Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница45/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   67

Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Здравеопазване”:
Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми
Специфични цели:

  1. Осигуряване на ефективно равенство в достъпа на ромите до здравни услуги и здравна информация.

  2. Подобряване на здравния статус и намаляване на преждевременната смъртност.2. 1. Изпълнение на областно ниво по данни на РЗИ - Русе:
I. Дейност на Дирекция “Незаразни болести:

1. Провеждане на епидемиологични проучвания на болни от ОЗБ в Област Русе (не само на лица от ромски произход):

През 2014 г. са проведени 1197 епидемиологични проучвания на заразните огнища в Русенска област. През 2014 г. в Русенска област са регистрирани 16 епидемични взрива, от които пет са с етиологичен причинител Ротавирус, един е с етиологичен причинител Шигела Зоней и 10 от скарлатина. В хода на епидемиологичните проучвания и при прилагане на противоепидемични мерки в огнището правят впечатление лошите битови условия на живот, пренаселеност в някои домове и ниско ниво на здравна култура.2. Предоставяне на услугите по доброволно консултиране и изследване за ХИВ чрез КАБКИС при РЗИ-Русе:

Разширяване дейността на КАБКИС-Русе – общо 1577 души. Прави впечатление, че през 2014 г. по-голям е относителния дял на консултираните клиенти при изснасяне на кабинета на друг терен: ММК – 523 (33,16%), акции на терен – 254 (16,11%), по време на кампании са обхванати 46 клиенти (2,92%), в следствения арест са обхванати 15 лица (0,95%). В стационарния кабинет са изследвани и консултирани 739 души (46,86%). С цел разширяване дейността на КАБКИС през 2014 г. в Русенска област са организирани редица акции на терен и кампании:

- първо тримесечие 2014 г. - 1 кампания в търговски център „Мега МОЛ” по повод 14-ти февруари, 4 акции в професионални гимназии, 1 акция в ДДЛРГ „Калина” с. Стърмен.

- второ тримесечие 2014 г. - 3 акции в професионални гимназии, 1 акция в Приют „Добрият самарянин” и 1 кампания при Вазата в Парка на младежта по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите с ХИВ/СПИН.

- трето тримесечие 2014 г. - В периода 1 август 2014 г. - 20 септември 2014 г. е проведена лятна АНТИСПИН кампания, по време на която са организирани следните акции на терен: 1 акция на 12.08.2014 г. на басейн „Локомотив” – гр. Русе, 1 акция на 28.08.2014 г. при Вазата в Парка на младежта – гр. Русе, 1 акция на 12.09.2014 г. в МОЛ – гр. Русе. Освен гореизброените акции на терен, на 25.07.2014 г. е проведена една акция в МОЛ – гр. Русе, а на 11.09.2014 г. е посетен следствения арест от специалистите на КАБКИС-Русе.

- четвърто тримесечие 2014 г. - В изпълнение на писмо № 91-00-155/22.10.2014 по повод Европейска седмица (21.11.2014 – 28.11.2014 г.), посветена на изследването за ХИВ, е организирана и проведена 1 акция на 25.11.2014 в МОЛ-Русе. На 17.10.2014 г. е посетен следствения арест от специалистите на КАБКИС-Русе. Проведена е и 1 кампания в Русенски университет по повод 1-ви декември „Световен ден за борба с ХИВ/СПИН”).

През 2014 г. от КАБКИС са разпространени общо 6558 бр. презервативи, 278 бр. лубриканти и 75 бр. ЗОМ.
* В изпълнение на указанията в Писмо изх. № 16-00-22/14.10.2013 г. на главния държавен здравен инспектор относно дейности по превенция и контрол на ХИВ и други сексуално предавани инфекции в институции за настаняване на деца, лишени от родителски грижи, са планирани и реализирани акции в следните социални заведения:

- в периода 01.01.2014 г. – 31.03.2014 г. – акция в ДДЛРГ „Калина”, с.

- в периода 01.04.2014 г. – 30.06.2014 г. – акция в Приют „Добрият самарянин”, гр. Русе
* В изпълнение на дейности по Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ в Република България 2008-2015 г., съгласно указанията в Писмо изх. № 37-00-207/22.07.2014 г. на главния държавен здравен инспектор относно провеждане на обучения на теми свързани с ХИВ/СПИН и други трансмисивни инфекции, предназначени за персонала в специализираните институции за социални услуги са планирани и реализирани акции в различни социални заведения:

- На 25.09.2014 г. – акция в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Две могили и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с. Могилино. Резултатите са следните:

1. Обучение на персонала – На 25.09.2014 г. консултант от КАБКИС-Русе (лекар със специалност „Вирусология” от отдел „Медицински изследвания” при Д НЗБ) е провел обучение на персонала по нормативната база, касаеща ХИВ, хепатит В, хепатит С и други СПИ, начини на предаване на тези инфекции и мерките за предпазване. На обучението са присъствали 12 души от персонала, от които 10 са от Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Две могили, а двама са от Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с. Могилино. Изготвен е протокол от проведеното обучение, към който е приложен списък с участниците. Приложенията са изпратени своевременно в МЗ, съгласно указанията.

2. Предлагане на домуващите и на персонала услугите на КАБКИС – резултати:

- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Две могили - На 7 домуващи лица са проведени изследвания за ХИВ, хепатит В и хепатит С и за сифилис. Осем служители от персонала са изследвани за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

- Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с. Могилино - На 9 домуващи лица са проведени изследвания за ХИВ, а на 8 – за хепатит В, хепатит С и за сифилис. Един служител от персонала е изследван за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

Изследванията са извършени от експерти на отдел „Медицински изследвания” при Д НЗБ при спазване на конфиденциалност на информацията и изискване на информирано съгласие.

Раздадени са 144 бр. презервативи в двете социални заведения по Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ в Република България 2008-2015 г.

- В периода 01.10.2014 г. – 31.12.2014 г. са планирани и реализирани акции в 16 социални заведения. По време на акциите консултантите от КАБКИС са провели обучение на персонала. – в с. Брестовица, община Борово: ДДЛРГ “Св.Ив.Рилски”, ПЖ “Патиланци”, ЦНСТ “Св.Мина”, ЦНСТ-"Света Екатерина", в гр. Борово: ЦОП, ЗЖ “Бъдеще”, Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) „Детелина”, ОП "ОХСУ"-гр. Борово, в гр. Русе: Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за възрастни с увреждания вследствие зависимости, Защитено жилище за лица с психични разстройства вследствие зависимости и Защитено жилище за възрастни с психични разстройства, Дом за възрастни с деменция „Приста”, Дом за възрастни с физически увреждания „Милосърдие”, Защитено жилище в кв. „Дружба 3”, бл.52, ап.2., Кризисна зимна трапезария на БЧК в гр. Русе.

В акциите са участвали специалисти от дирекция „Надзор на заразните болести” (Д НЗБ).

Обобщените резултати от проведените акции по този показател през 4-то тримесечие на 2014 г. са следните:

1. Обучение на персонала – Консултанти на КАБКИС-Русе от отдел „Медицински изследвания” при Д НЗБ проведоха обучения на персонала по нормативната база, касаеща ХИВ, хепатит В, хепатит С и други СПИ, начини на предаване на тези инфекции и мерките за предпазване. Изготвени са протоколи от проведените обучения, към които са приложени списъци с участниците. На обученията са присъствали общо 91 участници от персонала на социалните заведения, които са посетени.

2. Предлагане на домуващите и на персонала услугите на КАБКИС - На 76 лица, потребители на социални услуги, са проведени изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис. На 75 служители от персонал на социални заведения са проведени изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис. Изследванията са извършени от експерти на отдел „Медицински изследвания” при Д НЗБ при спазване на конфиденциалност на информацията и изискване на информирано съгласие.

3. Раздадени са 540 бр. презервативи и 10 бр. лубриканти от КАБКИС по време на организираните акции в институциите за социални услуги през 4-то тримесечие на 2014 г. по Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ в Република България 2008-2015 г.

Консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на клиенти преминали през КАБКИС (в стационарния кабинет, по време на акции на терен и кампании): От клиентите преминали през КАБКИС през 2014 г. за ХИВ са изследвани 1577, за Хепатит В - 186, за Хепатит С - 198 и за Сифилис - 424. В отдел „Медицински изследвания” на Д НЗБ допълнително през 2014 са проведени изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на 406 лица от рискови групи - 94 ИУН и 312 проституиращи.
период

Относителен дял на клиентите, преминали през КАБКИС, които са се определили по етническата принадлежност като роми2014 г.

3,74%

 1. .

2013 г.

5,87%2012 г.

6,23%2011 г.

5,18%2010 г.

5,45%2009 г.

3,43%2008 г.

0,89%2007 г.

5,72%


3. Имунопрофилактика.

Във връзка с проследяване на новородените деца до записването им към ОПЛ, с цел по-пълно обхващане на детските контингенти със задължителни имунизации и реимунизации са извършени 4 проверки в лечебните заведения за болнична помощ с родилни отделения. Целта на проверките е оценка на имунизационния обхват със съответните ваксини при раждане, съгласно Имунизационния календар на РБългария. Тя включва проследяване на данни, свързани със своевременно провеждане на имунизациите срещу вирусен хепатит “Б” и туберкулоза, спазване на хладилна верига при съхранение и транспорт на ваксините, преценка на причините от медицински и немедицински характер при новородените, които не са получили съответния прием ваксина при раждане, организация на дейността в ЛЗ, свързана със своевременния избор на личен лекар, подаване на данните за всяко новородено в регистъра на РЗИ-Русе.

Изпълнението на плана общо за профилактичните имунизации и реимунизации през 2014 г. е 73,37%, т.е. с приблизително 7% по-слабо изпълнение, като този спад е основно за сметка на реимунизациите. Имунизационният обхват на подлежащите на реимунизации е значително по-нисък (63,17%) от този на подлежащите на имунизации (91,16%). Особено нисък е имунизационният обхват през настоящия отчетен период на подлежащите на реимунизацията с „Pentaxim”, „Tetraxim” и Тд. Съгласно писмо на МЗ с изх. № 16-00-97/03.04.2014 г., предоставените количества „Pentaxim” през по-голямата част от годината са били за приоритетно провеждане на основните имунизации при подлежащите до 13-мес. възраст.

Факторите, оказващи неблагоприятно влияние върху изпълнението на задължителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар през 2014 г. са:

- недостатъчни количества от ваксините „Pentaxim” и „Tetraxim” за снабдяване на ОПЛ в областта

- повишената заболяемост от остри респираторни заболявания в началото годината и обявявената грипна епидемия на територията на Русенска област за периода от 24.01.2014 г. до 10.02.2014 г.

- причини от немедицински характер - миграцията, смяна на ОПЛ, както и незаинтересованост или негативно отношение от страна на някои родители към задължителната имунопрофилактика.

ОПЛ и медицинските специалисти в здравните кабинети на детски и учебни заведения при проверки по имунопрофилактика споделят, че се затрудняват при издирване на необхванатите със задължителни имунизации и реимунизации лица от малцинствените групи.

За решаване на най-често срещаните трудности от голямо значение е провеждането на разяснителна дейност сред населението относно ползата от имунизации и необходимостта от своевременен избор на личен лекар.

Посочените данни за имунизационния обхват включват всички подлежащи лица на имунизации и реимунизации за 2014 г. в цялата Русенска област. Няма нормативни указания от МЗ, които да изискват при изготвяне на отчети и анализи за дейността на Д НЗБ, показателите да се делят по етнически признак.


II. Дейности на Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето:

През отчетния период са реализирани 31 лекции с включени 3 видеопокази на филмите „42 градуса”, „Вредата от тютюнопушенето”, „Наркотици”, ХИВ”, „Пубертет” и други - 1069 обхванати, от тях 988 ученици.


III. Дейност на Отдел Здравна информация:

Към 31.12.2014 г. в общините от област Русе работят 5 здравни медиатори (2-ма в Община Русе, 2-ма в Община Сливо поле и 1 в Община Ветово), като основната им целева група са ромските общности.

С писмо №3481 от 20.10.2014 г. на РЗИ - Русе, във връзка с изпълнение на Решение №633 на Министерския съвет на Република България за определяне на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., е изпратена в МЗ Справка за необходимия брой и разпределeние на здравните медиатори по общини в Област Русе за 2015 г.:


Русе

4 (2+2)

Бяла

 -

Две Могили

 -

Ветово

3 (1+2)

Сливо поле

2 (2+0)

Борово

 -

Иваново

 2

Ценово

 3

Общо за областта

14 (в т.ч. 9 нови)

От заявените за 2015 г. допълнително 9 броя, двама здравни медиатори (тези за община Русе) се очаква да бъдат финансирани по проект. За останалите общините имат готовност (при утвърждаване на необходимите бройки и средства в общинските бюджети за 2015 г.) за предприемане на действия за обявяване на процедури за избор на здравни медиатори, съгласно разработени правила от сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”.


2.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Здравеопазване” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЯЛА

В община Бяла има една многопрофилна болница с капацитет 105 легла и една специализирана болница /ДПБ/. На територията на общината работят 1 медицински център и 2 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Здравното и медицинско обслужване на населението се осигурява от 30 лекари, в това число регистрирани 7 общопрактикуващи лекари, които имат сключени договори с РЗОК-Русе и 7 лекари по дентална медицина. Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигурят ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места. На територията на община Бяла няма действащи здравни медиатори за работа в кварталите с концентрирано ромско население през 2014 г.

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните тенденции:


 • По отношение на бременността – Полагат се усилия за обхващане на бременните жени до 4–ти месец в тясно сътрудничество с акушер-гинеколози. Бременните жени се картотекират непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови групи бременност. През 2014 г. са обхванати едва 43 бременни. С цел повишаване на здравната култура и запознаване с начините за предпазване от нежелана сред ромското население, със средства от Община Бяла за 2014 г. са закупени 22 бр. спирали. От предложения списък едва 6 лица са се възползвали от предоставената възможност.

 • Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. Профилактичните дейности сред ромското население са насочени предимно за децата до 18 годишна възраст, тъй като те са здравно осигурени. Почти не се срещат деца до 18 години без личен лекар. Ако се установят такива се издирват родителите им и се уведомяват да удовлетворяват здравните потребности на децата си чрез избор на личен лекар. Част от ромското население, което има платени осигуровки се приканва активно за извършване на профилактични прегледи. През 2014 г. са извършени едва 56 профилактични дейности за лица над 18 годишна възраст.

 • Всички ОПЛ на територията на Община Бяла провеждат редовно разговори и беседи с младите майки за значението на имунизациите. С родителите и децата до 18 годишна възраст се провеждат здравни беседи за здравословен начин на хранене, вредата от тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, сексуално възпитание и предпазване от нежелана бременност. През 2014 г. са обхванати над 315 лица от ромски произход.

 • По отношение провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания. През 2014 г. са обхванати над 337 здравноосигурени лица от ромски произход.

 • Информиране на лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и задължения, както и за правата им като пациенти се извършва редовно от ОПЛ при амбулаторни посещения. През 2014 г. са обхванати над 245 здравноосигурени лица от ромски произход.

 • Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на децата при дентален лекар. Необходимо е да се помисли за възможности да се разкрият временни кабинети и за профилактика на зъбите, поне към детските заведения. Голяма част от заболяванията са в резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност.

 • Няма налични данни за извършвани мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции в общината.

 • В детските градини и училища е осигурено медицинско обслужване.

Обособени са кътове с информационни материали.

ОБЩИНА ВЕТОВО

Основна роля за реализиране на дейностите по този приоритет се осъществяват от назначените в Общинска администрация здравни медиатори. През отчетния период са извършени следните мероприятия:


1. Проведени са беседи с родители и ученици на тема ”Превенция на ранните бракове”; съвместно с РЗИ – Русе са извършени обучения на ученици на теми „Вредата от тютюнопушенето”, „Чисти ръце” , „Вредата от наркотиците”;
2. На първи декември – Международния ден за борба със СПИН в ромските квартали и пред общината се извършиха безплатни анонимни тестове за СПИН с подкрепата на подвижен кабинет „КАБКИС”;
3. Проведени са интервенции за поставяне на спирали безплатно на многодетни майки;

4. През отчетният период обект на наблюдение бяха рисковите групи от двата квартала, в т.ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора;


5. Своевременно бяха издирени и информирани хората от кварталите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК.
6. Ежегодно с решение на Общински съвет се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на Общината на крайно нуждаещи се лица и семейства – средствата се отпускат при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности. Еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално – слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди за свои роднини, за самотни хора без близки и роднини, както и за обреди на ветераните от войните. Подпомагат се още лица и семейства претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия, при условие, че не са получили такива от Дирекция “Социално подпомагане”.
ОБЩИНА ИВАНОВО

Цели – „Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст и Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население”:

 В ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Иваново и ОУ”Христо Ботев”, с. Щръклево от медицинските лица са проведени беседи в часа на класа на родителите за значението на имунизациите и необходимостта от ваксиниране.ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Системата на здравното обслужване на община Сливо поле включва следните здравни услуги предлагани, както на ромите, така и на останалата част от населението на общината: • Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;

 • Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – 5;

 • Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – групова практика – 2;

 • Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;

 • Център за спешна медицинска помощ – Сливо поле

Дейностите предприети в областта на здравната грижа по отношение на ромската общност през 2014 г. са в посока осигуряване равен достъп до квалифицирана здравна помощ, а именно:

 • всички бременни са регистрирани и хоспитализирани на 100%

 • регистрирани са новородените деца при личен лекар на 99%

 • извършените профилактични прегледи са на 75%,

 • обхванати за имунизациите по Националния имунизационен календар на 90%.

Честотата на определени заболявания сред ромското население в общината е без разлика от здравната статистика в национален план.

Провеждани се здравни беседи, онагледени с необходимите материали от медицински специалисти в училищата, на организирани срещи с ромски семейства в отделните населени места за превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберколоза и сексуално предавани инфекции. Акцентува се пред младежите и младите ромски семейства върху значимостта на семейното планиране.

Проведените дейности в областта на здравната грижа по отношение на ромската общност в общината дават възможност да се направи точен анализ на целевата група, от който се установява, че около 70% са здравно неосигурени, което затруднява в голяма степен достъпа им до здравни грижи.

Като устойчива практика, даваща положителни резултати в работата по повишаване здравната култура сред ромската общност в общината може да посочи: • Провеждането на здравни беседи, онагледени с необходимите материали от медицински специалисти в училищата, на организирани срещи с ромски семейства в отделните населени места за превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберколоза и сексуално предавани инфекции. Проведените разговори и беседи (индивидуално и по възрастови групи) с младежите и младите ромски семейства за значимостта на семейното планиране.


ОБЩИНА ЦЕНОВО

Цели – „Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст и Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население”:
Ø В Основните училища на общината са проведени беседи в часа на класа на родителите за значението на имунизациите и необходимостта от ваксиниране.

 • провеждат се редовни прегледи и имунизации, здравни беседи в училищата и ЦДГ.Сподели с приятели:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница