Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница53/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   67

Община Костенец

Цели:

 1. Повишаване на здравната и екологична култура.

  1. Включване на медиатори между общността и здравните работници чрез:

 • Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността чрез здравния медиатор и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

 • Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност.

През 2014 г. не е назначен здравен медиатор.

 1. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население

  1. Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „сексуално предавани инфекции” превенция на ХИВ” чрез използване на национален и регионален опит чрез:

 • Активизиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им. Отговорни – лични лекари, община Костенец, НПО в здравния сектор и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

 • Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка. Отговорни – Лични лекари, Община Костенец, НПО в здравния сектор и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

  1. Разработване и прилагане на програми за превенция на различните заболявания / инфекциозни, онкологични, хронични и др./

 • Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични и хронични заболявания. Отговорни – Лични лекари, Община Костенец, НПО в здравния сектор и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

 • Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др. Отговорни – лични лекари, община Костенец, НПО в здравния сектор, МОН, ОДЗ ”Радост”, ОУ ”К. Костенечки”, ОУ ”Христо Смирненски” и Регионална здравна инспекция – Софийска област.

 • Информиране на лица от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения, и за правата им като пациенти. Отговорни – лични лекари, община Костенец, НПО в здравния сектор.


Община Правец

Цели:

 1. Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст

  1. Повишаване обхвата с имунизации посредством:

 • Провеждане на беседи на родителите за значението на имунизациите. Отговорни - медицинските специалисти в училищата и детските градини, личните лекари. Проведени индивидуални разговори от общопрактикуващите лекари - общо 80.

 1. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население

  1. Повишаване обхвата от ромското население с имунизации

 • Провеждане на беседи от необходимостта от ваксиниране. Отговорни - медицинските специалисти в училищата и детските градини, личните лекари. Проведени беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения.

 1. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население

  1. Организиране на здравно-образователни мероприятия с лица от ромски произход относно значението на профилактичните прегледи за опазване здравето на населението чрез:

 • Запознаване с начините за предпазване с най-разпространените инфекциозни болести - хепатит, туберкулоза, чревни инфекции и др. и социално значими заболявания - сърдечно-съдови, мозъчно съдови и др. Отговорни институции – РЗИ, медицинските специалисти в училищата и детските градини. Проведени беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения. Брой беседи – 7, брой участници – 415.

 • Организиране на обучителни курсове с млади хора от ромски произход, както и с техните родители относно ранните бракове, начини за предпазване от ранна и нежелана бременност, профилактика на СПИН. Отговорни институции – РЗИ медицинските специалисти в училищата и детските градини. Проведени беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения относно ранните бракове. Проведени кампании относно предпазване от СПИН в ПГ по КТС и ГПЧЕ ”Алеко Константинов” – Правец. Брой беседи – 7, брой участници – 80, брой кампании – 2, брой участници – 800.

 • Обучителни беседи и презентации, прожектиране на здравно-образователни филми за превенция на най-разпространените рискови фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества, нездравословно хранене и др. Отговорни институции – РЗИ, МКБППМН, медицинските специалисти в училищата и личните лекари. Проведени беседи от медицински специалисти във всички 8 учебни заведения. Прожектиране на филми за превенция. Проведени общински спортни мероприятия под надслов „Чрез спорт срещу тютюнопушене и дрога”. Проведени родителски срещи с родители на децата от детските заведения по въпроси за здравословното хранене. Брой беседи – 8, брой участници – 1430, брой филми – 2, Брой участници – 600, брой мероприятия -3, брой участници – 520, брой родителски срещи – 4, брой обхванати родители – 190.


Община Своге

Характеристиката на здравното обслужване и достъп до здравни услуги е същата като през предишните периоди. Липсващите или прекъснати здравни осигуровки лишават част от ромите от основни и качествени здравни услуги. В отделни случаи общината осигурява финансова помощ за възстановяване на здравноосигурителните права, а също за лечение при по-тежки заболявания или травми. Но основният проблем си остава липсата на работа и средства за постоянен достъп до медицинско обслужване.

Повечето от ромите все пак имат лични лекари. Благодарение на настойчивостта на общопрактикуващите лекари преобладаващата част от децата минават редовно на имунизация. Не разполагаме с точна статистика. Не сме предприемали някакви специални мерки в това отношение, както и по проблемите на семейното планиране. Разчитаме на личните лекари и специалистите, които се грижат за бременните жени и децата.

В общинския план за действие бяха заложени и дейности за повишаване здравната култура и възпитание на децата и младежите от ромското малцинство. Те се провеждаха като част от общата учебно-възпитателна работа на учебните и детски заведения. През 2014 година, по време на лятната АНТИСПИН кампания, желаещите, вкл. и от ромското малцинство, имаха възможност за безплатни и анонимни прегледи и изследване от КАБКИС, организиран съвместно с РЗИ.

Жилищни условия

Община Антон

Основните дейности на общината през 2014 г. са били насочени към подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, особено там, където живее ромско население. През 2014 г. в общината не са постъпили молби за жилищно настаняване или молби във връзка с лоши жилищни условия. В непосредствена близост до жилищата на ромските семейства през 2104 г. са реализирани дейности по благоустрояване, зелени площи, детски площадки и спортни съоръжения.Община Ботевград

През 2014 г. община Ботевград е инвестирала собствени средства в размер на 55 000 лв. за подобряване инфраструктурата в кв. „Саранск” със съсредоточено ромско население в т.ч.: асфалтиране на прилежащо пространство около новоизградени еднофамилни жилищни общински къщи с обща площ 2 235 кв. м., оформени три улици в кв. „Саранск” и периодично почистване на нерегламентирани сметища с осигурена техника от общината.Община Долна баня

Цели:

 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

Задачи:

 1. Подобряване на жилищните условия в кварталите с ромско население.

Дейности:

 1. Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население.

Разработи се и се прие Общинския план за развитие на община Долна баня (2014 – 2020 г.), където в Мярка 2.1.6. Подобряване на състоянието и материално техническата база на социалната инфраструктура е заложена дейност 2.1.6.2. Изграждане на жилища за бездомни (вкл. роми).

 1. Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура.

През 2014 г. няма направена оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура, поради липса на финансов ресурс.

 1. Подобряване на жизнената среда на хората настанени във фургони.

Оказана е помощ за отремонтиране на 4-те броя фургони, които съществуват на територията на общината. Към настоящия момент условията за живот в тях са подобрени.

 1. Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки.

През 2014 г. са изградени 4 броя детски площадки, както и озеленяване, декориране и облагородяване на зелените площи. Реновират се тротоарни настилки, но има необходимост от финансов ресурс за подмяната им.

 1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи;

През 2014 г. е извършено асвалтиране на улици, стойността на тази дейност е 60 000 лева. Има изработен проект за цялостна реконструкция на ВиК мрежата на община Долна баня, включително изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Към настоящия момент проектът чака финансиране.

 1. Подобряване на жизнената среда чрез мероприятия свързани със организиране на доброволни зелени групи.

Организират се системни почиствания на цялата територия на града, като и на к.к. Долна баня. В тях се включват не само служители и работници от общинска администрация, но и доброволни групи към ЦРО – Долна баня. Организира са кампанията «Да изчистим България за един ден», където се включиха също много доброволни формирования на граждани на общината. Финансирането на почистванията е основно с помоща на общината, а в случая с кампанията от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и от спонсори.

Обобщение:

Анализирайки получената информация, обобщението на отчета по приоритетна област – 3 – жилищни условия е следното: 1. По количествени показатели – обхванати са малка част от заложените инфраструктурни дейности на територията на общината, като липсата на финансов ресурс е основния проблем стоящ пред община Долна баня.

 2. По качествени показатели – постигната е частична ефективност в разрешаване на проблема с жилищните условия.

 3. Анализ и оценка – Подобряването на инфраструктурата и жилищните условия на ромската общност са проблем, чието цялостно решаване е дългосрочна дейност. Като цяло 2014 г. е година, в която не се постига очакваният напредък за подобряване, включване и интегриране на малцинствените групи в тази приоритетна област на Плана за действие. Заложените и постигнати цели са частично реализирани, което все пак е малка стъпка напред, отчитайки факта че финансовите ресурси са ограничени и се работи в условията на паричен дефицит.

 4. В общината съществува ежегодна устойчива практика за подобряване на вътрешната пътна мрежа, зелените площи, тротоарите и алеите. Съпоставяйки постигнатите цели през 2014 г. и предходната 2013 г., от общинна Долна баня отчитат минимално повишение в реализирането на заложените политики.

Община Елин Пелин

В строителните граници на селата Лесново, Доганово, Петково и Столник има урегулирани поземлени имоти общинска собственост, върху които е учредено право на строеж за изграждане на жилищни сгради. Имотите са застроени и усвоени.


В с. Доганово има обособена „ромска махала” с площ около 12 дка. По-голяма част от жилищните постройки са незаконни.

Незаконно настанили се роми в съществуващи сгради на територията на община Елин Пелин няма. Настаняване на роми върху чужди терени също не е констатирано.

В гр. Елин Пелин има обособен ромски квартал, в който има 14 бунгала с по три апартамента. Бунгалата са общинска собственост. В тези бунгала са настанени 42 ромски семейства. За съжаление обаче наемателите не поддържат бунгалата в добро състояние.

Община Етрополе

В община Етрополе 80% от съществуващия общински жилищен фонд е предоставен на ромски семейства. Извършен е ремонт на общински жилищни сгради (15 броя апартаменти), в които са настанени лица от ромски произход. Това е направено с цел подобряване жилищните условия на най-маргинализираните семейства. Премахнато нерегламентирано сметище с площ около 300 кв. м.Община Костенец

Цели:

 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура.

  1. Подобряване на жилищните условия в кварталите с ромско население чрез:

 • Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население. Отговорни – НПО компетентни по посочената сфера, община Костенец.

 • Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура.

 • Благоустрояване на улици, алейни мрежи, зелени площи и детски площадки. Отговорни – НПО компетентни по посочената сфера, община Костенец. Насипване с баластра на улиците в ромската махала.

 • Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи. Благоустроени улици и тротоари – повдигане на шахти, изработване на капаци.

 • Подобряване на жизнената среда чрез мероприятия свързани със организиране доброволни зелени групи. Брой семейства включени в разделно сметосъбиране, площ на премахнати нерегламентирани сметища, брой ангажирани в подобряване на жизнената среда лица. Участие в почистване на населеното място – инициатива „Да изчистим България за 1 ден” – открити два пункта с 20 лица участници в инициативата.

Община Правец

Цели:

 1. Подобряване на жилищните условия

  1. Подобряване жилищните условия

  2. Проучване на възможността за придобиване на нестопанисван жилищен фонд в с.Джурово, собственост на МВР от Община Правец с цел създаване на възможност за настаняване на млади ромски семейства

 2. Подобряване състоянието на ромските махали по отношение на техническата инфраструктура

Община Своге

За отчетния период не се отчита напредък по отношение на жилищните условия. Основните проблеми остават нерешени. Общината не разполага с финансов ресурс за подобряването им, като тук се включва и техническата инфраструктура. Кварталът, в който са съсредоточени повечето жители от ромското малцинство не разполага с кадастрален план, жилищата са незаконни, липсва канализация. В града почти няма жилища за социално слаби, в които общината да настанява и жители от малцинството.

В рамките на бюджета общината не може да реши жилищните проблеми. Поддържат се, доколкото е възможно улиците, водоснабдяването и ел. мрежа. Организира се почистване и извозване на отпадъците. Били са организирани кампании за почистване на терените в тези райони. Самото население обаче не спазва хигиена, не се грижи достатъчно за чистотата на жилищата и околната среда.

През 2014-2020 година община Своге ще търси достъп до национални и европейски програми за финансиране на сериозни проекти, насочени към значително подобряване на жилищната среда, решаване проблемите на екологията и благоустройството, които засягат не само жителите от ромски произход, но и цялото население на града.


Заетост

Община Антон

През 2014 г. дейностите по приоритета, извършени от община Антон, са насочени към недопускане на масова и продължителна безработица в общината. Резултатите от съвместните действия на общинската администрация и Дирекция „Бюро по труда” - Пирдоп, относно включване в различни мерки и програми на население от ромския етнос, дадоха следните резултати: • Осигуряване на заетост на 6 бр. лица от ромски етнос;

 • Отработване на обществено полезен труд във връзка с получаване на месечни помощи от страна на 3 лица;

 • 1 лице е взело участие като личен асистент към програма „Подкрепа за достоен живот”.

Община Долна баня

Цел:

1.Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.Задачи:

1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми.Дейности:

1.1.1.Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др.

През 2014 година, на територията на община Долна баня са били разработени и реализирани:


 • Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” има за цел осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица обект на месечно социално подпомагане. Одобрените работни места по програмата са 94 от които 89 са сезонни и аварийни дейности. Периода на изпълнение на програмата е бил през цялата 2014 година. Получената сума за програмата е 75 720,92 лева, финансирана от Държавния бюджет.

 • Регионална програма за заетост в община Долна баня, където 10% от лицата на които им се е осигурила заетост са били от ромски произход. Времевия обхват на програмата е бил от 01.04.2014 – 31.09.2014 г. – 6 месеца. Програмата се финансира от Държавния бюджет, а получените средства са 12 572,77 лева.

 • По Оперативна програма „РЧР”, Проект „Подкрепа за достоен живот”, схема Алтернативи, заетостта която е била осигурена е обхванала 40% от лицата с ромски произход. Дейността която изпълняваха бе „личен асистент”, за което бяха проведени обучителни курсове за квалификация. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на получените финансови средства за проекта през 2014 г. е 56 345,35 лева.

 • Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” осигурява заетост на 4 лица, които полагат гризи за свой близки.

1.1.2.Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване.

На територията на община Долна баня през 2014 година няма проведени обучения на младежи в професионални умения чрез стажуване. Липсата на финансов ресурс е основната причина за неизпълнение на планираната дейност.

1.1.3. Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки.

През 2014 година местното население не се е включвало при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки.

1.1.4.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство.

През 2014 година има 80 броя регистрирани земеделски производители, като нито един от тях не се е самоопределил като лице от ромски произход, но анализирайки данните с помощта на ЦРО – Долна баня, е достигнато да извода, че 10% от регистрираните са лица от ромски произход. Анализирайки получените данни от общинска служба “Земеделие” се извежда заключението, че броят на земеделските производители спрямо 2013 година се е увеличил с 10% .

1.1.5.Разработване на схеми за микрокредитиране на малък бизнес.

През 2014 година не са разработвани схеми за микрокредитиране на малък и среден бизнес.

След обстойно анализиране на получената информация от допитването проведено с отговорните институции, за реализирането на заложените дейности, обобщението на отчета по приоритетна област 5 „Заетост” е следното:

1. По количествени показатели – по данни на Дирекция „Бюро по труда” процента на безработица към декември 2014 година в община Долна баня е 42,10%, следователно отчитаме нисък количествен показател. Броят на лицата от целевите групи не реализирани на пазара на труда е висок, същевременно обхванатите лица през 2014 година са 107, от които 89 са сезонни и аварийни дейности.

2. По качествени показатели – отчетени са недостатъчна ефективност и обхват на целевите групи.

3. Анализ и оценка – като цяло 2014 година е година на застой от гледна точка реализиране на политиката за заетост, обучение и квалификация на целевите групи. Ограничения държавен финансов ресурс и липсата на програми за заетост финансирани от Европейските фондове, са довели до нисък процент реализирани дълготрайно незаетите лица на пазара на труда. Тези показатели водят от своя стана до слаба оценка за изпълнението на плануваните дейности. Ръстът на безработицата и финансовата стагнация, са поставили много ромски семейства пред невъзможността да обслужват ежедневните си битови нужди. Съпоставяйки изпълнението с предходната 2013 година, е отбелязано драстично увеличение на безработицата, намаляване на програмите за заетост и съответно поставяне на общината в невъзможност за пълно реализиране на заложените цели. Поради спецификата на лицата в анализираната целева група, процеса на тяхната социализация и реализация на пазара на труда се поражда необходимостта от търсене на начини за осигуряване на заетост. Такава добра практика бяха програмите реализирани по схемите на ОП ”РЧР” – „Подкрепа за заетост”, „Нов избор –развитие и реализация” по схема „Развитие” и „Ново начало – от образование към заетост”. Придобиване на квалификация с последваща заетост и обучение по време на заетост е подходящо решение на проблема с реализацията дори и след края на програмата, поради придобитите знания и умения, които ще повишат конкурентно способността на пазара на труда.Община Етрополе

Община Етрополе в партньорство с дирекция „Бюро по труда” Ботевград активно участва в проекти и програми за предоставяне на социални услуги на населението и разкриване на допълнителни работни места за нискоквалифицирани и неквалифицирани кадри, без образование и с ниска степен на завършено образование.

През 2014г. е осигурено обучение и заетост на 28 лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – проект „Подкрепа за заетост”, от които 16 лица са от ромски произход.

По насърчителна мярка съгласно чл. 55 от Закона за насърчаване на заетостта, през 2014 г. в общината са разкрити 12 зелени работни места, като на 10 от тях са назначени лица от ромски произход. От разкритите работни места около 80% се заемат от лица с ромски произход, а 100% от рисковите групи безработни лица.

По проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, през 2014г. е осигурена заетост като лични асистенти на 9 лица от ромски произход и се предоставя услугата личен асистент на 6 лица от ромски произход.

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” се осигурява заетост на 6 лица от ромски произход.

С реализирането на тези програми и мерки се осигурява заетост на много нуждаещи се безработни лица от общината и в същото време с помощта на техния труд общината придобива нов облик. Осигурява се своевременно почистване на териториите за обществено ползване, създават се и се поддържат приятни кътчета за отдих на жителите на община Етрополе. В тази връзка общината се явява най-големият работодател, особено за ромското население.Сподели с приятели:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница