Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница20/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   67

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Кюстендил е приета с Решение № 1/06.02.2013 г. от Областния съвет за сътрудничество по етнически интеграционни въпроси и утвърдена от Областния управител на Област Кюстендил. Неразделна част от Стратегията са общинските планове за действие за интегриране на ромите на територията на общините Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Кочериново, Невестино и Сапарева баня. Съответните планове са приети на редовни заседания на общинските съвети по места и са с планов период до края на 2014 година.

Областна администрация Кюстендил провежда заседания на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИ), в който вземат участие ръководителите на местните териториални звена, кметове на общини, ромски неправителствени организации и други. На територията на три от общините: Рила, Бобошевео и Трекляно не са изготвени такива планове, тъй като там има много малък брой самоопределили се като роми лица.

Областната стратегия за интегриране на ромите бе изготвена от страна на отговорните институции в сътрудничество с гражданския сектор и не на последно място с голямата подкрепа на ромските неправителствени организации.

Общинските Планове за действие са съобразени с Националната стратегия за интегриране на ромите на Република България и с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги. Децентрализацията при управлението и финансирането им се основават на приоритетите и държавната политика в тази област.

Отчетът е изготвен на база предоставената информация от общинските администрации и всички териториални структури, имащи отношение при изпълнението на областната статегия и общинските планове за действие. При изготвянето на отчета са интегрирани и взети предвид анализите и изводите на експертите, отговарящи за това в съответната администрация, като е представена моментната и реална ситуация при изпълнението на заложените преоритети и задачи в програмните документи.


 1. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Отчет за извършените дейности от ДРСЗ – Благоевград през 2014 година по Декадата на ромското включване, Национална програма “Активиране на неактивни лица” и други проекти и инициативи за Кюстендилска област.

Дейностите по Декадата на ромското включване за 2014 година се реализират съгласно утвърдения план от Агенцията по заетостта, със заложени количествени стойности по отделните инициативи, съобразно индикаторите в Националния план за действие по заетостта. Финансовото обезпечаване на включените в плана показатели са в рамките на предвидените средства за реализиране на програми и мерки за заетост и обучение.

През периода м. януари – м. декември 2014 година в инициатива “Повишаване конкурентноспособността на ромите на пазара на труда” са включени 1 277 лица от регистрираните в дирекции “Бюро по труда” роми от Кюстендилска област – ДБТ – Кюстендил и ДБТ - Дупница. От тях 615 лица са участвали в повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработните роми, като мотивация за активно търсене на работа са преминали 323 лица, а професионална ориентация – 192 лица. На 662 лица от ромската общност, регистрирани като безработни, търсещи работа в дирекции “Бюро по труда” от Кюстендилска област е осигурена подходяща заетост. По Национална програма ,,ОСПОЗ” са започнали работа – 372 роми, в насърчителни мерки по ЗНЗ – 8 лица и включени в Оперативна програма ,, Развитие на човешките ресурси” – 32 лица. Предвид ниското образователно и квалификационно равнище на лицата от ромския етнос, различните програми за заетост най-често са единствената възможност за трудовата им реализация.

Устроени на работа на първичен пазар на труда през 2014 година са 250 лица. Същите са започнали работа на обявени от работодателите свободни работни места. Лицата от наблюдаваната група са с ниско образователно равнище и без квалификация, поради това и реализацията им на първичния трудов пазар е проблематична. Въпреки това, трудовите посредници търсят възможности за устройването им на подходяща работа, отнасят се с необходимото внимание и подкрепа към тях.

През изминалата година на територията на Кюстендилска област се изпълняват и дейности, предвидени в Национална програма “Активиране на неактивни лица”, които се реализират в двете дирекции “Бюро по труда”– Кюстендил и Дупница, където работи по един ромски медиатор. Същите осъществяват контакти и подпомагат неактивните лица от ромски произход, регистрирани като безработни за активно поведение на пазара на труда, с цел тяхната трудова реализация. През отчетния период са проведени 7 информационни кампании с неактивни лица “Ела и се регистрирай в ДБТ”, на които са присъствали 188 лица. Проведени са 487 индивидуални неформални срещи с неактивни лица и 14 групови срещи. Общо са присъствали 122 неактивни лица. Проведени са 35 срещи с местни организации, в които са взели участие 38 институции. На проведените срещи са участвали представители на двадесет и четири Неправителствени организация, на четири организации на социалните партньори, на десет работодателски организации. На срещите са коментирани възможностите и проблемите при наемане на работа на работници от ромската общност и бъдещи съвместни действия за устройването им в заетост.

В изпълнение на дейностите предвидени в НП „Активиране на неактивни лица” през изминалата година бяха проведени 603 индивидуални срещи и 12 групови мероприятия с неактивни лица от ромските квартали, с цел запознаване с услугите предлагани от дирекциите „Бюро по труда“, с правата и задълженията на търсещите работа, както и с действащите програми и мерки за заетост и квалификация. В резултат от проведените индивидуални и групови срещи с неактивните лица в ДБТ, от област Кюстендил са се регистрирали 770 лица, като 402 са намерили своята реализация на пазара на труда.ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ОБЩИНИ:

1. Проект BG051PO001-5.1.02 “Нови възможности”

Бенефициент: Община Дупница

Бюджет: 275 000 лв.

Проект”Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие за обществено хранене в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация” по ОП “Развитие на човешките ресурси”.

Целева група на проекта - хора с трайни увреждания, лица изтърпели наказание лишаване от свобода, самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени етнически групи, лица напускащи специализирани институции, лица страдащи от различни зависимости, дълготрайно безработни, обект на социално подпомагане.

В резултат на реализиране на проекта се доразви мрежата от социални услуги, предоставяни в общността на територията на Община Дупница и през 2014 год. се осигури постоянна трудова заетост на 3 лица от уязвимите социални групи, чрез създаване на комплексно социално предприятие за обществено хранене.

2. Национални програми “От социални помощи към осигуряване на заетост”

3. “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”

4. Проект „Подкрепа за заетост”

5. Регионална програма за заетост и др.

По Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014 год. около 90% от наетите на работа лица са от ромски произход.

По Национална програма “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” има наето едно лице от ромски произход.

50% от наетите лица през 2014 год. по Проект „Подкрепа за заетост” са от ромски произход.

80% от лицата, включени в изпълнението на одобрената през 2014 год. Регионална програма за заетост на Община Дупница, са от ромски произход.


 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Дейности съгласно изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите с Приоритет „Здравеопазване”, оперативна цел: „Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми” към Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020 г.) и „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.” .

Интеграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи, е двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващи за тях негативни социално - икономически характеристики и последващ просперитет в обществото. Със своята работа в изпълнение на оперативната цел, РЗИ - Кюстендил, допринася за създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения живот, чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до здравни услуги, превантивни програми и подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Дейността й е насочена към:


 • превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване;

 • осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

 • повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за изпълнение на Стратегията.

Социално-икономическата интеграция на ромите заема все по-значимо място в Европа и България.

Регионална здравна инспекция - Кюстендил участва в изпълнението на Националния план за действие по инициативата «Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г» и в Плана за действие на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, приет с решение № 589 от 2011 г. на Министрески съвет, чрез:

1. Провеждане на беседи и лекции с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето при родствени и ранни бракове;

2. Провеждане на беседи, разговори, прожекции на филми с ученици от 5 до 8 клас и младежи, отпаднали от училище, за спецификита на пубертетния период и полово-предаваните болести;

3. Провеждане на беседи и разговори с млади майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар;

4. Провеждане на разяснителни програми за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар, както и разясняване чрез медиите на дейността на имунизационния кабинет на РЗИ-Кюстендил;

5. Провеждане на епидемиологични проучвания;

6. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население, както и целенасочени профилактични дейности сред ромите, като рискова група;

7. Информиране на ромското население за здравноосигурителните им права и правата им като пациенти;

8. Организиране и провеждане на кампании за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни и незаразни заболявания (с насоченост към сърдечносъдовите заболявания);

9. Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, хипертония и за предимствата на здравословния начин на живот – провеждане на дискусии на теми « Превенция на наркоманиите и злоупотребата с алкохол, алкохолна болест», «Профилактика на тютюнопушенето» с измерване на въглероден окис в издишания въздух на пушача, «Профилактика на онкологичните заболявания, значение на профилактичните прегледи за успешното им лечение», «Профилактика на сърдечносъдовите заболявания и хипертонията и успешното им лечение», «Профилактика на наследствените болести», «Профилактика на туберкулозата», «Чревни-инфекции- профилактика», «Кърлежовопреносими инфекции – профилактика»;

10. Провеждане на беседи и викторини на тема ХИВ/СПИН, причинител, начин на предаване, предпазване;

11. Провеждане на целенасочени проучвания;

12. Провеждане на профилактични прегледи – мамографски прегледи и ехографски изследвания на здравнонеосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места на област Кюстендил.

13. Участва в изпълнението на програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции (СПИН). Основни дейности, успехи, трудности:

1. Провеждане на ефективен здравен контрол, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на Европейския съюз и на националното законодателство;

2. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над ХИВ, туберкулозата и СПИН. Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО);

3. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот, с оглед разработване на регионални профилактични програми;

4. Изпълнение на дейности за ограничаване влиянието върху здравето на поведенческите рискови фактори и факторите на жизнената среда;

5. Участие в провеждането на здравно-образователни дейности и изработването на информационни материали за естеството на заболяванията и възможностите за намаляване на риска от заразяване и разпространение на ХИВ, туберкулоза и СПИН;

6. Провеждане на срещи с партньори на местно ниво – общинските и областната администрации, местни структури на държавната администрация и неправителствения сектор;

7. Участие в посещения на място с цел мониторинг и супервизия на дейностите с участието на крайните бенефициенти финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, съвместно със звено „Мониторинг и оценка” и дългосрочни консултанти;

При работата по програмите и проектите РЗИ-Кюстендил е имала добро взаимодействие, координация и съвместната работа с лечебните заведения и неправителствените организации, работещи на територията на областта.

За постигането на по-голяма ефективност в изпълнението на програмите и проектите и за справяне с предизвикателствата в здравеопазването, свързани с интеграцията на ромите, се изисква както цялостно разглеждане на проблемите на ромските общности, така и създаването на комплексен междусекторен подход и възможности за синергия между различните програми и проекти.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ОБЩИНИ:

От 2004 г. на територията на Община Дупница функционира Ромски здравен център. През 2014 год. в Центъра работят 7 (седем) здравни медиатори, които обслужват ромското население. Медиаторите консултират хората по редица въпроси, като здравно осигуряване, имунизационен календар, освен това съдействат на общо практикуващите лекари при необходимост. Попълват административни документи към различни институции. През 2014 г. са проведени множество беседи в ромските квартали на град Дупница във връзка с вредата от тютюнопушенето, употребата на наркотици, болести, предавани по полов път, СПИН и др.

1. Проект: Интегрирани социални политики за предоставяне на алтернативни услуги, целящи социално включване в община Дупница.

Бенефициент: Община Дупница

Обща стойност на проекта: 1 200 000 лв.

Община Дупница Изпълнява Проект ”Интегрирани социални политики за предоставяне на алтернативни социални услуги, целящи социално включване в община Дупница” съгласно Споразумение за финансиране №РД09-68 от 22.06.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и община Дупница финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Основните цели на проекта са:


 • Подкрепа на децата и семействата в риск за изграждане на здрава семейна среда;

 • Намаляване на броя на изоставените деца в нужда;

 • Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и оказване на подкрепа за задържането им в биологичната им среда;

 • Изграждане на мрежа от социални услуги за обществена подкрепа за обхващане на поне 25% от уязвимите семейства с деца в риск в общината;

 • Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на деца;

 • Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата;

 • Предоставяне на услуги за деца с увреждания и техните семейства;

 • Прилагане на мерки за ранна диагностика и навременна интервенция;

 • Създаване на социална услуга Център за ранна интервенция за деца с увреждания;

 • Осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране;

 • Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование и здравеопазване;

През 2014 г. по проекта са открити един център за ранна интервенция на деца с увреждания и 3 центъра от семеен тип, разположени съответно в кварталите – “Спартак”, “Гиздова махала” и “Ценеви”. Услугите са насочени към осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до общински центрове за работа с деца, осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение.

До момента по Проекта е одобрено разкриването на следните услуги:

• Формиране и развитие на родителски умения

Услугата „Формиране и развитие на родителски умения” цели формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата. Услугата е насочена към бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 г., родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск.

Предстои наемането на: 2 социални работника, 1 психолог, 1 юрист, 1 лекар-педиатър,

1 гинеколог, 1 медицинска сестра, 1 акушерка, 2 медиатора.

• Здравна консултация за деца

Услугата „Здравна консултация за деца” (от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.) цели:

- редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата;

- превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;

- достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават;

- осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.

Наети на работа:1 лекар-педиатър, 1 медицинска сестра, 1 стоматолог, 2 медиатори.

• Допълнителна подготовка за равен старт в училище

Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Летните училища предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка като:

Преодоляване на затруднения в изучаването на български език, осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища и др. Децата се разделят на групи в зависимост от техните нужди; • Игри в съответствие с предпочитанията на децата;

 • Кратки екскурзии в или в околностите на града или селото;

 • Включване на родителите в екскурзиите като придружители;

Наети 4 учители и 4 медиатори.

• Индивидуална педагогическа подкрепа

Нает 1 специален педагог.

• Рана интервенция на уврежданията

Наети: 1 лекар-педиатър,1 соц.работник, 1 психолог,1 логопед,1 кинезитерапевт, 1 медиатор.

2. Проект BG051PO001-5.2.12-0037-С0001 “ЦНСТ-НАДЕЖДА”

Бенефициент: Община Дупница

Бюджет: 219 925, 20 лв.

Проект BG051PO001-5.2.12-0037-С0001 “ЦНСТ-НАДЕЖДА” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2: ”Разкриване на социални услуги в общността”, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0037-С0001 и от месец май 2014 год. се реализира в Община Дупница.

Община Дупница цели създаване на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца чрез предоставяне на резидентни услуги в Център за настаняване от семеен тип гр. Дупница.

Специфични цели на проектното предложение са:

• Реализиране на социален модел за предоставяне на индивидуални грижи за деца и младежи в среда, близка до семейната;

• Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете, които да заменят институционалната грижа.;

• Осигуряване на социално включване, равен достъп и защита на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ, ДДФУ и ДДЛРГ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД.

Целева група по проекта са:

• Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции – домове за деца с умствена изостаналост, домове за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания, домовете за медико-социални грижи за деца и домове за деца лишени от родителски грижи – 12

• Деца и младежи с увреждания от общността - 2

• Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца и младежи - 12

Създаденият Център за настаняване от семеен тип осигурява пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

Предоставянето на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип осигурява на потребителите качество на живот, гарантиращо пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете и/или младеж в естествена за него среда чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа, в среда, близка до семейната. Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип се предоставя денонощно на територията на новоизградения ЦНСТ в гр. Дупница. Капацитетът на услугата е 12 постоянни места и 2 места за настаняване на деца и младежи от общността по спешност и към момента е запълнен. От настанените 14 потребители, 11 са от ромски произход. Община Кюстендил осигурява здравни медиатори и други заинтересовани страни в процеса на интеграция на ромските деца, чрез борба срещу сегрегацията в училище и насърчаване на равния достъп до образование, за едно развито и напреднало общество, основано на знанието. Действията са насочени към повишаване на осведомеността относно необходимостта да се осигури равен достъп до образование на децата от ромски произход, за да се постигне образователно развитие на ромските общности. 1. ОБРАЗОВАНИЕ

Интегрирането на ромски деца и ученици в детски градини и училища извън ромската махала е едно от стратегическите направления в областта на образованието. В това направление са предвидени конкретни дейности - осигурен транспорт до училища и детски градини извън ромската махала, на нуждаещи се семейства са предоставени общински жилища, предоставяне на услуги и включване в трудова заетост по оперативни програми и проекти.

На територията на Област Кюстендил се осъществяват редица проекти имащи за цел да обхванат и задържат децата и учениците в образователната система ч/з осигуряването на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

За целта са реализирани дейности в средищните училища, като конкретен пример може да се посочи Проект BG051P0001-1.3.06 «Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес». За учебната 2014/2015 година в началните, основните и средните училища в община Кюстендил са интегрирани 403 ученици от първи до дванадесети клас, на които българският език не е майчин.

В другите общини на територията на област Кюстендил няма училище в обособен ромски квартал. В тези общини интеграцията се осъществява по естествен начин. В област Кюстендил има три сегрегирани училища - ОУ“Иван Вазов“ – Кюстендил в ромския квартал „Изток“, НУ“Св.св.Кирил и Методий“- Раждавица, където учат деца от социално слаби семейства и ОУ „Христаки Павлович“ – Дупница, което е вторично сегрегирно, като в община Кюстендил са две училища и едно в община Дупница. В останалите общини няма сегрегирани училища.

Като добър пример можем да посочим и втория реализиран проект в училищата на територията на област Кюстендил Проект BG051PO001-4.3.01. „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Обучаемите по проекта са предимно възрастни, за които българският език не е майчин и които не са успели да завършат определен клас от основното си образование. Получени са от екипа по проекта и са раздадени на училищата обучителните пакети за обучаемите за всеки етап на проекта. Обученията са осъществени по предварително изготвения график на групите от съответните училища по проекта. На обучаемите при ежедневно посещение на учебните занятия са изплатени дневни пари, пътни, когато обучаемият трябва да пътува от друго населено място. Изплатени са и по 55 лева стипендии за успешно завършилите обучението по проекта.

На територията на областта се реализират дейности и по Националната програма на Министерство на образованието и науката „С грижа за всеки ученик“ за допълнително обучение на учениците, които по – трудно усвояват учебното съдържание.

От изнесените данни по – горе е видно, че училищата и детските градини в област Кюстендил, в които има деца и ученици, на които българският език не е майчин, участват активно в Националната програма „С грижа за всеки ученик“, с цел повишаване качеството на образователния процес, чрез осигуряване на диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните и образователните им потребности. Чрез националната програма се създават условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в определена област на познание. Осигуряват се допълнителни възможности за повишаване на постиженията на учениците, които имат системни пропуски при овладяване на учебния материал. Дава се педагогическа подкрепа за децата от подготвителните групи за достигане на училищна готовност.

В област Кюстендил не се изучава майчин език от учениците с ромски произход. Не е изявено желание за изучаване на майчин език от страна на учениците и в момента не се отчита необходимост от учители, които да владеят ромски език.

На територията на областта и особено в община Кюстендил, училищата, които интегрират ученици от уязвимите малцинства водят качествен образователен процес. В тези училища не се прави разлика между децата и учителите не поставят различни изисквания за учениците от паралелката си. Учениците успешно се адаптират, както към средата, така и към изискванията на учителите, особено, ако са постъпили от първи клас в интегрирано училище. Децата в училището в квартал „Изток“ също се обучават от учители с висше образование, които имат изискванията, произтичащи от учебните програми по различните предмети, но тъй като учениците изцяло са от уязвимото малцинство не е налице база за сравнение и конкуренция.

Осигурен е достъп до качествено образование за учениците от уязвимите малцинства. В селата училищата са закрити. Само в община Дупница има три училища в селата Крайници, Яхиново и Самораново. Учениците от закритите училища, чрез безплатен транспорт се извозват до най-близкото средищно училище, където има осигурена безплатна закуска, в някои училища по национална програма на МОМН и безплатен плод, има възможност за столово обедно хранене във всичките средищни училища. Част от училищата от бюджетите си и от средства на някои общини правят поевтиняване на обедното хранене. 100% от учениците от първи до седми клас са осигурени с безплатни учебници, осигурени са условия за качествена целодневна организация на учебния процес и създаване на възможности за задържането на учениците в училище и възможности за развиване на интересите им. Във всички училища има осигурен достъп до Интернет.Сподели с приятели:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница