На територията на Община Бяла работят 4 читалища, от които едно в град Бяла и три в селата Попович, Дюлино и с. Господиново. От 2013 година читалищата в с. Дюлино и с. Господиново функционират със субсидирано финансиране и щатни бройки.Основните им дейности са: Развитие и поддържане на библиотечното дело; Художествена самодейност; Концертна дейност. Към читалищата са изградени художествени състави :Фолклорен танцов състав „Беленче”за деца до 11 г.; Фолклорен танцов състав „Зарезанци”за деца от 12 – 16 г.; Детска фокална група „Хлапетата”за деца до 15 г.; Група за шлагерни песни ” Мелодия ”; Хороигралци „Аспрос” – клуб за народни танци; Група за автентичен фолклор към читалище „В.Левски „ с. Господиново; Група за автентичен фолклор към читалище „Хр.Ботев „ с.Дюлино. Освен своите мероприятия читалищата съвместно с Община Бяла организират и всички останали мероприятия по общинския културен календар, едно от най-значимите е Събор на читалищата, в който вземат участие и самодейци от ромски произход. Община Бяла финансира издаването на Общински вестник, който се отпечатва ежемесечно и се разпространява безплатно на територията на общината.

6. Община Дългопол - На територията на общината има 15 читалища, от които в Дългопол е с най-голям и широк обхват на дейности. Във всяко едно от читалищата има субсидирани поне по две щатни бройки и наети лица, които отговарят за дейността на съответното читалище. Предвид смесената група от етноси и религия в общината, всяко читалище развива и поддържа художествената самодейност, библиотечното дело, концертната самодейност, като освен своите мероприятия те съвместно с кметската администрация на общината организират и всички останали мероприятия включени в общинския културен календар. Към всяко читалище са изградени художествени състави както следва: 1. НЧ ”Н.Й.Вапцаров 1896” - гр.Дългопол - женска фолклорна група; женска група за автентичен фолклор; колектив за художествено слово; коледарска и лазарска група; детски колектив за модерни танци; детска фолклорна група „Камчийче”; колектив за народни танци „РИТМИ”; детски битов оркестър, детско театрално-експериментално студио; детска група за автентичен фолклор „Василица”; 2. НЧ ”Д.И.Недев 1894” – с. Аспарухово - женска фолклорна група; 3. НЧ ”Св.Св. Кирил и Методий 1927”- с. Боряна - женска фолклорна група; 4. НЧ ”Просвета 1954” - с. Величково; 5. НЧ ”Назъм Хикмет 1953” – с. Лопушна; 6. НЧ ”Али Емурлов 1938” – с. Медовец - детска фолклорна група за турски и български песни; 7. НЧ ”Асен Златаров 1909” – с. Партизани; 8. НЧ ”Лиляна Димитрова 1927” - с. Поляците; 9. НЧ ”Светлина 1928” – с. Сава - женска фолклорна група; 10. НЧ ”Светлина 1928” – с.Рояк; 11. НЧ ,,Пробуда 1932” – с.Цонево - женска фолклорна група; 12. НЧ ”Св.Св. Кирил и Методий 1934” – Яворово - женска фолклорна група; 13. НЧ „Христо Ботев 1930” с. Красимир – няма дейност; 14. НЧ „Светлина 1928” с.Камен дял - няма дейност; 15. НЧ ”П.Ив. Недев 1927” с.Комунари - женска фолклорна група.

Всички културно масови мероприятия на територията на цялата община се отбелязват със статии, снимки и коментари в общинския вестник „Гласът на долината”, който се отпечатва ежемесечно и се разпространява безплатно до домовете на всички домакинства но територията на община Дългопол. Вестника се финансира от общинския бюджет.7. Община Девня- всяка година по традиция на 08.04.2014г. празнично се отбелязва Международния ден на ромите. На площада в кв. „Река Девня”, където е съсредоточено голяма част от ромското население звучат ромски ритми, играят се традиционните ромски танци. Общината осигури награди за най-добре танцуващите гости под звуците на ромски оркестър, а за най-малките - лакомства. В СОУ „Васил Левски”се провеждат занятия по СИП - Фолклор на етносите. Учреден е родителски клуб, които подпомагат дейността на СИП. В Народно читалище „Отец Пайсий” – кв. „Река Девня”, се провеждат редица мероприятия, насочени основно към децата от квартала, главно от малцинствата. В НЧ „Просвета” благодарение на програма „Глоб@лни библиотеки” – България функционира и информационен център “Медиатека”.

8. Община Ветрино община Ветрино демонстрира устойчива политика на активно включване на жителите от ромски произход в общинските културни мероприятия, тържества за отбелязването на Международния ден на ромите в годишния културен календар; изяви във фестивали, конкурси, индивидуални участници от ромски произход; публикации в общинския вестник свързвани с отразяването на честванията на ромските празници - Банго Васил и Международния ден на ромите в селата Невша и Доброплодно. Читалищата са хранилище на човешкото знание и културни постижения, място на етичен диалог между поколенията и етническите групи, населяващи общината ни и двигател на гражданска инициатива за ново качество на живот. В община Ветрино има 8 читалища: НЧ „Просвета-1905” с. Ветрино, НЧ „Светлина-1904” с. Белоградец, НЧ „Поука-1919” с. Доброплодно, НЧ „Народна просвета-1904” с. Млада гвардия, НЧ „Христо Смирненски-1912” с. Момчилово, НЧ „Нива-1901” с. Невша, НЧ „Христо Ботев-1905” с. Н.Рилски и НЧ ”Просвета-1925” с. Ягнило. Чрез тях се реализира част от културния и духовен живот в населените места. Богатството на българските традиции и фолклор десетилетия наред са съхранявани и пресъздавани от фолклорни групи и групи за автентичен фолклор към читалищата в общината. Всичките те издирват, съхраняват и пресъздават традициите свързани с народния обреден календар, песенното и танцово фолклорно богатство на различните етноси в своите села.

9. Община Вълчи дол: Културната и духовна дейност в община Вълчи дол е съсредоточена в 17 действащи читалища, както и в училища и в детските градини. Като традиционно самоуправляващи се български културно просветни и образователни центрове читалищата обединяват творците и развиват любителското художествено творчество. Към тях има 43 самодейни колективи, обединили 450 самодейци. Това са танцови състави, певчески фолклорни групи, групи за автентичен фолклор и стари градски песни и др. Читалищата организират празниците на населените си места, участват в отбелязването на всички празници от Културният календар на общината. Ежегодно се ангажират с организацията по провеждането на общински фолклорен празник, на който се изявяват всички самодейни колективи, включително и ромски. Най – голяма изява получават ромските таланти на 8 април - Международен ден на ромите, когато се прави общински преглед на ромските самодейни групи. Най-активни в дейностите в областта на културата и в изградените художествени състави са деца и ученици- роми. Ромските деца участват активно в културния живот на общината и обичат да се изявяват. Всички събития се отразяват на интернет – страницата на Община Вълчи дол и общинският вестник „ЕКИП 2000“, а тези, с по-голяма значимост и в регионални медии. Като добра практика може да се посочи изпълнение на проект „Празнична етнопалитра в училище” по ОП „Развитие на човешките ресурси”- обща стойност на проекта - 292 696,61 лв., като общата цел на проекта: Предвидените дейности включват създаване на клубове по интереси за развиване уменията на децата от етническите малцинства, които са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност. Включени в проекта са институции в населените места с преобладаващо ромско население - ОУ „В. Левски” с. Михалич, ОУ „Св. Ив. Рилски” с. Червенци, ОУ „Кл. Охридски” с. Ст. Караджа и ОДЗ „Здравец” гр. Вълчи дол. В плана за следващия програмен период 2015-2020 ще залегнат следните напражления: Разработване и реализиране на програми и проекти за културна и социална интеграция на ромите на общинско ниво. Разкриване на нови и укрепване на съществуващите ромски художествено- творчески групи и състави, курсове и школи.

10. Община Долни чифлик: Основни средища на културната дейност са 16-те читалища на територията на общината. Общинската програма за интеграция на ромите акцентира върху няколко приоритета: Равнопоставеност на всички български граждани, независимо от пол, възраст и религия. Този приоритет е регламентиран в основния закон за развитие и дейност на народните читалища. В дейността на читалищата от община Долни чифлик участват много деца, младежи и възрастни, включително от ромски и друг етнически произход. Там те създават социални контакти със своите връстници, което води до формиране на условия и създаване на стабилна социална среда, независимо от етническата принадлежност. В последните години се засили ролята на читалищата като културно-информационни центрове. По програма „Глобални библиотеки” в по-големите населени места предимно със смесено население, като Долни чифлик, Старо Oряхово, Пчелник, Горен чифлик и Гроздьово се изградиха компютърни центрове. Най-активни в ползването им са деца и младежи от етнически произход. В организираните летни читални към библиотеките в Пчелник, Гроздьово, Венелин, Старо Oряховo, както и в клубовете „Приятели на книгата”, ателиета „Майсторани”, „Приказни герои”, участниците са в по-голямата си част от различен етнос. В организираните ежеседмични прожекции на детски филми в читалището в с. Пчелник присъстват не само деца, но и техните родители. По основен приоритет Запазване и популяризиране на фолклора на различните етноси в дейността на читалищата от общината се отличава НЧ „Баръш-2004 г.” с художествените си състави детска група за турски народни танци „Карадениз”, младежка група за модерни танци „Стрийт денс”, група за ориенталски танци „Хабиби”, ВИГ „Мики Маус”; НЧ „Искра -1942 г.” с. Булаир с детска група за турски народни песни и танци; НЧ „Просвета – 1905 г.” с. Венелин с детска фолклорна група. През 2014 година съставите на НЧ „Баръш - 2004 г.” участват и в Националния фестивал на етносите „България на всички” в гр. Варна. На прегледа на любителското художествено творчество през 2014 г. изяви получиха 36 самодейни художествени състава и над 400 участника, като повече от половината са от различна етническа група. Към читалищата в общината действат 11 танцови колектива, 8 хорови, 7 за забавни песни и 18 за автентичен фолклор, като една значителна част са за етническа музика и танц.Всички активно участват в културния живот на общината. Утвърдени празници са Коледа, Нова година, Бабинден, Петльовден и Хъдрелез. Мултикултурен диалог и общуване от най-ранна възраст, оценяване на богатството на етносите, като основа на позитивна нагласа и взаимодействие, можем да отбележим използването на етнографската сбирка към НЧ „Изгрев – 1919 г.” за получаване на краеведски знания. При организираните посещения децата се запознават с историята на родния край, бита и обичаите на предшествениците ни. Всички деца, младежи и възрастни участват активно в културния живот на общината и обичат да се изявяват. Приоритетна задача на община Долни чифлик е подкрепата и стимулирането на тези колективи, за постигане на по-високи резултати, повече изяви и участия в различни форми. Създаване и подкрепа на нови самодейни групи и ансамбли, представящи различния фолклор и включването им в културния календар на общината.

11. Община Провадия На територията на Община Провадия функционират 23 народни читалища, Исторически музей и Художествена галерия. Всяка от тези културни институции се стреми да привлича и да осъществява дейност с представители на различните етнически общности, живеещи на територията на общината. Активната работа е насочена най-вече към децата, с оглед безпроблемното им приобщаване, общуване и комуникация на български език. Основната работа по интегрирането на населението от различните общности в сферата на културата в Община Провадия се осъществява от народните читалища. Основните дейности на читалищата са библиотечното дело, поддържането на разнообразни фолклорни състави и етнографски музейни сбирки, образователна, информационна и социална дейност, в услуга на населението от общината. Общият библиотечен фонд възлиза на над 189 000 библиотечни единици. В програма Глобални библиотеки са включени читалищните библиотеки в НЧ”Ал.Константинов 1884” Провадия, в селата Манастир и Градинарово. Всички читалища в община Провадия, с изключение на четири, притежават компютри и мултифункционални устройства, интернет достъп и осъществяват различни административни услуги на населението.В 16 от читалищата работят постоянни фолклорни колективи, певчески и танцови, представящи местните традиции на различните културни форуми на общинско, областно и национално ниво. Функционират различни школи, кръжоци и клубове, както за възрастни потребители, така и за деца и младежи. Етнографски музейни сбирки се поддържат от повечето читалища в общината, като най-пълни и най-богати са тези в читалищата в Манастир и Добрина.

В състава на читалищните настоятелства в Община Провадия влизат представители на различните етноси, като участват активно във всички читалищни дейности. В някои от съставните села като Златина, Житница, Градинарово, Блъсково състава на самодейните колективи е изграден от над 90% от представители на ромската общност. В читалище „Истикбал-1900“ е създадена певческа група за турски фолклор, която се представя успешно на различни регионални изяви. Всяка година на 8 април в читалищата в Блъсково и Градинарово, както и в гр.Провадия традиционно се празнува Международният ден на ромите. Етническите празници и обичаи се организират в почти всяко населено място с активното съдействие и организация на читалищните секретари.

Необходимостта от построяването на „Ромски дом на културата“ в гр.Провадия е осъзната както от общинската администрация, така и от Общинския съвет. Изграждането му ще доведе до практикуването на традиционни за ромите обичаи в подходяща среда, ще подпомогне тяхното съхраняване в автентичния им вид и не на последно място ще предотврати създаването на етническо напрежение между етносите по време на провеждането на ромските сватби.

12. Община Суворово- Културната дейност на територията на общината се осъществява основно от 8 читалища, както следва: Народно читалище – „Пробуда – 1896” гр.Суворово; Народно читалище – „Зора - 1912” – с.Чернево;- Народно читалище – „Искра - 1905” – с.Николаевка; Народно читалище – „Наука – 1927”– с.Левски; Народно читалище – „Светлина – 1924” – с.Калиманци; Народно читалище – „Нова светлина – 1928“ – с.Дръндар; Народно читалище - „Христо Ботев- 2012 „- с. Баново; Народно читалище- „ Светлина- 1927 “- с. Изгрев. Всички те развиват културната си дейност чрез различни школи по изкуства и езикова подготовка, музикални, хорови, фолклорни, танцови, театрални състави, ръководени от професионалисти, имащи участия в общината, областта и на национално ниво. Мероприятия с младежите, учениците и децата– конкурси за есе, стихотворение, рисунка, състезания, викторини, изложби, базари и др. посветени на различни актуални теми.

Неправителствените организации ФА “Слънце” и Сдружение фолклорна група “Козлуджанци” работят съвместно с читалищните институции.

Издаването на Общински вестник „Вести Суворово” се превърна в източник на информация за културната и просветна дейност в общината.

За постигането на ефективна работа и устойчивост на резултатите всички усилия и действия на публичните институции, политиките за ефективно сътрудничество за решаване на ромските проблеми както на местно, така и на регионално, е необходимо да бъдат консултирани с представители на ромската общност (в лицето на ромски неправителствени организации (НПО) и представители на общността

Необходими са повече целеви програми и мерки, които да активират неактивните лица на пазара на труда и да ограничат сегрегацията на ромите. Необходимо е адаптиране на провежданите курсове за ограмотяване, както и въвеждане на квалификационни курсове, като резултат и активиране на гражданския сектор в реализацията на дейности по включването на ромите на пазара на труда.Препоръчителни са мерките за модернизиране на публичните служби по заетостта, с цел идентифициране на човешки ресурс с подходящ профил в отговор на търсенето на местния трудовия пазар.

С оглед осигуряване на равноправен достъп до здравеопазване и здравна грижа следва да се проведе цялостна реформа, основно в болничната помощ. Необходимостта от редуциране броя на здравнонеосигурените лица е от съществено значение за бъдещето на здравната система и за подобряване на здравния статус на българското население. Очевидна е нуждата от ромски здравни медиатори, които осъществяват връзката между ромската общност и здравните институции, от една страна, и от друга, поддържат и информират своевременно общността за динамичните промени в здравната система, предмет на дългогодишна реформа в сферата на здравеопазването в България. България е една от страните в ЕС, в която жилищните условия за ромите се влошават. Финансовите ресурси, отделени до този момент за разрешаването на този проблем са почти незначителни в сравнение с потребността от подобряване на жилищните условия на ромите в страната. На база на социологическите данни и анализа на съществуващото законодателство и набора от стратегически и оперативни документи е необходимо разработването на иновативни инициативи, основаващи се наинтегрирания подход, целящи осигуряването на пълноценен живот на ромските домакинства в обособените квартали в страната. И накрая, но не на последно място по важност е въпроса за активното участие на централните, регионални и местни власти в процеса на приобщаване на ромите в България.
На 31 март 2013 година приключи изпълнението на проект „Roma Sours - Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа“, финансиран от Европейската комисия по програма „Основни права и правосъдие 2007-2013г. “,. с водещ партньор Градски съвет Лийдс, Великобритания, в който Областна администрация Варна участва и като партньор изпълни всички дейности, предвидени по плана. Подготвен е Доклад за проблемите на ромите и състоянието на ситуацията в страната, който е включен в Междинния изследователски доклад на Университета Салфорд – партньор по проекта; организирани са семинари по въпросите на интеграцията; проведени са обучения за медицински работници от училища и детски градини, обучения за ученици и учители от училища с преобладаващ ромски състав и др. Публикувани са материали на официалната интернет страница на проекта и електронна платформа за обучение; изработени са и са разпространени информационни материали, адаптирани видео и аудио материали на български и английски език. Официалната интернет страница има версия и на български език: www.romasource.eu Цялостно представяне на проекта – цели, дейности и резултати са публикувани на 4 страници в притурка на национален вестник „Литература и Общество“, тираж 1000 бр. Издаден е Наръчник с добри практики от Великобритания, Гърция, България и Италия, който описва успешни начини за преодоляване на изолацията и сегрегацията на ромите в области като: здравеопазване, трудова заетост, образование и човешки права. В проекта са включени експерти от ромски и други граждански организации, представителите на неправителствения сектор и външни експерти, които подготвиха свои доклади в основните направления на стратегията - образование, здравеопазване, заетости социално включване, жилищна политика, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. По този начин с участието на всички експерти бе изработена и приета Стратегия на област Варна за интеграция на ромите, за периода 2012 – 2020 година. На основата на изработената стратегия, общините на територията на област Варна изработиха свои планове за действие за изпълнение на стратегията, които са съобразени със спецификата на дейността и визията на всяка една община. По отношение на мерките и дейностите заложени в Плана за действие към Областната стратегия за интеграция на ромите, проектът е илюстрация на това, че интеграционните политики се реализират наистина. В рамките на проекта са изследвани ефективността на съществуващите политики и практики в борбата с антиромското отношение, бяха проучени как съществуващите политики и процедурни рамки работят в практиката на терен и какво влияние оказват те на ромите. В следствие на направената добра оценка и партньорство, Областна администрация Варна продължи участието си в проект „Roma Matrix, общи действия, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията”, с цел да се постигне устойчивост и бъдат надградени постигнатите до момента резултати. Всичко това показва, че сме оценени достойно, постигнатите резултати са много добри и следва да бъдат надградени. Една от дейностите изпълнена по проект Roma Sours, получила изключително висока оценка и признание от партньорите е създаването на мрежа от работни групи на местно и регионално ниво за изготвяне на анализи и политики в стратегически документи. Тази мрежа беше интегрирана в процеса на разработване на основния стратегически документ - Стратегия на област Варна за интегриране на ромите 2012-2020г., по този начин се осигури и допълнителна мотивация за представителите на неправителствения сектор и външни експерти от ромската общност в област Варна. Голяма част от тях са включени и в звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия. Кръгът на включване на заинтересовани страни остава отворен за привличане на нови участници на всеки един последващ етап, по този начин за пръв път се прилага нов модел на мониторинг, за изпълнението на стратегията. В настоящия момент Областна администрация Варна продължава участието си като партньор по проекта „Roma Matrix общи действия, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията”, финансиран директно от Европейската комисия по програма „Основни права и гражданство”, в подкрепа на изпълнението на заложените цели в Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г., приета с решение на висшия орган на държавна власт - Народното събрание. Водещ партньор по проекта e Миграция Йоркшир, Градски съвет Лийдс, Великобритания.През месец ноември 2014г., съгласно работния план на Областна администрация Варна стартира изпълнението на дейност 4. Създаване на мрежа от експерти в област Варна в рамките на работен пакет 2 по проекта. За изготвяне на Мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на Областната стратегия на област Варна за интегриране на ромите за периода 2012-2014 г., и изготвянето на работен документ „Ефективно сътрудничество за решаване на ромските проблеми“ експерти на местно и регионално ниво, представителите на териториалните звена на централната и изпълнителната власт, представители и експерти на ромски, обществени и неправителствени организации работещи в областта на интеграционните въпроси, представители и отговорници за интеграцията в общините и създадените общински съвети за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на територията на всяка една от 12-те общини на територията на област Варна, са включени в мрежата от експерти в рамките на дейност 4, работен пакет 2: Изготвената информация от експертите на местно и регионално ниво, включени в мрежата е предоставена на двама експерти, представители на малцинствата, които подготвиха обобщен работен документ „Ефективното сътрудничество за решаване на ромските проблеми“. Със заповед на областния управител на Варна е назначен Областен оперативен екип за планиране в областта на интеграцията на ромската общност с определени задачи, които са свързани с организирането на цялостния процес за осъществяване и изработване на общинските годишни планове за действие за следващия програмен период 2015-2017 г., във връзка с приетата Областна стратегия за интеграция на ромите на територията на Варненска област; да координира изготвянето на Общинските планове за действие, въз основа на утвърдената Областна стратегия, като се задължават кметовете на всяка община да организират разработването на всеки един общински план за действие, който се приема от Общинския съвет, след съгласуване с Областния и Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Целият процес на областно планиране, включително методическите указания, се координират от Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия, което се обособи със Заповед на областния управител на Варна и Централно координационно звено (ЦКЗ)- Секретариатът на НССЕИВ. За координатор по извършване на цялостната дейност свързана с процеса на областното планиране е определен секретарят на ОССЕИВ, който изготви и контролира план график за срещите на мрежата от експерти по основните приоритети на стратегията в област Варна. Всеки експерт, включен в назначената мрежа събра необходимата предварителна информация за извършените дейности по основните направления, според предварителните насоки за областно планиране, обобщи информацията, получена от основния и разширен състав на назначения със Заповед на областния управител- Областен оперативен екип, като всеки експерт взе участие в подготовката и изготвянето на доклади в повече от едно приоритетно направление. Не беше пренебрегната работата на нито една от действащите структури – административна или гражданска.

ОБЛАСТ ВИДИНСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница