Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница36/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   67
Реализирани проекти по приоритет Върховенство на закона и недискриминация:
Община /Финансиране

Проект

Резултати

Стойност

1

ОД на МВР – Плевен - Място на реализация: Област Плевен - град Плевен, село Буковлък /община Плевен/, селата Бръшляница и Мечка /община Пордим/.


Проект „Дейности за опазване на обществения ред и сигурността на населението в районите с етнически малцинства, област Плевен ”

Намаляване на броя, на престъпленията с висока обществена опасност и честота на извършване

Проектът въвежда иновативен подход за предотвратяване на криминогенното поведение на жители от ромски произход, които живеят в малките населени места – селата на територията на община Плевен и община Пордим.
Извод:
Установяване на ново ниво на партньорство и сътрудничество между полиция и общество, което е гаранция за по-широка гражданска ангажираност и съпричастност към полицейската дейност.

За отчетния период се наблюдава активно партньорство с НПО на територията на областта. Служители на ОД на МВР – Плевен участват в създаването на училища за родители, съвместно с неправителствени организации.

Наблюдава се привличане на структурите на гражданското общество за иницииране и реализиране на съвместни проекти и програми, насочени към правната компетентност на гражданите и повишаване на чувството им за сигурност.
Планирани дейности за 2015 г.


 • Засилване работата на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от ромите.

Недискриминация
На територията на Област Плевен съжителстват пет основни етноса: българи, роми, власи, турци и рускоговорящи, които живеят в разбирателство.

Не съществува етническо напрежение и междукултурно неразбирателство. В общинските администрации има назначени експерти по етническите въпроси, които координират работата в сферата на културния обмен между различните етноси.

Работи активно за борба срещу дискриминацията. Мерки срещу дискриминацията има заложени не само в плановете за действие на общините, в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите, а и в новите вече актуализирани общински планове за настоящия програмен период. Непрекъснато се прилагат мерки и се изпълняват дейности за задържане на учениците от ромски произход в училищата, а чрез програмите за временна заетост се осигурява работа на трайно безработни роми.

За отчетния период няма подадени сигнали от граждани към регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Плевен.

Гражданите, живущи на територията на област Плевен използват услугите на Комисия за защита от дискриминация – гр. Ловеч.
Планирани дейности за 2015 г.


 • Повишаване на участието на ромите и друго живеещо при подобни условия население в държавната администрация на регионално ниво и местната администрация.

 • Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт.

 • Засилване работата на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от ромите.ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ
Цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество
Реализирани проекти по приоритет Култура и медии:
Община /Финансиране

Проект

Резултати

Стойност

1

Община Долна Митрополия - BG161PO001/1.1-10/2010 Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, като през 2014 г. се осигуряват допълнителни средства от бюджета на общината в размер на 23 826.00 лв.

Проект „Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник
424 079.23 лв.

23 826.00 лв.2

Община Плевен - Фондация „Америка за България”

Проект „Читалищата – катализатори на ромското включване в общностите на малките селища”

Количествени резултати:

1.Внедрена услуга „Училище за родители” в 10 читалища в малки населени места.

2.Обучени 186 родители от ромски произход за повишаване на капацитета на семейната среда.

3.Обучени и подготвени за пазара на труда 34 младежи от ромския етнос, от които 6 наети на работа.

4.Осигурена временна заетост, като медиатори, на 42 безработни роми.
Качествени резултати:

1.Подобрени условия на семейната среда за отглеждане и възпитание на деца в неравностойно положение.

2.Повишена квалификация, осигуряваща повече възможности за успешно представяне на трудовия пазар.

3.Осигурена заетост, повишаване на доходите и по-добро качество на живот на граждани от ромското малцинство.66 000 лв.

МЕДИИ
Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.
Извод:
Читалищата на територията на Област Плевен работят пряко с ромската общност, като организират кръгли маси, дискусии и разпространение на листовки с цел включване на ромите и маргинализираните групи в културния живот на общините и реализиране на образователни програми за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани. Организират се обучения на местните ромски активисти. Функционират клубове и кръжоци с цел запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности.

Периодично се излъчват предавания в Общински медиен център - Плевен, посветени на ромската интеграция в навечерието на края на “Десетилетието на ромското включване 2005-2015г.”, отбелязване на международния ден на ромите – 8 април, както и Младежки дискусионен форум “Световното кафене” провеждан през месец април.

Местните и регионални медии коректно отразяват основни дейности по Стратегията (Приложение 7)
Планирани дейности за 2015 г.


 • Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската.

 • Организиране на пресконференции, изготвяне на прессъобщения за местни, регионални и национални медии с цел популяризиране на дейности по Областна стратегия и Общински планове за дейности.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на заложените мерки в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2013-2020 г.), се осъществяват на територията на Област Плевен чрез Плановете за действие за интеграцията на ромите в общините, както и на Стратегията на област Плевен за интегриране на ромите2013-2020 г.
9 от 11-те общини на територията на област Плевен имат създадени и действащи общински планове за интеграция на ромите. Общинските планове са актуализирани с период на действие от 2014 до 2017 г., според указанията на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ). В редица Плевенски общини се създаде партньорство между неправителствените организации и самите общини, като вече се предлагат иновативни решения за повишаването на нивата на заетост в ромска общност, както и обучението им на територията на общините.

Медиаторите на територията на област Плевен за периода 2012 – 2014 са 5 бр.

Съответно 1 в община Плевен, 2 в община Кнежа, 1 в община Червен бряг и 1 в община Долна Митрополия, които са крайно недостатъчни за територията на областта.

Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като „роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и др., което произтича от правото на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава. Това значително затруднява определянето на тяхната реална бройка.

В процеса на работа периодично се провеждат работни срещи между общини и Областна администрация във връзка с работата по изпълнението на приоритетите заложени в Националната стратегия за интеграция на ромите. Отчита се много активен диалог между местните и областните власти в реализацията на дейностите по стратегическите документи.
Препоръка: Областна администрация Плевен да изготви писмо до общините на област Плевен с препоръчителен характер за назначаването на тяхна територия на медиатори (трудови, здравни и образователни), във връзка с по-ефективната работа с ромските малцинства.

Настоящият Мониторингов доклад е приет от Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на 24.02.2015 г.ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
I. ВЪВЕДЕНИЕ

За постигане на напредък при изпълнението на Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите 2012-2020 г. се включва планиране и изпълнение за всяка календарна година с обхват на действие в 17 общини на територията на област Пловдив. Единствено община Лъки не участва в областното планиране поради факта, че на територията й не живее ромско население.

Показаните резултати и постигнатите въздействия в 17-те общини през 2014 г. се основават на практиката в изпълнението на дейностите и са отправна точка в отчитането на приноса в приобщаването на ромската общност и социално уязвимите групи към икономическия, социалния и обществения живот на област Пловдив.

Настоящият отчет използва наименованието роми като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Отчетът за изпълнението на общинските планове за действие през 2014 г. в област Пловдив прилага териториалния подход, като показва процеса на изпълнението на плановете за действие във всяка обшина съобразно потребностите на ромското население и икономическата целесъобразност за задоволяването им, съотнесени с финансовите възможности на всички участници в процеса на изпълнението им.
II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТИЕ ПРЕЗ 2014 Г. ПО ПРИОРИТЕТИ
II. 1. ПРИОРИТЕТ 1 – ОБРАЗОВАНИЕ

По данни на Регионалния инспекторат по образованието - Пловдив през 2014 г. се отчита:Училищна мрежа
Структурата на училищната мрежа в област Пловдив в края на 2014 година включва 206 училища, в които се обучават 66408 ученици. Областната училищна мрежа обхваща училищата на територията на 18 общини.

В община Пловдив са съсредоточени 84 от общия брой училища (21 държавни; 51 общински и 12 частни). Останалите 122 са разпределени в другите 17 общини на територията на областта.

На общинско ниво дейностите са насочени към създаване и развитие на средищните училища, които да отговорят на социално-икономическите характеристики на общината и изискванията на пазара на труда. На ниво училище действията са насочени към намаляване броя на маломерните и слетите паралелки, осигуряване на възможност и условия за достъп на всяко дете до качествено образование.
Оптимизиране на училищната мрежа
В областта няма закрити училища през учебната 2013/2014 г. Спортно училище „Васил Левски” – Пловдив е с променен статут от общинско на държавно училище със Заповед № РД-14-85 от 19 август 2013 г. на министъра на образованието и науката.

През 2013/2014 г. в областта функционират 45 средищни училища и 5 защитени училища, колкото и през 2012/2013 г.

Открита е една нова детска градина в с. Крислово, община „Марица”.
Осигуреност с управленски кадри в училищата и обслужващите звена
Към месец декември 2014 г. има 3 (три) държавни училища и 11 (единадесет) общински училища в област Пловдив с временно изпълняващи длъжността „директор” до заемане на длъжността въз основа на конкурс. От тях 9 (девет) основни училища, 1 (едно) средно общообразователно училище, 1 (едно) обслужващо звено.
Сведение за състава на учителските кадри – правоспособност и квалификация
Броят на правоспособните учители за областта е 5572. Броят на неправоспособните учители в област Пловдив е 76.
Движение и отпадане на ученици
За учебната 2013/2014 г. общият брой отпаднали ученици е 305. За първи срок на учебната 2014/2015 г. броят на напусналите ученици е 100.

Причини за отпадане на учениците от училище условно се обединяват в следните групи: • Семейни причини;

 • Социални причини;

 • Отсъствия;

 • Заминаване в чужбина;

 • Слаб успех;

 • Болест.


Рамкови регионални документи
Регионалната програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система е разработена през юни 2014 г. в съответствие с рамковите европейски и национални документи. С нея на областно ниво се конкретизират ключови мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на училище съобразно Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020). С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, както и постигане на националната ни цел „делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 11%”, която си поставя Националната програма за реформи 2013–2020 г. (в национална цел 4).

Програмата кореспондира с приоритети и мерки на Областната стратегия за развитие на област Пловдив (2014–2020), както и със Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите (2012–2020), в която Регионалният инспекторат по образованието – Пловдив е определен за водеща институция за изпълнение на целите в приоритет „Образование”.

Програмата се разработва на основата на Плана за изпълнение за периода 2014-2015 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) на Министерството на образованието и науката. Програмата следва поставените в първия двугодишен план цели, а именно:


 • Преимуществено разработване на мерки, свързани с превенцията, като най-работещи по отношение справянето с риска от отпадане от училище;

 • Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование;

 • Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата и учениците.

Основава се на определените в Стратегията водещи принципи за законосъобразност, партньорство, прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите, приемственост, устойчивост на резултатите, своевременност, отчетност, мониторинг и контрол, иновативност. Предстои представянето й пред директорите на учебни заведения от областта и изпълнение на планираните дейности.
Изпълнение на Приоритет 1 в общините на област Пловдив


 • Асеновград

Община Асеновград е осъществила пет цели по Приоритет № 1 – „Образование”. По първата цел – „Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование” е осигурена подходяща образователна среда за включване на децата от обособените по етнически признак детски градини чрез поетапен прием в градини, извън ромските квартали в разноетнически групи. В голяма част от детските градини на територията на общината са интегрирани значителен брой деца от ромски произход.

Не са създадени летни групи, целящи компенсиране на образователните неравенства относно качеството на образованието на деца в неравностойно социално положение, финансирани по Проект „Социално включване” на МТСП, тъй като социалните услуги в общностния център за деца и семейства в гр. Асеновград не са стартирали през 2014 г. по независещи от общината причини.

По втората цел – „Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход” община Асеновград е предприела дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда: създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации, изкуства, традиционни занаяти, проучвания, провеждани от деца и ученици, свързани с културната им идентичност. Разширен е обхвата на СИП „Майчин ромски език”, СИП „Култури на етносите”(Етнология) и други форми на свободноизбираема подготовка, допринасящи за запазване и развитие на културната идентичност чрез спазване на законовите разпоредби. Община Асеновград и МКБППМН - Асеновград са партньори на НЧ „Христо Ботев”- с.Червен по проект „Създаване на лудотека”. Бенефициенти на проекта са 25 деца в неравностойно положение, като 10 от тях са от ромски произход. Специфична цел на проекта е създаване на възможности за участие в социокултурни мероприятия и прояви, които да спомагат за подобряване на уменията за адаптиране към различна среда, на деца, извършили противообществени прояви. Чрез реализацията на проекта се стреми опознаване и опазване етнокултурната специфика чрез разширяване на знанията за бита, празничните традиции на етносите в страната. С помощта на изкуството се цели стимулиране на желанието за образование и усъвършенстване на творческите заложби на деца от етнически малцинства и деца, извършили противообществени прояви.

През 2014 г. е подаден проект „Нюансите на играта – как различията могат да ни съберат” по тематичен приоритет „Социално включване и овластяване на уязвими групи”, но същият не е получил финансиране.

В ОУ „Никола Вапцаров“ са изградени групи по СИП, които са насочени към овладяване на българския език и развитие на уменията на учениците в художествено-творческия цикъл. Сформирани са 2 вокални групи, танцова формация, група за брейк, група за спортни танци, група за народни танци, група за театрално изкуство.

В ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” - с. Боянци 38 ученици от учебното заведение участват в СИП по библиотечно дело и в СИП по хор. Във всички училища на територията на община Асеновград има създадени клубове по интереси. В ОУ „Никола Вапцаров”, в което 100% от учениците са от ромски произход има клубове по интереси като „Млад еколог”, „Любители на музиката” и „Обичам да танцувам”. Броят на децата е 47.

През 2014 г. СК „Вдигане на тежести-Асеновец” реализира програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” за създаване на условия и възможности за участие на деца с увреждания и в риск в безплатни спортни занимания, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Програмата е финансирана от Министерствотo на младежта и спорта и е на стойност 3 700 лв. Обхванати са 36 деца от ромски произход.

По третата цел – „Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми” община Асеновград си е поставила задача да осигури условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното образование, както и осигуряване на условия за пълен обхват и ранна адаптация в системата на училищното образование, включително условия за реинтеграция на отпаднали ученици в училищната система.

Предприети са три конкретни дейности за изпълнението на задачите. За да се увеличи присъствието на ромски деца в системата на предучилищното образование, са подпомогнати социално слаби семейства чрез плащане на таксите им за детска ясла, градина и др. Децата, посещаващи детска ясла на територията на община Асеновград, са освободени от заплащане на такса за посещение. Децата, които посещават детска градина и имат решение от ТЕЛК, са освободени от заплащане на такса за посещение. Близнаци и трето дете в семейството, което посещава детска градина, заплаща 50% от таксата за посещение.

На територията на града се реализира проект „Готови за училище 2014-2015”, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. Целева група на проекта се явява ромската общност в града, обхванати са 20 деца, на които със средства по проекта се заплаща таксата за посещение на детска градина.

Поставена е задача за създаване на постоянна общинска комисия за обхват и ранна адаптация в системата на задължително образование, ръководена от ресорния заместник-кмет.

През месец декември 2014 г. oбщина Асеновград, МКБППМН-Асеновград и ЦОП-Асеновград откриват информационна кампания за намаляване на риска от преждевременно отпадане от училище и повишаване на информираността относно ползата от образование.

През 2014 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Асеновград работи по проект „Учи и спечели”, като бенефициенти по проекта са 50 деца от ромски произход, които не желаят да продължат образованието си или не желаят да ходят на училище и 50 родители от ромски произход, които нямат желание да стимулират децата си да посещават учебни занятия. Издаденото помагало за родители се преиздаде с тираж 500 броя.

По последната задача – „Изготвяне и прилагане на Училищна програма за превенция на отпадането” е разработена система за оценка и превенция на риска от отпадане от училище на децата на територията на общината. В ОУ „Никола Вапцаров”-Асеновград е изготвена тригодишна стратегия, чиято главна цел е равен старт и качествено обучение на учениците и е приета програма за работа с изоставащите ученици. Педагогическият съветник с помощта на класните ръководители идентифицира и регистрира деца с риск от отпадане от училище.

Във връзка с цел 4 – „Приобщаването на родителите роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот” се предприемат мерки за подобряване на работната среда, дисциплината в училище и намаляване на безпричинните отсъствия. Осъществяват се почти ежедневни контакти с родителите в училището. Извършват се посещения по домовете. Организират се съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители. Те биват включени в подготовката, организирането и провеждането на концерти, екскурзии и празници.

По петата цел – „Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти” са предприети две конкретни дейности:

1. Обучение за междусекторно сътрудничество. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Асеновград е включено в проект „Да мислим за нашите деца”, с който ще се приложат ефективни мерки за интегриране на децата от ромски произход. Провежда се специализирано обучение на учителите от начален етап за работа с деца от етническите групи.

2. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. По проект „Квалификация на педагогическите специалисти” са обучени общо 75 учители от училища в общината за работа в интеркултурна среда. • Сподели с приятели:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница