Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница31/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   67

10.Община Пазарджик

 • Приоритет Образование

Стратегическата цел на общината е интеграция и съхраняване на етнокултурната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и предотвратяване на условията за дискриминация в образователните структури; за цел има изготвен Общински план за действие по изпълнение на Стратегията за образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.

На всички ученици е гарантирано удовлетворяване на желанието им за детска градина или училище.

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Във всички детски заведения на територията на Общината се приемат деца от етническите малцинства за които е осигурена подходяща образователна среда. Създават се възможности за пълен обхват на 5 и 6 годишните деца в детска градина, освен в обособените детски градини, ПДГ са сформирани в 46 % от училищата в Общината.

Приблизително 80 % от учениците от етническите малцинства в училищата на Общината са обхванати в разнообразни извънкласни форми на работа. Успешни се оказват извънкласните форми по проект „УСПЕХ" и проект „МОГА7'. Училищата отчитат, че децата с желание посещават организираните дейности по проекта - ателиета по изкуства, театрални студии, клубове по интереси и др.

Проблемът със задържането на учениците в училище стои на вниманието на всички училищни екипи. Специални програми за превенция на отпадането от училище не са разработени в училищата с малки изключения. В останалите училища мерки срещу отпадането на учениците и ре интеграция на отпадналите са заложени в годишните комплексни планове за съответната учебна година.

През последните години всички обучителни институции организират обучения, свързани с работа в мултикултурна среда. • Приоритет Заетост

Заетостта и възможностите за социално включване на лица от уязвими групи са сред основните приоритети на ръководството на Община Пазарджик. Ниският процент на регистрирани безработни сред населението от ромски произход в общината е сред най - сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователното и квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и не конкурентоспособност на пазара на труда. Община Пазарджик води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица.

Община Пазарджик реализира дейности по проектПодкрепа за достоен живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за предоставяне на грижи за лица и деца с трайни увреждания. През м.Февруари 2014 г. общината стартира проект „Подкрепа в дома”, който е с насоченост пак към лица и деца с трайни увреждания.

Наблюдава се устойчива тенденция на нарастване на заетите лица в частния и намаляването им в обществения сектор. Необходимо е да се посочи, че величината на намалението на заетите в обществения сектор не се компенсира с нарастването на лицата в частния сектор. Това налага развитие на мерките за стимулиране на предприемачеството, от една страна, и от друга, насърчаване на работодателите да разкриват нови работни места и да въвеждат гъвкави форми на заетост.

Бюрото по труда организира и провежда трудови борси с цел популяризиране на услугите по заетостта, подпомагане на информирането, насърчаване на мобилността и трудовата реализация на безработните. Някои от тях са насочени към младежите в сферата на туризма, в селското стопанство и строителството, в шивашката промишленост, към ромската общност и по ОП "РЧР”.Данни от ДБТ - Пазарджик за Община Пазарджик съпоставени с данни за цялата област.

Общо за област Пазарджик

Община Пазарджик

Брой безработни към 2014

18875

4422

от тях:лицата от ромски произход

2155

383

Регистрирани безработни с намалена работоспособност

655

212

от тях: лицата от ромски произход

26

6

Регистрирани безработни жени

10808

2566

от тях: лицата от ромски произход

1237

255

Регистрирани безработни до 29 год.

4238

960

от тях: лицата от ромски произход

560

56

Регистрирани безработни лица с регистрация над 12 месеца /продължително безработни/

6980

1263

от тях: лицата от ромски произход

1278

254

Регистрирани безработни лица с висше образование

1225

590

от тях: лицата от ромски произход

0

0

Регистрирани безработни лица със средно образование

6638

2120

от тях: лицата от ромски произход

81

19

регистрирани безработни лица с основно и по - ниско образование

10565

1712

от тях: лицата от ромски произход

2077

364

Брой включени в заетост по програми заетост и оперативни програми 2014

3932

568

от тях: лицата от ромски произход

208

19

ОСПОЗ

1383

45

от тях: лицата от ромски произход

99

2

АХУ

191

55

от тях: лицата от ромски произход

9

2

ЗПХТУ

17

2

от тях: лицата от ромски произход

0
регионални програми

43

16

от тях: лицата от ромски произход

5
схема "Развитие"

1655

242

от тях: лицата от ромски произход

85

14

схема "Отново на работа"

61

22

от тях: лицата от ромски произход

1

1

схема "Ново начало"

246

68

от тях: лицата от ромски произход

6
схема "По близо до работа"

100

85

от тях: лицата от ромски произход

0
схема "Подкрепа за заетост"

197

33

от тях: лицата от ромски произход

22
брой включени в обучение по програми и оперативни програми 2014

1931

512

от тях: лицата от ромски произход

48Проект "Повишаване възможностите за заетост на безработни лица чрез качествено професионално обучение"

246

204

от тях: лицата от ромски произход

18

17

схема "Развитие"

1631

287

от тях: лицата от ромски произход

92

14

схема "Отново на работа"

54

21

от тях: лицата от ромски произход

1

1Здравното обслужване на населението на община Пазарджик се осъществява чрез широка мрежа от общопрактикуващи лекари. Най-големите здравни заведения на територията на областта се намират в гр. Пазарджик:

Списък наболниците в гр. Пазарджик

- „МБАЛ - Пазарджик" АД гр. Пазарджик, ул."Болнична"№15

- „МБАЛ - „Хигия" АД гр. Пазарджик , ул."Св. Иван Рилски" №3

- „МБАЛ „Ескулап" ООД гр. Пазарджик, ул."Св.Архангел"№19 А • МБАЛ „Здраве" ООД гр. Пазарджик, ул "К.Величков"№50

 • МБАЛ „Света Екатерина" ООД гр. Пазарджик, ул."Свобода"№17

Към всичките изброени медицински заведения действат и центрове за спешна медицинска помощ.

В гр. Пазарджик се намира специализираната болница за активно лечение СБАЛПФЗ-Пазарджик. гр. Пазарджик.ул„"Болнична"17, както и функционира и един дом за медико-социални грижи за деца.По данни на РЗОК Пазарджик броят на личните лекари е 77, от които 69 индивидуални практики и 6 групови със 17 лекари. Общопрактикуващите лекари на територията на община Пазарджик имат сключени договори с Регионалната Здравноосигурителна каса. Също по техни данни процентът здравно неосигурени лица е около 23,85 %.

В община Пазарджик работят двама здравни медиатори. Те са назначени към общинска администрация и работят с граждани от всички населени места на територията на общината.Медиаторите в общината се занимават с посредническа дейност в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвимите етнически групи.

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Голяма част от заболяванията са в резултат на лоши хигиенни условия и бедност.

Част от ромското население е не осигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права.

Наблюдават се следните тенденции: по отношение на бременността здравно не осигурените бременни жени за преглед и консултация за пръв път посещават специалист- гинеколог, едва месец преди раждане и с това попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни, наблюдават се съжителства между малолетна/ непълнолетна с пълнолетен. Не са и редки случаите когато съжителстват по роднинска линия което предполага раждането на деца с увреждания. Новородените деца своевременно се регистрират при ОПЛ. Няма данни за деца без личен лекар в община Пазарджик. По-голямата част от децата са обхванати с имунизации по Националния календар. С пропуски във ваксините са децата който в момента са извън страната със своите родители. Необходимо е във всяко учебно заведение да има кабинет където децата да получат на време дентална помощ. Заболяванията основно са в резултат от лошите жилищно - битови условия, не спазване на хигиени навици, бедност и др. Основните заболявания са сърдечносъдовите заболявания, хронично болните, диспансерно болните, болни с група инвалидност, инвалиди без група инвалидност както и деца освидетелствани от ТЕЛК .На територията на Община Пазарджик, в т. ч. и на град Пазарджик, живеекомпактна група население от ромската етническа общност. Един от най- тежките проблеми в териториите, населени от ромска общност в Община Пазарджик, е жилищният. Повече от две трети от населението живее в изключително тежки жилищни условия.

Върху големи участъци земя - общинска, държавна или даже частна собственост, е осъществено строителство извън регулация. Много от така построените жилища не отговарят на строителните и санитарните стандарти, но има и такива, които изпълняват съответните норми или след относително неголеми подобрения могат да бъдат приведени в съответствие с тях. Стихийното строителство е съчетано с липсваща или лошо поддържана улична мрежа и техническа инфраструктура. Липсват зелени площи, детски площадки и комуникационни мрежи. На места към съществуващите гета са се оформили суб гета. Пренаселените жилища и общото увеличаване на гъстотата на ромското население пречат на обслужващите системи, в значителна част от ромските квартали те напълно липсват.

Две трети от картотекираните семейства в община Пазарджик с незадоволени жилищни нужди са ромски. Има картотекирани цели улици от ромският квартал.


 • Приоритет Върховенство на закона и недискриминация

Регионалното представителство на КЗД в Пазарджик е от 20 Юг. през същата година се взеха сериозни мерки от страна на КЗД за борба срещу дискриминацията в Пазарджик и областта във всички сфери на обществените отношения. В КЗД се образуваха производства срещу наемателите на заведенията за отдих и развлечения, защото не допускаха в тях лица с по тъмна кожа, от етническите малцинства. Сегрегацията е много сериозен проблем в община Пазарджик, която изисква твърда държавна политика. В областта на образованието перманентно се работи с Регионалния инспекторат за постоянно насочване на деца до осми клас в не сегрегираните централни училища. Благодарение на доброто партньорство с общината и неправителствените организации за последните три години в не сегрегирани училища са насочени повече от 300 ученика. За по добра информираност КЗД провежда ежемесечни презентации и приемни в общинските центрове и отделните кметства, раздават се множество информационни материали за КЗД , визитни картички, както и банери на КЗД в сайтовете на общините и на областната администрация. След 2011 г. до сега, чрез офиса на регионалния представител в Пазарджик са подадени около 30 жалби и сигнали за дискриминация по различни признаци, като повече от половината са на етническа основа. Има и жалби от родители на малолетни деца, за дискриминационно и агресивно отношение, от страна на учители и ученици спрямо деца от етническите малцинства. В определена степен, някои от по тежките случаи решаваме съвместно с РИО на МОН. Провеждат се срещи в училища и се изнасят лекции за толерантност, бит и култура на различните етноси и т. н. Благодарение на предприетите мерки, почти не се срещат дискриминационните практики от преди време, когато не се сервираше на лица от етническите малцинства в ЗОХ в централната част на града и в заведенията на парк „Острова".

 • Приоритет "Култура и медии"

На територията на община Пазарджик са регистрирани 35 пародии читалища, 4 градски и 31 в селата. Тяхната основна дейност, като традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, е да осъществява културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата. Да работи за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организират инициативи като: фестивали, събори, тържества и други.

През годините развитието на читалищната дейност в общината продължава в насоки,съобразена със следните основни задачи: • да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

 • да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

 • да поддържа и обогатява материалната си база:

 • да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие и финансиране на читалищната дейност;

 • да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

 • да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по- широк кръг население;

 • да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Пазарджик, региона и страната;

 • да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО. както и с културните инсти туции и бизнеса за взаимна полза.

Библиотечна дейност:

 • обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

 • подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите па населението, чрез различни форми на културно - масовата работа;

 • осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер;

 • провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади автори.

Културно - масова дейност:

 • осъществяване на културният календар за читалищните прояви:

 • повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия

 • участие в културните мероприятия на общината;

 • честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини: провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи.

Любителско художествено творчество:

 • Повишаване на художествено - творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти - ръководители;

 • Активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно - масови събития на селото и общината.

Да се направи цялостен ремонт на читалище „Пробуда", или да бъде изградено ново читалище, което да играе роля на съвременен културно развлекателен център. Да се разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по- широк кръг население. По-широка информираност относно провежданите мероприятия, в които биха могли да вземат участие деца и младежи от ромски произход.

Да се представи възможност за участие в регионален фестивал на изкуства .,Арт идея арт алея", който се провежда през май всяка година. Да се информират ромите от Пазарджик, които имат намерение да емигрират в Мюнхен, относно сключения Меморандум за сътрудничество между общините Пазарджик и Мюнхен.

Да се провеждат ежегодни турнири по-футбол между градски училища в който турнир да участват ученици до 8-мн клас.

Регионален Фестивал на Изкуствата «Арт идея - арт алея", който се организира и провежда от Община Пазарджик има амбицията да излезе извън стандартните художествени прояви, като преосмисля културните ресурси на града и региона и ги впише в новата концептуална рамка на иновативни културни практики.

Във фестивалното време се представят културните дейности на града и региона и се откроява тяхното художествено многообразие, изкуствата излизат на преден план, публично получават легитимация на ценностната си значимост и се превръщат в символен капитал за жителите на града. Само така Фестивалът би могъл да се превърне в съществен елемент от устойчивото развитие и изграждането на здрави социални връзки между градските общности. Разнообразните, предложения са насочени към удовлетворяването на потребностите на разнородни публики от всички възрасти и с различна социална и общностна принадлежност, като всяка една от участващите културни институции поставя акцент върху младежката публика, както с образователна, така и с интегративна цел.

Такива събития са тези с участието на Ансамбъла за народни песни и танци, който организира концерти от автентичен и обработен фолклор. Идеята е в тях да се включат групи, представящи певческото и танцово наследство на населението от пазарджишкия регион - както на българите, така и на общности, като армъни, роми. Специално място заема представянето на музикални състави от класически инструменти и индивидуални изпълнители от руската, арменската и еврейската общности. Събитието „Различни, но заедно", предложено от Регионалната библиотека насърчава равнопоставеността и социалната интеграция на различни етническиобщности, които се основават на опазването и популяризирането на културното им наследство. С подобна насоченост са планираните от Регионален исторически музей дейности, като демонстрация па ритуали и обичаи, ревюта на стари градски облекла и народни носии, организиране на изложби с предмети от музейните фондове. Създаването на „Уличка на занаятите" цели не само дз запознае посетителите с традиционните умения, но и всеки, който се интересува, да може не само да наблюдава, а и да опита да изработи предмет с указанията и помощта на майстора. А, както е добре известно, личното включване в събитията е най- добрият начин за предизвикване на интерес и за осъзнаване на ценността на наследените традиции

Важно място във Фестивала заемат културните практики, чиято основна функция е с цел интегриране.

Всички инициативи в рамките на фестивала залагат на ролята на изкуството като посредник между хората. Още по-важно е, че съвместното практикуване и представянето на различни художествени дейности е път за взаимно опознаване и усъвършенстване, което, от своя страна, подпомага отхвърлянето на отрицателни стереотипи и допринася за социално приобщаване на лица в неравностойно положение, на групи със специални потребности или мартгинализирани общности.Сподели с приятели:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница