Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница46/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   67

Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”:
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура


 • Специфични цели:  1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго, живеещо при подобни условия население;

  2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;

  3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

  4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени;

  5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура;

  6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища;

  7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими семейства от домовете, които обитават;

 • Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.3.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Жилищни условия” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
ОБЩИНА БЯЛА

В Община Бяла през 2014 г. се работи по конкретно за подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура в населените места на общината. Усилията са насочени главно към подобряване инфраструктурата в тях, недопускане на пространствена сегрегация по отношение на ромската общност и постоянно търсене на възможности, включително чрез участие и изпълнение на регионални и европейски проекти.

През 2014 г. са извършени следните дейности по приоритета:


 • Редовно се почистват и облагородяват улиците и кварталите на населените места в общината;

 • В кварталите с компактно ромско население са поставени съдове за битови отпадъци на 100 % и е организирано сметосъбирането;

 • Извършени са ремонтни дейности по третокласната общинска пътна мрежа;

 • Завършено и изграждането на бетонна настилка на ул. „Камчия” и околовръстен път на стойност 30 600 лв.;

 • Редовно се подменят лампи от уличното осветление;

През месец септември стартира проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе - Етап I”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.” Дейностите, които ще бъдат извършени по него са: подмяна на остарялата ВиК мрежа и полагане на отпадъчна канализация. В проекта и включен и квартал. „Катарае”, където живее голяма част от ромско население от града.
ОБЩИНА ВЕТОВО

Дейностите по този приоритет през отчетния период са свързани с:


1. Провеждането на среща през с представители на фондация „Америка за България”, която има намерение да реализира пилотен проект за двата ромски квартала с цел подобряване на жилищните условия;


ОБЩИНА ИВАНОВО

Цел. „Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура”:
 За актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени и подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари на този етап Община Иваново няма възможност да осигури необходимите финансови средства.

ОБЩИНА РУСЕ

Ромското население в Община Русе е концентрирано предимно в кварталите: „Селеметя”, „Средна кула”, „Захарна фабрика - Тракция” и „Трите гълъба”.

Община Русе непрекъснато полага усилия за подобряване на инфраструктурата на тези квартали, като се плануват и реализират редица проекти.

Изпълнени са множество подобрения на съществуващата инфраструктура в кварталите на гр. Русе и в селата в общината. По-конкретно са изпълнени следните мероприятия: • поетапно изграждане и обновяване на детски площадки в кварталите.

 • извършване на паспортизация на озеленени площи – VІІ етап, с картотекиране на дървесната растителност на територията на гр. Русе.

 • доставка и монтаж на пейки след изготвена и одобрена схема за поставяне.

 • извършен е ремонт на асфалтовата настилка по бул. Тутракан, ул. Мостова, тротоар на бл. Русия и ЦДГ „Незабравка”.

 • положен е 6 970 т. плътен асфалтобетон, от който 670 т. са за тротоарна настилка, а останалият 6 300 т. за изкърпване на дупки и преасфалтиране на улици.

Община Русе води активна политика на поддържане на жилищен фонд за социално слаби и крайно нуждаещи се граждани. Дейността е свързана с проучване, управление и разпореждане с общинска собственост, поддържане на картотека на крайнонуждаещи се граждани и обслужване дейността на Местната комисия по чл. 8 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ).

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Дейността на общинското ръководство през отчетния период в разглежданата област бе насочена към подобряване инфраструктурата в общината, недопускане на пространствена сегрегация по отношение на ромската общност и постоянно търсене на възможности чрез участие и изпълнение на регионални и европейски проекти за подобряване на жилищните условия на целевата група.

Ромското население в община Сливо поле не живее изолирано от останалите етнически групи. Като цяло инфраструктурата в кварталите и населените места, в които преобладава тази група от населението е в добро състояние. Изградена е електрическа и водопроводна мрежа, но липсва канализация. Не липсват обаче и отделни имоти, до които не са прекарани ток и вода.

Ромското население в общината не живее в гета или в отделни изцяло ромски квартали. Голяма част от тях живеят в дворни места – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство. Част от изградените в тях жилищни сгради са построени въз основа на отстъпено право на строеж, а друга са без съответните строителни книжа. Малка част от ромите живеят в собствени дворни места и къщи.

Общината не разполага с обществен жилищен фонд.

Направеният задълбочен анализ през 2014 г. на жилищните условия на ромската общност в общината и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, дадоха възможност да се откроят основните проблеми, а имено:

- В по-голямата си част ромското население в общината живее при лоши битови условия;

- Терените, които обитава целевата група, нямат изработени кадастрални карти и регистри към тях;

- Няма изработен актуален ПУП;

- Социалната инфраструктура в тези територии е слабо развита. Необходими са значителни финансови средства за подобряване социалния живот и обслужването на населението от тази група.

Търсенето на пътища и средства за решаване на изброените проблеми ще бъде основното в последващата ни дейност в разглежданата област.

Без усвояване от общината (чрез спечелени проекти) на средства от фондове на Европейския съюз и национални такива, средства насочени конкретно за решаване на жилищните проблеми на ромската общност и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, няма да се получат така желаните и очаквани резултати.


ОБЩИНА ЦЕНОВО

Цел. „Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура”:
Ø Почистване и облагородяване на детски площадки в квартали с компактно ромско население .

Ø Изградени са две спортни площадки за мини - футбол в двора на ОУ„ Христо Ботев” с. Ценово и с. Долна Студена .

Ø. През годината със средства от бюджета на общината са извършени строително -ремонтни работи на не малка част от сградите общинска собственост, а именно:


 • ремонт на Читалищния киносалон в с. Караманово;

 • ремонтни дейности в санитарния възел на Домашния социален патронаж в с. Ценово;

 • текущ ремонт на Здравната служба в с. Караманово;

По Национална кампания „ За чиста околна среда - 2014" на тема „ Обичам природата - и аз участвам" , бяха одобрени 2 проекта, а именно:

 • Озеленяване и възстановяване на паркове и градинки в с. Новград, община Ценово, област Русе;

 • Озеленяване и възстановяване на зелени площи в ЦДГ „ Баба Тонка” с. Ценово, община Ценово, област Русе.


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”:
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях
Специфични цели:

 1. Повишаване конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда

 2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес

 3. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите


4.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Дирекции „Бюро по труда”:
По данни на трите Дирекции „Бюро по труда” – Русе, Бяла и Ветово, чиито териториален обхват покрива осемте общини в област Русе:

І. Дейности по Приоритет ІV. Заетост:

Основната дейност на Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе /ДРСЗ/ е насочена към осъществяването на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни в регион Русе /областите Русе, Разград, Силистра и Търговище/ в утвърдените от Националния план за действие по заетостта /НДПЗ/ за съответната година параметри /натури, финансови средства, целеви групи и др./. Основният инструментариум включва: съдействие за осигуряване на заетост, посредническа дейност за намиране на работа, включване в обучение и заетост и др. Горепосочените дейности се осъществяват от Дирекции «Бюро по труда» /ДБТ/ в регион Русе съобразно спецификата на областните и местните демографски, икономически и социални характеристики, както и в съответствие с приоритетите, заложени в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво, в т.ч. Областната стратегия за за интегриране на ромите в Област Русе.ІІ. Цели по Приоритет ІV. Заетост:

Цялостната дейност по активизиране и реално включване на работната сила от ромски произход в трудовата общност на ДРСЗ Русе и ДБТ Бяла, ДБТ Ветово (от м. септември 2014) и ДБТ Русе е релевантна на заложената в Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Русе (2013-2020) Оперативна цел на Приоритет ІV. Заетост: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

Регистрираните безработни лица, самоопределили се като роми, са едни от най- уязвимите групи на пазара на труда, поради ниската им квалификация или липсата на образование, недостатъчна мотивация за труд и липса на умения за търсене и кандидатстване за работа. За активиране и включване на пазара на труда на неактивните, обезкуражените, както и на всички безработни роми се прилагат специфични индивидуални и групови инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда”, за да търсят и реално да се включат в обучение и/или заетост. Дирекциите „Бюро по труда” Бяла, Ветово и Русе извършват редица дейности по предоставяне на посредничество за работа или обучение за подобряване на пригодността за заетост. Успоредно с това действията им са насочени и към идентифициране на други техни потребности и оказване на съдействие при решаването на проблеми и трудности при получаването на здравни, образователни и др. услуги. Водещата цел е постигане на ефективна интеграция на безработните роми и ограничаване на нивата и риска от бедност в общността им.

Целевата група на ромите е обект на специализирани услуги от трудовите посредници и медиаторите, работещи в системата по заетостта.ІІІ. Количествени и качествени резултати по дейностите за изпълнение на оперативната и специфични цели по Приоритет ІV. Заетост:

Във връзка с поетите ангажименти по изпълнение на заложените цели по приоритет ІV. “Заетост” от Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Русе, както и за реализацията на Националния план за действие по международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, Дирекциия “Регионална служба по заетостта” Русе реализира план за 2014 г., включващ дейности и количествени показатели, по които се отчитат следните резултати:По специфична цел 1.: Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда.

През 2014 год. общо 583 лица лица от ромски произход, регистрирани в ДБТ в област Русе са включени в различни форми за повишаване на конкурентността и осигуряване на трудова заетост.В дейности за повишаване на пригодността им за заетост към изискванията на съвременния трудов пазар са включени общо 289 роми, в т.ч.:

 • В индивидуални и групови форми за професионално ориентиране и мотивация за активно поведение на пазара на труда са включени 271 лица, от които: в ДБТ Бяла – 186 лица; в ДБТ Ветово – 22 лица; в ДБТ Русе – 63 лица. Прилагаща институция: Дейността се координира от ДРСЗ и се осъществява от ДБТ в областта. Финансова обезпеченост: от бюджета на Агенция по заетостта (Държавен бюджет).

 • В обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции са включени 18 лица, в т.ч.: в ДБТ Бяла – 7 лица; в ДБТ Русе – 11 лица. Прилагащи институции: ДРСЗ Русе координира изпълнението, ДБТ в област Русе организират подбор, насочване и включване на безработни лица, в т.ч. роми, а лицензирани обучаващи организации извършват обученията. Финансова обезпеченост: от Държавния бюджет – средства за активна политика по заетостта в параметрите на НПДЗ 2014 г.

 • Осигурена е заетост на 294 лица чрез включването им в различни програми, проекти, насърчителни мерки за заетост и на първичния пазар на труда. От тях:

 • Най – много са започнали работа по НП „ОСПОЗ” – общо 91 лица от ромски произход (в ДБТ Бяла – 52 лица; в ДБТ Ветово – 6 лица; в ДБТ Русе – 33 лица). Прилагащи институции: ДРСЗ Русе – координация; ДБТ - подбор, насочване и включване в заетост; работодатели - общински и областна администрации. Финансова обезпеченост: от Държавния бюджет – средства за активна политика по заетостта в параметрите на НПДЗ 2014 г.

 • По Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» /ОП РЧР/ 41 лица от ромски произход са започнали работа, както следва: в ДБТ Бяла – 37 лица; в ДБТ Русе – 4 лица. Прилагащи институции: ДРСЗ Русе – координация; ДБТ - подбор, насочване и включване в заетост; работодатели - общински администрации, реален сектор. Финансова обезпеченост: Европейски социален фонд и държавен бюджет чрез ОП РЧР (проекти “Подкрепа за заетост”, “Първа работа”.)

 • На първичния пазар на труда са започнали работа 114 лица, както следва: в ДБТ Бяла – 74 лица; в ДБТ Ветово – 5 лица; в ДБТ Русе – 35 лица. Прилагаща институция: Дейността се координира от ДРСЗ и се осъществява от ДБТ в областта. Финансова обезпеченост: от бюджета на Агенция по заетостта.

Във връзка с ангажиментите по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта през 2014 г. са включени в заетост общо 23 младежи до 29 г., самоопределили се като роми, както следва:

 • 11 – по НП „ОСПОЗ”/6 от ДБТ Бяла; 5 от ДБТ Ветово/, като от тях 4 са до 24 г. /2 от ДБТ Бяла и 2 от ДБТ Ветово/;

 • 1 – по НП „Асистенти на хора с увреждания” от ДБТ Бяла;

 • 6 – по Регионални програми, от които 2 са до 24 г. от ДБТ Бяла;

 • 2 – по Проект „Красива България”, от които 1 до 24 г. от ДБТ Бяла;

 • 3 – по Програма „Сигурност”, които са до 24 г. от ДБТ Бяла.

По Проект „Шанс за работа – 2014 г.”, в мотивационно обучение, обучение по ключова компетентност и професионално обучение са включени 14 лица от ромски произход от ДБТ Ветово /13/ и ДБТ Бяла /1/, от които 9 от ДБТ Ветово са до 24-годишна възраст.

По Оперативната програма за развитие на човешките ресурси /ОПРЧР/ от включените общо 41 безработни роми, 7 са младежи до 29 години, устроени на работа по: • Проект „Първа работа” - на 1 младеж от ромския етнос е подпомогнат старта в трудовата кариера чрез включването му в обучение и последваща заетост, чрез финансово стимулиране на работодателя при неговото наемане. Финансиране: ЕСФ и ДБ;

 • Проект „Подкрепа за заетост” – осигурена е работа на 6 младежи до 29 г. от ДБТ Ветово, като двама от тях са до 24 г. Финансиране: ЕСФ и ДБ

По специфична цел 2.: Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.

За насърчаване на предприемачеството 7 безработни лица, самоопределили се като роми в ДБТ Русе са включени в мотивационно обучение за стартиране и управление на собствен бизнес.По специфична цел 3.: Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.

Относно насърчаването на социалния и граждански диалог, в подкрепа на трудовата реализация на ромите, през 2014 год. са проведени 3 срещи с ромски НПО за търсене на тяхното съдействие и сътрудничество при реализиране на отделните дейности в Областната стратегия и плана на ДРСЗ за интегриране на ромите. Срещите са инициирани от ДБТ Русе, ДБТ Бяла и ДБТ Ветово.ІІІ. Място на реализация: ДБТ Бяла, ДБТ Ветово и ДБТ Русе със следния териториален обхват:

 • ДБТ Бяла с териториален обхват общини: Борово, Бяла, Ценово, Две могили;

 • ДБТ Ветово с териториален обхват община Ветово;

 • ДБТ Русе с териториален обхват общини Русе, Иваново и Сливо поле.

ІV. Източници на финансиране: държавен бюджет /ДБ/, съобразно утвърдените параметри за натури и средства в Националния план за действие по заетостта през отчетния период и Европейския социален фонд /ЕСФ/ при реализацията на проекти по ОП”РЧР”.

V. Устойчивост

Съгласно НПДЗ 2015 г. приоритетните целеви групи на активната политика на пазара на труда продължават да бъдат тези на безработните с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, безработни с ниско образование, неактивни и обезкуражени лица, сред които осезателно присъствие имат ромите, независимо от тяхното самоопределяне като такива.

Безработните роми ще продължат да са в приоритетните групи за участие в предстоящата да стартира нова „Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица”, както и в регионалните програми за заетост, схемите по ОП РЧР „Подкрепа за заетост”, „Младежка заетост” и др.

За подпомагане наемането на работа на безработните от ромски произход ще се проведат специализирани трудови борси за безработните, на които ще се осигури по-лесен достъп до информацията за свободни работни места и пряк контакт за договаряне с работодателите, търсещи работна сила.

В заключение, следва да се отбележи, че безработните лица от малцинствените общности, вкл. и самоопределите се като роми, имат равен достъп до всички услуги, предлагани от ДБТ, включително по всички програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници. От друга страна, служителите на Дирекции „Бюро по труда” при срещи с работодатели ще продължат и ще доразвият прилагането на допълнителни форми за представяне и предлагане на работната сила на тези лица, чрез изготвяне на персонални портрети и профили на ромите, реално и активно желаещи да заработват доходите си чрез легален труд на местния трудов пазар.

4.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Заетост” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
ОБЩИНА БЯЛА

Информацията по приоритет „Заетост” е получена от Агенцията по заетостта - Дирекция ”Бюро по труда“ – гр. Бяла и Агенцията по социално подпомагане - Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Бяла.

Дирекция ”Бюро по труда” – гр. Бяла реализира активна политика на пазара на труда, приоритетно насочена за подпомагане социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда, с фокус ромите. В своите действия Дирекция ”Бюро по труда“ – гр. Бяла съблюдава недопускане на дискриминационни практики и предпоставки за нарушаване на равното третиране при обслужването на търсещите работа лица, в т.ч. ромите. Дирекция ”Бюро по труда“ – гр. Бяла разработва и реализира ежегодни планове относно подпомагане интеграцията на клиентите си от ромски произход съобразно целите и задачите на Националната стратегия за интегриране на ромите.

Данни за безработни лица от Община Бяла към 31.12.2014 г.
ПАРАМЕТРИ В СТАТИСТИКА

към 31.12.2014 г.

Регистрирани безработни лица – общо

906

От тях самоопределили се като роми

346

по възраст
до 19 г. вкл.

6

от 20 до 24 г. вкл.

46

от 25 до 29 г. вкл.

78

от 30 до 34 г. вкл.

71

от 35 до 39 г. вкл.

81

от 40 до 44 г. вкл.

83

от 45 до 49 г. вкл.

104

от 50 до 54 г. вкл.

121

над 55 години

316

Безработни жени от ромски произход

190

по образование
Висше образование

41

Средно образование

349

Основно образование

116

Начално и по-ниско

400

Продължително безработни роми

с над 1 година регистрация в ДБТ228


Сподели с приятели:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница