Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница1/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НСРБИР ПО ОБЛАСТИ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Предоставената информация включва работата на териториалните звена на изпълнителната власт и общините на територията на Област Благоевград по отношение на изпълнението Областната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г. за 2014 г. и общинските планове за действие в областта.

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ работи в тясно сътрудничество с общините. В Благоевград са назначени един Главен специалист „Етнически и интеграционни въпроси“, двама здравни медиатори и двама образователни посредници. Те консултират и подкрепят деца и семейства в риск по въпроси свързани с образователни потребности, риск от отпадане от училище и проблеми от здравен характер. Подпомагат лица и деца със специални потребности. Насочват нуждаещите се към ползване на социални услуги и информират ромската общност по всички въпроси, свързани с действащото законодателство.

През 2014 г. в общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча стартира заетост по Програми – НПОСПОЗ и ОПРЧР, Проект „Подкрепа за заетост – Общини“ и Проект „Шанс за работа“, като част от лицата, включени в програмите са от ромски произход. Стартира Проект „Здравен медиатор“, който е насочен към ромската общност, като са включени и безработни лица от нея. По Проект „И аз имам семейство“ за четири деца е предприета мярка – настаняване в приемно семейство.

В Дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев, за периода, са постъпили три сигнала, уведомяващи за случаи на малолетни и непълнолетни бременни и родилки от ромски произход, за които са предприети мерки по ЗЗД. В същата Дирекция са постъпили и 6 (шест) сигнала за деца от ромски произход, застрашени (риск) от отпадане от училище. След проведени консултации с децата и родителите не се е наложило отваряне на работа по случай и учениците посещават редовно училище.

От тук и огромната отговорност на Регионален инспекторат по образованието за създаването на толерантна и мултиетническа среда в българското училище.

РИО – Благоевград организира и провежда индивидуални работни срещи с директори на училища с висок процент на ученици от ромски произход, за решаване на конкретни проблеми. Инспекторатът реализира проверки и проследява реализирането и прилагането на различни форми и програми за създаване на толерантна мултиетническа среда в училище. В проверените училища е създадена действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия персонал, като можем да отбележим, че голяма част от учителите са преминали курсове за подготовка за работа в мултикултурна и мултиетническа среда и обучение по „андрагогика“. Темата за проблемите, свързани с обучението на ученици билингви, присъства в плановете на методическите обединения.

Разчита се и на ефективно работещо училищно настоятелство.

За осъществяване на по-строг контрол, по отношение на отсъствията без причина и включване в проекти, насочени към училищни и извънучилищни дейности с цел обхващане на по-голям брой ученици училищата участват активно в Национална програма „На училище без отсъствия“. Използват се и възможностите на Националната програма „С грижа за всеки ученик“, Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“, който има за цел да осигури равен старт на за всяко дете при започване на училище. Този период е особено значим за децата, чийто майчин език е различен от българския. Практическото овладяване на българския език от тези деца допринася за бъдещата им мотивация за училищно обучение. Възможности за осигуряване на диференцирана грижа за учениците от началната училищна възраст, насочена към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане дава Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“. Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ цели да повиши нивото на постиженията по общообразователна подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен. Чрез реализиране на дейности от националните програми се осигуряват допълнителни възможности за индивидуален подход и работа в малки групи, в съответствие с потребностите на учениците и спецификата на дадения учебен предмет.

Продължава реализацията на мероприятия, свързани с активното ангажиране на децата в редица училищни тържества, конкурси, състезания и извънкласни форми. Осъществяват се ритмични срещи и разговори с родители, за да се изтъкнат предимствата от обучението при равни условия и активното участие в училищния живот, включително с посредничеството на социални медиатори (също и от ромски произход), за излизане от съществуващата социална среда и продължаване на образованието.

РИО – Благоевград продължи реализацията на дейностите от третия етап на Проект „Нов шанс за успех“, който връща възрастните в училище, за да получат след това нов шанс за приобщаване на пазара на труда. За успешна реализация на дейностите по проекта работиха две училища на територията на областта:  • СОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Петрич – две групи с 31 обучаеми, ключови компетентности в VІ клас и една група с 15 обучаеми, ключови компетентности VІІ клас.

  • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Крупник, Община Симитли – една група от 12 обучаеми, ограмотяване (І-ІV клас), една група от 15 обучаеми, ключови компетентности в V клас и две групи от 27 обучаеми, ключови компетентности VІ клас.

По-голяма част от обучаемите (87) успешно завършиха курсовете на обучения от втора фаза и получиха удостоверения.

Общият брой на лицата, които успешно завършиха обученията по проекта през трите фази на реализиране на дейностите е 426, като след като получиха удостоверения за успешно завършен курс, могат да бъдат записани в V клас и да продължат обучението си в прогимназиалния етап на училищното образование, както и да бъдат записани в VІ, VІІ или VІІІ клас и да продължат обучението си в прогимназиалния етап на училищното образование при условията и реда на Закона за народната просвета.

В рамките на реализиране на Проект „Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца“ по ОПРЧР „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ бяха назначени 17 помощник-учители (продължителност 1 година) в Община Благоевград, чийто дейности са насочени за подпомагане на интеграцията на ромските ученици.

На територията на Област Благоевград продължава реализацията на още два проекта, свързани с интеграцията на ромските ученици:  • СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – гр. Благоевград – Проект „Учим и се забавляваме заедно“, съвместно с Община Благоевград, по конкурсна процедура 33.11-2012, към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

  • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Гърмен – схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, Проект „Училище за традиции, знания и единство“, който включва 80 ученика от училището, разпределени в 8 клуба по интереси.

Огромно влияние и труд полагат служителите на Регионална здравна инспекция – Благоевград, които провеждат беседи, лекции, разговори, прожекции на филми и разяснителни кампании на територията на Област Благоевград.

В ромските махали на градовете Благоевград и Сандански са проведени по 1 бр. беседа и 1 бр. прожекции с по 53 лица (общо 106) подрастващи и техни родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие тя за майката и бебето, както и от усложнения и аномалии от родствените бракове.

В ІХ ОУ „П. Яворов“ – Благоевград е проведена беседа и прожекция на ученици от 5 до 8 клас и младежи отпаднали от училище на тема „Приятелство и общуване“, в които е представена в достъпна форма спецификата на пубертетния период и полово предавани болести (общо 109 лица).

Проведени са по една беседа прожекция на филм в градовете Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Благоевград и Разлог с общ брой присъстващи 120 млади майки, на които е разяснено значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар. На територията на тези общини са проведени две обучения на здравни и образователни медиатори, по повод разяснителна кампания за пропуснати имунизации и е проведена кампания за разясняване на необходимостта от ваксиниране на населението, като кампанията е обхванала 2400 лица.

Имунизирани са 247 деца, след провеждане на кампания за имунизиране на деца с непълен имунизационен статус в ромските махали на Област Благоевград.

В ромската махала на гр. Петрич е проведена информационно скринингова кампания за изследване на ХИВ/СПИН.

Периодично се провеждат беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, хипертония и за предимствата на здравословния начин на живот (обхваща 234 лица от 12 до 30 години).

Във всички общини на територията на областта се работи за подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, уреждане на въпросите със собствеността на терените и незаконното строителство. До 31.12.2014 г. са сключени договори за продажба на имоти (29 броя) на граждани от кв. „Кремиковци“, с. Гърмен, Община Гърмен (ромска общност).

Работи се върху повишаване на конкурентоспособността на уязвимите групи, чрез обучителни курсове за безработни лица и осигуряване на заетост на търсещите работа.

Дейностите по Декадата на ромското включване за 2014 година се реализират съгласно утвърдения план от Агенцията по заетостта, със заложени количествени стойности по отделните инициативи, съобразно индикаторите в Националния план за действие по заетостта. Финансовото обезпечаване на включените в плана показатели са в рамките на предвидените средства за реализиране на програми и мерки за заетост и обучение.

На основание предвидените дейности за повишаване на конкурентоспособността, осигуряване на заетост, насърчаване на предприемачеството и други инициативи, насочени към регистрираните безработни от ромски произход, заложени в плана по Декадата на ромското включване, са определени съответните стойности на показателите в плановете на Дирекции “Бюро по труда” от Благоевградска област за изпълнение.

Изпълнението на показателите е продиктувано от необходимостта и желанието за подпомагане на социалната интеграция на ромската общност в обществото, чрез разрешаване на проблемите, свързани с високата безработица сред общността. Част от тези мерки са насочени към подобряване конкурентостта на трудовия пазар на безработните роми и създаване на условия за увеличаване на заетостта им.

От общо регистрираните безработни лица през 2014 година на територията на област Благоевград, 1.6% от лицата при регистрацията им са се самоопределили като роми, като са попълнили декларация за етническа принадлежност.

През периода м. януари – м. декември 2014 година в инициатива “Повишаване конкурентоспособността на ромите на пазара на труда” са включени 1215 лица от регистрираните в Дирекции “Бюро по труда” роми от Благоевградска област – ДБТ – Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич. От тях 989 лица са участвали в повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработните роми, като мотивация за активно търсене на работа са преминали 570 лица, а професионална ориентация – 362 лица. На 552 лица от ромската общност, регистрирани като безработни, търсещи работа в дирекции “Бюро по труда” от Благоевградска област е осигурена подходяща заетост. По Национална програма ,,ОСПОЗ” са започнали работа –127 роми, в насърчителни мерки по ЗНЗ – 2 лица и включени в Оперативна програма ,, Развитие на човешките ресурси” – 74 лица. Предвид ниското образователно и квалификационно равнище на лицата от ромския етнос, различните програми за заетост най-често са единствената възможност за трудовата им реализация. Най-силно е участието им в НП “ОСПОЗ”, поради ниските изисквания на работодателите по отношение на тяхното образование и квалификация при разкриване на работни места в общополезни дейности, в дейности с траен характер или в дейности с почасов измерител. След стартирането на схема “Развитие” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, обучението и осигуряването на заетост е добра алтернатива за голяма част от ромското население.

Устроени на работа на първичен пазар на труда през 2014 година са 345 лица. Същите са започнали работа на обявени от работодателите свободни работни места. Лицата от наблюдаваната група са с ниско образователно равнище и без квалификация, поради това и реализацията им на първичния трудов пазар е проблематична. Въпреки това, трудовите посредници търсят възможности за устройването им на подходяща работа, отнасят се с необходимото внимание и подкрепа към тях. Психологът на ДБТ – Благоевград оказва методическа помощ и подкрепа и на Дирекции „Бюро по труда” – Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич по отношение мотивирането на лицата от ромската общност, регистрирани като безработни в бюрата по труда за придобиване на умения за успешно представяне пред работодатели и активно поведение на пазара на труда. се срещи с представители на неправителствени организации, както и с експерти, работещи в Общинските администрации на област Благоевград и Областна администрация - Благоевград по проблемите на заетостта на ромското население, на които се оказва помощ и съдействие при информиране, консултиране и реализиране сред ромите на различни програми и проекти за заетост, насърчителни мерки за заетост и обучение и професионална квалификация по различни проекти и програми, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта, както и по ОП “Развитие на човешките ресурси”.

През изминалата година на територията на Благоевградска област се изпълняват и дейности, предвидени в Национална програма “Активиране на неактивни лица”, които се реализират в една дирекции “Бюро по труда” Петрич – работи един ромски медиатор. Същият осъществява контакти и подпомага неактивните лица от ромски произход, регистрирани като безработни за активно поведение на пазара на труда, с цел тяхната трудова реализация. През отчетния период са проведени 8 информационни кампании с неактивни лица “Ела и се регистрирай в ДБТ”, на които са присъствали 125 лица. Проведени са 140 индивидуални неформални срещи с неактивни лица и 13 групови срещи. Общо са присъствали 161 неактивни лица. Проведени са 21 срещи с местни организации, в които са взели участие 22 институции. На проведените срещи са участвали представители на 2 Неправителствена организация, на 5 организации на социалните партньори, на 15 работодателски организации. На срещите са коментирани възможностите и проблемите при наемане на работа на работници от ромската общност и бъдещи съвместни действия за устройването им в заетост.

Представителите на институциите са запознати с програмите за заетост и насърчителните мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта, подходящи за лица без образование и квалификация, както и с параметрите на схема “Подкрепа за заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проведени са и 18 бр. срещи с работодатели за предлагане кандидатури на неактивни лица от ромски произход за участие в програмата „Активиране на неактивни лица”. В резултат от проведените индивидуални и групови срещи с неактивните лица в ДБТ от област Благоевград са се регистрирали 218 лица, като 8 са намерили своята реализация на пазара на труда. Проблемите при изпълнение на дейностите по НП “Активиране на неактивни лица” са свързани с липсата на образование сред ромското население, както и липсата на необходимата квалификация, изискваща се за обявените свободни работни места.

Определените лица съдействат за информиране, мотивация и подбор на неграмотни или с ниска грамотност лица за включване в обучение за ограмотяване или за класове от прогимназиалния етап.


ОБЛАСТ БУРГАС
Информация за напредъка по изпълнение на заложените мерки

в Областната стратегия за интеграция на ромите в област Бургас /2014-2017/

и общинските планове за действие
През 2012 г. беше приета Национална стратегия за интегриране на ромите 2012 -2020 г., която определя основните приоритети, цели и механизми за изпълнение и мониторинг. В изпълнение на възложените ангажименти беше разработена Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация. Във връзка с Областната стратегия и въз основа на анализ на потребностите и спецификите на местните общности бяха разработени Общински планове за действие във всички 13 общини, съставляващи Област Бургас.

Механизмът за изпълнение на интеграционната политика е съвместна задача на органите на държавната и местна власт, училищата, НПО, граждански организации и представители на целевата група. Участието на ромски граждански организации и младежки организации спомагат за изпълнението на мерките, заложени в общинските планове за действие чрез прилагане на различни форми за наблюдение, консултации и оценка.

Реализирането на общинските политики в приоритетните направления е непрекъснат процес, но също и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните изисквания. Целта е да се подобри благосъстоянието на маргинализираните групи.

Интеграцията на ромите е един от основните национални приоритети, постигането на който ще направи българското общество по-справедливо и проспериращо. Интеграцията на ромите е в съзвучие с неотменимите ценности и принципи на Европейския съюз и има за цел повишаването на образователния, социално-икономическия, здравния и жилищния статус на ромите до нивата на статуса на мнозинството. Интеграцията на ромите не е асимилация, а запазването и обновяването на ромската идентичност от процеса на интеграция.


1. ПРИОРИТЕТИ:
1.1. ОБРАЗОВАНИЕ:

Образованието е с водеща роля за разрешаването на голяма част от проблемите на ромската общност за това и усилията на всички общини в област Бургас са насочени към осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете. За целта се разработват мерки, насочени към по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. Децата от уязвимите групи са равномерно разпределени в групите за предучилищно образование, което води до по-добрата им подготовка за училищния процес. Не се допуска сегрегация по етнически признак.


1.1.1. Предприетите мерки по общини в тази насока са следните:

- Обхващане и задържане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в държавните и общински детски градини и училища. Поддържат се картотеки на подлежащи деца и ученици за подготвителни групи и 1-ви клас. Подпомагат се деца, чийто майчин език или семеен език не е български с разработване на индивидуални програми за овладяване на български език. Имайки предвид, че много трудно се променят стереотипите на ромите след известна възраст, особен акцент е работата с ромите от ранна детска възраст чрез обхващането им от 3-годишна възраст в целодневните детски градини. В повечето общини отпадналите ученици са от уязвимите малцинствени общности. Една от причините е ранно омъжване при момичетата и в този случай реинтегрирането не е възможно. Друга причина да не посещават редовно учебни занятия е поради отсъствие на родителите им от България, което ги принуждава да остават вкъщи, за да се грижат за по-малките си братя и сестри.

- Работа с родители от ромската общност за стимулиране на родителската активност, което е и предпоставка за предотвратяване на ранното отпадане на ученици от учебния процес. Използват се традиционните форми за това – родителски срещи, индивидуални срещи с родители, активно включване на родители в дейности съвместно с децата и учителите, включване в училищни настоятелства, консултативни и обществени съвети.

- Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от малцинствени групи, отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция или застрашени от отпадане. Общините работят по различни проекти, програми и инициативи за интеграция на ромските деца в образованието. Реализират се проекти, с които се цели училището да стане привлекателно и предпочитано място за младите хора.

- Подпомагане на деца и ученици от социално слаби семейства.

- Подобряване квалификацията на учителите и директорите за работа в мултиетническа среда. Учителите и директорите се обучават за работа с деца и родители от малцинствени групи за толерантност и недискриминация в детските градини и училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

- Участие в извънкласни училищни форми за занимания и клубове по интереси.

- Подобряване на материалната база в училищата, реновирането на детски градини. Общините от област Бургас не съобщават за проблеми със сградния фонд на училища и детски градини. Планово се извършват ремонтни дейности върху училищни сгради и детски градини, разширява се сградният фонд на детските градини.


1.1.2. Въздействие на мерките:

Мерките в областта на образованието са най-многобройни и съобразени със спецификата на съответната община, а тяхното въздействие допринася до не малко добри резултати. Процесът е бавен и труден, тъй като и проблемите, които трябва да се решават са много, разнопосочни и много специфични. Мерките в областта на образованието, които се очакват да допринесат за преодоляване на различията и интеграцията на уязвимите малцинствени групи в учебно-образователния процес, са предоставяне на последващо професионално обучение за лица, навършили 16 години и ограмотяване на възрастни роми, ангажиране на родители от етническите малцинства в училищни настоятелства и обществени съвети, създаване на клубове на етносите и традиционни занятия към училище и др. Всички положителни мерки за въздействие върху ромите няма да постигнат положителни последици, ако не се повиши социално-психологическата нагласа в обществото, гарантираща равноправна интеграция и развитие на културната идентичност на етносите, както и преодоляване на бедността и ниската степен на грамотност и квалификация на възрастните роми.

В общините от област Бургас всяка година се постига по-пълно обхващане в детските години на деца от 5- и 6-годишна възраст, което им дава равен старт при постъпване в 1-ви клас. Това гарантира и тяхното по-добро приобщаване към училищните колективи в бъдеще. Подобрява се говоримият български език на учениците и това спомага за повишаване на успеха им в училище, както и за социализацията им сред останалите деца от български произход. Привличането на родителите към училището води до тяхната заинтересованост към бъдещето на децата, повишава процеса на възпитание и образование на децата.
1.1.3. Планове за периода 2014-2017 г.:

Предприетите мерки дават своя положителен резултат, но е необходимо постоянство. Учебните заведения все още не са се превърнали в притегателен център за децата от малцинствените групи. Дейностите, които организират училищните ръководства за обхващането и задържането на децата в клас с цел превенция, са заложени и в следващия програмен период от общините. Желателно е по-голямо взаимодействие и по-тясно сътрудничество с неправителствения сектор и с организации, работещи с ромската общност.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница