Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница16/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   67

Община Криводол

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Краводер от 2 години в училището има разкрити 2 групи СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор.

Община Оряхово

Създаване на творческа лаборатория за изследване и представяне на традиции и съвременност на етносите “Златно сърце”, Клуб “Екоентусиасти”, Творческо ателие “Приятели на словото”. Организиране и провеждане на летни лагери. Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност на територията на училището, населеното място и общината. Дейностите са реализирани в СОУ”Хр.Ботев” гр. Оряхово, ОУ”Хр.Ботев” с. Остров, НУ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Оряхово, ОУ ”Н. Вапцаров” с. Селановци, НУ ”Д-р П. Берон” гр. Оряхово, ОУ”Н. Вапцаров” с. Селановци, със средства по ОП“РЧР“.

Община Роман

Спазвани са разпоредбите в правилниците на детските градини и училищата и на клаузите в длъжностните характеристики на училищния персонал за гарантиране на толерантно отношение към ромските деца и създаване на толерантна училищна среда.

Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Областна администрация - Враца

Ежемесечни проверки по Заповед на Областен управител, съвместно с междуведомствена комисия с представили на РИО – Враца и РД“СП“ – Враца, свързани с посещаемостта на учебните занятия от учениците, и отразяването на отсъствията в училищната документация, както и изпълнение на задълженията на директорите по подаване на коректна информация в РИО – Враца и РДСП“ - Враца

Община Враца

Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище - провеждане на Кръгла маса „Превенция на ранното отпадане от системата на образование” по проекта за Младежки център – Враца с участието на родители, директора на училища, представители на РИО- Враца, Община Враца и др. заинтересовани страни.

Разработен механизъм за повишаване и проследяване обхвата и посещаемостта на децата от задължителна образователна възраст в образователната система.

Извършени дейности от ЦОП Враца:

По 11 случая се предоставя социална услуга „Превенция на отпадане от училище“- 23 потребители. От тях 2 случая са приключени. По 9 от случаите продължава предоставянето на социалната услуга. В 1 от приключените случаи 1 дете е отпаднало от образователната система.Община Бяла Слатина

С цел осигуряване на редовна посещаемост и задържане на учениците, в училищата ежегодно се изготвят регистри за деца застрашени от отпадане, с които се работи по индивидуални програми.

В общината се следи се движението на учениците, като през учебната 2012/2013 г. от образователен процес са отпаднали общо 11 ученика, за учебната 2013/2014 година – 1 ученик, предимно от семейства които често сменят местоживеенето си.Община Козлодуй

Във всички училища на територията на общината се осъществява активна дейност, свързана с превенция на отпадане от училище.

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй е създаден ежеседмичен контрол на присъствието на учениците и стриктното прилагане на Правилника за реакция при безпричинни отсъствия (спиране на детските надбавки, разговори с личните лекари), срещи с родителите при всяко безпричинно отсъствие и конкретна помощ (включване в ПИГ, безплатно хранене, транспорт, помощ от логопед). Тези мерки дават резултат, поради което учениците, постъпващи в І клас, се интегрират и обучават успешно. Непреодолими трудности в училището се срещат с ученици, постъпващи в V клас неограмотени, без навици за редовно идване на училище и спазване на правила. Един от факторите, които се отчитат, е огромната разлика между нивото на учениците в уязвимо положение и останалите ученици, което в повечето случаи ги поставя в изолация. Използваните мерки – включване в ПИГ, консултации, наблюдение и подкрепа от класни ръководители и педагогически съветници, са с ниска ефективност. В училището е приета Стратегия за прибиране, задържане и успешно обучение, като чрез прилагане на диференциран подход се поощрява всеки успех.

В СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй са идентифицирани рисковите фактори за преждевременно напускане на ученици от училище. Анализирани са влиянието и причините, водещи до непостъпване на ученици в първи клас и/или отпадане от училище. Идентифицирани са причините за направения голям брой неизвинени отсъствия през учебната година и липсата на мотивация за учене у учениците. Предложени са нови форми и методи за работа с деца, застрашени от непостъпване или преждевременно отпадане от училище, а именно:

- Програма за реинтегриране на ученици, отпаднали от училище за една учебна година, насочена към ученици, отпаднали през предходна учебна година и продължаващи обучението си в СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй;

- Индивидуална оценка на причините за отпадането и планиране на подкрепа;

- Индивидуална програма и индивидуална мотивационна работа за задържане на ученика в училище;

- Информиране и консултиране на семейството за социалната функция на образованието и последиците от отпадане на детето от училище;

- Индивидуална работа за реинтеграция на детето в училищната общност, преодоляване на последиците от живота на улицата, развитие на социални и битови умения, хигиенни навици, изграждане на режим и организиране на ежедневието;

- Използване в работата на училищно ниво на Стратегии за поддържане на поведението в ежедневието, Стратегии за преодоляване на неуспехите, Стратегии за контролиране в трудни ситуации, Стратегии за определяне на желанията.

В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй са проведени разговори с родителите, реализирани са посещения по домовете на ученици, редовно непосещаващи училище, и се провеждат разговори с ученици във втория час на класа.

В ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй се организират срещи с родители. В Комисията по превенция и закрила на децата в риск са включени родители-роми. Родителите участват в мероприятия, организирани и проведени от училището и Общината.

В ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец е създаден Родителски клуб от 16 родители, които работят в сътрудничество с педагогическия колектив, ръководството на училището и Педагогическия съвет. Провеждат се периодично тематични родителски срещи, пряко свързани с превенция на отпадане от училище.

В ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене са проведени родителски срещи и беседи. Реализирани са посещения по домовете от класни ръководители и обществени възпитатели.

В ПГСС „Хр. Ботев”, с Бутан са организирани срещи с родители и ученици от различен етнически произход по проблемите, свързани с последиците от отпадане на учениците от училище. През уч. 2013/2014 г. е проведена 1 работна среща с родители на тема „Превенция на ранните бракове при девойките и отпадането им от образователната система”. В Комисията по превенция и закрила на децата в риск са включени родители- роми. В училището е отбелязана инициативата „Голямото четене”, в която имат участие и родители с различен етнически произход. Родителите участват в училищни и общоселски благотворителните изложби и мероприятия, провеждани в училище и в община Козлодуй.

В МК БППМН са реализирани 10 броя срещи с деца, застрашени от отпадане, и техните родители и 2 броя срещи с дете, което е избягало от ВУИ- Керека, и неговия родител.

Извършени са 65 броя консултации в Център за превантивна и възпитателна работа с деца (ЦПВРД) към МК БППМН, гр. Козлодуй, съответно: 22 броя консултации са с деца, застрашени от отпадане, и техните родители и подпомагането им с дрехи и обувки; 34 броя консултации със семейства, чиито деца са настанени във Възпитателно училище-интернат и Социално- педагогически интернат с Решение на РС, гр. Козлодуй; 9 броя консултации с психолог, личен лекар и психиатър на деца, при които има влязло в сила Решение на РС, гр. Козлодуй за настаняване в интернат и са поставени под възпитателен надзор, както и с техните семейства.

В ЦСРИ, с. Бутан по график се провеждат беседи с деца и родители от ромски произход с цел променяне на етническите им предразсъдъци в посока интеграция. През 2014 г. са проведени 24 бр. тематични беседи на здравни и образователно-възпитателни теми.

В ромския квартал „Надежда”, с. Бутан продължава дейността си ЦСРИ, който е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. През лятната ваканция е организирано и проведено „Лятно училище” с цел ангажиране на свободното време на децата и запазване на придобитите знания през учебната година, както и запълване на образователни и възпитателни липси. В „Лятното училище” през 2014 г. са участвали 43 деца.

От ЦОП, гр. Козлодуй през месеците юли и август 2014 г. в кв. „Янтра”, гр. Козлодуй е проведено „Лятно училище”, в което са обхванати 25 деца. „Лятното училище” се реализира в рамките на 2 месеца (юли и август) по веднъж седмично. Основният начин на провеждане на заниманията е групова работа чрез състезания и образователни игри по различни теми: „Човек и общество”; „Развитие на математическото мислене”; „Развитие на устната, писмената и комуникативната реч”; Модул „Детско творчество”; Модул „Здрав дух и здраво тяло” и Модул „Знам и мога”. Проведени са тренинги в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „Христо Ботев” гр. Козлодуй, в които са обхванати 16 паралелки и 330 ученици, включително и от ромски произход. ЦОП работи с 20 деца от ромски произход, които имат проблеми, свързани с трайно непосещаване на училище, застрашени от отпадане и деца в риск, както и с 10 деца от ромски произход с образователни трудности.

МК БППМН съдейства за организирането и провеждането на „Лятно училище” (м. юни – август), в което през 2014 г. са подпомогнати 42 деца под възпитателен надзор, останали на изпити. Към ЦОП, гр. Козлодуй са насочени 10 деца за подпомагане в предметната успеваемост и срещи с психолог. Към ЦСРИ, с. Бутан са насочени 12 деца за допълнителна работа през свободното време. В инициативи на Община Козлодуй като „Град без агресия”, „Фамилатлон”, отбелязването на 1 март, 8 март и др. са взели участие 50 деца в риск и от социално слаби семейства.

През 2014 година ОДК, гр. Козлодуй е включено в текущи регулярни срещи и съвместна работа с аналогичните институции и учебни заведения на територията на общината.

През 2014 г. по Проект „Ограмотяване на възрастни“ – „Нов шанс за успех” в НУ „Васил Левски”, гр . Козлодуй и ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец са обучени общо 105 възрастни роми, както следва:

В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, са сформирани 6 групи, включващи 90 възрастни роми;

В ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец е сформирана една група ,,Успяващи” от І до ІV клас, включваща 15 участници, предимно родители и близки на учениците от училището.Община Роман

От директорите на училища, педагогическия съветник, специалистите в ЦОП, обществените възпитатели и съвместно с общинската администрация, се работи оперативно по предотвратяване отпадането на деца и ученици, и най-вече на тези от ромски произход, от училище.

След няколко годишно настоятелно искане от страна на общината, общинския съвет и директора, основното училище в с. Камено поле „Св.св.Кирил и Методий”, където се обучават над 90% деца от ромски произход, е включено в списъка на защитените училища. С това бе гарантиран по-голям обхват, и намаляване броя на отпадналите деца от училище.

Завършващите средно образование ученици са ежегодно информирани от класните ръководители и ръководството на СОУ „В.Левски” за всички източници, предлагащи преференциални условия за конкурси и кандидатстване. Общинската администрация отделно организира и посещения в населените места за среща с родители на абитуриенти от ромски произход за разгласа по програми на Ромския образователен фонд.


Община Оряхово

Осигурено допълнително обучение на ученици Национални програми на МОН в СОУ”Хр.Ботев” гр.Оряхово, ОУ”Н.Вапцаров” с.Селановци, ОУ”Хр.Ботев” с.Остров, ЦДГ”Слънчице” с.Остров.

Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Враца

Организиране на форми за индивидуално наставничество, подпомагащо отделните ученици да преодолеят свързани с ученето специфични трудности, както и трудности в социален или в личен план- лятна индивидуална работа на младежките работници от Младежки център Враца с деца изоставащи в подготовката и слабо представяне на НВО от ДДЛРГ „Асен Златаров”; доброволческа кампания на студенти от филиал на ВТУ за подпомагане на изоставащи в подготовката си ученици от ОУ „Васил Левски” и ОУ „Хр. Ботев”- с. Паволче


Община Козлодуй

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй са сформирани 11 ПИГ, включващи 236 ученици от І до V клас. Стремежът е да се обхванат всички нуждаещи се ученици.

В СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй са сформирани 3 ПИГ, в които са включени общо 70 деца от І до V клас. В самостоятелна форма се обучават общо 10 ученици. Сформиран е работещ Училищен екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности. Изготвени са индивидуални образователни програми за работа с учениците със СОП по всички учебни предмети, като 3 ученици са на ресурсно подпомагане. Осигурено е допълнително обучение на 4 ученици от начален етап във връзка с чл. 114 ал. 1 т., 2 и т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и специализирана педагогическа подкрепа за изоставащите и застрашени от отпадане чрез използване на целодневна форма на обучение в начален етап и в пети клас.

В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй са разкрити 2 ПИГ с 50 ученици. Със СОП са 4 деца. В училището няма отпаднали ученици.

В ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй се организират консултации за допълнителна работа с 15 ученици, които са преминали в самостоятелна форма на обучение, в т.ч. и ученици от ромски произход.

В ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец за учебната са разкрити 4 ПИГ, от които три в начален и една в прогимназиален етап. Във всяка група са включени по 24 ученици. Общият брой на учениците в ПИГ е 96. По индивидуална програма се обучават 2 ученици. Със СОП в ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец са 2 деца. За учениците със затруднения по български език и математика се провеждат допълнително консултации и обучение в образователните направления БЕЛ и математика.


Община Криводол

За периода 2013/2015г. ОДЗ „Славейче” гр. Криводол-централен корпус работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 2 „Допълнително обучение на деца от подготвителни групи по български език 5-6 годишни”.

Община Оряхово

Осигуряване на допълнително обучение по български език и литература и информационни технологии за учениците от ромския етнос.

Приобщаване на родителите – роми към образователния процес и активизиране на участието им в училищния живот.

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Враца

Утвърждаване на устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси в Общностен център за деца от 0 до 7 години и техните семейства и техните родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност, социално слаби, здравно неосигурени, безработни, с увреждания , получаващи социални помощи, самотни родители и др. Услугите, които са включени в проекта са: „Формиране и развитие на родителски умения“, „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Здравна консултация за деца“, “Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/класове“, „Мониторинг на готовността за обучение“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“, „Семеен център“, „Намаление на таксата за детска ясла и детска градина“.

Реализирани са съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители – включващи дейности по проект „Силата на приятелството” / екскурзия до Зоопарк – София , спортен празник, честване на Коледа, Банго Васил и Лазаровден, концерт/ съвместно с деца и родители от гр. Враца, с. Баница и с. Три кладенци.
Община Козлодуй

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй е възприет подход за индивидуални разговори и реакция при всеки възникнал проблем. Отсъствията се отразяват без компромиси и ежемесечно се уведомяват родителите и институциите с предложения за предприемане на съответни мерки.

В СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй в часовете на класа учениците демонстрират пред родители познания за български празници. Представят се изяви на групи по Проект „Успех” пред родители на ученици от ромски етнос. От класния ръководител, педагогическия съветник и представител на МК БППМН ежеседмично се реализират посещения по домовете на продължително отсъстващите ученици.

НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй разчита на родителите като равностойни партньори. Родителите и учителите си сътрудничат в обучението на учениците чрез привличане на родителите в уроци, извънкласна дейност, работа по проекти и доброволен труд. Провеждат се родителски срещи и посещения в домовете с цел запознаване с учебните програми и значението на образованието в развитието на децата.

В ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй се провеждат родителски срещи, на които се обръща сериозно внимание на ромските родители върху ползите от образованието с цел да бъдат убедени, че то трябва да стане приоритет за тях и децата им. По време на срещите на родителите се представя и учебната програма с цел повишаване осведомеността им, както и се запознават с проблемите, възникващи в един или друг клас на училището.

В ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец се осъществява своевременно информиране на родителите за отсъствията на децата им от училище. Провеждат се родителски срещи. Родителите получават личен график с дните и часовете за консултации. Родителите се включват в различни училищни дейности: кулинарна изложба; озеленителни дейности; почистване на района; спортни дейности; беседи в часа на класа. През 2014 г. в ОУ ,,Васил Априлов” са проведени три лектории за родители на тема: ,,Партньорство между семейството и училището при обучение в дух на толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на деца и ученици от етнически малцинства – фактор за повишаване качеството на образование в етническите смесени училища”, ”Образование без предразсъдъци” и ,,Необходимостта учениците да учат след 8-ми клас”. Организирана е лятна читалня в парка ,,Заедно родители и учители можем да направим лятото забавно за децата” .

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан осъществява работа с родители на деца в уязвимо социално положение чрез разговори с родители в час на класа, посещения по домовете, срещи с МК БППМН.

ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан редовно организира родителски срещи с цел повишаване интереса на родителите, по-голяма част от които са от ромския етнос, към необходимостта и ползите от образование. Привличат се родители на ученици от всички класове от етническо малцинство в работни срещи с цел ангажиране на тяхното участие в училищния живот.

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй в родителските комитети са включени родители-роми. Организират се инициативи на класовете, в които се приобщават родителите-роми.

В СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй е създадена Инициатива „Родителите в клас” с участието на родители-сътрудници. Ангажират се родители на деца и ученици от етническите малцинства в Училищното настоятелство.

В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй родителите на децата и учениците от етническите малцинства са членове в Училищното настоятелство и участват активно в училищния живот. Трима от представителите на Училищното настоятелство са с ромски произход.

В ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй в Училищното настоятелство има двама родители от ромски произход, които са негови членове.

В ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец родителите на учениците от етническите малцинства са ангажирани в училищните колективи на класа. Създаден е Родителски клуб, който включва 16 родители и има правото и задължението да действа в сътрудничество с педагогическия колектив, ръководството на училището, Педагогическия съвет, отделни учители. Целта на Родителския клуб е родителите да бъдат полезни на децата си и на училището.

В ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене има сформирани родителски комитети, в състава на които са включени родители от ромски произход.


Община Криводол

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Краводер има учреден родителски клуб и ученически парламент. Всяка учебна година се провеждат организирани педагогически визити с активното участие на родители от ромски произход с цел повишаване педагогическата им култура.

2014 година е година на правата на детето. Във всички детски градини са реализирани дейности, свързани с правата на децата, в които са участвали и родители.Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Община

институция

Постигнати резултати за 2014 г.

Община Враца

Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти- проведени 3 обучения на 23 учители от ЦДГ „Дъга” и ЦДГ „Щастливо детство” ; 2 обучения на 13 учители от ЦДГ „Слънце”

В рамките на същия проект 49 родители участвали в три обучения с експерт за работа с родители и 2 работни срещи с учители.Община Бяла Слатина

Четири от училищата на територията на общината работят по проекти за съхраняване на етническата идентичност и популяризира не на традицион ни танци, занаяти и обичаи:

ІІІ. Учебна 2013/2014 г.

Сформирана 1 група за СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор” в ІІІ клас, финансирана от бюджета на училището, по проект „Всеки ученик може да бъде отличник” на ЦМЕДТ „Амалипе” гр. В. Търново, с подкрепата на Тръст за социална алтернатива.

ІV. Учебна 2014/2015 г.

Сформирани групи за СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”- една в ІІІ – ти, една в ІV „а” и една в ІV „б” клас, финансирани от бюджета на училището, по Проект „Всеки ученик може да бъде отличник” на ЦМЕДТ „Амалипе” гр. В. Търново, финансирани от бюджета на училището.

Основно училище „Христо Ботев” с.Търнава, общ.Бяла Слатина

В ОУ „Христо Ботев” с.Търнава броят на учениците от ромски произход прогресивно нараства през годините. По тази причина училището търси и намира начини да отговори на интересите на учениците и техните семейства относно повишаване на имиджа на ромския етнос, по-добра социализация на децата и получаване на по-висока степен и по-качествено образование.

Разработвайки и участвайки в различни проекти на МОН и други финансиращи организации, училището успява да осигури разнообразни извънкласни дейности.

За изтеклия период в ОУ »Христо Ботев» с. Търнава са реализирани следните дейности:

1. От 2010 година до момента в училището се изучава СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” в начален етап; От тогава води началото си ежегодното отбелязване на Василица- ромската Нова година , и 8 април – международен ден на ромите. Изучават се и се пресъздават различни ромски традиции, изучава се историята на етноса, провеждат се срещи с успели роми и др.;

2. От 2012 година училището участва в проект „УСПЕХ” на МОН, като за настоящата учебна година сформираните ИИД са 11 и в тях успяват да намерят място за изява на талантите си всички желаещи ученици;

3. От 2011 г. Училището участва като пилотно по проект към ЦМЕДТ „Амалипе” Велико Търново в двугодишна програма „Превенция на отпадането от училище на учениците от ромски произход”, а от 2013 проектът продължава като „Всеки ученик може да бъде отличник”. По двата проекта са проведени обучения на всички учители за работа в мултикултурна среда, 7 учители преминаха обучение за работа по СИП „Ромски фолклор”, с най-застрашените от отпадане ученици се води превантивна възпитателна и психологическа работа, а работата с родителите постигна по-добри резултати чрез създаването на Родителски клуб/2014 година/.

4. През изтеклата учебна година трима учители отново преминаха едноседмично обучение по проект КПС на МОН за работа в мултикултурна среда.

5. В училището ежегодно се работи по проект на МОН „С грижа за всеки ученик”, където се подпомагат децата с най-слаби учебни резултати. За настоящата учебна година се работи в 4 групи по този проект.

6. Училището изпраща от 2 години на обучение към ЦМЕДТ „Амалипе” активни ромски родители, които при връщането си предават наученото на другите родители на специални срещи- обучения, а темите са тясно свързани с живота и проблемите в ромската общност.

7. Училището изпраща ежегодно групи за участие в ромския младежки фестивал „Отворено сърце” в гр.Велико Търново.

Основно училище «Георги С. Раковски» с.Търнак

ОУ “Георги Стойков Раковски” е единственото училище в с. Търнак. В училището се обучават 142 ученици, от които 123 са от ромски произход, което представлява 83 % учениците.

Ромите в с. Търнак не водят уседнал живот и образованието не е приоритет в ценностната им система. 40% от родителите на учениците са самотни майки, които са неграмотни и безработни. Над 20% от децата- роми са ангажирани с несвойствени задължения – гледат по-малките си братя и сестри, извършват физически труд на съселяни срещу заплащане и не са мотивирани за учебен труд. Бедният им социално-културен опит не е добра основа за адаптация и интеграция в училище. За преодоляване на тези проблеми в Плана за дейността на училището ежегодно се планират и организират дейности, насочени към ефективна образователна интеграция. Подобни са планирани и в План за образователната интеграция децата и учениците от ромски произход за настоящата учебна 2014/2015г. Училището работи и по Програма за мерки по обхвата, задържането и против безпричинното отсъствие на учениците от учебните занятия и образователната интеграция на децата от ромски произход.

Една от целите които си е поставил екипа на ОУ”Г.С.Раковски” с.Търнак за е: Стимулиране процесите на успешна интеграция на децата и учениците от с. Търнак като една от основните характеристики на модернизация на българската образователна система.Постигнати резултати:

Оказана подкрепа при адаптация на ромските деца в училище и повишени учебни резултати на учениците от с.Търнак за привличането и задържането им в училище чрез участието им в интерактивна форма на извънкласна дейност “Училищни ателиета”

Създадена е атмосфера на взаимно уважение, толерантност и духовно развитие на учениците от ОУ”Г.С.Раковски”. Повишени професионални компетентности на 14 педагози от ОУ”Г.Ст.Раковски” за ромската култура и процесите на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Повишени социалните компетентности за образованието на децата на 100 възрастни роми родители и близки на учениците от ОУ ”Г. Ст. Раковски”. Осъществено ефективно партньорство между семейството и училището, местната власт и по- широката общественост.

Дейности с учениците

Изграждане на модел за извънкласни дейности за взаимно опознаване на културното многообразие, съхраняване на бита и традициите на ромите./клубове, ателиета, СИП”Фолклор на етносите”. Участие на ученици от пети и седми клас в „Зелено училище”- през месец април на 2014 и 2015г. В комплекс „Лесопарка”. Участие на учениците в Детски ромски фестивал „Отворено сърце” гр.Велико Търново. Организиране и честване на Банго Васил- По традиция всяка година на 14.01.се чества организирано празника В празника ще се включат членове на семействата на учениците, които работят в групите по СИП”Фолклор на етносите”. Заедно те възстановят основни елементи от традициите и обичаите при организиране и отбелязване на празника. За целта училището разполага с униформи, закупени по проект към ЦОИДУЕМ „Ефективно партньорство за пълноценна интеграция” През 2014година въстановката на Василица бе направена в дома но г-жа Снежана Момчилова, а след това пред Кметството в с.Търнак. За участието си в празника учениците получат награди.

Организиране и честване на Осми април. Провеждане на детски фестивал „Дъга от цветя”- ежегодно през месец април. 5 броя издадени вестници „Етнорепортер” и брошури посветени на историята и традициите на ромите, изложба , кът посветени на празника и етно- ревю.

Активно действащ „Училищен парламент”. Организирано посещение на 3Dфилм в гр.Плевен на 40 ученика, като средствата бяха от НП”На училище без отсъствия”. Закупени 6 комплекта учебници на ученици от осми клас и учебни помагала на 20 ученици със средства от НП”На училище без отсъствия”. Наградени 10 ученици, недопуснали отсъствия през месец декември на 2014год със средства от НП”На училище без отсъствия”.

Дейности с учителите

Обучение на учители- ежегодно в комплекс „Лесопарка”. Обмяна на опит с учители от училище „Хр.Смирненски” Бяла Слатина и учителите от ОУ „Христо Ботев” с. Търнава на тема „Успешни практики в работата за мотивиране на учениците за учене”. Дейности с родителите.

Създаден е „Клуб на родителя”- всяка седмица се провеждат срещи. За целта има специално оборудвано помещение в сградата на ОУ”Г.Стойков Раковски”със средства предоставени по проект:”Всеки ученик може да бъде отличник”към ЦИАМЕД „Амалипе”-гр.Велико Търново

Обучение на родители- ежегодно в комплекс „Лесопарка”. Комуникативни тренинги на тема: „Образователен статус на ромската общност”, „Образование и предразсъдъци”, „Роми и ромски групи в България”. Провеждане на дискусия с родителския клуб на тема „Защо децата отпадат от училище? Как да противодействаме на този проблем?”. Среща на кафе и индивидуална работа с проблемни семейства. Обмяна на опит с учители от училище „Хр.Смирненски” Бяла Слатина и учителите от ОУ „Христо Ботев” с. Търнава на тема „Успешни практики в работата за мотивиране на учениците за учене”. СОУ „Христо Ботев” с.Галиче. В училището се обучават и възпитават ученици от различни етноси – българи, роми, турци Проблемите, пред които е изправен педагогическият екип са свързани с: при организацията на родителски срещи /които обикновено се посещават от родителите на добрите ученици/ срещаме сериозни трудности при ученици, чиито родители са в чужбина и те се отглеждат от роднини, баби и т.н. Учениците от СОУ «Христо Ботев», с. Галиче развиват своите дарби и се изявяват в областта на изкуството и спорта. Печелят много отличия и награди в общински и национални конкурси и състезания:

Участия, изяви и награди на ученици:

- участие и награди в общински и национални конкурси за рисунка;

- участие и класиране за областни състезания на училищните отбори по футбол;

- участие на групата по СИП «Фолклор на етносите. Ромски фолклор» в детския ромски фестивал «Отворено сърце» - Велико Търново;

- изява на талантливите певци, танцьори и музикантиОбщина Козлодуй

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй общо 5 учители са участвали в обучения и квалификации за работа в мултикултурна среда: за уч. 2013/2014 г. – 2 учители, а през 2014/2015 г. до момента – 3 учители.

В СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй общо 9 учители са взели участие в различни обучения, дискусионни форуми и семинари, свързани с работа в мултикултурна среда, както следва:

За учебната 2013/2014 г. по ОП РЧР „Квалификация на педагогическите специалисти” са обучени 3 педагогически специалисти; в Общински форум за добри практики „Европейските ценности в училището и детската градина“ по случай Деня на Европа – 2 учители.

За 2014/2015 г до момента е реализирано участие на 1 директор в Дискусионно студио по проблемите на образователната интеграция на децата от етническите малцинства – директорът на училището. В Обучителен семинар по Проект „Ефективност на формите на интеркултурно образование – гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход“ са участвали 3 учители.

В НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй за уч. 2013/2014 г. 2 учители са преминали квалификация за работа в мултиетническа среда. За 2014/2015 г. до момента 1 учител е участвал в Обучителен семинар по Проект „Ефективност на формите на интеркултурно образование – гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход“.

От ПГЯЕ „Игор В. Курчатов”, гр. Козлодуй, за уч. 2013/2014 г. 23 учители са преминали вътрешно обучение за работа с ученици в мултикултурна среда. Обучението е проведено в с. Градешница, област Монтана. За уч. 2014/2015 г. до момента по Проект „Квалификация на педагогически специалисти” на МОН по ОП РЧР са обучени 2 учители и директорът на училището.

През учебната 2013/2014 г. в ОУ ,,Васил Априлов” с. Хърлец е извършено обучение на 3 преподаватели за работа в мултикултурна среда. Извършени са три тематични обучения с педагозите от целия колектив по темите: ,,Етническо многообразие, национална култура и интеркултурна компетентност”, ”Образователен статус на ромската общност в България”, ,,Обучение в дух на толерантност и недискриминация в училище чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на деца и ученици от етнически малцинства”, ”Образование без предразсъдъци”. За учебната 2014/2015 г. до момента е проведено едно тематично обучение ,,Повишаване на интеркултурната компетентност на училищната общност”, в което са взели участие педагози, ученици, родители и партньори.

В ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене почти всички учители са преминали курс за работа в мултиетническа среда. За 2013/2014 г. 7 учители са участвали в обучение за квалификация за работа в мултиетническа среда. За 2014/2015 г. училището участва в Проект ”Ефективност на формите на интеркултурно образование – гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход”, в който са включени почти всички учители.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан е реализирано участие на директора и на учители в обучение „Работа в интеркултурна среда”. За учебната 2013/2014 г.” е проведено 1 обучение за директори, в което е взел участие директорът на училището и 1 обучение за учители, в което са обучени 4 учители.

В ПГСС „Хр. Ботев”, с.Бутан за 2013/2014 г. за работа в мултиетническа среда са обучавани 8 учители и директорът. За 2014/2015 г. училището работи по Проект за повишаване квалификацията на учителите и директора на тема „Ефективност на формите на интеркултурно образование – гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход”, в който участват почти всички учители.

В ЦДГ „Първи юни”, с. Бутан има общо 6 учители (1 директор и 5 учители), които са преминали двудневна квалификация, проведена от СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Интеркултурно възпитание. Работа в мултиетническа среда“. За уч. 2013/2014 г. – 2 учители.


Община Оряхово

Надграждащо обучение и подготовка на педагогически специалисти от училището за работа в мултикултурна етническа среда. Обучение на учители и служители.

Община Роман

Постигната бе информираност на преподавателите за приложими модели, целящи спиране на маргинализацията на ромските деца. Почти всички учители имат допълнителна квалификация за работа с ромски деца и техните родители, придобита от участие в регионални и национални семинари и обмяна на добри практики, а също така и между училищата и детските градини на територията на общината. Запознаване с добрата практика –„Образователен център за здравно и социално развитие” на община Кюстендил.Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница