Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница52/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   67

Община Костенец

Цели:

 1. Повишаване на качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Задачи:

  1. Подпомагане на деца, чийто майчин или семеен език не е български.
   За периода 2013 – 2015 г. община Костенец е заложила и изпълнява по цел
   1 следните дейности:

 • Разработване и въвеждане на програма за овладяване на български език в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски”, община Костенец;

 • Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите деца и ученици след 7 клас в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец;

 • Допълнителна индивидуална работа с деца и ученици, които имат проблеми с овладяването на българския език и учебния материал в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец.

 1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

  1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование за периода 2013 – 2015 г. чрез:

 • Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата и учениците, застрашени от отпадане в ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец. Изготвени са 3 програми за 70 ученика.

 1. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от ромски произход, отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция

  1. Подобряване на различните модели на образование за периода 2013 – 2015 г. чрез:

 • Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г. и ограмотяване на възрастни роми - отговорни институции: МОН, работодатели, община Костенец, вечерно училище
  ПГ ”Г.С.Раковски”. Обучени са по 21ученика от ІХ, Х и ХІ клас.

 1. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

  1. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване на сътрудничеството чрез:

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Отговорни институции: МОН, РИО – София регион, ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски” община Костенец. Дейността е предвидена за периода 2013 – 2015 г.
  До момента са участвали 100 родители.

 1. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.

  1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти чрез:

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Отговорни институции: МОН, РИО – София регион, ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски”, община Костенец. Дейността е предвидена за периода
  2013 – 2015 г. До момента са обучени 10 специалисти.

  1. Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи чрез:

 • Създаване на клуб /ове на етносите и/или традиционните занаяти и други специфични идентичности към – читалище, училище. Отговорни институции: МОН, читалище, община Костенец, ОДЗ ”Радост”,
  ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Хр. Смирненски”. Дейността е предвидена за периода 2013 – 2015 г. До момента са участвали 150 лица и са проведени 20 занимания.

Община Правец

Цели:

 1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на територията на община Правец.

  1. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата чрез:

 • Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в уязвимо положение. Отговорни институции: Училищата и детските градини. През 2014 г. са реализирани следните дейности: "Ден на толерантността" в ОУ "Васил Левски"- град Правец, ОУ”Христо Ботев”-с.Разлив и ОУ”Л.Каравелов”-с.Осиковица. Празник под мотото "Слънцето свети еднакво за всички" в ОУ "Васил Левски" с. Видраре. Проведени са 3 мероприятия със 180 участници.

  1. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи

 • Пълно обхващане на 5 и 6 годишните в подготвителни групи. Отговорни институции: Училищата и детските градини, община Правец. Осигурен транспорт на децата от населените места до детско заведение. Регулярни проверки и санкциониране на родители, неосигурили присъствието на децата си в училище. Реализиране на проект "Готови за училище 2014-2015  г." в ОДЗ”Звънче”- с. Джурово за обхващане на деца, чиито родители нямат възможност да осигурят присъствието им в ПГ. Резултати: 98,6 % обхванати деца; брой деца с осигурен транспорт – 33; брой проверки – 48, брой писма до РДСП-26, брой актове на родители – 3; брой наказателни постановления – 3; брой обхванати деца по проекта – 24.

 1. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми

  1. Осигуряване на инструменти в системата на предучилищното и училищното образование чрез:

 • Установяване на факторите, водещи до преждевременно отпадане. Отговорни институции: община Правец, училищата и детските градини. Извършено проучване от колективите на учебните заведения. Реализиране на проект „Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДП „Амалипе” в ОУ ”В. Левски” с. Видраре и
  ОУ ”Христо Ботев” с. Джурово, „Да продължим заедно” - проект за стимулиране на децата роми да продължат образованието си след
  VІІІ клас съвместно с ПГ „Стамен Панчев” гр. Ботевград – финансиран от ЦОИДУЕМ. Брой проучвания – 1, брой обхванати - 105, брой програми / проекти – 3 и брой обхванати – 195.

  1. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на издивидуални програми за децата, застрашени от отпадане чрез:

 • Разработване на програми. Отговорни институции: учебни заведения. Изготвени индивидуални програми за работа с деца, застрашени от отпадане в ОУ ”В.Левски”- с.Видраре, ОУ”Христо Ботев”-с. Разлив и ОУ ”Н.Вапцаров”- с. Осиковска Лъкавица. Брой изготвени програми – 8, брой обхванати -8.

  1. Ограмотяване на младежи-роми чрез:

 • Обучение. Отговорни институции - община Правец, Бюро по труда, училища. По проект „Подкрепа за заетост” през 2014 г. са обучени 17 безработни лица, от които 12 от ромски произход. Брой реализирани програми- 1, брой обхванати – 12.

  1. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция посредством:

 • Разработване на програми за деца с трудности. Отговорни институции - община Правец, училища.

 • Разработване на програми за занимания през лятото. Отговорни институции - община Правец, училища.

Изготвена и реализирана програма за работа с деца с трудности в ОУ ”Васил Левски”- гр.Правец; Разработени програми за занимания с децата през лятото в 5 училища.Участие на доброволци от чужбина в ОУ ”В. Левски”- с.Видраре, ОУ ”Христо Ботев”- с.Разлив. Брой изготвени програми -1, Обхванати деца – 12, брой изготвени програми - 6, обхванати деца – 125.

 1. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход

  1. Презентиране и провеждане на проучвания, от деца и ученици, свързани с културната им идентичност чрез:

 • Проучване и демонстриране на различни обичаи. Отговорни - Училищата и детските градини. „Ромска Василица”-ОУ”Христо Ботев”- с.Разлив, ОУ ”В.Левски”- с. Видраре и ОУ ”Н.Вапцаров”-
  с. Осиковска Лъкавица. Брой обичаи – 3, брой включени деца -142.

  1. Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси свързани със съхраняване на етническата идентичност и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи:

 • Създаване на клубове по интереси и сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства. Дейности – СИП ”Ромски фолслор”- ОУ ”Христо Ботев”-
  с. Разлив, ОУ ”В. Левски”- с. Видраре, ОУ ”Л. Каравелов”- с.Осиковица и ОУ ”Н. Вапцаров”- с. Осиковска Лъкавица. Брой обхванати деца -108.

 • Участие по проект „Успех” и др. сходни проекти. Проект ”Успех”- проучване на обичаи и традиции сред ромския етнос, разучаване на ромски танци – ОУ ”В. Левски”- Правец, ГПЧЕ ”Алеко Константинов” и ОУ ”Хр. Ботев”- с. Джурово. Проект „ЖИВОТЪТ ЗАЕДНО” – ОУ ”Л. Каравелов” - с. Осиковица – изграждане на Театрално-музикална формация „Шарен свят”. Брой включени деца -80.

Отговорни - Училищата и учебните заведеня.

 1. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

  1. Повишаване на ангажимента на родителите от малцинствата и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини

 • Ангажиране на родители на деца и ученици от малцинствата в училищният живот. Отговорни - Училища и детски градини. Създаден „Родителски клуб” ОУ ”В. Левски”- с. Видраре. Брой включени родители – 5. Включване на родителите от всички учебни и детски заведения в организацията и провеждането на празници от културния календар – бр. включени родители – 800.

  1. Обучение на родителите на децата от ромската общност с цел засилване на родителската роля в процеса на възпитаване, образоване и здравно развитие

 • Разработване на програми и провеждане на обучение. Отговорни - община Правец. Проведен тренинг с родителите, засягащ теми свързани с възпитанието на децата и повишаване мотивацията за образованието им - брой включени родители – 30. Обучение на родители от Родителския клуб във Велико Търново, организиран от „Амалипе” – бр. включени родители –5.

 1. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование, на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти

  1. Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултрно образование във всички етапи чрез:

 • При определяне на диференцираното заплащане в картите за оценка да се включи компонент „интеркултурна компетентност”. В рамките на държавния и общинския бюджет. При оценяването на директорите отчетен компонент „интеркултурна компетентност” - брой оценени директори – 4.

  1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти:

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Отговорни институции: МОН, община Правец, училища, ЦМЕДТ „Амалипе”. Участие на учители в обучение за работа в мултиетническа и интеркултурна среда - брой обучени учители – 52.


Община Своге

През периода 2013-2014г. общинската администрация съвместно с учебните и детски заведения продължи да работи за обхващане и задържане на подлежащите на задължително обучение деца и ученици. С помощта на служба „ГРАО” и дирекция” СП” събираме информация за ромските деца. Отделяме особено внимание на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца на 5 и 6 години и на децата за І клас. Провеждаме срещи с родителите, използваме различни подкрепящи мерки – материална и финансова помощ, възможности за намиране на работа за родителите, осигуряване на учебници и учебни помагала, консултации със специалисти. Към МКБППМН работят психолози, за които информираме родителите с идеята на децата да се окаже специализирана помощ, ако това е необходимо. В учебните заведения не са възниквали конфликти между учениците на етническа основа. Проблемите в отношенията са епизодични и характерни за тази възраст. Училищните ръководства и учителите работят за приобщаване и по-активно участие на децата от ромски произход чрез включване в целодневно обучение и извънкласни дейности.

Обикновено броят на отпадащите нараства след 4 клас – начален етап на обучение. В началото на всяка учебна година проверяваме дали са записани отново отпадналите през миналата година ученици и ги издирваме съвместно с училищата. Непрекъснато следим отсъствията на учениците, като получаваме уведомителни писма от директорите, информация от Дирекция” СП”, ДПС и МКБППМН. В отделни крайни случаи прилагаме санкции по Закона за народната просвета – съставяне на актове и налагане на глоби. През 2014 година са връчени актове за административно нарушение на родителите на 3 деца. За съжаление, от началото на учебната 2014/ 2015 година има увеличение на безпричинните отсъствия и повторни нарушения от ученици, на чиито родители бяха съставени актове да административно нарушение. В края на І учебен срок се наложи съставяне на нови актове по ЗНП на 7 родители.

От началото на 2014 г. на територията на град Своге работи и разширява дейността си и ЦОП /Център за обществена подкрепа/ за деца и семейства. Насочихме към специалистите в него някои деца с проблеми в обучението и поведението за консултации. Там се организират и допълнителни занимания за деца с пропуски в усвояване на учебния материал, предимно в началния етап.

Две от училищата в гр. Своге – СОУ” Иван Вазов” и НУ” Д-р П. Берон” участваха в проект ”Етнолюбец“ по схема за БФП „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, който бе реализиран през учебната 2013/ 2014 година. Проведени бяха разнообразни дейности и мероприятия, включващи деца и техните родители от етническите малцинства. Съвместно с другите ученици те придобиха умения и знания в извънкласни дейности. Резултатите от тях бяха представени на изложби, концерти и други изяви. Организирано бе обучение на педагози и родители, обсъдени бяха съвместно училищните и социални проблеми.

Няма напредък по отношение завършването на по-висока училищна степен от деца от малцинството. През 2014 година само 1 ученик е завършил 12 клас.

Очакваме да получим възможности за реализиране на образователни проекти по новата оперативна програма” Наука и образование за интелигентен растеж”
Здравеопазване

Община Антон

По решение на ОбС Антон на всяко новородено е изплатена еднократна финансова помощ в размер на 150 лв.

За цялото население от община Антон са извършени безплатни медицински прегледи, в т.ч.: очни прегледи, сърдечно-съдови прегледи и гинекологични прегледи.

Община Ботевград

Периодично изнасяне на беседи и лекции за профилактика на здравето сред ромското население от представители на РЗИ – София област.Община Долна баня

Цели:

 1. Повишаване на здравната и екологична култура.

 2. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население.

Задачи:

 1. Включване на медиатори между общността и здравните работници;

 2. Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „сексуално предавани инфекции” (СПИ) „превенция на ХИВ” чрез използване на национален и регионален опит;

 3. Разработване и прилагане на програми за превенция на различните заболявания (инфекциозни, онкологични, хронични и др.).

Дейности:

 1. Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността чрез здравния медиатор и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

През 2014 г. здравният медиатор подпомага личните лекари, като обхваща бремените, дори не само до 4-тия месец от бременноста. Придружава ги на консултации и постъпване в родилно отделение.

 1. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност

В община Долна баня, чрез здравния медиатор и съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Долна баня се е провяела 1 беседа по програма Пренатална и постнатална грижа и семайно планиране. В беседата са участвали 15 лица попадащи в целевата група.

 1. Активизиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им.

Чрез активното прилагане на интеграционната политика в община Долна баня на територията няма деца необхванати от здравни грижи.

 1. Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовно прилагане. Провеждане на беседи и разговори за имунизация на рак на маточната шийка.

Чрез здравния медиатор на общината и съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Долна баня е проведена Беседа за превенция на рака на маточната шийка. Участие в беседата са взели 15 лица.

Център за развитие на общността - гр. Долна баня съвместно с д-р Силвия Кръстанова са провели кампания за „Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на децата”

Център за развитие на общността – гр. Долна баня има създаден Женски Клуб – Долна баня. По време на събиранията се провеждат беседи на различни теми, но основно е застъпена здравната тема.


 1. Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания.

Чрез здравния медиатор на общината и съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Долна баня е проведена една беседа за разясняване на причините пораждащи сърдечно съдовите проблеми. Присъствали са 20 лица от ромски произход.

 1. Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др.

Под формата на извън класно физическо обучение и спорт, децата не само от ромски произход спортуват активно и съвместно.

 1. Информиране на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения, и за правата им като пациенти.

Чрез здравния медиатор на община Долна баня е проведена една информационна среща с ромската общност за разясняване на здравноосигурителните им права и задължения, както и за правата им като пациенти.

Чрез Център за развитие на общността – гр. Долна баня се организира среща с лични лекари, служители на ЦСМП, РЗИ и служители на община Долна баня и представители от ромската общност. Темата на срещата бе възможните рискови адреси при посещение от спешна помощ.

Обобщение:

Реализирането на заложените дейности и обобщението на отчета, извършено след обстоен анализ по приоритетна област – 2 – здравеопазване е следното: 1. По количествени показатели – В сферата на здравеопазването е обхваната цялата ромска общност на територията на община Долна баня.

 2. По качествени показатели – Полезността от проведените превантивно – информационни срещи е относно повишаване на здравната култура и здравния статус на малцинствените групи.

 3. Анализ и оценка – Община Долна баня осигурява равен достъп до здравни услуги на всички граждани живеещи на територията ѝ без ограничение на етническата им принадлежност. В тази връзка може да се отчете постигане на целите заложени в Плана. Съпоставяйки предходната 2013 година с отчетната 2014 г., се наблюдава повишаване на интереса на ромската общност към здравните теми и проблеми. Могат да се изведат много добри практики, като Беседа на тема - „Здравословно хранене”, отбелязване на "Международния ден за борба с туберкулозата" и Световния ден за борба срещу СПИН, Месец октомври - световен месец за борба с рака на гърдата, разясняване здравноосигурителните права и задължения, „Пренатална и постнатална грижа и семейно планиране» и много други полезни кампании и беседи. Реализирането им се осъществява от Център за развитие на общността – гр. Долна баня и здравния медиатор към общината, съвместно с общинска администрация.

Община Етрополе

В община Етрополе е създадено сътрудничество на здравен медиатор между ромската общност и личните лекари, с цел повишаване на здравната култура на ромите.

Здравният медиатор организира провеждането на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за предпазване от нежелана и ранна бременност, за значението на безплатните имунизации др. Издирва деца без личен лекар и разяснява пред родителите им важността от регистрирането, организира профилактични прегледи на здравно осигурени лица, стимулира извънкласни дейности на здравно образование за ромските деца.

Здравният медиатор работи по индивидуални случаи, с групи, работа на терен, работи с ОПЛ (Общо практикуващ лекар) и осъществява работни срещи с институции.В МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” Етрополе е осигурен равен достъп на всички пациенти до качествено здравеопазване, гарантирани са равни възможности и качествени здравни грижи.

Мерки за превенция:

 • добра колаборация с Дирекция „Социално подпомагане” в случаите на социално зависими и здравно неосигурени пациенти;

 • Непрекъснати контакти с Агенция за закрила на детето за гарантиране на грижа за деца в риск, малолетни и непълнолетни родилки;

 • Гарантирана следродилна грижа;

 • Разяснителни беседи за ползите от имунизация на децата;

 • Разяснителни беседи за целите на семейното планиране;

 • Беседи за превенция на рак на гърдата.

Добри практики:

 • МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” Етрополе работи по проект „СПРИ и се прегледай” за превенция на рак на гърдата и рак на маточната шийка.

Очаквани резултати:

 • Професионалните съвети да подобрят здравното култура;

 • Родилките и младите майки да станат по-уверени в грижите за себе си и новороденото;

 • Минимизиране на броя на възпаленията на млечната жлеза;

 • Обучението в правилна хигиена и създадените хигиенни навици да спомогнат за правилно отношение към подобрявани на жилищната и битова хигиена, както и за опазване на околната среда;

 • С провеждане на задължителните имунизации да се намали броя на инфекциозните заболявания в детска възраст.Сподели с приятели:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница