Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница50/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   67

ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА И МЕДИИ

Битуването на три етноса – българи, турци и роми в селищата със смесено население и активното им участие в богатия културен живот допринасят за съхранение на културната идентичност на област Силистра в цялото й многообразие.

Тясно и непрекъснато е сътрудничеството на културните институти и читалищата с Общинските съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при реализирането на дейности, свързани с етническите и интеграционни въпроси.

Както всяка година така и през 2014 година културните календари на общините предоставят достъп до разнообразни културни продукти и инициативи за жителите на областта, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.Инициативите се осъществяват с активното участие на всички експерти от Отделите „Култура”, с културните институти, народните читалища и организациите на гражданското общество, както и в тясно сътрудничество с учебните заведения. Сред множеството прояви се откроява и богато разнообразие от инициативи, свързани с интеграцията на отделните етнически общности в сферата на културата, които са се превърнали в традиция.
Добри практики и дейности през 2014 г.
През 2014 г. тематично се реализираха прояви и дейности, свързани с интеграционните политики, популяризиране специфичната култура на отделните етнически общности и опознаване на различията. Такива са:

 • За пръв път в Община Силистра бяха посрещнати сурвакарчета, по повод Василица – Ромската нова година. Ученици от СИП – Ромски фолклор от ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Проф. Иширково с кратка програма представиха обичаите, характерни за празника;

 • В периода март – април 2014 г. се проведе традиционния ученически конкурс “Дъга на толерантността“ за рисунка и есе за ученици от регион Силистра. Над 50 деца от Силистренска област и страната от 1-ви до 12 клас представиха чрез изкуство своето виждане и разбиране за толерантност, търпимост и приятелство;

 • През месец април се реализира първия по рода си пролетен събор на алианите „Невруз” в село Брадвари;

 • По повод Международния ден на ромите в село Бабук, Община Силистра съвместно с НЧ „Дочо Михайлов 1907”, с. Бабук се реализира концерт „Слънцето свети за всички”. Участие в програмата взеха близо 80 деца, както от ромски произход така и представители на други етнически общности.

 • През месец юни по проект „Парад на изкуствата”, който се реализира по ОПРР и бенефициент е Община Силистра за трета поредна година се реализираха поредица от творчески ателиета. В тях активно се включиха деца и възрастни от различни етнически групи. Широко бе участието и на хора от населените места в община Силистра с преобладаващ брой души от уязвими етнически общности. Общия брой на участниците в ателиетата, както и зрителите бяха около 3000 души.

 • Община Силистра за поредна година финансира участието на група от около 50 души предимно ученици от силистренски училища в традиционния четиридневен поход “По стъпките на Таньо войвода”. Основна цел на похода е да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества у учениците, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия. Походът е предшестван от национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, в който със завиден брой участия са и учениците от община Силистра. Повече от 12 години проявата фигурира в Културния календар на Община Силистра и се е утвърдила като традиционна с активното участие на ученици от различни етнически общности.

- През месец май се реализира традиционният общински преглед на читалищните художествени състави на различните етноси “Пролетни игри и песни”.

- За втора поредна година в Дните на Силистра се реализира 19-то издание на единствения по рода си за страната ни детски форум на танцовото изкуство Международния детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство”. Над 350 деца участваха във фестивалната програма от танцови формации от Румъния, Украйна, Сърбия, Молдова и България – всички танцови колективи от Силистра. По време на фестивалните дни, които бяха наситени с прояви, свързани с опознаване, разучаване и популяризиране фолклора на гостуващите страни, се включиха внушителен брой деца и възрастни от различни етнически групи.

- В навечерието на Международния ден на толерантността – 16 ноември, Община Силистра и Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси организираха турнир по народна топка. Проявата бе част от заложените за 2014 г. инициативи в Плана за подкрепа на интеграционните политики на Община Силистра за периода 2012 – 2014 г. Участие в турнира взеха ученици от четвърти и пети клас от училищата – СОУ „Юрий А. Гагарин” – Силистра, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово, ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Проф. Иширково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Брадвари. Всички участници бяха наградени с грамоти, футболни топки и лакомства, осигурени от Община Силистра.

- През тази година похода “По пътя на Шейх Бедреддин”, който е част от отбелязването на Международния ден на толерантността и се осъществява в месеца на толерантността – ноември, се реализира в град Силистра под формата на двудневен семинар за учители и експерти.

- В партньорство с читалищата се осъществиха поредица от съвместни прояви, включени в Календарните планове на читалищата, отразяващи значими събития, дати и специфични за региона обичаи с участието на изявени музикални състави, певци, творци и изпълнители от ромската общност от региона и от национален мащаб.

- Периодично и в пряко сътрудничество на Община Силистра със средствата за масово осведомяване периодично през изминалата година се отразяваха събития и прояви, свързани с религията и празниците на ромската общност чрез тематични радиопредавания и новини в електронните медии, както и публикации в местния печат;

- Песни и танци от фолклора на ромския етнос са включени в репертоарите на ФА „Добруджа” и любителските читалищни художествени състави.

Община Силистра е в постоянно и ефективно взаимодействие с медиите на територията на община Силистра.

Към Община Силистра работи Общинско кабелно радио „Силистра”. Екипът му поддържа разнообразни рубрики в тематични предавания, с отразяване на всички събития и полезна информация за слушателите. Тематично се подготвят предавания с репортажи, интервюта, дискусии по въпроси, свързани с интеграционните политики.

Своевременно се поддържа информация на електронната страница на Община Силистра за предприеманите инициативи от Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в съответствие с целите му. Периодично се промотират и отразяват със снимков материал събития, свързани с интеграцията на ромите.

Всички реализирани събития и дейности през 2014 година, свързани с интеграционните политики са отразени, както на сайта на Община Силистра и социалната мрежа Фейсбук, така и в местни и национални електронни медии и регионалния печат. Приносът от активното сътрудничество с медиите, проличава от позитивното отношение и нагласа на гражданството в процеса на интеграция на уязвимите етнически общности, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Ползотворен и активен е диалогът и взаимодействието с Ученическия парламент и с клубове на младите хора за реализация на идеи, предложени от тях, с активното им участие в спектъра от културни дейности.

В пряко сътрудничество и съвместна работа се осъществяа с всички творчески формации: Музикална студия „До Ре Ми”, Вокална студия „Мегатон”, Вокална група „Бяло, зелено, червено”, Вокална група към ДФФ „Добруджанче”, В2 Балет, Фолклорни клубове, Рок групи, Фондация „Съпричастие”, Регионален клуб „Традиция”; Дружество на Съюза на българските художници, народни читалища, Литературно сдружение „Реката и приятели”, РЕКИЦ, клубове на инвалида и пенсионера и др.

Водени от съзнанието, че културното многообразие може да бъде източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите, създаващ атмосфера на взаимно уважение и толерантност, както и резултатите и положителната тенденция от направените усилия по заложените в Плана задачи, местната власт в сътрудничество с всички институции на различни нива и гражданския сектор продължава да насърчава и да работи за интеграцията на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация във всичи горепосочени сфери в Община Силистра.

Дейностите в областта на културата в община Главиница се осъществяват от народните читалища в сътрудничество с училищата и детските градини, както и пенсионерските клубове чрез културните календарни планове на читалищата и общинския календарен пллан. В културните събития и прояви на територията на общината участват представители на всички етноси и възрастови групи, принадлежащи към тях. Община Главиница ще насочи усилията си за активна работа за откриване на млади таланти и включването им в различни формации и културни инициативи.

През периода 2013 – 2014 г. с цел привличане на представители на ромската общност в културни прояви и представяне пред общността на техните традиции и обичаи бяха проведени няколко събития, като: „Празник на етносите”, кандидатстване с проект по Норвежката програма ВG 08 „ Културно наследство и съвременни изкуства” с участие на представители на ромите, кандидатстване с проект „ Рибенфест Косара – 2014” по ОП за развитие на сетор „ Рибарство” 2007 – 2013, по който има сключен договор и предстои реализация на дейностите по проекта през 2015 г.

На територията на Община Тутракан функционират 9 читалища. Читалищата като културно-просветен център се вписват в цялостния културен живот на общината, ревниво пазят и обогатяват традициите и обичаите на родния ни край, допринасят за развитието на художествената самодейност, на музикалното и танцовото изкуство, а чрез библиотечното дело-любовта към словото. Превръщат се в съвременен информационен център чрез реализирането на програма „Глобални библиотеки”. Любителското творчество обхваща самодейци в 29 постоянни художествени колектива.

На 02.11.2014 година се проведе Първият Празник на етносите, организиран от НЧ „ Искра 1928”- с. Цар Самуил, в партньорство и с финансовата подкрепа на Община Тутракан. Участие взеха самодейни състави и от съседни общини и областни градове.

Общински център за извънучилищни дейности задоволява потребностите и желанията на децата, учениците и младежите от община Тутракан за допълнителни занимания в областта на науката, изкуството и спорта. Според своите способности всяко дете може да избере и да намери своето място в една от формите: Градски духов оркестър, Градски мажоретен състав, ДВГ „Слънчева усмивка”, Театрално студио „Браво”, ДВГ”Усмивчица”, Вокална формация „Вива тийнс”, Школа изобразително изкуство, Английски език за най-малките, Школа модерни танци, Школа по класическа китара, фолклорна танцова школа, школа по борба, фитнес, Рок група „Непукист”.

Ромските деца, заедно с всички други деца на община Тутракан, участват в културния живот на общината и обичат да се изявяват. Необходимо е да се проучат по-задълбочено техните желания, интереси и способности и умело да се мотивират за системни занимания с изкуство и спорт.

Община Тутракан работи в широко сътрудничество с местните медии: в. „Тутракански глас” и в. „Напредък”, кабелна телевизия „ Делта”. Информация за събитията се помества на официалната интернет страница на общината.


ОБЛАСТ СМОЛЯН
По приоритет „Образование”
Във връзка с философията на промяната в българското училище нараства важността, която то придава на споделените ценности и формирането на обща политика за постигане на качествено образование за всяко дете с отчитане на неговата индивидуалност, етнокултурна идентичност, очаквания, възможности и потребности. Политиките на разнообразие, които допринасят за създаване на среда, насърчаваща зачитането и включването, се определят като важни за успеха на училището и неговите приоритети, стратегии и образователни планове.

Процесът на прилагане на различни образователни стратегии е непрекъснат процес на учене и усъвършенстване в условията на общността, в която работим и живеем. Подпомагането на процеса на образователна интеграция сред ромското малцинство като обща цел на гражданското общество способства за подобряване качеството му на живот.Оперативната цел, която е поставена по приоритет „Образование” в Областната стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./ е: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

За реализирането на поставената оперативна цел са конкретизирани следните специфични цели:

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, на ромски деца и ученици в детски градини и училища на територията на област Смолян.

2. Повишаване на качеството на образование на ромски деца.

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности, деца с дефицити в обучението, деца със специални образователни потребности и застрашени от отпадане от образователната система деца и ученици с цел ранно корекционно - компенсаторно въздействие.

6. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот, чрез повишаване на мотивацията и включване в училищни и извънучилищни форми като партньори.7. Усъвършенстване на образователните условия с цел качествено образование и квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.
Извършени конкретни дейности за постигане на целите:


 • Включване на децата от ромските семейства в образователната среда на област Смолян. На територията на област Смолян няма ромски детски градини и училища, както и не са сформирани ромски групи и паралелки. Всички деца и ученици от ромски произход се обучават в детските градини и училищата в образователната система на областта. Прави впечатление, че по-голям брой деца и ученици от ромски произход се наблюдава в следните училища на територията на областта – СОУ ”Христо Ботев” - гр. Девин, ОУ ”Н.Й.Вапцаров” - с. Широка лъка, ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - с. Смилян, СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - гр. Смолян, ОУ ”Стою Шишков” - гр. Смолян, ОУ ”Юрий Гагарин” - гр. Смолян, както и в ОДЗ ”Радост” - гр. Смолян, кв. Устово, ОДЗ ”Вела Пеева” - гр. Смолян и ОДЗ ”Вела Пеева” - с. Смилян, което е в следствие от местообитанието на семействата. Изборът на детска градина и училище е направен от самите родители. От учебната 2014/2015 година в ОДЗ ”Вела Пеева” - гр. Смолян работят ежедневно специалисти от Ресурсен център – Смолян. Децата които са включени в ресурсна група и в група за логопедична работа са оценени от Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, придобили са статут на специални образователни потребности и целенасочено се работи за преодоляване на обучителните трудности чрез използване на мерки за ранно – корекционно компенсаторна въздействие.
 • Постепенно въвеждане на целодневна организация на учебния ден до седми клас включително. През учебната 2014/2015 година е въведена целодневната организация на учебния процес от 1 до 5 клас и на всички деца от ромски произход от начален етап, както и тези от 5 клас е гарантирано правото на обучение.
 • Подготовка на децата от малцинствени етнически групи (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес. Приоритет през учебната 2014/2015 година е обхващането на 5 и 6 годишните деца в детските градини и създаване на условия за усвояване на български език чрез организиране на допълнителни занимания в детските градини. Ниската мотивация на децата от ромски произход към целенасочен учебен труд е породена от факта, че самите родители не владеят български език, което води до неразбиране на езика от самите деца и съответно изоставане в овладяването на учебното съдържание.
 • Участие в проекти с цел постигане на по-добра образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В област Смолян в дейност образование не се изпълняват проекти по стратегическа цел 3 от Тригодишната програма на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Децата и учениците от ромски произход са интегрирани в детските градини и училищата на територията на областта и съответно участват в дейностите по проектите и националните програми, по които работи конкретното училище:

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 2;

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3;

 • Национална програма „На училище без отсъствия”;

 • Проект ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” УСПЕХ;

 • Проект „Включващо обучение”;

 • Проекти по Програма „Учене през целия живот” и програма „Еразъм +” на Агенция за развитие на човешките ресурси.

 • Проект „Научи се да караш ски” на БФСки, МОН и ММС.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда. Създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти в зависимост от интересите на учениците в съответното училище.
 • Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище, разработване и апробиране на методология за наблюдение на регионално и местно равнище. В училищата, в които се обучават деца от ромски произход се работи целенасочено за насърчаване на отговорно родителско отношение. Следи се за спазване на чл. 7 от Закона за народната просвета, според които училищното обучение до 16–годишна възраст е задължително. Организират се информационни кампании за повишаване на осведомеността на ромските родители относно необходимостта от предучилищното и училищно образование, както и се създават на постоянни училищни комисии за обхват и ранна адаптация в системата на задължителното образование. Превенция и ограничаване на ранното отпадане от училище на децата от ромски произход са водещи дейности на училищата, в които се обучават ромски деца и конкретните дейности и мероприятия са заложени в плановете на съответното училище.
 • Организиране на дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците при избора на професия, при преходите в рамките на образователната система или от образование към заетост. На територията на област Смолян функционира един от 28 центъра за кариерно ориентиране. Той е създаден по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на МОН чрез РИО - Смолян. Центърът работи с ученици от I до XII клас. В часа на класа се провеждат обучения по Програмата за обучение по кариерно ориентиране. Учениците получават информация за различните професии и техните основни характеристики. 

Програмата помага да осъзнаят необходимостта от формирането на конкретни умения и да придобият знания за съществуващите възможности в образователната система на областта.
За трета поредна година в ПГТТ ”Христо Ботев” гр. Смолян се осъществява прием в 1 степен на професионална квалификация, част от професия „Шивач”. През учебната 2013/2014 година успешно се дипломира първият випуск от 8 ученици.
През учебната 2014/2015 година за първи път ще се осъществява прием в специалност „Цветарство”.


 • Осигуряване на правото на образование на децата и учениците от етническите малцинства, които са със специални образователни потребности. Правото на образование на децата и учениците със специални образователни потребности, които са от ромски произход е гарантирано чрез предлагане на подходящи форми на обучение, индивидуални програми и осигуряване на необходимите специалисти. На всички деца със специални образователни потребности и от ромски произход е извършено оценяване на образователните потребности от ЕКПО при спазване на действащата нормативна уредба. Няма насочени деца от ромски произход за обучение в специални училища. Всички деца от ромски произход се обучават интегрирано в общообразователните училища и детски градини на територията на област Смолян.
 • Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства или обществени съвети. Организиране на съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители и въвеждане на система за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца. Провеждане на обучителни семинари сред ромското родителство с цел повишаване на мотивацията на самите родители за осигуряване на образование на децата им. Целенасочена превенция за недопускане на ранни раждания сред ромските момичета.
 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Квалификацията на учителите за работа в мултиетническа образователна среда се провежда по плановете за квалификационна дейност в самите училища и детски градини според спецификата на работа в тях.
 • Ограмотяване на възрастни роми. Ограмотяването на възрастни роми се осъществява по Проект ”Нов шанс за успех” по ОП РЧР и през учебната 2013/2014 година има следния обхват:

СОУ ”Христо Ботев” гр. Девин

 1. група – начален етап на обучение – подадени заявления - 13 човека;

- явили се на изпит – 12 човека;

- успешно дипломирани – 11 човека;

2 група – 5 клас – 17 дипломирани успешно.


 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа. Регионалния инспекторат по образованието при Министерството на образованието и науката – Смолян и Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Смолян са водещи институции за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Образование”.

Добри практики: • Малък училищен проект реализиран в ОУ “Стою Шишков” кв. “Устово”, гр. Смолян (където се наблюдава известно натрупване на ромски деца), насочен към толерантността и интеграцията на децата от различен етнически произход.

 • Добра практика е реализираният национален проект в област Смолян “Нов шанс за успех” за ограмотяване на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст. По време на проекта в област Смолян за две години реално са обучени 126 лица от ромски произход. Този проект е от изключителна важност да продължи, защото дава реален ефект сред общността. Образованието е ключа към интегрирането на ромите.

Презентации на тези добри практики, Ви изпращам приложено към отчета.

По приоритет „Заетост”

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на общините. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общините е сред най-сериозните проблеми. Общините провеждат целенасочена социална политика като се ангажират с реализирането на редица социални проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част от които са от ромския етнос.Приоритетно се работи по следните проекти в Община Смолян:

 1. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Агенция по заетостта, с Проект “Нов избор – развитие и реализация”, през 2014 година са обучени и назначени в град Смолян и селата в общината следния брой специалисти: еколози – 10, техник-еколози – 16, спасители при бедствия и аварии – 10, озеленители – 15, специалисти по външни настилки и облицовки – 20, помощник пътни строители – 20, бояджии – 10, електромонтьори – 2, огняр – 1. Общият брой на лицата, които са преквалифицирани и наети по тази схема е 104, от които около 60% са представители на ромския етнос. По подадена заявка до Дирекция “Бюро по труда” се обучават, след което ще бъдат наети още 60 лица, по специалностите: озеленители – 20, помощник пътни строители – 20, специалисти по външни настилки и облицовки – 20.

 2. По Програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” /ОСПОЗ/ за 2014 г. са предприети мерки, насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, с цел да приемат работа, да усъвършенстват своите умения или да придобият такива и да възстановят трудовите си навици, с оглед увеличаване пригодността им за заетост. През 2014 г. са назначени общо102 роми при план 50, за работа, свързана с неотложни аварийни дейности.

 3. По Национална програма „Активирани и неактивирани лица” през 2014 г. в дирекция „Бюро по труда” е назначен психолог, който е в помощ на търсещи работа ромски лица, срещащи затруднения в търсене на работа, комуникацията и професионалната ориентация.

 4. Община Смолян е оказвала съдействие, относно информираността на ромите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК и Дирекция ”Социално подпомагане” - Смолян.

 5. С решение на Общински съвет – Смолян са отпускани еднократни помощи на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди на свои роднини, за самотни хора без близки и роднини.

В Община Девин:

Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда чрез НП „ОСПОЗ”, ОП „РЧР”, схема „Подкрепа за заетост” от ЕСФ.В община Доспат

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Доспат. Голяма част от работоспособното ромско население е заето в общински програми по заетост, а жените в трикотажната промишленост. Община Доспат води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:

1. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Агенция по заетостта, с Проект “Нов избор – развитие и реализация” ; Участие на роми по Програма – „От социални помощи към заетост /ОС „ПОЗ”/.

2. Политиката на Европейския съюз “Заетост за социална интеграция” предполага чрез мерки за преодоляване на продължителната безработица рискови групи от обществото да се реинтегрират в него, чрез осигуряване на работа.

3. В общинска администрация гр.Доспат има също щатни служители от ромски произход.

4. Община Доспат е оказва съдействие, относно информираността на ромите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК, а също така и за медицински прегледи на лекари от болници от градовете София и Пловдив.

5. С решение на Общински съвет – Доспат се отпускат еднократни помощи на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди на свои роднини, за самотни хора без близки и роднини.

По приоритет „Здравеопазване”

Основните дейности, които са изпълнени от страна на РЗИ - Смолян през 2014 г. са били за профилактика на болестите и промоция на здравето, като активно е работено за популяризиране необходимостта от имунизация сред децата от ромски произход. Проблеми се наблюдават сред деца от малцинствата, които временно пребивават в областта, както и с отложените или отказани имунизации. Липсва интерес от страна на ромите към собствената им здравна култура. РЗИ - Смолян е реализирала 53 видеопоказа и 196 беседи в детски градини и училища по теми касаещи здравето. Обучени са 1344 деца и 3119 ученици, в т.ч и сред децата от ромски произход, посещаващи тези заведения. Активно е работено за популяризиране на необходимостта от имунизации по Националния имунизационен календар, както и за дейности на имунизационния кабинет в РЗИ, чрез 1 статия и 3 интервюта в регионалните медии.

Опитът по надзора на заразните болести показва няколко проблема с децата от малцинствата.


 1. Трудност в проследяване на имунизационния и здравословен статус на децата, чиито родители пребивават в нашата област няколко месеца в годината.

 2. Отложено обхващане с имунизации и профилактични прегледи на деца с постоянно местожителство в област Смолян, поради отказ на техни родители, въпреки усилията на общопрактикуващите лекари.

 3. Липса на интерес към дейностите за подобряване на здравната им грамотност и повишаване на отговорността към собственото им здраве.

Реализираните през 2013 г. инициативи на регионално ниво показаха, че независимо от провежданите политики и програми, въпреки ситуираните в общността мобилни здравни кабинети в гр. Девин, очакването на етноса е отговорността за здравето на хората от малцинствените групи да бъде изцяло поета от държавата, включително с осигуряване на медикаменти за лечението им.

В много региони на страната единствената, доказала се успешна практика е работата на здравните медиатори. Липсата им, както и на НПО, работеща с малцинствени групи в нашата област, са също от констатираните от РЗИ - Смолян проблеми.
Препоръки:

Препоръката на РЗИ към общините е: Там, където има роми да бъдат назначени здравни медиатори, за да се преодолеят негативните нагласи и стереотипи към здравето на ромската общност.По приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

От предоставени данни от ОДМВР – Смолян, става ясно, че на територията на област Смолян живеят около 1500 роми обособени в махали или малки групи, като основно живеят и пребивават в градовете Смолян, Девин и Чепеларе, и по-малко в Доспат и Мадан. Ромите населяващи Смолянска област са предимно от две основни групи – даскане и хорхане рома, като делът на престъпните посегателства от тях е малък и се свежда основно до дребни кражби на черни и цветни метали, инвентар от вилни зони, консерви от мазета, дрехи и обувки от етажерки и закачалки пред входни врати, както и единично отсечени дървета за отопление през студените зимни дни.

Случаите на извършени нарушения на обществения ред от страна на ромско население са основно конфликти на родова и битова основа вътре в общността и по рядко извън тях.

Ромските общности на територията на областта са съставени от хора с нисък социален и образователен статус, първични в реакциите си и силно подчинени на родовите си взаимоотношения. В областта липсват ромски лидери или значими знакови фигури, предвид почти изравненото социално равнище.

Неблагоприятната среда за упражняване на незаконна дейност и формиране на бързи и добри печалби, лишава от възможности за натрупване на финансово благосъстояние в степен позволяваща “феодален” принцип на взаимоотношения, тоест да подчинява останалите представители на общността. Такъв начин на взаимоотношения не е характерен за областта. Въпреки характерните за институциите проблеми свързани с различно възприетите етно-културни особености на това население, може да се каже, че Смолянска област е една от малкото области в страната, където ромското население, почти не влияе на средата на сигурност, и общонационалните проблеми тук са в най-малка степен изразени.Сподели с приятели:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница