Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница33/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   67

15. Регионален отдел „Национален строителен контрол” гр.Пазарджик

Действията, имащи отношение към ромското население са свързани единствено с образуваните преписки за незаконно строителство. В тази връзка като основните трудности се очертават различните подходи и действия от страна на държавната администрация и кметовете на общини по отношение на незаконното строителство в ромските махали.


16.Областна дирекция на МВР гр.Пазарджик

Поставената задача пред ОДМВР е да работи за подобряване ефективността от работата на полицейските служители в мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения".

В изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия па Република България за интегриране на ромите (2012-2020) до 2015iв ОДМВР-Пазарджик до момента са проведени 10 едноседмични теоретико-практически курса на обучение на национално и местно ниво на тема: "Работа на полицията с етническите малцинства" с участието на по 7 служители от охранителна полиция във всеки от тях - общо 70 служители.

В изпълнение на стратегията, в ОДМВР-Пазарджик периодично се спускат разпореждания от ръководството па МВР с конкретна насоченост и указания за изпълнение на специфични мероприятия, като продължава изпълнението и на проблемно ориентиран подход съобразно заложените цели. Във връзка с това в ОДМВР-Пазарджик се изпълнява! мероприятия както следва:

системната оценка на средата за сигурност:


 • планиране на ефективно взаимодействие между отделните структури на ОДМВР - Пазарджик;

 • своевременна идентификация на проблемите на местната сигурност:

 • оптимизирането ма организацията на полицейската дейност и извършване на промени в разстановката на нарядите изпълняващи ППД. за гарантиране на полицейско присъствие и своевременно реагиране

 • получаване на изпреварваща информация за планирани публични прояви и подготвяни евентуални провокационни действия, като се идентифицират техните организатори, целта, мястот о п времето на провеждането им, както и броя на участниците:

 • наблюдението на виртуалното пространство;

Повишаването на познанията и подготовката на полицейските сл\жители m работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите но правата на човека е основна $адача. В изпълнение на Наредба per. № 1з - 101 1/04.07.2006 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството па вътрешните работи, през 2013 г. по специализирана подготовка са включени теми - по правата на човека и умения за работа с представители па ромскиie общности- идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в местните ромски общности. Провеждат се обучения по теми. свързани с традициите, бита и културата на ромските общности и прилагането на проблемно-ориентиран подход щ осигуряване на реда и сигурността в ромските общности.

Обучени са 139 полицейски служители от структурите ОП, ТП и ППД при ОДМВР - Пазарджик, по изброените по-долу теми : • „Признаци и форми на дискриминация".

 • „Традиции бит и култура ма ромските общности".

 • ..Умения за работа е представители па ромските общности".

 • Прилагане на проблемно - ориентирания подход за осигуряване реда и сигурността в ромските общности".

 • „Правата на човека и проблемите на малцинствата

 • „Превенция па правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществен пя ред. както и не допускане ескалиране па напрежение в районите с компактно ромско население".

 • ..Повишаването на познанията и подготовката на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека".

 • ..Полицейски правомощия и не дискриминационно поведение".

През 2014 г. ОДМВР-Пазарджик продължава да работи за подобряване ефективността oi работата па полицейските служители в мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека и утвърждаване на толерантни между етнически отношения, като сътрудничи с ИПО и местни ромски лидери за своевременно преодоляване на възникнали напрежения и дългосрочно решаване на проблеми па местната сигурност.

Обучени са 160 полицейски служители от структурите ОП, ТП и ООР при ОДМВР - Пазарджик, по изброените по-долу теми: • Международни и национални механизми за защита от дискриминация

 • Прилагане на проблемно - ориентирания подход за осигуряване на реда и сигурността в ромските общности.

 • Повишаването на познанията и подготовката на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата па човека.

 • Превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред. както и не допускане ескалиране па напрежение в районите с компактно ромско население

 • Правата на човека и проблемите на малцинствата.

 • Полицейски правомощия и не дискриминационно поведение

 • Правата на човека и проблемите на малцинствата. Професионална етика при работа със същите

 • Пресичаме на трафика на хора с цел сексуална експлоатация в Западна Европа.


ОБЛАСТ ПЕРНИК
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ПЕРНИК / 2013-2020 г./ЗА 2014г.
Областната стратегия за интегриране на ромите в област Перник / 2013-2020г./ е приета с протокол от 29 април 2013г. от неприсъствено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

Неразделна част от Стратегията са общинските планове за действие за интегриране на ромите на общините Перник, Радомир, Брезник и Трън. Плановете са приети на заседания на общинските съвети по места и са с период до 2014г.

Областна администрация Перник има създаден Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, в който участват ръководители на териториални звена, кметове на общини и ромски неправителствени организации. Имаме приета Областна стратегия за интеграция на ромите 2013-2020г./, неразделна част към която са общински планове за интеграция за 4 от шестте общини, прилежащи към област Перник / това са общините Перник, Брезник, Радомир и Трън. В две от общините- Земен и Ковачевци няма необходимост от изготвянето на такива планове, тъй като там няма ромско население или има малко на брой самоопределили се като роми лица, които са добре интегрирани.

Областната стратегия за интегриране на ромите е изработена в резултат на сътрудничество от страна на отговорните институции в сътрудничество с гражданския сектор и в частност ромски неправителствени организации.

Общинските Планове за действие са съобразени с Националната стратегия за интегриране на ромите на Република България и с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основават на приоритетите в областта на държавната политика в тази област.
С Решение № 976 от 05.02.2015г. на заседание на ОбС Перник е актуализиран и приет План за действие за подкрепа на интеграционните политики / 2015-2017г./

С Решение № 9 от 13.02.2015г.на ОбС Радомир е актуализиран и приет План за действие за подкрепа на интеграционните политики / 2014-2020г./ в община Радомир.

Предстои актуализиране на Плана в община Трън до края на м. март 2015г.

Община Брезник има приет такъв план, който обхваща и 2015 г., поради което неговото актуализиране ще бъде извършено през 2016г.

Предстои актуализиране на Областната стратегия за интегриране на ромите в българското общество/ 2013-2020/.
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ:
През анализирания период в ДБТ Перник, във връзка с реализацията на Националната стратегия за интегриране на ромите, са създадени условия за активизиране на потребителите за търсене на работа посредством подобряване достъпа до предлаганите услуги и повишаване качеството на обслужване. В ДБТ Перник по НП „Активиране на неактивни лица” продължава да работи ромски медиатор.

Реализирането на тази организация е от съществено значение за оказване на подкрепа с цел трудова реализация на хора от групите в неравностойно положение на трудовия пазар, включително на ромите.

Организацията на работа включва:


 • Прозрачност на информационното пространство.

 • Използване на различни канали за достъп до клиентите.

 • Създаване и популяризиране на стандарти за обслужване.

 • Предварително разделяне (фазиране) на контингента търсещи работа лица на групи, в зависимост от потребностите на видовете услуги.

 • Активно трудово посредничество чрез предлагане на обявени свободни работни места на търсещи работа лица /ТРЛ/, при всяко тяхно посещение в ДБТ;

 • Прилагане на индивидуален подход при обслужването на търсещите работа лица.

 • Работа на терен в ромските квартали с цел популяризиране на услугите и активиране на неактивните лица за регистрация и мотивиране за труд.

Индивидуалният подход към всяко търсещо работа лице, проактивното търсене и предлагане на работна сила доведе до увеличаване броя на устроените със съдействието на ДБТ като цяло, включително и на ромите. По-голям е относителният дял на устроените на първичния пазар. В субсидирана заетост са включени предимно лица от групи в неравностойно положение на трудовия пазар.

Всички тези мерки в крайна сметка водят до трайно интегриране на неравнопоставените групи на пазара на труда.

Ромската общност формира една от високо рисковите групи на трудовия пазар. Още от 2012г. ДБТ Перник работи активно за реализиране целите на Националната стратегията за интегриране на ромите.

Разработването на Стратегията подпомогна дейността на ДБТ, обслужваща райони с компактно населени ромски общности по отношение на мотивирането и оказването на подкрепа на търсещите работа лица и поощряване на равните възможности за достъп до трудовия пазар.

ДБТ Перник обслужва шест общини – Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. Във всяка от тях живеят роми, но по значително ромско население има в общ. Трън и в общ. Перник.

В Стратегията в приоритет «Заетост» са предвидени осем мерки за изпълнението на Национална цел 1- Достигане на 76% заетост сред населението от 20- 64 години до 2020 година чрез повишаване нивото на уменията на работната сила, компетентността и квалификацията на нискоквалифицираните работници, което да доведе до намаляване равнището на бедност.

За изпълнение целите на Стратегията ДБТ Перник работи по предварително утвърдени годишни планове от директора на ДРСЗ София, като финансовото обезпечаване на включените в плановете инициативи е в рамките на предвидените средства на ДБТ за реализиране на дейности за активна политика на пазара на труда.

Първата мярка, залегнала в плана на ДБТ е «Повишаване конкурентността на ромите на пазара на труда» чрез изпълнение на две основни задачи: • Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми:

За периода 2012- 2014 година по тази задача са постигнати следните резултати:

  • В курсовете за мотивация за активно търсене на работа за периода са включени- 81 лица;

  • В професионална ориентация- 42 лица;

  • В ограмотяване- 42 лица;

  • В професионална квалификация са включени 50 лица, от които 45 лица по ОП»РЧР». Лицата са преминали обучение по схема «Развитие» и по Проект «По добри възможности за обучение и работа на уязвимите групи от Пернишка област» по специалности «Озеленяване и цветарство»; «Пътища, магистрали и съоръжения»; «Основни и довършителни работи». «Кофражи», «Армировка и бетон».

  • Включени в обучение по ключови компетентности- 18 лица. От тях 15 лица са обучавани по Проект «На стаж в медиите», като са изучавали английски език.
 • Осигуряване на заетост на ромите:

За периода 2012- 2014г. общо включените в заетост са 452 лица, от които на първичен пазар на труда- 83 лица; по мерки за заетост по ЗНЗ- 15 лица; национални програми и проекти- 184 и 170 по различните схеми на ОП»РЧР».

Втората мярка от плана на ДБТ е «Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес». За анализирания период в тази мярка е включено само едно лице, което е включено в обучение по Проект «Подкрепа за предприемчивите българи», а впоследствие е стартирал собствен бизнес след одобрение на разработен проект.

Третата мярка от плана е «Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите».

Осъществяването на диалог и ефективно партньорство и сътрудничество с неправителствени ромски организации в региона е от съществено значение. Правилният подход към безработните от ромски произход предполага създаване и поддържане на контакти с представители на неправителствени организации и неформални лидери на етноса по места, за взаимно информиране, консултиране и съдействие при решаване на предвидените мерки. ДБТ контактува постоянно с устойчивите организации: Сдружение “О романо дром”, Сдружение “Саворе джувеля”, Сдружение “Евророма” , Сдружение „Добра майка”, РОС Купате, Конфедерация на ромите в Европа. През анализирания период са осъществени над 10 срещи с ромските лидери на които са дискутирани различни проблеми, свързани със заетостта и интегрирането на ромите. През 2012г. са провеждани срещи на които са обсъждани различни проблеми, свързани със заетостта и професионалната квалификация на ромите; през 2013г е проведена среща във връзка с кампания за сезонна работа – бране на боровинки в Швеция; през 2014г. са проведени срещи във връзка с програми и мерки за заетост и обучение от НПДЗ; инициативата на АЗ „Отворени врати за младежи” ; среща за оказване съдействие на ромския медиатор за провеждане работа на терен в ромските квартали.

От м. август 2013г. е въведена нова услуга за безработни лица- Ателие за търсене на работа, където на всеки клиент, в зависимост от установената потребност се оказва помощ точно в определено направление (изготвяне на автобиография, мотивационно писмо, подобряване на уменията за представяне пред работодател, разработване на кариерен план.....). За периода 64 лица, от ромски произход са преминали през АТР.

Данните за включените в обучение и заетост, както и в останалите инициативи са за лицата, самоопределили се като роми. В действителност броя на включените е много по- голям. Независимо от положените усилия, мотивирането и разясняването на целите за самоопределяне по- голяма част от новорегистрираните роми не се самоопределят като такива. Друг проблем, констатиран от срещите на ромския медиатор в кварталите, е невъзможността на голяма част от лицата да се регистрират и ползват услугите на ДБТ поради липса на документи са самоличност.

ДБТ Перник продължава да работи за изпълнение на националните политики, целите и мерките на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите посредством увеличаване на срещите в ромските квартали, активиране на неактивните лица за регистрация и трудово посредничество, целящи тяхната интеграция в обществото.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В четирите общини, които имат Общински планове за интегриране на ромите към момента / Перник, Радомир, Брезник и Трън/ има назначен по един ромски здравен медиатор , като последният е назначен в община Перник след комисия за подбор, заседавала на 09 март 2015г. През 2014г. в същата община е работил здравен медиатор, който по лични причини е напуснал.

Работата в общността е предизвикателство, но и изгражда мотивация за продължаване на образованието, поради което медиаторите от Брезник и Радомир продължават обучението си във ВУЗ.

Застаряването на населението води до увеличаване на демографската криза , с всички произтичащи от това затруднения за здравното обслужване на населението. Увеличават се разходите за издръжка на възрастните поколения. Намаляват възможностите за профилактика на децата и на хората в активна възраст.

Други негативни фактори, свързани с начина на живот са:
 • поведенчески: злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, рисково сексуално поведение, увеличена употреба на психоактивни вещества;

 • хранене: небалансирано и нерационално;

 • психосоциален стрес.

Според определението на СЗО – здравето е като съвкупност от физическо, психическо и социално благополучие за човека. Това е основен приоритет в дейността на общинската администрация за осигуряване на оптимална система за здравеопазване на населението.Необходимо е да се предоставят превантивни, диагностични, лечебни и рехабилитационни услуги. Значителен дял в този принос заема здравната култура и информираността , относно правата на пациентите, създаване на условия за здравословен начин на живот.

Особено внимание се отделя на превенцията на здравето за всички възрастови групи.

Броят на лицата с трайна неработоспособност непрекъснато нараства. Най-голям за областта е относителният дял на инвалидизираните лица със загубена неработоспособност от 71% - 90 %, след тях със ТНР от 50% до 70 %.

Проблемите на здравето са свързани и с широкото разпространение на рисковите фактори, породени от стила и начина на живот на населението.

Достъпът до първична здравна помощ на лицата от ромски произход е осигурен, но продължителен престой в болница и свързаните с това разходи за закупуване на лекарства си позволяват относително малък брой представители на тази етническа група, което се определя от липсата на здравни осигуровки, масовото обедняване, непълноценното хранене, постоянния стрес, лоши санитарно-битови условия, ранните и чести раждания .

За превенция на здравето в ромската общност голяма е ролята на здравните медиатори. Те оказват активно съдействие в усилията на личните лекари за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността и за повишаване на сътрудничеството между институциите и ромската общност.
Здравният медиатор:
- предоставя здравна и социална информация;


  • организира и провежда здравни беседи;

  • подпомага дейността на общопрактикуващите лекари, медицинските сестри и социалните работници;

  • съдейства за изпълнението на профилактични програми – имунизации, скрининги за онкологични и социално-значими заболявания, туберколоза, хепатит и др.;

  • партнира на РЗИ при организирането на прегледи с мобилни кабинети;

  • консултира представители на рискови групи – социално слаби, хронично болни и хора с увреждания, многодетни семейства и др.

  • наблюдава бременните жени по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките, както и работи в посока превенция на изоставянето на новородените от биологичните родители;

  • провежда беседи за начините за предпазване от нежелана бременност и опасностите от ранните и родствени бракове

  • провежда на кампании за имунизиране на населението, особено на децата с непълен имунизационен статус

  • издирва деца без личен лекар и разяснява пред родителите им важността за регистрирането им.

  • провежда беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на злокачествени заболявания и хронични заболявания

  • информира ромското население за здравно осигурителните им права и задължения


Регистрираните различни случаи на проява на агресия и нападения над лекарски екипи в кварталите, с преобладаващ брой ромско население / в т.ч. и случаи от гр. Перник/ породи въпроса за назначаване на ромски здравни медиатори в Центровете за спешна медицинска помощ. Тези посредници са необходими и ще бъдат много ценни при посещения на екипи от Спешна помощ в ромската общност.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Във всички детски градини и училища на територията на област Перник има деца и ученици от ромски семейства, като само в едно училище / IX ОУ „Т. Ненков”, Перник / повече от 70 % са деца от ромски семейства.

Миграционните процеси в страната /в т.ч. семейства, работещи в чужбина/ влияят значително върху общия брой на учениците и води към тяхното намаляване като цяло.

През последните две години се забелязва тенденция за намаляване броя на отпаднали деца в задължителна училищна възраст. Това е в резултат на оптимизиране на училищната мрежа и създаване на по – добри условия за образователен процес и по-високо качество на образование.

На територията на област Перник се реализират редица проекти за решаването на проблемите със задържането на децата и учениците / в т.ч и на децата от ромски произход/, но извънкласните форми в училище се осъществяват предимно по проекти, които са с определен срок и след приключване няма приемственост.

От съществена важност за редовно посещаване на учебните занятия е работата с родителите, както и помощта на ромските организации и медиаторите.
ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ:
В община Перник общият брой на общинските жилища е 678. ОбС – Перник на свои заседания, по предложение на Кмета на Общината, е разпределил наличния жилищен фонд по брой жилища , вид и местонахождение, в съответствие със Закона за общинската собственост и НУРУРОЖ.

В гр. Перник няма обособена голяма ромска махала, каквито има в други областни градове. Обособени са няколко района, населени предимно с ромско население. В собствени къщи и апартаменти живеят част от ромските семейства, други са настанени в общински жилища.

Най-проблемни са жилищата, собственост на Мини Перник ЕАД /л/, в които живеят семейства от ромската етническа група. За тези блокове търгове вървят от 2012г. и всички живущи са запознати с възможността да закупят домовете си на вноски. Досега няма случай на санкциониране при неспазване на 100-дневния период на изплащане. От 379 жилища, до момента са изповядани 145 сделки, а още 110 са в процедура на разсрочено плащане. Остава отворен въпроса къде ще отидат онези семейства, които нямат възможност да закупят квартирите , в които живеят, ако жилищата им бъдат продадени на други лица.

Вследствие на земетресението от м. май 2012г. и последващи по-леки трусове много собственици на еднофамилни къщи все още извършват ремонти на жилищата си. Нерегламентираният въгледобив, за жалост допринася за подкопаване на къщи в отделни райони на града.

Повечето от ромите в община Брезник са добре интегрирани и живеят в собствени къщи. Работи се за подобряване на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване, и за осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на евикция (отстраняване от владение) на ромски семейства от домовете, които обитават незаконно или при опасност за тяхната сигурност и здраве.

Община Брезник полага адекватни грижи за подържането на зелените площи и детските площадки в ромската махала, за поддържането на инфраструктурата в квартал „Могилица”, където е съсредоточена голяма част от ромското население. 90% от общинските жилища се обитават от роми и общината полага необходимите грижи за тяхното необходимо за живеене състояние.


Ромите в град Радомир живеят предимно в три основни квартала : “Бащевица”, “Гарата” и “Арката”, като “Бащевица” и “Гарата” са квартали с построени къщи, а “Арката”е панелно-блоково строителство. И в трите квартала е изградена добра инфраструктура – улици, улично осветление, алеи и градинки. Канализация има в кварталите “Гарата” и “Арката”, а в “Бащевица” е необходимо да бъде изградена. Жилищните условия в тези квартали са добри. Голяма част от ромското население живее в собствени къщи, но живеят по няколко семейства на едно място.Обикновено те са с 2 /две/ и повече деца, което води до затруднено съжителстване. Друга част от ромската етническа група ползват общински жилища. Общината разполага с 185 общински жилища и в 90% от тях са настанени роми. Трудно е събирането на наемите за част от тези жилища, но на семействата с натрупани големи задължения за наем е предоставена възможността за разсрочено издължаване на дължимите суми. Малка част от ромското население живее в малки примитивни жилища с лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия.

Сподели с приятели:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница