Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница47/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   67

През 2014 г. самоопределили се като роми регистрирани търсещи работа лица от Община Бяла са включени както следва:


По информация на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Бяла, през 2014 г. за месечна помощ за социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП са наети общо 246 лица, голям процент от тях са с ромски произход. Получилите целева помощ за отопление по Наредба РД 07- 5/ 16.05. 2008 г. са общо 706 лица за територията на общината.


ОБЩИНА ВЕТОВО

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Ветово. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най – сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и неконкурентоспособност на пазара на труда. Община Ветово води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:
    1. Проект – „Подкрепа за достоен живот” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (програмата за лични асистенти). От стартирането на проекта до настоящия момент са обслужени 48 потребители, от които 10 са от ромски произход.


ОБЩИНА ИВАНОВО

Цел. „Създаване на условия за равен достъп на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна с ромите ситуация, до пазара на труда”:

 В Проект „Нов избор-развитие и реализация”, Схема „Развитие” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са включени 17 лица.

 В Проект „Подкрепа за достоен живот” Схема BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по ОП „Развитие на човешките ресурси” е включено 1 лице.

 В Регионална програма за заетост 2013 е включено 1 лице.

 В Проект „Помощ в дома – нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново” , Схема BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са включени 3 лица.
ОБЩИНА РУСЕ

Изпълнени дейности за осигуряване на заетост, обучение и професионална квалификация на безработни лица от етническите малцинства.

Данните са предоставени от Дирекция "Бюро по труда" - Русе, като резултати за периода 2013 г. и 2014 г.

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните лица от етническите малцинства. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях.

Агенцията по заетостта, чрез своите териториални поделения Дирекции „Бюро по труда”, като основен посредник на пазара на труда, реализира активна политика, приоритетно насочена за подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Реализирането на активната политика на пазара на труда се осъществява със средства от Държавния бюджет и Европейския социален фонд за схемите по ОП „РЧР”.

За решаване на проблемите в областта на заетостта сред ромите Бюрото по труда - Русе работи в посока за реализиране на мерки за подобряване качеството на работната сила, за постигане на по-пълна информираност, относно възможностите за устройване на работа за подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации, с цел активното им съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата.Основните направления, в които се осъществява дейността:

1. Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда. От 2013 г. до 30.06.2014 г. в изпълнение на плана за повишаване на конкурентността на пазара на труда са обхванати 329 лица, регистрирани в дирекция “Бюро по труда”- Русе, самоопределили се като роми.

2. Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми.

В дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и квалификация, броят на включените лица в тези дейности е 145, от които включени във форми за професионално ориентиране – 87 лица; 58 лица от ромски произход са включени в курсове за обучение за придобиване на професионална квалификация, от които 43 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Дейности по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” Агенцията по заетостта реализира схеми, насочени конкретно към уязвимите и неравнопоставени групи на пазара на труда:

Към настоящият момент се реализира Проект „Шанс за работа - 2014”, съвместно с КНСБ, финансиран със средства от държавния бюджет. Основната цел на проекта е активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., без квалификация и с ниска мотивация за труд, и на лица над 50 г. Включени в обучение са 11 лица от ромски произход, включени в заетост – 6 лица.

С Проект "От обучение към заетост" се цели подобряване на ефективността на пазара на труда, посредством постигане на по-добро съответствие между потребностите на работодателите от човешки ресурси и тяхната квалификация и повишаване на мотивацията за труд на продължително безработните лица.

За осигуряване на заетост на ромите се работи по програми с мерки насочени към заетост на първичния пазар на труда. В програмите са включени със заетост 184 лица от ромски произход. От започналите работа лица, включените по програми за заетост са съответно 124, а от тях по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са включени 99 лица.

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са устроени на работа 22 лица от ромски произход по схема "Подкрепа за заетост" за срок от 6 до 12 месеца. Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост, преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на безработните, като им се осигурява обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа. Чрез наставничеството се дава възможност за допълнително стимулиране на заетите в предприятията лица, които ще предадат своя опит на новонаетите лица, подпомагайки адаптирането им към новата трудова среда. На първичният пазар на труда своята трудова реализация са намерили 58 роми.Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес. Липсата на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес на болшинството от ромите е основната пречка за постигане на добри резултати в това направление. Към обучение за управление и развитие на собствен бизнес ромите почти не проявяват интерес. Традиционните занаяти като “ковачество” и “железарство”, според ромското население са отживелица.

Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите. В практиката на бюрата по труда, доказала се с ефективната си форма на работа, е провеждането на периодични срещи с официални представители и неформални лидери на етническите общности по места. През март 2013 г. на организираната конференция от Сдружение БРТИМ по въпросите за интеграцията на ромите Дирекция "Бюро по труда" - Русе представи резултати от реализацията на дейностите във връзка с декадата на ромското включване 2012-2013 г. Провеждат се формални и неформални индивидуални срещи или групови консултации на лица от ромски произход на стоковите пазари, по местоживеене на лица с компактно ромско население. Срещите се използват и за активиране на неактивни лица на пазара на труда. Представителите на ромските организации оказват съдействие при организирането на трудови борси, чрез осигуряване присъствие на ромско население.

Изграждане на капацитет за насърчаване на трудовата заетост на ромите.

Основната цел на Националната програма “Активиране на неактивните лица” е активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда”, за да получат право за включване в обучение и/или заетост.

В Дирекция „Бюро по труда”- Русе през 2013 г. е назначен 1 ромски медиатор по Националната програма “Активиране на неактивни лица”, който е провеждал срещи - информационни кампании с неактивни лица "Ела и се регистрирай". Проведени са 35 срещи с работодатели, вследствие на които са обявени 23 СРМ на първичния трудов пазар.Добри практики на сътрудничество с неправителствени организации:

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” реализира на територията на Община Русе - ПроектБез граници в заетостта в партньорство със „Сърчлайтър Сървисис Лимитид”. Асоцииран партньор е Агенцията по заетостта.Основна цел на проекта е да се подпомогне процеса на активно включване в заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда, чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Великобритания, проучване на опит и валидиране на иновативни практики. Основната цел на проекта кореспондира с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Без граници- Компонент I”, фаза 2. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01, „Без граници – Компонент І”, фаза 2. Период на изпълнение: 01.06.2013 г. – 31.10.2014 г. (15 месеца).За въвеждане на интегриран подход за ранно детско развитие в общност с рискови социални групи, чрез развиване на социални услуги в общността, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУДС – Русе се реализира Програма “Ранна интервенция”, касаеща ранното детско развитие и превенция на изоставянето на деца. Програма „Ранна интервенция надгражда вече съществуващите услуги в ЦОП по превенция на изоставянето, подкепа на родители на деца в ниска възраст (0-3г.) и подпомагане на деца с увреждания и техните родители. През 2013 г. в нея бяха включени 17 деца и техните семейства/грижещи се. Обучен екип предоставя подкрепа на родители на новородени деца с ниско тегло или увреждане в Родилно отделение на МБАЛ – Русе. Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУДС – Русе е развил инициативата „SOS-родител”, с която са изградени контакти и база данни за родители и родителски организации на деца с различни заболявания и увреждания, готови да помагат на други родители на деца със същите здравословни проблеми. С над 20 рискови майки е проведена работа на терен – образователни сесии по теми, свързани с грижите и възпитанието на деца в ниска възраст (0-3г.). Дейностите са извършени в рамките на делегирания бюджет от държавата.

Община Русе изпълнява Проект „СВЕТИЛНИК – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани консултации”, съгласно Споразумение за финансиране СФ № РД09-65/19.07.2012 г. между Министерството на труда и социалната политика и Община Русе. Целта на проект е да се приложат нови, устойчиви подходи и комплексни грижи, с които да се повиши качеството на живот на уязвимите групи (деца от 0 до 7 години и техните родители) като превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, респективно - намаляване на бедността. През 2014 г. на територията на Община Русе в кв. „Чародейка” е изградена детска градина с 4 групи (възраст 3-7 години) по 24 деца и комплекс здравни кабинети с детска здравна консултация за деца от 0-7 години. Към отчетния период се провеждат конкурси за наемане на ромски медиатори за провеждане на дейността „Лятно училище за деца“.

Солидарна и ангажирана политика по заетост и социално включване на Община Русе. Един от най-значимите проблеми, който оказва сериозни негативни ефекти върху развитието и интеграцията на ромите в Република България като цяло, и в Община Русе, е свързан със социалните неравенства на ромското население и в групата на икономически неактивните. При ромите икономически неактивни са цели три пети от лицата над 15 години - 61.2%.

Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“. Община Русе участва регулярно в Програма на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/. През 2013 г. е сключен рамков договор между Община Русе и Агенция по заетостта гр. Русе по Проект „От социални помощи към осигуряване на заетост и са осигурени общо 13 работни места за лица на месечно социално подпомагане. Тринадесет лица са назначени на длъжност „общ работник” за периода от м. май 2013 г. до м. ноември 2013 г. за поддържане на улиците, пешеходни алеи, детски площадки и паркове.

Община Русе има сключен рамков договор през 2012 г. и по „Регионална Програма за Заетост” за шест месечен период на назначаване от м. април 2013 г до м. октомври 2013 г. по програма на МТСП. Шестнадесет лица са назначени на длъжност „общ работник”.Проекти по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" за предоставяне на социални услуги и социално включване на лица в уязвимо социално положени, реализирани от Община Русе

Проект „Социално предприятие - обществена трапезария“

На 31.07.2013 г. Община Русе успешно приключи реализирането на проект „Социално предприятие – Обществена трапезария“. Проектът е финансиран от Европейският социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности“. Средствата са използвани за осигуряване на храна на уязвими групи от населението на общината – основно възрастни, самотноживеещи хора и лица с увреждания. Осигурена е заетост на 12 лица от рискови групи (самотни родители, многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане). В резултат на доброто управление на проекта на 27.12.2013 г. Фонд „Социална закрила” сключи нов договор с Община Русе, с който ще осигури дофинансиране на дейността на Обществената трапезария и през 2014 г.

През м. март 2013 г. Община Русе делегира дейностите по предоставяне на социална услуга "Приют" за бездомни лица на неправителствата организация "Каритас". Капацитетът на услугата от 60 места задоволяват потребностите на хората, останали без дом и подслон, без доходи и в невъзможност да задоволят своите основни жизнени потребности. Предоставянето на услугата дава възможност за решаване на най-тежките социални проблеми, свързани с осигуряване на адекватни грижи на най-уязвимите групи хора – скитащи, бездомни лица без имущество и доходи.

Община Русе по покана от Министерството на труда и социалната политика разработи концепция, включваща дейности за подобряване на жилищните условия на ромите, укрепване на културната им интеграция и участие на ромите в администрацията и политическите институции. Концепцията е част от сключеното споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването по Българо-швейцарска програма за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи. Програмата ще се реализира в рамките на 4 години и е в размер на 7 200 000 швейцарски франка. Разработената Концепция е одобрена и Община Русе е поканена да разработи конкретно проектно предложение.


ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Повечето от ромите в общината са безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането, и съответно наемането им на работа, и включването им в обществения живот.

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи.

През 2013 г. 70% от подпомаганите с месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП и 75% през 2014г. са от ромски произход.

Преобладаващи са многодетните и непълни семейства, в които има повече нетрудоспособни членове.

При регистрация в ДБТ лицата попълват заявление и по желание се самоопределят към определена етническа група.

През 2013 и 2014 г. общинското ръководство е успяло да осигури трудова заетост на безработни роми, ползвайки опциите на различни национални и регионални програми, а имено: Национална програма „От социални помощи към заетост“, Регионална програма за заетост – община Сливо поле, ОП „Развитие на човешките ресурси” Схема „Развитие” Проект „Нов избор-развитие и реализация”.

През отчетния период се провеждаха периодично срещи с участието на местни бизнесмени, лидери на ромската общност от различните населени места на общината и представители на общинската администрация с цел осигуряване трудова заетост на безработни роми.

Общинското ръководство акцентува върху разяснителната работа под формата на младежки кръгли маси, срещи с ученици в училищата на общината, за насърчаване на младите хора от ромски произход към участието им в различни образователни курсове за придобиване на професионални умения от различни области, които ще им позволят да се реализират на пазара на труда.

Направената точна снимка през отчетния период на състоянието по отношение на заетостта сред ромската общност в общината позволи да се откроят основните проблеми, които ще се решават в следващия период, а имено: • Голям е делът на нерегистрираните безработни роми;

 • По-висок е делът на безработните роми сред жените;

 • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

 • Висок е процентът на ниско образованите сред ромската общност, което е сериозна пречка при осигуряването на работа.

Като устойчива практика, даваща положителни резултати в дейностите по осигуряване на трудова заетост можем да посочим:

Провежданите периодично срещи с участието на местни бизнесмени, лидери на ромската общност от различните населени места на общината и представители на общинската администрация с цел осигуряване трудова заетост на безработни роми.

От всяка такава проведена среща, страните участнички в нея излизат с договорени определен брой работни места, осигуряващи временна или с по-траен характер трудова заетост на безработни роми.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Цел. „Създаване на условия за равен достъп на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна с ромите ситуация, до пазара на труда”:
Ø По проект „ BG051P0001-1.1.11 „ Подкрепа за заетост” по ОП „ Развитие на човешките ресурси бяха заети 5 лица.

Ø По проект „Подкрепа за достоен живот” Схема BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по ОП „Развитие на човешките ресурси” е включено 1 лице.

Ø В Регионална програма за заетост 2014 бяха включени 3 лица.

Ø В проект „Помощ в дома – нов модел на предоставяне на социални услуги в община Ценово”, Схема BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са включени 3 лица.

Ø В НП „ Сигурност” бяха включени 2 лица.

Ø В НП „ ОСПОЗ ” са включени 14 лица.Със собствени средства на общината бе ремонтирана сграда и открит Център за обществена подкрепа . Центърът има капацитет 20 потребители. В момента са обхванати 23 лица, Екипът от млади хора предоставя на нуждаещите се социална , психологическа и логопедична подкрепа на лицата от 0 – 18 г. Осъществява се превенция на застрашените от отпадане от образователната система, семейно консултиране и др. услуги. От обхванатите потребители 60% са лица от ромски произход

Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”: • Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.Специфични цели:

   1. Гарантиране на гражданите на равенство пред закона и на техните права.

   2. Недопускане на дискриминация на полицейските служители в отношенията „граждани – служители на МВР” и разпознаване от тяхна страна на случаите на дискриминация.

   3. Постигане на толерантност в работата с всички граждани без значение от етническата им принадлежност.

   4. Подобряване на ефективността на работа на полицейските служители в мултиетническа среда при спазване на правата на човека.

   5. Активно сътрудничество с Областния и Общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

   6. Сътрудничество с неправителствени органиизаци по решаване на проблеми на малцинствата и продължаване на добрите контакти с лидерите на ромската общност на територията на ОДМВР – Русе по отношение на възникнали проблеми и тяхното съвместно бързо решаване в рамките на „Върховенството на закона и недискриминацията”.


5.1. Изпълнение на областно ниво:


 • Анализ на обстановката в Община Русе

На територията на Община Русе компактно ромско население живее в квартали на гр.Русе и в населени места от общината както следва:

 • За гр.Русе - кв . „Селеметя” и местността „Трите гълъба”.

 • Голяма брой роми населяват жк. „Родина”, жк „Чародейка” и жк. „Тракция“, както и други населени места, но не са обособени в компактен еднороден етнос.

Най-характерните проблеми на живущите в горепосочените населени места и квартали са големия процент на трайната безработица, което се дължи преди всичко на липса на образование, професионална квалификация, трудови навици, мотивация за работа, специфичните бит и култура на ромските малцинства и лошите битови условия, в които живеят.

По-младата част от ромското население, особено родените след 1980 г. са масово неграмотни - за разлика от по-възрастните роми. Проблемите, които възникват са бързото включване, още в ранна възраст на децата им в извършване на престьпни деяния, като просия, джебчийски кражби и др., с цел избягване на наказателна отговорност.

Сред голяма част от хората живеещи в населени места със смесено население, има отрицателна нагласа към ромите, но това не пречи на съвместното съжителство.

Зачестяват случайте на самонастанили се ромски семейства във вилните имоти в близост до кв. „Селеметя” и местността „Трите гълъба”, като най-често приходящите са от близките села и по малки градове.

Друг проблем е ниското ниво на правна култура, липсата на задръжки, социално битовия консерватизъм /особено в малките населени места/, както и все по-широко разпространяващото се чувство за безнаказаност.

Не на последно място са и високата раждаемост при ромите, преференциите от страна на държавата и незаинтересоваността на гражданите към проблемите на малцинствата.

Част от ромските деца са с рисково сексуално поведение, висока е честотата на ранна бременност и извънбрачни раждания. Тези новородени деца са с влошено здраве поради лошите битови условия, в които са поставени, липсата на опит при обгрижването им от страна на маловръстните им майки, които са с ниско образование и интелект. Проблем на ромските деца се явява детската бедност. Децата от многолюдни семейства или тези с един родител на практика са лишени от равни възможности за бъдещо развитие. Често те не посещават училище, тъй като родителят няма средства за това. Голяма част от децата са без необходимия родителски контрол и са потенциални извършители и жертви на престьпления. Тенденция за децата е нежеланието за посещаване на учебни занятия.

Характерни за ромските групи са лошото социално-икономическо състояние, високата безработица, ниските доходи с някои изключения и незачитане нормите на поведение в обществото, което е предпоставка за извършване на престьпления с цел набавяне на средства за изхранване на семейството.

Всичко това води до висока престъпност, нарушаване на обществения ред и неспазване на никакви морални, етични и обществени норми от страна на малцинствата. Поради това по-голяма част от живущите в зоните са и част от активния криминален контингент.

Посегателствата най-често са насочени към селскостопанска продукция от вилните имоти, извършването на измами, джебчийски кражби, кражби от горския фонд и др. Не са редки и кражбите на ел.инсталации от имоти, в които собствениците не живеят постоянно, което от своя страна води до разрушаване на личното имущество и нанасяне на материални щети и разходи по възстановяването им.

В горепосочените райони и населени места често се наблюдава неспазване на наредбите на Общините относно определената часова зона за вдигане на шум.

Karo цяло на територията на Община Русе няма констатирани междуетнически напрежения.

След отпадането на визовия режим за пътувания в страните от ЕС - голям брой роми пътуват и работят в чужбина - Гърция, Испания, Холандия, Италия, Германия и др., като част от тях са трайно заети в селското стопанство, строителството и сферата на услугите на тези страни.

Изключително малък е броя на работещите роми на местна територия, голяма част от ромите са безработни и не тьрсят работа.

Голяма част от ромите работили в чужбина си осигуряват много добър стандарт на живот в България и желаят да го запазят. През последните години се забелязва стремеж към известна интеграция на част от по-заможните роми в обществото, появява се тенденция за редовно посещение на детска градина и училище от децата им, но наред с това остава и желанието да се запазят и традиционните ромски обичаи.

За решаване на описаните по-горе проблеми се провеждат беседи с населението в ромските общности, разяснява се необходимостта от образование на децата им и ангажирането им в програми за временна заетост, като стремежът е постигане на ефективно взаимодействие с полицията за ограничаване на престъпните посегателства и нарушенията на обществения ред.

Извършват се периодични обходи в посочените райони от смесени екипи в състав - полицейски служители и служители от СЗ „КООРС” към Община Русе.

Служители от РУ при ОДМВР Русе съвместно с отдел “Закрила на детето” Русе работят с деца в риск, като се предоставя полицейска закрила съгласно закона за закрила на детето.

Провеждат се срещи с ръководствата на училищата в посочените райони и периодично се провеждат лекции, беседи, разговори и други с цел извършване на превантивна и профилактична дейност, като се обръца внимание на техни сигнали и молби.

Служителите на РУ при ОДМВР Русе оказват съдействие на всички институции, занимаващи се с ромите, но тази дейност е основна за служителите от Дирекция “Социално подпомагане”.

 • До настоящия момент в ОДМВР Русе не е получавано финансиране за подготовка на специалисти за работа в мултиетническа среда. Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата, съобразяване с традициите, правилата на ромските общности се извършва в рамките на учебната година без откъсване от работа по определени теми.

 • През 2014 год. с цел намаляване на противообществените прояви, извършвани от деца и младежи от полицейски служители на ОДМВР Русе са организирани и проведени 300 беседи, срещи и лекции пред учениците, преподавателите и родителите в Област Русе по националната програма „Работа на полицията в училищата"’


5.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
ОБЩИНА БЯЛА

През 2014 г. един от главните приоритети в дейността на общинското ръководство е гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, осигуряване спазването на обществения ред, недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа.

От особена важност е ефективността в работата на Районно управление - гр. Бяла. Полицейските служители в общината имат задължения по опазване на обществения ред, както и да спират прояви, водещи до нарушаване правата на гражданите. Те компетентно се намесват при решаване на кризисни ситуации, свързани най-вече с физическо или психическо насилие срещу жени и деца. ИДПС има водеща роля при индивидуално-профилактичната работа с подрастващи с рисково или асоциално поведение. Съвместно с него се провеждат възпитателни беседи, консултации и разговори с децата и техните родители / настойници. При необходимост се осигурява присъствие на педагог при разпит на непълнолетни лица или по време на съдебно заседание. Програмата „Работа на полицията в училищата” дава добра възможност през учебната година по утвърден график полицейските служители на Районно управление - гр. Бяла да посещават училищата в общината и изнасят беседи пред ученици, свързани с превенция срещу употребата на наркотични вещества, детска проституция, агресията и насилието сред учениците и други теми насочени към правилното формиране и изграждане на ценностната система у младите хора.

През 2014 г. квалификация за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда е получил 1 служител от РУ- гр. Бяла. Изнесени са 3 беседи в кварталите с концентрирано ромско население с цел запознаване и разясняване на Наредбата на ОбС - Бяла за ред и сигурност.

В тясна връзка с РУ гр. - Бяла работи и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Тричленните състави разглеждат възпитателни дела и налагат възпитателни мерки, съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Членовете на комисията и обществените възпитатели извършват превантивна и корекционна дейност с цел недопускане на повторни прояви, спазване на законите и нормите в обществото.

Специалистите от комисията дават образователни, социални и правни консултации, информационни и печатни материали с цел формиране на нагласи за спазване на законите и нормите в обществото.

Включването на родителите на децата от ромски произход в проектите на училищата се оказва добра форма за комуникация и насърчаване изграждането на толерантни отношения между децата. По този начин родителите и близките се приобщават към успехите при усвояване на знанията или за развитие на творческите заложби.

Членове на комисията поддържат връзки с ромски лидери и педагози от ромски произход. Те съдействат за разяснителна работа сред ромските семейства относно осигуряване на добри родителски грижи, както и удовлетворяване на образователните потребности на децата.

Активно участие при защита правата на децата и гарантирането на равноправно отношение към всяко едно от тях независимо от етническата им принадлежност взима и общинската комисия за Закрила на детето. С дейността си тя подпомага общите усилия на отделните звена, пряко ангажирани с недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация.
ОБЩИНА ВЕТОВО

1. С цел контролиране и мониториране на Програмата за развитие на ромската общност, съблюдаване процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност е сформиран “Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на Плана.


ОБЩИНА ИВАНОВО

Цел „Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека ”:

 Проведена е беседа в ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Иваново от служители на Транспортна полиция Русе.

 МКБППМН към община Иваново за 2013 г. е разгледала 4 / четири / възпитателни дела и е наложила възпитателни мерки на 4 малолетни и непълнолетни деца
ОБЩИНА РУСЕ

Дейности изпълнени от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – Община Русе.

Консултативна дейност на Центъра за социална адаптация и подкрепа към МКБППМН

ЦСАП е разкрит на основание чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН като помощен орган на МКБППМН – Община Русе през 2005 година. Към него са разкрити три кабинета: 1. Консултативен кабинет, извършващ психологически услуги за деца, родители и педагози (Психологичен кабинет);

 2. Кабинет по превенция, извършващ консултативна, корекционно-възпитателна и образователна работа с деца от 8 до 18 год. (Приемна на обществения възпитател);

 3. Компютърен кабинет, който подпомага децата при реализиране на дейности по учебни дисциплини, проекти и др., ангажира свободното им време и повишава информираността им.

Общият брой на децата, преминали през ЦСАП е 89, от които 35 са случаите, в които са работили психолози от Консултативния психологичен кабинет, а 54 – в Приемната на обществения възпитател. Осъщественият брой консултации за целия Център са 399: 215 психологични интервенции и 184 социално-педагогически, правни или педагогически консултации в Приемната на обществения възпитател.

Консултативният психологичен кабинет подпомага дейността на Местната комисия в изпълнение на задачите по чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления, извършвани на територията на общината, като в него се извършват психологически услуги за деца, родители и семейства, които могат да бъдат обект на работа на МКБППМН или да се консултират с превантивна цел. В същия кабинет се осъществява индивидуална психодиагностична, консултативна и посредническа психологическа дейност в изпълнение на възпитателните мерки по чл. 13, ал.1, т. 3 и т. 5, както и по отношение на родителите – по чл. 15, ал. 1, т. 2. Общият брой интервенции, осъществени в КПК през 2013 г., е 215, от които 34 психодиагностични, 181 консултативни интервенции и две консултации, в които компетенциите на психолозите не са достатъчни за преодоляване на проблемното поведение и са довели до пренасочване към друг специалист (в последната графа се включват и груповите беседи между родители и деца или деца-деца и насочванията към друг специалист – детско-юношески психиатър или логопед). От тях 191 от консултациите са осъществени с деца, 22 – с родители и две с други близки и познати на малолетното или непълнолетното лице.

Успешна практика, довела до позитивната промяна в семейната среда, са мултидисциплинарните въздействия от информационна, корекционно-възпитателна, психологическа и правна подкрепа, осъществявана от екипа от специалисти, работещи в МКБППМН. Изключително благотворно въздействие има ранната диагностика на риска и психологическата оценка на потенциалите на детето и семейството за справяне с проблема, които залягат в индивидуалните планове за работа на обществените възпитатели. Сътрудничеството с полицейските и пробационните служби също дава ефективен резултат, като детето и семейството бива много добре обхванато от всички институции, работещи с деца с противоправно поведение.

Приемната на обществения възпитател (ПОВ). Функциите на работа на Приемната на обществения възпитател са информативна, консултативна, превантивна и подкрепа при ограмотителни и образователни трудности. По сигнали от училища на територията на община Русе са осъществени срещи – разговори с деца и техните семейства по проблеми, свързани с ранното отпадане от училище, агресивни прояви, бягства от училище и нарушаване на Правилника на училищата, уреждащ опазването на материалната база на институцията и спазването на дисциплината в нея. През 2013 г. са постъпили 8 сигнала от 5 учебни заведения относно 35 деца застрашени от отпадане от училище, поради допускане на голям брой неизвинени отсъствия.

Квалификационна дейност: През месец декември 2013 г. се проведе двудневно обучение на обществените възпитатели по първия модул от предвидено обучение за 2014 г.: "Образователна интеграция на деца от етническите малцинства" на тема: "Психология и култура на различните етноси, в частност на ромския етнос. Правила на поведение и условия за работа в мултикултурна среда". Заложените цели на обучението са изпълнени посредством поставянето на различни практически задачи, разрешаване на конкретни казуси. Проблематика, която беше разгледана: „Етническите малцинства в България“; „Ромите и предизвикателствата пред тяхната интеграция в българското общество“, „Етнокултурни специфики на ромското население“; „Образованието на малцинствата в България, "Настоящи акценти и проблеми в обучението на ромите“; „Мултикултурализъм и интегрирано обучение – основни принципи и идеи“ и предвиденият тренинг на тема „Дискриминация – предразсъдъци и стереотипи. Преодоляване на конфликти на етническа основа“.

Темите и тренингът спомогнаха за придобиване на нови знания, както и натрупване на умения за справяне с различните проблеми, с които педагозите се сблъскват ежедневно. Обща цел на обучението бе интегриране на деца от етнически малцинства за подпомагане на по - успешната им социална и трудова реализация, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование.

Във връзка със засилване и подобряване на работата със семействата,  деца и младежи от ромски произход, през м. ноември 2013 г. в списъка на обществените възпитатели, работещи към МКБППМН беше вписан и приет обществен възпитател от ромски произход. След преминало обучение, същият се включи ползотворно в индивидуално-корекционата работа с деца, извършители на противообществени прояви и престъпления от ромския етнос.

По данни на Областна дирекция на МВР – Русе най-голям брой ромско население е ситуирано в кв. Селеметя, кв. Чародейка, кв. Тракция и местността Трите гълъба. Характерни за ромските групи са лошото социално-икономическо състояние, ниските доходи и незачитане нормите на поведение, което е предпоставка за извършване на престъпления. Това води до нарушаване на обществения ред и неспазване на обществени и морални норми от страна на малцинствата. Голяма част от живущите в тези зони са част от криминалният контингент. Като цяло на територията на Община Русе няма констатирани междуетнически напрежения. През последните години се забелязва стремеж към интеграция на част от по заможните роми за редовно посещение на децата им в детска градина и училище, но остава и желанието да се запазят традиционните ромски обичаи.За решаване на посочените проблеми се провеждат беседи в ромските общности, като стремежът е постигане на ефективно взаимодействие с полицията за ограничаване на престъпните посегателства и нарушаване на обществения ред. През 2013-2014 г. са изнесени 324 беседи, сред ученици, преподаватели и родители по Национална програма „Работа на полицията в училищата“. През отчетния период не са извършвани престъпления по чл. 151 от НК /полови контакти с лица под 14 г./. Извършват се обходи в посочените райони от полицейски служители и СЗ на КООРС. Съвместно с отдела „Закрила на детето“ се предоставя полицейска закрила, съгласно Закона за закрила на детето. През отчетния период ОД на МВР – Русе не е получавало финансиране за подготовка на специалисти за работа в мултиетническа среда.

През периода 2013 г. – 2014 г. е извършвано обучение на полицейски служители по правата на човека и проблемите на малцинствата, съобразяване с традициите, правилата на ромските общности.Дейности, реализирани чрез сътрудничество между неправителствени организации и административните институции:

Проект „ФромРома” се изпълни в партньорство между Бенефициентът Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” и партньорите – Община Русе и Асоциация „Кетанес 2006”, Гюргево, Румъния. Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на социално включване и интеграция на ромите в обществото чрез изграждане на партньорство между регионални и местни институции в Русе и Гюргево, проучване и внедряване на добри практики. В съответствие с целта за преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи проектът предостави качествено нов инструментариум за повишаване на чувствителността на общинската администрация към проблемите на ромите. По време на реализацията на проекта се организираха работни срещи и кръгли маси по проблемите на ромската общност в Русе. Проектът е приключил своето успешно изпълнение на 31.05.2013 г.Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” е регистрирало и лицензирало първия по рода си Център за възстановително правосъдие за деца, със седалище в град Русе. Центърът за възстановително правосъдие за деца е професионална дейност, насочена към деца в конфликт със закона и деца в контакт със системата за наказателно правосъдие, чиято основна цел е да насочва деца в конфликт със закона извън системата на наказателното правосъдие към по-различен начин на решаване на проблема, най-вече чрез прилагане на възстановително правосъдие. В Центъра се развиват и прилагат възстановителни практики и клинична социална работа. В него работи компетентен екип, чиито членове са обучени в специализирани програми за работа с деца с отклоняващо или делинкветно поведение, медиация, възстановително правосъдие, права на децата, клинична социална работа и психодинамични науки. Членовете на екипа са с нагласа за непрекъснато учене и практическо въвеждане на доказани научни теории в областта на социалните и правни науки.
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

През отчетния период общинското ръководство работи по дейности, гарантиращи правата на гражданите от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред в общината, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”, а именно: • Повишаване участието на ромите в местната администрация;

 • Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между местната власт, ромите и гражданските организации, работещи за интеграция на ромите;

 • Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи;

 • Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения на всички нива в обществения живот на общината;

 • Утвърждаване на равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация на ромската жена;

 • Работа в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения и увеличаване на възможностите за социализация;

 • Целенасочена работа със семействата от ромски произход при съблюдаване на правните механизми за осъзнаване на родителските задължения, за разбиране и спазване правата на децата;

 • Разяснителни и информационни кампании за повишаване на нетърпимостта към прояви на дискриминация;

 • Работа на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от ромите.

 • Получаваните резултати - спирането в зародиш на всякакви прояви, водещи до нарушаване правата на гражданите, показват, че дейността в общината по гарантиране правата на гражданите, защитата на обществения ред и недопускане на нетолерантност и дискриминация на етническа основа, на тоя етап е на добро ниво, тя ще се разширява и обогатява, за което гаранция е липсата на междуетническо напрежение в общината.


ОБЩИНА ЦЕНОВО

Цел „Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека ”:
Ø Проведени са беседи в Основните училища на община Ценово от инспектор от Детска и педагогическа стая” на РУП – гр.Бяла.

Ø МКБППМН към община Ценово за 2014 г. е разгледала 11 / единадесет / възпитателни дела и е наложила възпитателни мерки на 11 непълнолетни деца

Ø На 16.11. МКБППМН проведе общинско състезание с велосипеди в с.Ценово, в памет на жертвите от пътно-транспортни произшествия.

Ø На Коледа МКБППМН организира „ Коледен маскен бал” с учениците от Основните училища. Участваха над 100 ученика, като броят на ромите беше около 38%.


КУЛТУРА И МЕДИИ
Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.

Сподели с приятели:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница