Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница9/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   69

Проект „Равен шанс: достъп до средно образование” реализира се от Сдружение „Организация Дром” в продължение на 1 година, считано от месец септември 2014 г. Програмата осигурява транспортни карти, учебници и помагала, материали за професионално обучение на учениците от VIII-XII клас и при необходимост осигуряване на наем за общежитие или квартира.


Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

 • Проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин 2014-2015“ реализира се от Сдружение „Организация Дром” в продължение на 1 година, считано от месец септември 2014 г.


Основни задачи: осигуряване на достъп до качествено образование на ромските деца; включване на ромските родители  в училищния живот на децата; повишаване вниманието върху интегрираното и качествено обучение на ромските деца; организиране и провеждане на допълнителни групи за подготовка на учениците за успешно представяне на държавните зрелостни изпити. В допълнение към тези групи ще бъдат сформирани и групи за ограмотяване за учениците от начален курс на обучение.

Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.


4. По Дейност: Развитие на целодневна организация на обучението и други форми за превенция на училищната неуспеваемост и отпадането от училище

 • Проект „Интерфейс”, изпълняван от Сдружение СМЦ – Видин.

Проектът е приключил през месец септември, изпълняван е в продължение на 1 година, считано от 17.09.2013 год.

Целева група - деца, необхванати деца от ромски произход в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6 годишни) – 60 деца, родителите на децата – 60 и 20 педагогически специалисти от детски градини.

Партньори ЦДГ №8 „Звънче” и ОДЗ № 16 „Русалка”.

Основни дейности:

- изграден Съвет по сътрудничество с представители от Община Видин, РИО – Видин, ромски НПО, медии.

- осъществени цикъл от обучения на педагози от детските градини

- сформирано мобилно училище за родители

- осъществена общообразователна подготовка на ромските деца чрез дидактични игри, овладяване на езика, граматични форми, занимателни игри.

- интеграционни дейности – изградени ателиета по интереси.

- проведена кръгла маса

- издадена брошура и разпространени информационни материали.

Средства: Обща стойност на проекта 68 737 лв.

Източник: ОП „РЧР“, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, финансова схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“
5. По Дейност: Осигуряване на безплатни учебни помагала и учебници за учениците от І до VІІ клас на всички училища в община Видин


 • Увеличена училищната посещаемост при учениците І-VІІ клас и на децата 5-6 годишни от задължителна предучилищна възраст.

Отговорни институции: МОН

Източник: Държавен бюджет

6. По Дейност: Предоставяне на социално-образователни услуги за отпаднали и отпадащи от училище, работа с родителите.

 • функциониране на Център за работа с деца на улицата, разположен в кв. „Нов път”, доставчик на услугата – Сдружение СМЦ. Брой преминали деца през Центъра за работа с деца на улицата за 2012г. – 20; за 2013г. – 25. Ограничен брой на отпадналите ученици, общо 45 деца са получили социални и образователни услуги.

Източник: Делегиран държавен бюджет
7. По Дейност: Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин Направление: „Достъп до образование”.

В проекта са включени 130 учители, които работят с учениците от целевите групи

Източник на средства: ОП РЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «ИНТЕГРА»; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01 Направление «Достъп до образование»


ОБЩИНА ГРАМАДА

1. Втора година се изпълнява проект „ Включващо обучение” по схема BG 051PO001-4.1.07 по ОПРЧР, дейност: Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст. Важен елемент от проекта е да се привлекат родителите, като партньори за образователната интеграция на децата, като и да се стимулира участието на семейството в живота на детската градина.

2. Трета година се работи допълнително по образователно направление „Български език“ с деца от Подготвителна група по проект „С грижа за всеки ученик“.

2. Общински съвет – Грамада прие решение за отпускане на стипендии за деца и студенти от общинския бюджет като са отпуснати общо за 2014 г. - 5 750 лв.

3. Значително е подобрена материалната база в СОУ „Христо Ботев“ – частично е сменена дограма на стойност 8 795 лв. Извършена е оптимизация на отоплителната система, чрез подмяна на отоплителни тела и ремонт на нафтово стопанство на стойност 4 205 лв., с което са се подобрили енергийните показатели на сградата.

4. По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е сменено оборудване на учебните стаи, подови настилки и спортни пособия. Продължителността на проекта е 35 месеца, като размера на финансирането е 2 513 лв.

5. Сдружение от частни лица „За любов и мир“ предостави безвъзмездна помощ от дрехи, играчки, учебни помагала.

6. Осигурен е транспорт на всички деца до ОДЗ и СОУ - Грамада от населеното място и близките села, както и закуска и обяд за децата с целодневна форма на обучение.
ОБЩИНА ДИМОВО

1. По Дейност „Разработване и въвеждане на програма за овладяване на българския език”.

 • В детската градина в с. Арчар, работи възпитател, който е от кв. Бабуя, където ромското население е най-многобройно. Той помага за по-лесната адаптация и интеграция на децата и усвояването на български език.


2. По Дейност Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата”

 • Представени са традиционни празници от родния край. Цел - социализиране на децата от етносните групи. Работено е с децата от начален курс.

 • Проведени са четири обучения с децата от 8-12 клас на тема „Прегръдката не убива, дискриминацията -ДА!”


3. По ДейностПревенция на отпадане от училище на ромските ученици”

 • След началото на 2014-2015 учебна година беше извършена проверка относно обхващането на всички деца подлежащи на задължително обучение. В резултат на проверката беше установено, че на територията на община Димово няма необхванати деца.

 • След подаден сигнал от директора на ОДЗ „Кокиче“ с. Арчар за деца, които системно не посещават детската градина бяха изпратени уведомителни писма на родителите.

4. По ДейностПовишаване на ангажимента на родителите и засилване на сътрудничеството” • Проведени са обучения и беседи в СОУ „Христо Ботев“ с. Арчар от обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с ученици и техните родители. Участвали 23 родители. Изготвен е Семеен план при бедствия.ОБЩИНА КУЛА

1. Няма необхванати подлежащи ромски деца в СОУ „Васил Левски“ и ОДЗ „Звънче“ - гр. Кула.

2. Съгласно решение на Общински съвет – Кула, всички новородени деца от община Кула получават сумата 100 лева, а всички първокласници от общината – еднократна помощ в размер на 150 лева. Заедно с помощите за първокласници, осигурявани чрез Дирекция „Социално подпомагане“, това е значително облекчение за бедните родители. Тази практика, чиято цел е стимулиране на родителите и задържане на младите хора и семейства в община Кула, ще продължи и занапред.

3. СОУ „Васил Левски“ – гр. Кула работи по проект на Сдружение „Организация ДРОМ“ за допълващо обучение на деца от ромския етнос и други ученици, които имат пропуски в учебния материал по основните общообразователни предмети и по проект „Включващо обучение“ по ОП „РЧР“, насочено към ученици със специални образователни потребности /СОП/, между които има много ромски деца.

4. Училището осигурява безплатна закуска за всички социално слаби ученици от 5 до 12 клас, извън осигурените средства по програмата на МОН, и топъл обяд за всички пътуващи от селата ученици, както и комплекти учебници и учебни помагала на деца от материално затруднени семейства, между които и роми. Тази практика продължава от години, като се търсят и нови възможности за интеграция и по-достоен живот на децата от малцинствата.

5. През учебната 2013-214 година СОУ „Васил Левски” работи по проект на програма „Нов шанс за успех” за ограмотяване на възрастни, в следствие на което 10 лица, предимно от ромски произход, получиха удостоверение за успешно завършен начален етап на средно образование.ОБЩИНА НОВО СЕЛО

1. Осигуряване на безплатен транспорт до училище;

2. Предоставяне на безплатна храна и безплатни учебници (за деца от начален етап на обучение);

3. Целодневна форма на обучение (за деца от начален етап на обучение);

4. Сформиран шах клуб в училището и включване на децата в уязвимо положение;

5. Работа с деца със специални образователни потребности в ресурсен център.

Въздействие на мерките – 100 % обхванатост на децата, недопускане на неизвинени отсъствия.

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

1. В общинска администрация се изготвя списък и се поддържа актуалността му за всяка учебна година. В него се отразява поименно преместените и отпаднали ученици, а също така и новозаписаните по време на учебната година ученици в съответните училища. В списъка са вписани и подлежащите 5-6 годишни деца на задължителната предучилищна подготовка. Следи се дали са обхванати всички деца и дали редовно посещават подготвителните групи.

2. Въвеждането на целодневна организация на учебния процес в момента до 4 клас дава резултат и води до намаляване на броя на отпадащите ученици.

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1. Включване на учениците от ромски произход в целодневната организация на учебния процес:

В ОУ „Акад. М. Димитров” – с. Чупрене 47 ученика от І до VІІІ клас са включени в целодневна организация на учебния процес. Обучението е по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОПРЧР. Учениците имат подсигурен обяд.

В ОУ „Хр. Ботев“ – с. Горни Лом 40 ученика от І до V клас са включени в целодневна организация на учебния процес. Те са разпределени в 2 групи па 20 ученика. Обучението е по Националната програма “Училището – територия на учениците” 2013 г., модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Учениците имат подсигурен обяд.

2. С решение на Общински съвет – Чупрене от 2011 г. таксите в детските градини в общината бяха намалени на 2 лв. на месец на дете. Целта е да бъдат обхванати всички деца в предучилищно образование. През 2014 г. броят на обхванатите деца в детските градини е 57, като по-голяма част от тях са от ромски произход.

3. Двете училища в общината провеждат самостоятелна форма на обучение на лица, които имат навършени 16 г., но нямат завършено основно образование. Броят на обучените е 16 лица, всички от ромски произход.

4. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищните настоятелства. Броят на родителите от ромски произход, участващи в училищните настоятелства на двете училища е 7.

5. В училището в с. Горни Лом се реализира Проект „УСПЕХ“ с обхват 30 ученика.

7. Провеждане на консултации с преподавателите по различни предмети.

8. В ЦДГ „Христо Ботев” с. Горни Лом е започнал проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено общество”. Сдружение „Организация Дром“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“,  ще осъществява проекта за област Видин, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ в сътрудничество със Световната банка.

В проекта са включени деца на възраст 3 - 5 години, които са в неравностойно положение. Ще се работи с родителите и учителите, а детското заведение ще бъде подпомогнато с техническо оборудване. Продължителността на проекта е десет месеца. Проектът цели подобряване на обхвата и посещаемостта в детски градини на деца от уязвими общности. По проекта се покриват такси за детска градина, осигурява се допълнително стимулиране въз основа на редовно посещение на детската градина и се предвижда подобрен достъп до информация за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 5-годишна възраст.
..................

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕСподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница