Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница34/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   67

В гр. Трън компактното ромско население е съсредоточено в три основни квартала на града: кв.,, Мурговица”, ул.,, Народна воля” и кв.,, Баринци”. В кварталите ,, Мурговица” и „Баринци” има водопроводна и канализационна мрежа. Част от  семействата живеят в жилищни блокове с изградени електричество, водопровод и канализация.

Работи се по подобряване на жилищната политика спрямо ромите, извършват се ремонтни дейности на общински жилища, които се предоставят за живеене на ромски семейства. Като голямо предизвикателство пред община Трън остава осигуряването на работни места , жилищната политика и образованието на ромите.Като основни се очертават проблеми с недостатъчен брой жилища, общинска собственост в общините Перник и Трън, където да бъдат настанявани ромски и други в уязвимо социално положение семейства, липса на изработени кадастрални карти и регистри в община Трън.

Липсата на добре изградена канализация и санитарни възли, както и пренаселените на места жилища, са предпоставка за развитие и впоследствие разпространение на болести като хепатит, туберколоза и др.
ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Ролята на полицейската институция на съвременния етап изисква качествена промяна в отношенията й с обществото. Полицията следва да отчита специфичните  проблеми и потребности на всички граждани, да работи активно с рисковите социални групи, да създаде действащи механизми за партньорство с институциите, отговарящи за обществения ред и сигурност. Съобразяването на полицейската дейност с очакванията на гражданите като нейни потребители ще доведе до повишаване авторитета на полицията и качеството на живот на гражданите.

      Моделът "Полицията в близост до обществото" е проактивен и децентрализиран. Той работи с причините за престъпността, а не само с нейните последици. В контекста на този модел полицейският служител осъществява дейността си в непрекъснат контакт с местната общественост, като повишава способността на населението за разрешаване на собствените му проблеми и го окуражава към съпричастност и взаимно подпомагане.


      Обществото желае решаването на комплекс от въпроси, свързани с осигуряването на обществен ред и сигурност. Тези въпроси понастоящем се решават приоритетно от органите на МВР, въпреки че редица централни и регионални институции имат законоустановени правомощия, свързани с осигуряване сигурността и безопасността на гражданите. Съществува необходимост да се подобри координацията между институции и ромски лидери и НПО и да се установят механизми за партньорство, които да доведат до успешното постигане на общата цел. Ромските лидери не могат да въздействат върху хората от махалите, защото не работят системно и последователно, поради което са загубили доверието на хората от общността. Работата на ромските НПО с институциите често се свежда до търсене на права, непризнаване на задължения и често неоснователни обвинения.
КУЛТУРА И МЕДИИ

На територията на област Перник функционира РЕКИЦЧ /Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”/. Този център подпомага на областно ниво националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализация, съхраняване на местните традиции и активно гражданско участие. За жалост към момента на територията на област Перник няма нито едно действащо ромско читалище.

По отношение на медиите в област Перник има 1 местна телевизия – „Кракра“, предоставяща широк спектър от програми: новини, публицистика, развлекателни, музикални, детски, културни и други предавания.

Радиостанциите, отразяващи събитията в областта са Радио „PRO FM“, Радио „Кракра“, Радио „Ултра“, „Pernik News”, Радио „Фокус“. В област Перник се излъчва и Общинско радио, което предава заседанията на Общинския съвет, новини от град Перник и страната и други емисии.

На територията на областта има и електронни сайтове, отразяващи по-важните събития в областта: mirogled.com, dobrinite.com, ,perunik.com, pernik.org, ipernik.com, zapernik.com, radomirsko.com др.
В област Перник действат и няколко печатни медии.

„Градски вестник“ е частен ежедневник, който се разпространява на територията на цялата област и информира гражданите относно икономическия, финансовия, политическия, спортния и културния живот. Вестник „СъПерник“ е пернишки таблоид, който се издава ежедневно.

В град Перник се издава и списание „Life at city“, което представлява културно-информационен гайд на града.
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Мониторингов доклад за 2014 г.

За изпълнение на дейностите заложени в

СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2013 – 2020)

ВЪВЕДЕНИЕ:
Област Плевен има създадена и действаща Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г. Стратегията на област Плевен е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г. Следвайки Националната стратегия и рамката на Европейския съюз /ЕС/ за национални ромски стратегии, Областната Стратегия прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, и не изключва предоставяне на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.) Областната стратегия продължава и развива политическата ангажираност за европейско развитие на България в съответствие с Националната програма за реформи на Република България (2011 - 2015 г.) и с Националния план за действие по инициативата " Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г./ на областно ниво.

Стратегията кореспондира с международни стандарти в областта на правата на човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата - международни инструменти на ООН, ЕС, СЕ и др., отнасящи се до зачитане на правата на човека, към които Република България се е присъединила:


 • Международен пакт за граждански и политически права, 1966 г. (в сила за Р България от 1970 г.);

 • Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966 г. (в сила за Р България от 1970 г.);

 • Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, 1966 г. (в сила за Р България от 1992 г.);

 • Конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, 1966 г. (в сила за Р България от 1982 г.);

 • Конвенция за правата на детето, 1989 г. (в сила за Р България от 1991 г.);

 • Рамкова конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа.

Изпълнението на заложените мерки в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2013-2020 г.), се осъществяват на територията на област Плевен чрез Плановете за действие за интеграцията на ромите в общините, както и на Областната стратегия за интегриране на ромите.
В процеса на работа периодично се провеждат работни срещи между общини и Областна администрация във връзка с работата по изпълнението на приоритетите заложени в Националната стратегия за интеграция на ромите. Отчита се много активен диалог между местните и областните власти в реализацията на дейностите по стратегическите документи.

В редица Плевенски общини се създаде партньорство между неправителствените организации и самите общини, като вече се предлагат иновативни решения за повишаването на нивата на заетост в ромска общност, както и обучението им на територията на общините.


9 от 11-те общини на територията на област Плевен имат създадени и действащи общински планове за интеграция на ромите. Общинските планове са актуализирани към края на 2014 г., според указанията на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ).
Настоящият Мониторингов доклад е първия след приемане на Стратегията на област Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.). В него се отчита извършената дейност по шестте приоритета от План за действие, съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерки в съответната област, насочени към интегриране на ромската общност в българското общество и е в резултат на съвместната им работа.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
Областният управител на Област Плевен координира изпълнението на приоритетите на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.)

Със Заповед на Областния управител е определено Звено за мониторинг и оценка, което следи за оперативното изпълнение на дейностите в Стратегията на Област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020). В началото на всяка година Звеното за мониторинг представя отчет във връзка с изпълнението на заложените приоритети в стратегията до Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.


Хронология (2012-2014):


 • Сформиране на областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – 11.12.2012 г.

 • Проведени заседания на Областен оперативен екип по разработване на Областната стратегия – 4 броя

 • Утвърден от Областен управител Стратегически документ - Областна стратегия на област Плевен за интеграция на ромите (2013-2020), на (22.03.2013 г.)

 • Проведени заседания на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - 4 бр.

 • За периода 2012 – 2014 са проведени 6 бр. заседания на областен оперативен екип за подпомагане актуализацията на общинските планове за интеграция на ромите.

 • Приети Планове за действие (2013-2014) в изпълнение на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Гулянци, Кнежа, Пордим, Левски, Плевен и Червен бряг.

 • Актуализирани Планове за действие (2014-2017) в изпълнение на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Гулянци, Кнежа, Пордим, Левски, Плевен и Червен бряг.

 • Проведени кръгли маси, дискусии и работни групи свързани с интеграцията на ромите – 12 бр.

 • Проведени заседания на Звено за мониторинг и оценка - 2 бр.

 • Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на приоритетите в Стратегия на Област Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2014 г.)

Към края на 2014 г., е получено благодарствено писмо в областна администрация – Плевен от Министерски съвет – (Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси) с изказване на благодарност към експертите от област Плевен за приноса им в работата по ІІ-рия етап от областното планиране. Фак е, че Област Плевен е първата област в страната, която представи в Секретариата приетите от общинските съвети планове за действие за интеграция на ромите.


ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
Цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда
На територията на област Плевен съвместно с педагогическия екип от училищата и родителите на децата от ромски произход се работи по подготовката на децата в предучилищна възраст от всички етнически групи за пълноценно им включване в образователния процес. Осъществяват се форми за ефективна работа и мотивиране на родителите на деца от етническите малцинства, които ги възпрепятсват да посещават детска градина.

Чрез разнообразни методи и похвати се подхожда така, че училището да се превърне в място, където всяко дете да се изяви, осигуряват се еднократни помощи на нуждаещите се ученици, организират се родителски срещи за повишаване на осведомеността на ромските родители относно ползите от образованост при децата им.

Създадени са комисии, които извършват оценка на образователните потребности, проследяват динамиката в развитието на интегрираните ученици и изработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Планира се работата с учениците от ромски произход и в дългосрочен план. Включват се родители на деца от ромски произход и в училищните настоятелства. В училищата са създадени клубове по интереси, в които се включват деца от ромски произход с цел да се подобри техния успех.

За периода от 2012 г. - 2014 г. в учебните заведения на територията на Област Плевен са проведени множество здравни беседи с различна тематика, включваща здравословно хранене, профилактика на туберкулоза, ХИВ/СПИН, тютюнопушене и др. През същия период в детските градини пред деца и техните родители са изнасяни беседи, включващи теми, засягащи здравословното хранене, личната хигиена при децата.


Реализирани проекти по приоритет Образование:
Община /Финансиране

Проект

Резултати

Стойност

1

Община Гулянци - СОУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци

Проект „Урок по толерантност”
180 656.47 лв.

2

Община Гулянци в партньорство с ОДЗ „Незабравка” (Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”)

Проект „Мечтите за слънчево детство се сбъдват заедно”
94 642.47 лв.

3

Община Плевен - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект „Обучение на модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователнa интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Плевен”

Количествени резултати:

1.Проведени инициативи за образователна интеграция на деца от ромски произход в 6 основни училища: ОУ „Отец Паисий” – с.Опанец, ОУ „Атон Страшимиров” – с.Бохот, ОУ „Христо Ботев” – с.Николаево, ОУ „Васил Левски” – с.Беглеж, ОУ „Д-р Петър Берон” – гр.Плевен и ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр.Плевен.

2.Създадена мултикултурна среда в учебни заведения.

3.Въведени форми на интеркултурното образование.

4.Осъществена превенция на отпадането на деца от малцинствата от образователната система.
Качествени резултати:

1.Намален процент на децата от ромския етнос, отпаднали от училище.

2.Постигната по-голяма привлекателност на учебните заведения в обхвата на проекта.

3.Създадени условия за стимулиране развитието на децата и учениците от малцинствен произход в училищна среда.

4.Създадени предпоставки за подобряване на учебно-възпитателния процес за деца и ученици от малцинствените общности, особено в малките населени места.


116 867 лв.

4

Община Плевен - УНИЦЕФ

Проект „Да пораснем заедно - Работилници за родители”

Количествени резултати:

1.Създадени 7 работилници за родители в Читалище „ЛИК” - гр.Плевен и НЧ „Просвета” - с.Ясен.

2.Проведени обучения за сформирани повече социални умения у родителите за отглеждане и възпитание на децата.

3.Въведен иновативен модел за оказване подкрепа на родители и деца на въраст 0-4 г.Качествени резултати:

1.Оказана подкрепа за изграждане на семеен капацитет в интерес на децата.

2.Постигната по-успешна интеграция на деца и родители в риск от социални изолация, живеещи в малки населени места.


25 000 лв.

5

Община Плевен - ОП “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”

Проект “Детството може да бъде прекрасно”
162 353 лв.

6

Община Плевен - Платформа „АГОРА”

Проект „Активни граждански общности”

Количествени резултати:

1.Проведено второ издание на фестивала “Традицията среща бъдещето”.

2.Изградена спортна площадка съвместно с НЧ “Пробуда” в с. Буковлък

3.Създаден Детски център за деца от ромски произход в читалище – с. Мечка.Качествени резултати:

1.Използван инструмент за културно приобщаване на етническите малцинства.

2.Създадени условия за развлечения и игри в малко населено място.

3.Създадено звено за предоставяне на социални услуги за деца от ромски произход в неравностойно положение.26 000 лв.

7

Община Плевен - Проект за социално включване на Световната банка

Проект “Предоставяне на услуги (образователни, здравни и социални) на деца от 0 до 7 г., в риск от социална изолация в новоразкрития Регионалния център за ранна интервенция на уврежданията”
1 600 000 лв.

8

Община Плевен - с.Буковлък,с. Бохот, с.Мечка,с. Дисевица,с. Търнене, с. Опанец (общински бюджет – 600, Централен бюджет – 12 825, Фондове на ЕС-72 675.)

Провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище.
90 000 лв.

9

Община Плевен - Хоризонтална програма на ЕС “Младежта в действие”

Проект Еко-арт работилници “Забрави различията”
18 000 лв.

10

Източник: ОПНОИР Бюджет: – за цялата страна - 15 000 000 лв.

Проект „Всеки ученик може да бъде отличник”

Съвместни дейности между учители и родители за изграждане на диалог и взаимно доверие между родителската общност и училището

11

ОУ „Н. Й. Вапцаров”, Плевен; ОУ с. Бохот, с. Николаево, с. Беглеж - ОПНОИР, ЦОИДУЕМ, делегиран бюджет.


Продължаване на въведена дейност – СИП за подпомагане на мултикултурната среда „Образование за повече възможности” в ОУ „Н. Й. Вапцаров”, Плевен; ОУ с. Бохот, с. Николаево, с. Беглеж.
400 лв.

12

Община Плевен - Европейско икономическо пространство 2009-2014 – Програма “Деца и младежи в риск” BG06, Компонент 2 “Деца в риск”

Проект “Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата группа от 3 до 6 години, чрез подобряване на достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на Община Плевен.”
488 958 лв.

13

Община Левски - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO00-4.1.05-0145 „Заедно за социална интеграция” с бенефициент община Левски.

Обхванати 339 деца и ученици, преки участници 200 деца и ученици, създадени клубове по интереси с участие от 50 до 90% ромчета, създаден Клуб на родителя с участници 33 родители роми, проведени срещи с родители в населени места с. Асеновци, с. Градище, с. Обнова, гр. Левски.


161 516.05 лв.

14

Община Долна Митрополия - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект „Заедно за по-добро бъдеще”, договор № BG051PO001-4.1.05-0252, схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

В дейностите са включени 303 деца и ученици, от които 225 роми. Организирани са развлекателни и образователни пътувания, с цел постигане на образователна интеграция.

321 653 лв.

По данни от Регионален инспекторат по образование - Плевен


Програми и проекти на МОН:


 1. Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – 26 училища на територията на област Плевен с осигуряване на столово хранене;

 2. Проект BG051PO001 - 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ“ – 66 училища на територията на област Плевен;

 3. Национални програми – (Приложение 1, Приложение 2);

 4. Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ – (Приложение 3);

 5. Проект „Нов шанс за успех“;

 6. „Училищен плод“.

Като резултат от целенасочената работа на РИО – Плевен и училищата от област Плевен в посока намаляване и превенция на ранното напускане на ученици в задължителна училищна възраст от училище, се наблюдава тенденция на намаляване броя на напусналите ученици при сравняване на броя им за учебна 2012/2013 г., учебна 2013/2014 г. и първи срок на учебна 2014/2015 година. (Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6)


През 2012 година в СОУ „Д-р П. Берон” – Червен бряг бе сформирана „Група за родителска подкрепа”. Участници в групата са родители и ученици. Работи се по приет план, с включени дейности и актуални теми, свързани с живота на учениците и влиянието на училище, семейство и социална среда върху поведението на децата. Провеждат се родителски срещи, срещи с родителите извън плануваните – във връзка с проблеми и събития, възникнали в процеса на работа. Провеждат се съвместно празници, тържества, открити уроци и занятия с участието и подкрепата на родителите.

В СОУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре бе създаден родителски клуб, родителите се обучават в практически семинари, лекции и беседи, включени са в училищното настоятелство.

В ОУ „Христо Ботев” – с. Чомаковци също бе учреден родителски клуб и училищно настоятелство, в които участват родители от ромски произход. Провеждат се планувани обучителни дейности, както и активно участие в провежданите тържества. През месец декември се проведе обучителен семинар, с участието на учителите и на родителите на учениците от СОУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре, на тема „Проблемите в личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата”.

В СОУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре бяха сформирани три групи СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, СИП „Млади предприемачи- Джуниър Ачиивмънт”. Училището работи по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. Велико Търново.

Център за обществена подкрепа – община Долна Митрополия, за първи път през 2013 г., организира „Лятна академия”, която оказва сериозна подкрепа най-вече на деца от ромски произход, със затруднения в усвояването на учебното съдържание. Академията работи по предварително изготвена програма, в която всеки ден е посветен на различно изкуство, плюс задължително обучение по български език, математика, социален и природен свят. Програмата е съобразена с индивидуалното ниво на всяко дете, с подобаващи занимания, които да доразвият логичната, емоционална и творческа интелигентност на децата.

На територията на Област Плевен, в община Кнежа е създаден „Център за развитие на общността” към Център „Амалипе” – гр. Велико Търново, както и два местни клуба по един в с. Бреница и с. Еница. Дейността на Центъра и местните клубове е да помогне за интегрирането на ромското население. Той оказва съдействие пред местните и държавните институции за насърчаване на децата от ромски произход да посещават редовно учебните заведения и детските градини, стимулират се ромските младежи да търсят активно своето развитие на пазара на труда. В община Кнежа има и създадена „Местна инициативна група” т. нар. МИГ, които при свои предварителен график провежда срещи и беседи и с ромската общност, за да им разясни къде и как могат да кандидатсват и в какви отрасли, както за намиране на работа, така и в участието с проекти.


По данни на ЦМЕДТ „Амалипе” на територията на област Плевен има 12 създадени родителски клуба в които родителите се обучават чрез практически семинари, лекции и беседи. Включени са в училищното настоятелство 42 представители на родителския актив.

През м. ноември, 2013 г. е проведен двудневен обучителен семинар с участие на 50 родители и учители от ОУ „А. Страшимиров” – с. Бохот и ОУ „ Св. Кл. Охридски” -. с. Буковлък.

През м. декември, 2013 г. е проведен обучителен семинар, с участието на учителите и родителите от СОУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре, на тема „Проблемите в личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата”.

През м. февруари, 2015 г. е проведен двудневен обучителен семинар, с участието на родители и учители от ОУ „ А. Страшимиров” – с. Бохот, ОУ „ В. Левски” – с. Беглеж, ОУ „Хр. Ботев” – с. Пелишат, ОУ „ Хр. Ботев” – с. Мечка, с дискусионни теми: Отговорността да си родител”; „Отношения и очаквания на взаимодействащите страни: учител – ученик – родител”; „Ранни бракове – за и против”; „Предотвратяване на преждевременното напускане на училище”.

Училищните екипи са популяризирали добри практики за работа в мултикултурна среда на: Национална научно – практическа конференция през юни, 2013 г. и юни, 2014 г., организирана от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – гр. В. Търново, СУ „ Св. Кл. Охридски” – гр. София и ЦМЕДТ „ Амалипе”; конференция „ Образователна интеграция – перспективи и проблеми” на Сдружение „Нов път” – Хайредин; регионални срещи, организирани от МОН и инспекторати по образование от Северозападен регион.

На територията на областта има сформирани 15 групи /СИП, ЗИ, Клуб/ по „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор”. Часовете се използват не само като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромската общност и за формиране на толерантност между децата, а и като средство за задържане в училище и мотивация за участие в учебно - възпитателния процес. 322 ученика, включени в групите имат по-висок успех от своите връстници, почти не допускат безпричинни отсъствия и участват активно в училищния живот. През 2013 г. в Х Детски Ромски фестивал, Велико Търново са участвали общо 230 деца и ученици, а през 2014 г. в ХІ Детски Ромски фестивал, Велико Търново - 389 деца и ученици.

27 училища и детски градини на територията на област Плевен реализират дейности по образователни проекти на ЦМЕДТ „Амалипе”. Обхванати са: 2 500 деца и ученици от община Плевен, Червен бряг, Кнежа.
Реализацията на посочените проекти и дейности допринесе за приобщаването на деца и ученици от малцинствен произход за тяхната по-добра предучилищна и училищна подготовка, което улеснява участието им в етапите на училищното обучение. Адаптацията на децата от целевите групи в образователната и възпитателната среда се постига чрез допълнителната подготовка по образователно направление български език. Въведоха се нови механизми на образователната интеграция и училищната готовност на децата от ранна предучилищна възраст.
Извод:
Наблюдава се факта, че все още много млади роми остават без подходящо образование, рано напускат училище, или не тръгват на училище, което поставя пред тях редица бариери пред включването им в пазара на труда.

Фактори, причина за случващото се са: голям брой безпричинни отсъствия от учебни занятия, ниска успеваемост в провеждания образователно-възпитателен процес, недостатъчно владеене на български език и най-вече неангажираност на родителите, които не оказват необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите и ориентирането им към по-добро образование, като необходима предпоставка към по-добро бъдеще - социална, трудова реализация.
Сподели с приятели:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница