Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница44/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   67

Специфични политики и мерки за превенция на отпадането от образователната система в стратегиите за развитие на училищата и детските градини


 • Изградени са постоянни училищни комисии по обхващане и задържане на подлежащите на задължително обучение на деца и ученици

 • Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици

 • Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи – за стрес, трафик на хора и др.

 • Провеждане на консултации с психолог и педагогически съветник

 • Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин

 • Реализиране на Национални програми и схеми по ОП РЧР
 • Назначаване на помощник на учителя и помощник-възпитател при деца и ученици в риск от отпадане

 • Реализиране на политики за интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), вкл. осигуряване на достъпна архитектурна среда

 • Повишаване на обхвата в целодневна организация на учебния ден

 • Подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности

 • Повишаване на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на учебния процес

 • Реализиране на политики за преодоляване обособяването по етническа принадлежност на децата и учениците в образователните институции


Предприети дейности:

 • На училищно и регионално ниво:

- идентифициране на децата и учениците, застрашени от преждевременно напускане на образователната система

- идентифициране на причините за всеки конкретен случай

- набелязване на конкретни мерки (работа с родителите; насочване за работа с психолог, педагогически съветник, младежки или социален работник; допълнителни занимания/консултации по образователни направления/учебни предмети; насочване към извънкласни и извънучилищни дейности, съобразно интересите и способностите; препоръка за включване в полуинтернатна група или целодневна организация на учебния ден и др.);

- мотивиране на учениците в риск от ПНУ /преждевременно напускане на училище/ да продължат образованието си в следваща степен и за придобиване на професионална квалификация.

Ръководствата на училищата са осигурили подкрепяща среда за равен достъп до образование на всички ученици. Създадени са благоприятни условия и атмосфера за учене и развитие. Всички ученици имат равен достъп до материалната база на училищата – учебни кабинети, физкултурен салон, библиотека, кабинети по практика и пр. Квалифицираният педагогически персонал осъществява качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик, чрез консултации и допълнителна работа с изоставащите. Дългогодишният професионален опит и компетентност на учителите е фактор, който допринася за по-бързата и успешна интеграция и социализация на всички ученици, без оглед на тяхната етническа, религиозна, културна, социална и др. принадлежност.

За ограничаване броя на неизвинените отсъствия и задържане на учениците в училище ръководствата на училищата са предприели следните възпитателни мерки: • в началото на учебната година са проведени родителски срещи за запознаване на родителите с правилника за дейността на съответното училище и разпоредбите на ЗНП и ППЗНП за задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст;

 • класните ръководители системно следят посещаемостта на учебните занятия и своевременно уведомяват писмено родителите на учениците, допуснали значителен брой неизвинени отсъствия, като при необходимост посещават домовете на тези ученици;

 • в допълнителния час на класа се организират срещи и разговори на учениците с възпитатели, училищните психолози и социални работници;

 • в повечето училища се работи индивидуално с учениците застрашени да напуснат училище, като училищните психолози изготвят индивидуално-корекционни програми за въздействие на учениците в риск и графици за индивидуална работа с тях;

 • осъществяват се съвместни дейности на класните ръководители с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;

 • активизиране на ученическото самоуправление чрез сформиране на Ученически съвет в съответното училище, респ. и на ученически съвети по класове. Тези структури допринасят за включване на учениците в риск в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности – организиране на празници, честване на исторически годишнини, спортни състезания и др.;

 • в част от училищата е въведен електронен дневник за своевременно информиране на родителите за успеха и поведението на учениците;

 • въвеждане на целодневна организация на работа в училищата чрез разкриване на ПИГ и осигуряване на безплатна закуска за учениците в начален етап;

 • ежемесечно изпращане на справки за допуснати над 5 неизвинени отсъствия до РД „Социално подпомагане”, в резултат на което не се изплащат семейни добавки на родителите на тези ученици;

 • налагане на наказания от педагогическия съвет по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП на учениците, които не посещават училище и имат голям брой неизвинени отсъствия;

 • Обвързване на базата данни в общините със списъка на обучаваните в общината

 • Повишено внимание към децата в риск

 • Постоянна он лайн връзка между детските градини и училищата с общините -“червена лампа“ за всеки ученик, който е отпаднал или не е започнал училище

 • Разработване и реализиране на програма от мерки за всяко дете и ученик

 • Изграждане на мобилна и вариативна образователна среда;

 • Грижа за развитие потенциала на отделното дете, съхраняване и развитие на културната му идентичност;

 • Мотивиране и изграждане на позитивна нагласа у родителите;

 • Предприети са мерки за ефективност на образователния процес;

 • Създадени са летни занимания на учениците от общинските училища;

 • Създадени са условия за масов ученически спорт;

 • Своевременно информиране на родителите за отсъствията и за успеха на учениците, провеждане на съвместни дейности с родителите с цел приобщаването им към училищната общност;

 • Координация и сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика - информиране за учениците, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец;

 • Партньорството с други заинтересовани институции и специалисти за работа с уязвими семейства и общности, развиване на дейности в подкрепа на всеки ученик, формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст.

Стартиране на проекти в учебните заведения в област Русе. • Поетапно и ежегодно се въвежда целодневната организация на обучение. Участие на училищата в проект ВG051P0001-3.1.06 „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

 • Реализиране на професионалната компетентност на педагогическите екипи в областта на приобщаващото образование, индивидуализацията и включване на семейството, чрез проекти финансирани от ЕСФ в обучение по рамкова програма по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности“, „Превенция на дискриминацията и повишаване на социалните умения за работа с роми.

  • Участие в семинар на тема: „Взаимодействие между лица и институции в сферата на образованието“ в рамките на проект Фром Рома“ от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация.

  • Целта на проекта е да се преодолеят дискриминационните нагласи и предразсъдъци с доминиращи етнически общности.

 • Участие на детски градини в стартиралият проект на община Русе по Програма ВG06 „Деца и младежи в риск“, целта който е: Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование, чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе.

 • Участие на детски градини от цялата област в проект „С грижа за всеки ученик“ за осигуряване на допълнително обучение по български език и математика в подготвителните групи на детската градина.

 • Участие на детски градини от община Две могили в проект на програма Еразъм+ „Съвременност и традиции“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия, съвместно с детски заведения от Полша, Турция и Румъния.

 • Участие в проект „Социализация, чрез образователна интеграция“, финансиран от ОП РЧР, с цел подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, ранна социализация и подпомагане на деца, чиито майчин език или семеен език не е български.

 • Участие в проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища ОУ“Братя Миладинови“, ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Н.Обретенов“ – Русе. Финансирането на проекта е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси, “Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” , финансовото изпълнение е на община Русе, а основните училища са партньори по проекта. Целите на проекта са:

1. Повишаване на мотивацията на учениците от етническите малцинства от първи до четвърти клас за участие в образователния процес чрез включването им в клубове за извънкласни занимания по интереси

2. Повишаване на капацитета на учителите за работа с деца от малцинствените групи, чрез провеждане на обучения за Методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда и Интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин.3. Създаване на условия за социална реализация на ученици от етническите малцинства в три основни училища в гр. Русе чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение.

 • Извънкласните и извънучилищните дейности по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора „УСПЕХ”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, сформирани в училищата в област Русе, вече три години имат доказан ефект като средство за повишаване удовлетвореността на учениците от живота в училището, обединяване на учениците около обща цел без оглед на тяхната етническа принадлежност. Извънкласните инициативи осмислят свободното време на учениците чрез изява в предпочитана дейност, приобщават и мотивират, включително ученици с идентифицирани потребности от специфична подкрепа, деца и ученици в риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие.

 • Чрез прилагане на Механизъм за противодейстие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със Заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. на Министъра на МОМН в учебните заведения се реализират дейности за ненасилие, навременното идентифициране и разрешаване на възникнали проблеми; своевременна намеса при поведение, изискващо намеса. В учебните заведения в област Русе е изградена положителна училищна среда, позитивни и конструктивни взаимоотношения и комуникация между учениците, учители и родители. Успешен е моделът за прилагане на практиката „ученици-наставници“ с цел функциониране на сплотена училищна общност, основана на екипна работа, взаимна подкрепа и солидарност, което е важна предпоставка за ефективна политика за интеграция на учениците от различни етнически общности.

 • Ръководствата на училищата осигуряват позитивна образователна среда свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на участниците в образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, за по-ефективна работа в мултиетническа образователна среда, с цел осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всеки ученик.

 • В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе и Професионална гимназия по промишлени технологии „А.Ц.Буров“ – Русе., се организира вечерна и задочна форма на обучение с придобиване на ІІ степен на професионална квалификация на преждевременно напусналите училище по специалности, като това дава възможност на безработните лица с ниска грамотност, без образование и квалификация, включително преждевременно напусналите образователната система от различни етнически общности да се реинтегрират в образователната система и да се завърнат към формалната система на образование и обучение.

 • Трета поредна учебна година с реализирането на дейности по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” възпитаниците на Професионална гимназия по облекло, осъществяват практиката си в реална работна среда. Платеното стажуване по проекта е с цел стимулиране на деца от малцинствени групи или с нисък социален статус. Те да бъдат не само финансово подпомагани, но и професионално мотивирани.

 • През 2014 г. гимназията получи оценка на училищната среда и и бе присъден знак за качество по проект „Училище без насилие и стериотипи, определени от пола” на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, реализиран съвместно с МОН.

 • Съхраняването на културната идентичност на учениците от различни етноси и толерантно отношение към тях бе оценено с награда във връзка с участието на гимназията в модулно обучение по проект „Учене в толерантност” в партньорство с Датския институт по правата на човека.

 • Етно-предизвикателство за учебните заведения в град Русе е ежегодното участие на възпитаници от училищата и детските градини в традиционния коледен концерт на фондация „Етническа хармония" – Русе, с който се дава възможност на деца и младежи от различни етнически групи да се изявят на една сцена в Русе. С артистични и креативтни костюми от еврейско, арменско, циганско, турско облекло и др., ефектното етно-ревю на манекените от училищата за пореден път е доказателство, че учениците от област Русе се възпитават в дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца, младежи и възрастни от всички етноси. Предприетите мерки и участието на учебните заведения в реализираните проекти води до:

 • намаляване на риска от преждевременно напускане на училище, тъй като се разширяват възможностите за подобряване на владеенето на български език и за развитие на по-широк набор от лични и социални умения, които се изграждат през взаимодействието с връстници и през изпълнението на дейности в структурирана среда;

 • поемането на задължение от страна на държавата да осигури, от една страна, места в детските градини, където те не достигат, а от друга – допълнително финансиране за безплатни помагала и транспорт на децата, изграждането на подходяща материална база;

 • разбирането, че мярката е предпоставка за изграждането на многообразие от форми за образование и грижа в периода на ранното детство и че отчитането на ефективността за повишаване на обхвата ще изисква и последващи мерки, за разкриване на повече детски градини в райони където има такава необходимос Финансово и материално подпомагане на учениците и родителите с цел редовното посещаване на училище;

 • Връщане на учениците, отпаднали от образователната система чрез разширяване на образователните услуги от страна на училището;

 • Мотивиране на участието на учениците в учебния процес;

 • Усъвършенстване на системата за професионално ориентиране и професионално обучение и образование;

 • Превръщане на училището в привлекателна и устойчива социална територия, допринасяща за здравното, психичното и емоционалното благополучие на учениците;

 • Въвеждане на ефективни гъвкави подходи за комуникация между родителите и учителите;

 • Организиране на квалификационни форми и подкрепа на учителите за работа с деца билингви и с емоционални и поведенчески проблеми с цел превенция от отпадането им от училище.

За постигането на стратегическата и оперативните цели на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) в учебните заведения са създадени условия за равноправно интегриране на ромите и на ученици, принадлежащи към други етнически групи в училищния и извънучилищния живот, чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп и участие в образователно-възпитателния процес и във всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Ръководствата осигуряват позитивна образователна среда свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на участниците в образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, за по-ефективна работа в мултиетническа образователна среда, с цел осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всеки ученик.1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Образование” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЯЛА

Предприети действия през 2014 г. за обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

На територията на община Бяла функционират 10 детски градини. Те функционират като филиали на ЦДГ „Първи юни” - гр. Бяла, ЦДГ „Пролет” - гр. Бяла и ОДЗ”Стадиона” - гр. Бяла с яслени групи. На децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, са осигурени безплатни учебни помагала за подготвителните групи от Община Бяла.

През 2014 г. в ЦДГ „Пролет” - гр. Бяла е реализиран проект към РКО „Каритас” - „Готови за училище” с цел осигуряване на редовна посещаемост в детската градина. Обхванати са 25 деца от ромски произход, на които е осигурено безплатно хранене и ваучери на стойност 20 лв. при недопускане до 3 неприсъствия. Ангажирани са 8 родители от ромски произход, които участват активно във всички инициативи на ЦДГ.

В ЦДГ „Първи юни” - гр. Бяла е реализиран Проект на МОН „Включващо обучение“ с цел превенция на обучителните трудности на деца преди постъпването им в началното училище. Закупени са техника и материали за работа - лаптоп, мултифункционално устройство, канцеларски материали. Обхванато е 1 дете от ромски произход.

Община Бяла има добре развита образователна структура. Училищната мрежа се състои от 2 начални, 3 основни, 1 средно общообразователно училище и 1 професионална гимназия.

За да бъде осигурена редовна посещаемост за пътуващите от селата е организиран безплатен транспорт до четирите средищни училища и обратно - СОУ „П. Волов”, ОУ „Н. Й. Вапцаров” и НУ„Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Бяла, ОУ „Н. Рилски” - с. Копривец. Професионална гимназия - гр. Бяла разполага със собствен транспорт, което позволява на всички ученици да посещават училище без да имат лични разходи.

В годишните планове на училищата за учебните 2013/2014 г. и 2014/2015 г. са заложени дейности, за предотвратяване отпадането на учениците от училище. Педагогическите колективи са запознати със Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.).Постигнати са следните резултати:

 • По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. - Проект BG 051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ участват - НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Н. Й. Вапцаров” и СОУ „П. Волов”.

 • НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Бяла - обхванати са 85 ученика от които 29 от ромски произход –осигурени са безплатни учебници и помагала, както и безплатно хранене.

 • ОУ „Неофит Рилски” с. Копривец - обхванати са 133 ученика от които 100 от ромски произход – осигурени са безплатни учебници и помагала, както и безплатно хранене. Сформирани са 3 ПИГ за ученици от І-ІV кл. и V-VІІІ кл. След задължителните учебни часове се подготвят предимно уроците и домашните за следващия ден. В рамките на занятията се упражняват новите знания, като са предвидени и физически занимания, отдих и дейности по интереси.

 • ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Бяла - обхванати са 87 ученици от които 34 от ромски произход – осигурени са безплатни учебници и помагала, както и безплатно хранене на 10. Сформирани са ПИГ за учениците от І до VІІІ кл. За социално слаби ученици след VІІ кл. са осигурени безплатни учебници и помагала за 5 ученици.

 • СОУ „П. Волов” гр. Бяла - обхванати са 75 ученици от които 57 от ромски произход – осигурени са безплатни учебници и помагала, както и безплатно хранене. Сформирани са 3 смесени ПИГ - 2 за ученици от V клас и 1 - за ученици VІ - VІІІ клас. За пълноценната работа в ПИГ са закупени дидактически пособия, игри и енциклопедии.

 • По Проект „УСПЕХ” - „Да направим училището привлекателно за младите хора" работят НУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Полско Косово;

 • НУ „П. Р. Славейков” гр. Бяла обхванати са 39 ученици от ромски произход. Сформирани са 15 ИИД по интереси за ученици от І до ІV клас.

 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Полско Косово обхванати са 64 ученици от които 22 в риск – осигурени са безплатни учебници и помагала, както и безплатно хранене на учениците от начален курс. Сформирани са 1 смесена ПИГ - за ученици от І - ІV клас и 1самостоятелна - за ученици ІІ клас, както и 7 клуба по интереси.

 • По Проект на ДЗФ”Училищен плод” учениците до ІV клас получават безплатно плодове два пъти седмично. В него вземат участие НУ „П. Р. Славейков” гр. Бяла – 177 ученици общо, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Полско Косово – 63 ученици общо ОУ „Н. Й. Вапцаров”- гр. Бяла – 48 учени общо, НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Бяла – 84 ученици общо и ОУ „Неофит Рилски” с. Копривец 70 ученици общо.

 • ОУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Бяла работи по проект „Коменски” по секторна програма „Учене за цял живот” заедно с Франция, Испания, Италия, Португалия, Полша, Турция и Таити. Срокът е за 2 години. Ученици от училището участват със свои връстници от страните партньори в състезания по фолклорни танци, песни и готварство. Осъществени са посещения в следните държави: Италия, Франция, Турция и Испания. Предстои посещение в Португалия. Учениците от ІV клас взеха участие в конкурса на Германското посолство за проект на коледна тема: „Да нарисуваме Коледа!”. Те се класираха на І място и получиха предметна награда в размер на 500 лв. от представител на германското посолство, който лично посети училището и се срещна с учениците.

 • Осигурена е възможност за обучение на младежи навършили 16 г. в следните училища на територията на общината: Професионална гимназия – 96 задочна форма и 21 самостоятелна форма; ОУ „Н. Й. Вапцаров”- гр. Бяла – 39 самостоятелна форма, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Полско Косово – 3 самостоятелна форма.

 • СОУ „П. Волов” гр. Бяла работи съвместно с Асоциация „Интегро” чрез включване в следните проекти ОП РЧР BG 051РО001 – 4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система”, Проект „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи в селските райони ”, финансиран от „Българо-американско общество” и Ромски образователен фонд - Будапеща.

Ангажиране на родители на ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства.

Приобщаване на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот се наблюдава във всички образователни институции на територията а Община Бяла.Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда;

Голяма част от действащият педагогическия персонал в детските градини и училищата на територията на общината е с висше образование. Активно е включването на учителите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията им. През 2014 г. са обучени по следните проекти:

- BG 051РО001 – 3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти » обучени са всички директори и 37 учители от Община Бяла.

Представители на учителски колективи са преминали обучение за превенция на училищното насилие и агресията.
ОБЩИНА ВЕТОВО

Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Образователната интеграция е важна предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на роми.


1. Община Ветово е пример за интеграция на ромските деца в образованието.Преобладаваща част от учениците са от ромски етнос.
2. Значително е подобрена материалната база в учебните заведения. През учебната 2013 – 2014 година в община Ветово ще се работи по два проекти на ОПРЧР в две учебни заведения.

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Сеново в партньорство с общината ще изпълнява проект „ЦВЕТНАТА ПАЛИТРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ!

Община Ветово в партньорство с ОДЗ „Щастливо детство” ще работи по проект „РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ И ТОЛЕРАНТНИ”
Проектните дейности са насочени към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът се реализира в периода 2013 – 2014 г. Първите информации за постигнатите резултати ще бъдат получени след първото полугодие на текущата година.


ОБЩИНА ИВАНОВО

1 Цел „Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата”:

 При определяне на диференцираното заплащане в картите за оценка беше включeн компонент „интеркултурна компетентност”2 Цел „Превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и ромите”:

 По проект„Да направим училището привлекателно за младите хора” – „УСПЕХ”, Схема BG051PO001-4.2.05 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Иваново, са обхванати 43 деца.

 По проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, Схема BG051PO001-3.1.06 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ”Христо Ботев”, с.Щръклево, са обхванати 60 деца.

 По програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” изпълнявана от ОУ”Христо Ботев”, с.Щръклево, са обхванати 58 деца.3 Цел „Приобщаване и приемане на родители роми към образователния процес:

 ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Иваново и ОУ”Христо Ботев”, с.Щръклево в голяма степен ангажират родителите на учениците от малцинствата в училищния живот.


ОБЩИНА РУСЕ

Процесът на интеграция, чрез образование в системата на народната просвета е съобразен с основните приоритети, ръководни принципи и общи стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Детските градини и училищата на територията на Община Русе следвайки ”Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите”, „Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход” и „План за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна с ромите ситуация 2013-2014 година“ са изпълнявали заложените мерки и дейности през отчетният период, чрез участие в европейски, национални и регионални програми.Реализирани дейности по проекти на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в детските градини и училищата в Община Русе:

ЦДГ „Червената шапчица“; ЦДГ „Ралица“; СОУ „В. Левски“ и ОУ „П. Р. Славейков“ с. Смирненски са партньори на Сдружение БРТИМ в проект BG051PO001-4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция“ насочен към деца и техните родители от малцинствен произход. Проект е реализиран и отчетен през 2014 г.

ОУ „Алеко Константинов“; ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Никола Обретенов“ са партньори по Проект BG051PO001-4.1.05-0074 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища на територията на гр. Русе“ с бенефициент Община Русе. Проектът е реализиран и отчетен през 2014 г.

Сдружение „ХОТЕТ“, Проект BG051PO001-4.1.05-0027, „Заедно–ръка за ръка“ с партньори ЦДГ „Роза“ – с. Ново село, ОУ „Отец Паисий“ - с. Тетово и НУ „Васил Априлов“ - с. Хотанца. Проектът е реализиран през 2013 г.

Проект BG051PO001-4.1.05-0010 „Да бъдем приятели-различни, но единни и толерантни”, бенефициент по проекта е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Семерджиево и партньори: Дружество за културни връзки с Република Турция „ГЮНЕШ” – Русе и Народно читалище „Просвета-1927“ в с. Семерджиево.

Постигнати резултати: Във всяко детско или учебно заведение в Община Русе, в което се обучават и възпитават деца и ученици с различен от български етнически произход се презентират практики и се провеждат занимания, които отразяват значими за общността и учебното заведение проблеми.

Всички реализирани мултикултурни проекти в заключителния си етап са представили усвоените знания и умения на децата и учениците, придобити в сформираните клубове за извънкласна дейност. Проведени са фестивали на етносите през месец ноември 2013 г., месец декември 2013 г. и месец март 2014 г. Представени са експозиции на културните етноси.

Чрез работата по проекти е обогатена материалната база, предоставени са материали и пособия за децата и учениците, които подпомогнат учебната и възпитателната дейност в училищата и детските градини. Обзаведени са кабинети, материално е обезпечена устойчивостта на проектите. Проведените дейности са в съответствие с поставените задачи за приобщаване на ромската общност към проблемите на училищното образование.

Предприети действия и мерки за осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата, чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане.

По данни на Регионалния инспекторат по образование – Русе за ограничаване броя на неизвинените отсъствия и задържане на учениците в училище ръководствата на училищата са предприели следните възпитателни мерки: • в началото на учебната година са проведени родителски срещи за запознаване на родителите с правилника за дейността на съответното училище и разпоредбите на ЗНП и ППЗНП за задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст;

 • класните ръководители системно следят посещаемостта на учебните занятия и своевременно уведомяват писмено родителите на учениците, допуснали значителен брой неизвинени отсъствия, като при необходимост посещават домовете на тези ученици;

 • в допълнителния час на класа се организират срещи и разговори на учениците с възпитатели, училищните психолози и социални работници;

 • в повечето училища се работи индивидуално с учениците застрашени да напуснат училище, като училищните психолози изготвят индивидуално-корекционни програми за въздействие на учениците в риск и графици за индивидуална работа с тях;

 • осъществяват се съвместни дейности на класните ръководители с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;

 • активизиране на ученическото самоуправление чрез сформиране на Ученически съвет в съответното училище, респ. и на ученически съвети по класове. Тези структури допринасят за включване на учениците в риск в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности – организиране на празници, честване на исторически годишнини, спортни състезания и др.;

 • в част от училищата е въведен електронен дневник за своевременно информиране на родителите за успеха и поведението на учениците.

Регионалният инспекторат по образованието - Русе подкрепя политиката на МОН и съдейства активно за обхвата на 5 и 6 годишните деца в задължителни форми за предучилищно образование.По данни на Регионален инспекторат по образование – Русе в детските градини и училищата на територията на Община Русе са предприети следните действия по превенция на ранно отпадане от училище:

 • В детските градини и училищата са предприети дейности за създаване на толерантна мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им в учебна среда са разработени и се прилагат разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от училище.

 • В учебните заведения в Община Русе има сформирани групи и паралелки, в които да преобладават деца от ромско етническо малцинство, но това е по демографски признак, по местоживеене в населеното място. За тях българският език не е майчин и изпитват затруднения при четенето и писането. Имат беден речников запас и извън учебното съдържание трудно могат да се изкажат или аргументират.

 • За решаване на проблема, училищата и детските градини периодично организират родителски срещи, на които разяснява предимствата при упражняването на българска реч в семейната и извън училищна среда. Родителите изразяват желание, децата им да овладеят книжовния български език на добро ниво.

 • За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание в голяма част от училищата с преобладаващи ученици от ромския етнос е въведен ЗИП по български език. Провеждат се консултации и допълнителна индивидуална работа с изоставащите ученици.

 • През учебната 2013/2014 г. в годишните планове на училищата са заложени дейности, които да предотвратят отпадането на учениците от училище. Взети са мерки и учебните заведения работят по следните програми и проекти:Дейности по Национални Проекти и Програма:

Национална Програма „Участвай и променяй“, Проекти на МОН „Без отсъствия“ и „Без свободен час“.

Дейностите по мярката са насочени към ученици, допуснали по-голям брой неизвинени отсъствия и в риск от отпадане от училищно обучение. Училищният екип за реализиране на дейностите по мярката е изготвил анализ на причините за допуснатите отсъствия и е идентифицирал нуждите на учениците. За всеки ученик са изготвени индивидуални анкетни карти, в които са отразявани дейностите с всеки конкретен ученик, проследявани са и отсъствията им от началото на настоящата учебната година. Разработена е система за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация.Национален Проект „УСПЕХ” на МОН за организиране на свободното време на учениците. Постигнати резултати:

1. Осмисли се свободното време на учениците, създаде се траен интерес към нетрадиционни дейности.

2. Ограничи се броя на неизвинените отсъствия, на проявите на агресия и деструктивно поведение в училище.

3. Намали се броя на отпадналите от училище ученици.

4. Работата в училища с мултиетническа среда допринесе за успешната социализация на деца и ученици от различни етноси.

5. Участието на учителите като ръководители на ИИД даде възможност да развият както собствения си творчески потенциал, така и този на учениците.

6. Учениците придобиха допълнителни знания и умения. Отчита се увеличаване на броя на учениците, участващи в регионални и национални изяви с конкурсен характер.

7. Училищата популяризираха дейностите чрез разнообразни форми – фейсбук страници на клубовете, сайтове на училищата, медийни изяви, презентации, информационни табла, дипляни, вестници, сборници, късометражни филми и т.н.

8. Представителните изяви на клубовете приобщиха родителите и обществеността към училищния живот.

Регионален инспекторат по образование – Русе, съвместно с представителите на ромските организации и специалистите по образованието в общините да организират и контролират следните дейности: издирване на необхванатите и отпаднали ученици от ромски произход; проучване и анализиране на причините; срещи с родители; спонсорство за закупуване на учебници и тетрадки; хранене и обличане на деца от ромски произход; осигуряване на консултации по различни учебни предмети и подготовка за явяване на изпити за завършване на клас или образователна степен, по училища в селищата с преобладаващо ромско население.

Инспекторатът по образование посочва, като една от най-значимите добри практики в областта на образованието формираните клубове с участието и на ученици от етническите малцинства.

Предприети действия и мерки за усъвършенстване на образователните условия за качествено образование и квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа и образователна среда.

За повишаване качеството и ефективността на обучението и възпитанието през учебната 2013/2014 година всички педагогически специалисти са преминали обучение и квалификация от всички етапи на образователната система.Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” реализира на територията на Община Русе Проект „Социализация, чрез образователна интеграция”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05PO001-4.1.05-0049, по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектните дейности са изпълнени в партньорство с 4 учебни заведения от Област Русе: ОУ „П.Р.Славейков”- с. Смирненски /Област Русе/; СОУ „Васил Левски”- гр. Русе; ЦДГ „Ралица”- гр. Русе и ЦДГ „Червената шапчица”- гр. Русе.

Дейностите по проекта постигнаха и осигуриха необходимите условия и ресурси за реализиране на пълноценен процес на образователна интеграция.

По отношение на дейностите насочени към Превенция на отпадане от училище на ромските ученици по проекта са обучени 6 училищни посредника, като 4 от тях са назначени в учебните заведения - партньори по проекта. По време на работата им в детските градини и училищата се отбеляза напредък в обхващането на застрашени от отпадане деца и ученици.

Във връзка с приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот в проекта са включени 250 родители - целева група и участници, които бяха мотивирани да подкрепят образованието на децата си, подобриха се уменията им за комуникация с педагогическите специалисти, улесни се интеркултурното взаимодействие и се реализираха общоучилищни инициативи с мултикултурна насоченост.

По заложената в Плана за действие на Община Русе дейност за създаване на „Училище за родители” в учебните заведения, в които се обучават деца и ученици от ромски произход и целенасочена работа с тях, проектът на Сдружение БРТИМ отчита добри резултати. С целенасочена ангажираност от страна на училищни посредници, психолози, социални работници и социални педагози, значително се подобри отговорността на тези родители, възпрепятствали децата си от редовно посещение на учебния процес.

От съществено значение в проекта е заложената и реализирана Дейност: Обучение и подготовка на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. В проекта се включиха 135 педагогически специалисти от предучилищен, начален и прогимназиален курс на обучение от учебните заведения. Всички са преминали многомодулни обучения, взеха участие в уъркшопи и получиха сертификати за завършено обучение за работа в мултикултурна среда.

По отношение на реализиране дейностите за интегриране на българските граждани от ромски произход по проект „Социализация чрез образователна интеграция” са създадени клубове по интереси за децата и учениците от учебните заведения. Реализирани са съвместни познавателни дейности с децата, родителите и педагозите от различните етноси и това благоприятства осъзнаването на несъществения характер на етнокултурните различия, способства за преодоляване на предразсъдъците и осъзнаване на единството и значимото в многообразието от етноси.

През периода 2014-2020 г. са планирани образователни и обучителни програми за деца от малцинствените етнически групи, които ще бъдат изпълнявани в Център за обществена подкрепа (ЦОП), учреден от Сдружение БРТИМ. ЦОП е форма на социална услуга, осъществявана в общността, която развива образователни и психосоциални програми за деца (5 – 14 г.) и техните семейства, подкрепя израстването на децата и формирането им като цялостни личности, носители на своите права и отговорни участници в собствения им живот.

Чрез дейността си, Центърът гарантира в най-висока степен спазването на висшите интереси на детето, съгласно чл. 3 на КПД и правото му да изразява своите възгледи, които да бъдат вземани под внимание, съгласно разпоредбите на чл. 12, т. 1 от КПД. Целевата група на ЦОП са деца на възраст от 5 до 14 години и техните семейства. Дейностите по проект „Социализация чрез образователна интеграция” са реализирани и приключили в периода от 2012 г. до 2014 г.

Дейности на СНЦ “Еквилибирум”, Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) - Русе

Основен приоритет на Община Русе е усъвършенстване на образователните условия за качествено образование, квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна система.

В тази връзка веднъж месечно екип от КСУДС организира и фасилитира срещи с представители на образователната сфера – учители, психолози и педагогически съветници. Тази Ресурсна група осъществява важна връзка между социалните услуги и образованието. Обсъждат се важни за участниците въпроси и се обменя опит. Дискусиите и обученията предоставят на участниците в Ресурсната група поглед върху съвременните идеи, свързани с образованието и възпитанието на децата.

По отношение изпълнението на заложените цели и задачи за формиране на извънкласни форми за занимания по интереси, свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи в (КСУДС) – Русе действат разнообразни клубове по интереси, както за децата, ползващи социални услуги, така и за други деца от общността. През 2013 г. в дейностите, осъществени в клубовете по интереси към КСУДС са се включили над 60 деца, като по-голяма част от тях са от ромски произход. Груповите дейности с децата са организирани под формата на клубове по интереси. През 2013 г. действащите клубове бяха: “Социални умения”, „Спорт”, „Бойни изкуства”, „Музика и танци”, „Забавна работилница”, „Бижу”, „Природознание и игри на открито”, „Вълшебството на приказките”. Извънкласните форми за занимания по интереси са свързани със съхраняване на етническата идентичност и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи. Клубната дейност в КСУДС обхваща над 10 вида занимания по интереси и е достъпна за всички деца в общността. Особено през ваканциите броя на децата, посещаващи клубовете се увеличава 2-3 пъти. Около половината от децата са от ромски произход. Дейностите се осъществяват със средства, делегирани от държавата и от фондонабиране.

По отношение на заложената цел за създаване на Общностен център за подкрепа на деца и родители от етническата общност, с дейност насочена към повишаване качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства, Община Русе извърши проучвателни дейности за проектни възможности за частично възстановяване на сградния фонд на бившето ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Становището на строителните експерти е, че възстановяването на училището не е икономически изгодно, поради пълното разрушение на сградата. Към отчетния период общината е включила в разработената Концепцията по Българо-швейцарската програма за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи разкриването на два Общностни центъра за подкрепа на деца и родители от етническата общност. Единият се предвижда да бъде разкрит в сградата на ЦДГ „Ралица“, в кв. Тракция, а втория да бъде разкрит като мобилен център в кв. Селеметя.
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

През отчетния период усилията на ръководството на общината в областта на образованието бяха насочени към осигуряване на равен достъп до образование и получаване на качествено образование от децата и учениците от всички етнически общности. Стремежът бе подрастващите да получават равни възможности за възпитание и обучение, за усвояване на знания, умения и навици, за да не се допуска социална изолация, неконкурентоспособност на пазара на труда, неподготвеност за справяне с житейски ситуации.

Спецификата на етническия състав на населението в община Сливо поле, а имено: българи, турци, роми, помаци и татари, обуславя утвърдените толерантни взаимоотношения между различните етнически общности. Прояви на дискриминация, нетолерантност или незачитане на правата и свободите на отделна личност или социална група заради етническа или верска принадлежност са нетипични явления. В детските и учебните заведения е създадена атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

На територията на община Сливо поле има три средищни общински училища: СОУ „Св. Паисий Хилендарски” в гр.Сливо поле, ОУ „Иван Вазов” в с.Голямо Враново и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с.Ряхово.

Детските градини на територията на общината са две: ОДЗ „Мечо Пух” в гр.Сливо поле с филиали в селата Ряхово и Юделник и ЦДГ „Пролет” в с.Малко Враново с филиали в селата Голямо Враново и Стамболово.

Сградният фонд на училищата и детските градини е в добро състояние, което непрекъснато се подобрява, ползвайки финансовите ресурси на Национални и Европейски програми.

Всички 5 и 6 годишни деца на територията на общината са обхванати, както и подлежащите за първи клас на учебната 2014/2015 година.

Учениците от целевата група, които се обучават в начален етап на основно образование, посещават редовно училище и не допускат неизвинени отсъствия.

Предлагат им се безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни учебници, целодневно обучение. Същите тези деца, тръгвайки в прогимназиален етап на обучение започват да отпадат като това най-вече се наблюдава при учениците от 7 и 8 класове.

Единици са и учениците от ромски произход, които продължават образованието си в средната степен.

С оглед намаляване на ранното отпадане на учениците от ромски произход ( и от други етнически малцинства) от училищата в общината и насърчаване на ромите за продължаване на образованието си в средната степен на СОУ в гр.Сливо поле, през 2014 г. са предприети и се работи по следните мерки в областта на образованието в общината:


1.

Постоянно подобряване и усъвършенстване на материално-техническата база на детските градини и училищата в общината.

2.

Целенасочена работа по повишаване качеството на учебно-възпитателната работа в детските градини и училищата в тясна връзка с РИО – Русе.

3.

Изпълнение на общинска програма за допълнителна квалификация на учителите и възпитателите, работещи с деца и ученици от етнически малцинства.

4.

Проучване на проблемите, свързани с интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в отделните детски градини и училища на общината с оглед недопускане на дискриминация.

5.

Организиране на обучение по „Фолклор на етносите – ромски фолклор” като СИП (свободноизбираема подготовка) в училищата от общината.

6.

Разширяване познанията на децата и учениците за традиционните етнически общности у нас, за техния бит, култура, религия и традиции.

7.

Мотивиране на децата и учениците и на техните родители за получаване на образование и ценз, необходими за успешна реализация в бъдеще.

8.

Прилагане на специализирани програми и работа по проекти за обучение на учители, родители, деца и ученици в етническа толерантност.

Работата по предприетите мерки в областта на образованието в общината оказа положително въздействие през 2014 г. по отношение обхвата на подлежащите на задължително обучение в училище и 5 и 6 годишните деца в подготвителните групи на детските градини, както и задържането на децата и учениците до края на учебната година. Отчита се намаляване броя на отпадналите ученици от ромски произход от 28 през 2013 г. на 19 през 2014 г. , както и постигнати успехи по отношение на реинтеграция на отпаднали ученици от ромски произход в образователната система, през 2013 г. техният брой е 5, а през 2104 г. са 8.

Като устойчиви практики, даващи положителни резултати в работата по образованието и възпитанието на ромските деца и ученици можем да посочим:- Провеждането на периодични срещи и разговори с родителите (по групи и индивидуално) с цел запознаването им с проблемите в работата по обучението и възпитанието на децата и учениците и осигуряване на тяхното разбиране и съдействие; за обединяване усилията на учители и родители за недопускане на прояви на етническа нетолерантност и дискриминация под каквато и да е форма в детската градина, училището;

- Прилагане на форма за работа с родителите на децата и учениците от ромски произход и родители на деца и ученици от другите етнически групи, а имено включване на родителите в провеждани дейности и мероприятия в детската градина, училището с цел възрастните да опознаят децата си по-добре, като общуват с тях в различни ситуации, за да не остават скрити за родителите проблемите, интересите и нагласите на подрастващите; за да могат своевременно да вземат правилните решения за отглеждането и възпитанието им, да ги подкрепят и насочват.

Спечелването на родителите от ромски произход за образователната кауза е най-сигурната гаранция за обхвата и задържането на децата и учениците в детската градина, училището.

Заложените в Общинския план за действие 2013 – 2014 г. задачи за предлагане на социални услуги на социално слаби семейства, насочени най-вече към ромските такива, намериха много добра реализация в спечелен проект за предлагане на услуги на деца и родители, а имено:

- Име на проекта – „ Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства”;

- № на бюджетната линия – Заемни средства от Заем № 7612 BG от Международната банка за възраждане и развитие;

- Бенефициент – Община Сливо поле;

- Целева група – Деца от 0 до 7 години в неравностойно положение и техните семейства;

- Вид дейност

а) социални услуги за деца и родители

б) строително-монтажни работи

- Период на изпълнение – 2013 - 2015 г.

- Стойност на проекта – 788 408 лева.
Заложените дейности по отделните приоритети в Общинския план за действие 2013 – 2014 г. ни дадоха възможност да участваме като партньор на община Русе при кандидатстването за проектно финансиране към Българо-швейцарската програма за сътрудничество по програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи”, очакванията ни при одобрението на проектното предложение са да създадем Общностен център (на стойност 200 000 лева) за провеждане на местни инициативи, обучения и кампании, насочени към българските граждани от ромски произход и български граждани от други уязвими групи в общината, в изпълнение на националната и регионална ромски стратегии.
ОБЩИНА ЦЕНОВО

2 Цел „Превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и ромите”:
Ø В Целодневната детска градина „ Баба Тонка” с. Ценово е включена в проект „ Готови за училище 2014 – 2015 г.” на фондация „ Тръст за социална алтернатива”. Резултатите до момента са много добри и посещаемостта на ромските деца е редовна.

Ø В Основните училища в с.Долна Студена и с. Караманово от няколко години е осигурена самостоятелна форма на обучение на желаещи да завършат основното си образование, но са навършили 16 г. Всяка година се увеличава броя на участниците в групите.

Ø Записани са в Професионална гимназия „Атанас Буров”- гр. Русе за продължаващо професионално обучение и СОУ „Панайот Волов”- гр. Бяла в самостоятелна форма, младежи навършили 16 г.- 22 лица. Същите, полагат а изпити и завършват втората учебна година. През учебната 2014/2015 8 желаещи са записани и да продължат обучението си в СОУ „Панайот Волов” – гр.Бяла.

Ø По проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – „УСПЕХ”, Схема BG051PO001-4.2.05 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ” Св. Климент Охридски” с. Долна Студена и ОУ , Христо Ботев” с. Караманово са обхванати 43 деца.

Ø По проект „ Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, Схема BG051PO001-3.1.06 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ „Христо Ботев” с. Ценово и ОУ„ Алеко Константинов” с. Новград са обхванати 60 деца.

Ø По НП „Целодневна организация на обучението и възпитанието в училището” в ОУ

„ Св.Климент Охридски” с. Долна Студена са обхванати 20 деца.
4 Цел „Приобщаване и приемане на родители- роми към образователния процес:
Ø Родителите на учениците от малцинствата участват активно в училищния живот на училищата в селата Ценово, Караманово, Долна Студена.Сподели с приятели:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница