Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница38/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   67

Перущица

В ОУ „Петър Бонев” е актуализирана Училищната стратегия за развитие и е приета Програма за превенция на отпадането на ученици. Основен проблем в обучението се явява езиковата бариера - недоброто владеене на български език, както и ниският социален статус на голяма част от семействата на деца от ромски произход. Единият или и двамата родители са регистрирани като безработни, живеят в лоши хигиенно-битови условия. В тази връзка ръководството на училището съвместно с Училищното настоятелство чрез спонсорство е осигурило дрехи и обувки; учебни помагала, подпомагане заплащането на обедното хранене на социално слаби ученици от начален етап; закупени са учебници за учениците от осми клас.

През учебната 2013/2014 г. ОУ „Петър Бонев” се включва в Националния ученически конкурс, организиран от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на млaдежта и спорта, Министерството на културата и Представителството на Европейската комисия за Република България. В конкурса участват 40 ученици, половината от тях са от ромския етнос. Инициативите на проекта „Не се подвеждам, вече зная за опасността” са свързани с актуалност и значимост на тютюнопушенето сред подрастващите; превенция на ранната употреба на тютюневи изделия; позитивни подходи за справяне с проблема с четка, бои, спорт и наука. Извършено е анкетно проучване за наличие на пушачи в класа, направена е изложба от рисунки на тема „Без цигарен дим”, учениците се състезават в щафетни игри, изработен е учебен филм, който може да се види на сайта на училището. Родителите на учениците са запознати с цялостната дейност на проекта. ОУ „Петър Бонев” - гр. Перущица печели ІІІ място в Националния конкурс във възрастова група V-VІІ клас и получава плакет и множество награди от Министерството на здравеопазването.

В община Перущица се забелязва тенденцията на увеличаванe броя на лицата, които продължават образованието си и след навършване на 16-годишна възраст в ОУ „Петър Бонев” и ПГЛВ „Христо Ботев”. Броят на учениците, записани в самостоятелна/задочна форма на обучение през учебната 2013/2014 година е 132. Мотивацията за придобиване на образование е основната предпоставка за реализация на подрастващите в по-късен етап на пазара на труда.В ПГЛВ „Христо Ботев” през м. януари 2014 г. стартира проект “Ученически практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.  Проектът има за цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование (ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда; улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование чрез повишаване качеството на професионалното обучение и образование; провежда се практическо обучение на учениците. В проекта са включени 100 ученици от ПГЛВ „Христо Ботев”, 60 от тях са от ромския етнос.

Намалява броят на отпадналите ученици, подлежащи на задължително училищно обучение до 16-годишна възраст. За изминалата учебна 2013/2014 г. броят на отпадналите в ОУ „Петър Бонев” е 4 ученици. Въпреки това има много неизвинени отсъствия. Трудностите произлизат и от нежеланието на родителите да се явят в училище, когато е необходима среща с педагозите, това налага класните ръководители да посещават домовете им в квартал „Запад”. Изпращат се и уведомления до Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Стамболийски. Кметът на община Перущица утвърди Процедура по установяване на нарушенията по чл. 47 от Закона за народната просвета. След подадена докладна записка от директора на ОУ „Петър Бонев” в края на 2014 г. от общинска администрация са съставени един Акт за установяване на административно нарушение и три Наказателни постановления с наложена глоба на родителите, които не осигуряват присъствие на сина/дъщеря си в учебни часове.

Децата, навършили 5- и 6-годишна възраст са обхванати в подготвителни групи в ОДЗ „Радост” и ОДЗ „Тракийче”. Чрез родителски срещи и посещения по домовете учителите мотивират семействата за обучение на децата им. През изминалата учебна година 23 деца от двете детски градини в община Перущица са включени в Проект на Световната банка и Тръст за социална алтернатива, чиято цел е да проследят как се променя мотивацията на родителите за осигуряване на редовно посещение на детската градина от децата им, ако не заплащат таксата. Родителите са облекчени финансово, а при редовно посещение получават малък бонус във вид на ваучери за храна, което наистина е добър стимул. Подпомагането на семействата с намаляването на таксата за детска градина за подлежащите на задължително предучилищно обучение чрез средствата за допълнителната закуска с плод също се приема много добре от всички родители.

В извънкласните и извънучилищни дейности се включват всички деца/ученици, независимо от етническата им принадлежност. Духовият оркестър при Младежки дом-Перущица взема участие във всички общински културни мероприятия. През 2014 г. Духовият оркестър гостува в община Кричим по повод Деня на българската просвета и култура и на патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”; в с. Устина на 23 май; в община Куклен за честване 110 г. Народно читалище в с. Гълъбово; има участие в радио „Пловдив” през м. декември. 80% от музикантите са от ромския етнос но присъствието им е редовно и поради факта, че включването в дейностите в Младежкия дом е безплатно.

В ОУ „Петър Бонев” е осигурен достъп до интернет, библиотеката е обогатена с нови книги за по-успешна интеграция; осигурени са условия за занимания по интереси и спорт в училище за учениците, които са застрашени от отпадане, а също така е сформирана група в СИП „Ромски фолклор”. Подобрена е материалната база чрез закупуване на телевизори и касетофони. Осигурени са стаи за игротеки и провеждане на занятия по интереси в полуинтернатните групи за всяка паралелка от начален етап. • Първомай

През месец ноември 2012 г. община Първомай в партньорство с четири училища от общината печели проект „Децата на Първомай – равен старт за всички” BG051PO001-4.1.05-0129 по схема за предоставяне на БФП BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Проектът e поредният, насочен към интеграция на децата от етническите малцинства чрез образование и култура, той се реализира през цялата 2013 г. и приключва в началото на 2014 г. Изпълнени се следните дейности: Подготовка и обучение на педагози за работа с деца от етническите малцинства; Създаване на кръжоци и спортни клубове по интереси; Създаване на клуб „Млад предприемач”; Организиране на спортни състезания, тържества и представления; Организиране на екскурзии и лагери; Разработване и внедряване на специализиран софтуер с интерактивни игри. • Родопи”

На територията на с. Ягодово, община „Родопи”, през 2014 година 21 деца от ромски произход са освободени от такси за детска градина. Целта на тази инициатива е повишаване обхвата на ромските деца в предучилищното образование. • Раковски

Община Раковски разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения и обслужващо звено, която е оптимална за потребностите на населението на общината. На територията й към този момент функционират 7 детски градини, 6 основни училища и 1 професионална гимназия. Деца от ромски произход има във всяко от училищата и детските градини в община Раковски.

Състоянието на материално-техническата база на образователните заведения е много добро. Общината спечели проект по ОПРР „Повишаване на енергийната ефективност на образователната структура в Община Раковски, способстваща устойчиво развитие” на стойност 4 960 929,87 лв., който включва цялостна подмяна на дограма, котелни инсталации и външен облик на училища и детски градини.

ОУ „Хр. Смирненски” и ОУ „Хр. Ботев” гр. Раковски са двете най-големи училища на територията на общината. През 2014 година те работят по Национална програма на МОН „С грижа за всеки ученик”, Модул 3- „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”, който обхваща учениците от начален и прогимназиален етап на основното образование. Модулът е насочен към повишаване качеството на образователния процес чрез допълнително обучение на учениците със слаб успех в начален и прогимназиален етап на основното образование за осигуряване на безпроблемна проходимост в образователната система. Системното отсъствие от учебните часове и наличието на различни причини за неуспех води до епизодично изоставане по един или няколко учебни предмета и липса на мотивация. Програмата има цел да подпомогне развитието на индивидуалните знания и умения и с различен подход да предостави равни възможности на всеки ученик в училище. Общият брой обхванати деца за двете училища е 70 деца

ОУ „Хр. Смирненски” работи за поредна година по проект УСПЕХ „Да направим училището по привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ и ОПРЧР. В проекта са включени 130 деца, от които 10 деца от ромски произход.

В двете училища има сформирани паралелки за предучилищна възраст, изцяло от ромски деца. За втора година в ОУ „Хр. Смирненски” има и паралелка с 5-годишни деца, също само от ромски произход. Общият брой на децата от двете училища в тези паралелки е 65.

През 2014 г. ОУ „Гео Милев” с. Белозем печели проект „Всеки ученик може да бъде отличник”. Това е двугодишна програма, подкрепена от (ТСА)- Тръст за социална алтернатива. Тръст за социална алтернатива(ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочният кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Проектът обхваща около 90 деца от ромски произход и е насочен към превенция на отпадането от училище на тези деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

От 2010 г. насам НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Раковски работи по програма „Глобални библиотеки” - България. Целта на тази програма е безплатен достъп до информация и интернет от всички граждани на града и общината.

Повече от 25 деца от ромски произход посещават редовно библиотеката и информационния център по програмата. Редовно се провеждат презентации по различни поводи. По програма „Глобални библиотеки” работят и читалищата в с. Стряма и с. Шишманци.


 • Садово

По Приоритет 1 - Образование община Садово среща проблеми поради ниската степен на образование сред ромското население. 3% от ромите са с висше образование , 12 % със средно образование, 43% с основно образование, 12% с начално образование. Неграмотността сред ромския етнос на територията на общината е около 30%.

Част от младото население не владее български език, което допълнително затруднява процеса на интеграцията им в обществото. Общинската администрация на град Садово се справя с проблема чрез повишаване на изискванията към учителите в обучителния процес и активността на родителите.

През 2014 година са извършени следните дейности: • Уточнен е броят на ромите, които имат висше образование и тези, които в момента учат във висши учебни заведения. Проведена е среща с тях, целяща запознаването им с проблемите на образованието сред ромското население.

От с. Болярци с висше образование са 5 души, от с. Караджово – 3 и от с. Поповица – 1 момиче, което е безработно. Община Садово опитва да помогне при професионалната им реализация.

 • В момента от община Садово във ВУЗ учат 5 роми, на които общината помага финансово чрез стипендии и др.

 • Уточнен е и броят на ромите със средно образование - 15 души. При необходимост те биват ангажирани в различни обществени дейности. Създадени са 5 обществени съвета за подкрепа на образованието сред ромите.

 • Община Садово ангажира учител от ромски произход, който работи с ромите с ниска степен на образование, неграмотните и тези, които не могат да говорят български език. Община Садово планира да кандидатства по различни европейски програми с цел решаване на проблемите образованието сред ромите.
 • Сопот

Община Сопот подпомага качеството на образованието на децата от етническите малцинства, които имат затруднения с българския език - писмено и говоримо, чрез организиране на допълнителни часове за индивидуална работа. Консултирани са 7 деца от НУ „Неделя Петкова” и СОУ „Иван Вазов”. Осигуряването на редовна посещаемост и задържане в училищата се извършва чрез изготвяне на индивидуални програми за децата застрашени от отпадане.

Наложената целодневна организация на учебния процес спомага допълнително за превенция на отпадане от училище на деца от маргинализираните групи. В общинските училища се предлага безплатна закуска и обяд на социално слаби ученици. През 2014 година няма отпаднали от училищната система роми.

Няма избрани членове на настоятелства от ромски произход, но мнението им за значението на образованието на ромските деца и за бъдещата им реализация на трудовия пазар или в сферата на продължаващото образование се обсъжда на родителски срещи.

Проведена е вътрешна квалификационна дейност с 8 учители на подготвителни групи за 5- и 6-годишни деца в детските градини на община Сопот с цел усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.

Община Сопот не изисква заплащане на такса за 5- и 6-годишните групи в детските заведения. Обхватът на тези деца е максимален, а редовната посещаемост осигурява много добра подготовка за първи клас.
 • Стамболийски

В детските заведения на територията на общината са обхванати 80% от общия брой деца на възраст 3-6 год. В гр. Стамболийски има две ОДЗ и две ЦДГ, една Детска ясла, в селищата има три ОДЗ и една ЦДГ. Тенденцията е към увеличаване обхвата на децата и постигане на обхват на 5- и 6-годишните деца на 100%. В града успешно работи Общинският център за работа с деца, в който се обучават 330 деца, от които около 30% са от ромски произход.

Обхватът на учениците в общината е около 80%. Работи се по програма за интеграцията на учениците от ромски произход и 100% им обхват . В училищата от общината през 2013-2014 учебна година има отпаднали от училище деца, като някои от тях са заминали с родителите си в чужбина. Причината за отпадането на няколко момичета е ранен брак и в този случай реинтегриране е почти невъзможно.

За настоящата учебна 2014/2015г. детски градини и училища съвместно с община Стамболийски участват в редица програми и проекти на МОН, ДФЗ и ОПРЧР. Това са: „Успех”, „Учене през целия живот”, „Коменски”, „Амалипе”, „Училище на успеха”, „Училищен плод”, „Квалификация на педагогически специалисти”.

Добра практика за община Стамболийски е проектът „Училище на успеха”, който се изпълнява съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0202, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема BG051PO001-4.1.05 - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Проектът се осъществява от Фондация „Благотворител” в партньорство с ОУ „Васил Левски” - с. Триводици. Целта му е да подпомогне учебния процес за задържане на ромските деца в училище чрез специфични методи и подходи, като: повиши знанията и уменията на учителите за работата в мултикултурна среда; интегрира родителите на деца с различен етнически произход в училищния живот; създаде условия за развитие на интересите и способностите на децата, застрашени от отпадане, с въвеждане на нови извънкласни форми.

Продължителността на проекта е от 12.03.2013 г. до 11.03.2014 г. и в него са обхванати ученици, педагози и родители. Включва се обучение и консултиране на училищния персонал за работа в мултикултурна среда; Работа с родителите от етническите малцинства за включване на децата им в образователния процес; Мотивиране за участие в учебния процес на децата, застрашени от отпадане; Подобряване на училищната среда за подкрепа и развитие на интересите и способностите на децата; Провеждане на мероприятия за повишаване на толерантността и приемане на различията в местната общественост;

Резултатите са: 15семейства, получили социална подкрепа и консултиране, проведени 9 групови занимания в „Училище за родители”; 13 педагози, преминали 2 специализирани обучения; 15 деца, консултирани от психолог; 10 деца, преминали корекционно-възпитателна работа с логопед; 20 деца посещавали СИП „Нрави, обичаи, традиции и творчество”; 20 деца, посещавали клуб „Добродетели”; 10 деца, посещавали клуб „Млад еколог”; 10 деца, посещавали ателие „Сръчни ръце”; 40 деца, посетили ваканционно училище;

Проведени са образователни пътувания на 20 деца. Организирани са кулинарни и спортни празници. Проведени в 2 дни са за представяне на културните традиции на етносите.


 • Съединение

Община Съединение има приета програма за интеграция на ромските деца в образованието, като интегрираните в смесени училища деца от този е етнос са над 150.

Значително е подобрена материалната база в учебните заведения. Реновирани са детски градини по проект „Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 – 2013)”. Проектът е на стойност 506 000 лева и е приключен успешно.

Превенцията на отпадането на ромските ученици от училище се развива на цялата територия на община Съединение. Предприетите дейности са насочени предимно към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Основен приоритет пред общината е създаването на подходяща среда, като по този начин се цели социализация на децата, изграждане на мотивация, ангажираност и отговорност към учебния процес.

През 2012г. стартира проект BG051PO001-4.1.05 по ОП "Развитие на човешките ресурси” под схемата “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  с наименование „ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ  УСПЯВАТ”. Целта на проекта е да се подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чиито майчин език не е български. Общата стойност на проекта е 103 244 лв. Дейностите по проекта са приключили през 2014 година.


 • Хисаря

Чрез интеграция на децата от ромски произход в смесени училища община Хисаря осигурява равноправния им достъп до образование. Процесът на интеграция започва от детската градина, началното и основното училище. Изградена е мрежа от извънкласни и извънучилищни форми на работа с деца от малцинствата и техните родители, за да бъдат удовлетворени разностранните им интереси и потребности и да се постигне междуетнически диалог, сближаване, равен достъп до качествено образование и толерантност на цялата ученическа общност.

В учебните заведения в община Хисаря са обхванати всички деца. В училищата в с. Красново и с. Паничери преобладават учениците от ромски произход. Подобно е и положението и в целодневните детски градини в с. Паничери и с. Старо Железаре.

В СОУ „Христо Смирненски“ – Хисаря в професионалните паралелки от ІХ – ХІІ клас с професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление на хотел” и една паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” се обучават 28 ученици от ромски произход.

Всички учебни заведения работят по програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, в резултат на което през 2014 година няма отпаднали ученици.

Деца от всички детски градини са взели участие в конкурс на общинско ниво „Малките спортисти” през 2014 г. Има спечелени награди от дете от ромски произход, изявяващо се в областта на пеенето.

Ученици от община Хисаря участват в мажоретен фестивал „Хеса-Сара” през 2014 г. Участие и ІІ–ра награда от областно състезание „Защита при бедствия, аварии и катастрофи” печелят учениците от ОУ ”Христо Ботев” - с. Красново. Участията на децата и учениците в различни спортни игри, общински и градски мероприятия са без разделение по пол, възраст и етнически произход.

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
По данни на Регионалната здравна инспекция – Пловдив в сектор „Здравеопазване” за област Пловдив през 2014 г. се отчита, че:


 • Продължава процесът на демографско застаряване.

 • Относителният дял на населението в активна възраст в Пловдивска област продължава да намалява.

 • Раждаемостта в областта бележи тенденция към понижаване.

 • Пловдивска област е в състояние на депопулация.

 • Детската смъртност в Пловдивска област продължава да бъде по-висока в сравнение с данните за страната.

 • Основни причини за умиранията в Пловдивска област са болестите на органите на кръвообращението и новообразуванията.

 • Пловдивска област е на второ място в страната по брой регистрирани злокачествени заболявания.

 • Осигуреността на Пловдисква област с болнични легла и медицински специалисти е над средната за страната. В Пловдивска област функционират 34 болници, 1993 лечебни заведения за извънболнична помощ, комплексен онкологичен център, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, диализен център, дом за медико-социални грижи за деца и два хосписа.

 • Към 31.12.2013 г. населението на Пловдивска област е обслужвано от 511 общопрактикуващи лекари, организирани в 391 практики за индивидуална и 15 практики за групова първична медицинска помощ. Един общопрактикуващ лекар обслужва средно 1 327 души население.


Изпълнение на Приоритет 2 в общините на област Пловдив


 • Асеновград

Поставена цел в плана за интегриране на ромите на община Асеновград е превантивната грижа за майчиното и детското здравеопазване. Посочено като изискване е обучението на личните лекари за ранно откриване на уврежданията при децата. През 2014 г. по проект „Социално включване” са обучени 10 лекари и акушерки от МБАЛ Асеновград ЕООД за ранно откриване уврежданията при децата. Обучението е проведено от Фондация „Карин дом”.

Във връзка с подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст предвидените дейности са създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията и мобилна услуга по домовете на семейства с деца с увреждания и редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата до 7 г. През 2014 г. социалните услуги в Общностен център за деца и семейства в гр. Асеновград по проект „Социално включване” на МТСП не са стартирани по независещи от тях причини.

Подобряването на профилактичните дейности сред ромското население е друга, заложена цел в плана на общината с дейности - провеждането на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар. Като постигнат резултат се отчита, че здравният медиатор взема активно участие в различни кампании за провеждане на имунизации на деца и лица, които са с пропуски в имунизационния паспорт. Той посредничи и придружава лица от ромски произход при посещение в различни институции и организира провеждането на профилактични програми сред общността. Здравният медиатор към община Асеновград също консултира малцинствените групи по семейното планиране и репродуктивното здраве.

За по-пълното обхващане на ромското население с профилактични прегледи е предвидено провеждане на разяснителни кампании за значението им. Вследствие на кампанията здравният медиатор посредничи и придружава лица от ромски произход при посещение в различни институции и организира провеждането на профилактични програми сред общността.

Повишаването на здравните знания и информираността на ромското население е следващата цел, заложена в плана за интегриране на ромите на община Асеновград. Предвидено е обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания, като за целта се провеждат разяснителни кампании за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести. Вследствие на това във всички учебни заведения на територията на община Асеновград се провеждат здравни беседи, тренинги и се прожектират филми с цел повишаване на информираността на децата. Някои от тях са: • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са проведени 24 беседи, тренинги и прожектиране на филми.

 • ОУ „Христо Ботев” са проведени 103 здравни беседи с цел повишаване информираността на учениците.

 • В ОУ „Отец Паисий” – Асеновград са проведени 13 здравни беседи. Проведено е едно обучение на тема „Първа долекарска помощ” чрез БЧК. Обучени са 16 учители.

 • ОУ „Никола Вапцаров” са проведени 29 здравни беседи в часа на класа. Проведени са срещи със специалисти от РЗИ във връзка със здравното възпитание на учениците от VІ-ти клас. Представени са 3 презентации за здравословния начин на живот. Изготвени са 4 табла на здравна тематика и здравословно хранене.

 • ОУ „Ангел Кънчев” са изнесени беседи за оказване на първа помощ, сексуално и репродуктивно здраве, СПИН и болести предавани по полов път, рационално хранене и др.

Резултатите от периодичното провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот са, че през 2014 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Асеновград са взели участие в 30 родителски срещи в училищата на територията на община Асеновград. На родителите е разяснено, че пушенето от малолетни и непълнолетни следва да се третира като протовообществена проява, за която се налагат възпитателни мерки по отношение на децата и мерки по отношение на родителите съгласно чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Във всяко начално училище се провежда активна кампания против тютюнопушенето. Тематични беседи за вредата от тютюнопушенето са заложени в часовете на класа. В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са проведени 10 кампании, в ОУ „Отец Паисий” – 2 кампании. В ОУ „Петко Каравелов” са изнесени беседи и лекции за тютюнопушене, наркомании и токсикомании на всички ученици от седми и осми клас. В ОУ „Христо Ботев” са проведени 22 беседи в час на класа. В ОУ „Ангел Кънчев” на всички ученици е изнесена беседа „Тютюнопушенето и пораженията му”. В ОУ „Райна Княгиня” е организирана изложба с рисунки на тема „Защо да не пушим!”.В ОУ „Никола Вапцаров” е проведена кампания за борба с тютюнопушенето, което включва представяне на презентация, беседи в часа на класа, изработване на табла, конкурс за рисунка, викторина. В ОУ „Никола Вапцаров” има разработена Програма за гражданско образование, утвърдена от директора на учебното заведение. Програмата включва усвояване на знания и изграждане на умения от учениците, свързани със здравната култура и образование, превенция на употребата на наркотици, превенция на зависимости, превенция на СПИН и др. Програмата се ползва от всички учители, като формата на занятието се избира от учителя.

Във всички учебни заведения на територията на община Асеновград се провеждат беседи на здравна тематика.

С цел повишаване на здравните знания и информираността на ромското население е предвидено обучение на лица от ромска общност за техните задължения и права като пациенти. Лицата от ромската общност се информират за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти от личните лекари и здравните медиатори, които са предварително информирани и подготвени лица от тяхната общност. • Сподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница