Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница54/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   67

Община Костенец

Цел 1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.

Задача 1.1. Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми.

Дейност 1.1.1. Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др.

През 2014 г. в община Костенец по ОПРЧР - програма „Развитие” са били включени 6 лица, по програма „Подкрепа за заетост” – 1 лице, по НП „Сигурност” – 2 лица от ромски етнос, а по НП „ОСПОЗ” – 27 лица от ромски етнос.

Дейност 1.1.2. Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване.

През 2014 г. в община Костенец са проведени обучения по програма „Развитие” за 6 лица и обучение с наставник по програма „Подкрепа за заетост” за 1 лице.

Дейност 1.1.3.Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки

През 2014 г. в дейности по облагородяване и поддържане на зелените площи в населените места са били включени 6 лица.

Община Пирдоп

През 2014 г. община Пирдоп е осигурила заетост на лица от ромски етнос по следните програми: 1. НП „ОСПОЗ”

 • За месеците януари и февруари – 64 лица;

 • За месец март – 32 лица;

 • За месеците май, юни, юли и август - по 5 лица;

 • За месец декември – 6 лица.

 1. Регионална програма по заетост

 • За периода януари – септември 2014 г., вкл. – 5 лица.

 1. „Нова възможност за заетост” – 2 лица.

 2. По ОПРЧР – проект „Подкрепа за заетост” – в периода 19.08.2013 г. – 19.05.2014 г. – 5 лица.

 3. Регионална програма по заетост - 5 лица;

 4. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 2 лица.

В общинска администрация – Пирдоп е назначен главен специалист „Социални дейности и работа с етноси”, а в ДБТ - Пирдоп е назначен трудов медиатор от ромски произход.

Община Правец

Цел.1. Осигурявяне на достъп на ромите до пазара на труда

Дейност 1.1.1. Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове

През 2014 г. община Правец е осигурила заетост на общо 98 лица от ромски произход по проект „Подкрепа за заетост”, проект „Подкрепа за достоен живот”, НП „ОСПОЗ”, „Регионална програма за заетост”, Национална програма „Сигурност”.


Община Своге

През 2014 година в община Своге по ОПРЧР по схема “ Подкрепа за заетост” са участвали 3 жители от ромското малцинство, а като сезонни работници – 4.


Община Челопеч

Върховенство на закона и недискриминация


Община Долна баня

Цел. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека.

Задача:

1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

Дейност 1.1.1. Запознаване и разясняване на Наредба №1 на Общински съвет за ред и сигурност,приета с решение № 11 от 21.11.1997 г. По протокол № 5 – Долна баня сред ромското население;

По тази дейност са обучени всички полицейски служители на територията на общината, като са направени две беседи съвместно и с Център за развитие на общността - Долна баня.

Дейност 1.1.2.Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население

Организирани са шест беседи в рамките на отчетения период в ПГ”Христо Ботев” за борба срещу разпространението на наркотични и упойващи медикаменти.

Дейност 1.1.3. Обучение по права на човека и права на детето в училище;

В рамките на отчетния период са проведени 5 беседи с непълнолетни и пълнолетни ученици за правата на човека и правата на детето в училище.

С подкрепата на Центъра за развитие на общността Долна баня, УНИЦЕФ и ЦМЕДТ " Амалипе" е проведена "Информационна кампания за правата на детето", чиято цел е да промотира правата на детето сред децата и широката общественост.

Дейност 1.1.4. Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността или НПО в комисията;

През 2014 година се работи по посока включването в МКБППМН на модератори от Центъра за развитие на общността - Долна баня, като това ще бъде заложено за 2015 година.

Обобщение:

По приоритетна област 5 „Върховенство на закона и недискриминация”, обобщението на отчета по реализирането на заложените дейности е следното:

1. По количествени показатели – общо по всички приоритетни дейности са обхванати 50% от ромското население.

2. По качествени показатели – се отчитат реализираните цели, като постигнат положителен ефект, оказал влияние върху институциите прилагащи законите, като и върху ромската общност като цяло.

3. Анализ и оценка – Реализирането на приоритет върховенство на закона и недискриминация се осъществява и с помощта на Комисията за защита от дискриминация, която организира открити приемни в сградата на общинска администрация. Центъра за развитие на общността Долна баня организира кампании за толерантност и недискриминация. Такава кампания е „Животът е като огледало” – под мотото „Усмихни се, за да получиш усмивка” и цел – да бъдем толерантни един към друг. Община Долна баня е създала подходяща среда, в която всеки гражданин има равни права и под никаква форма не подлежи на дискриминация. Чрез строго спазване на свободата и правата на човека на територията на общината се създава хармонично съжителство на хората с различна етническа и религиозна идентичност, като това е предпоставка за постигането на добри резултати в тази приоритетна област.
Община Етрополе

В община Етрополе се полагат значителни усилия в посока интеграция на ромите и решаване на техните проблеми.

Ромските деца имат възможност да учат в общообразователните училища заедно с техните връстници българчета. Безработните родители и тези, които са социално слаби могат да запишат децата си в едно от двете основни училища в селата Лопян и Малки Искър, където обучението е до 8 клас. Там за учениците има общежитие, като храната, учебниците и учебните пособия са безплатни за тях. По отношение неотпадането на подрастващите от училище всички институции в общината, имащи отношение по проблемите на децата работят съвместно с училищните ръководства за решаването на този проблем.

Към центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” са създадени 6 центъра за развитие на общността в страната, като един от тях функционира в община Етрополе. Това е един иновативен модел за предоставяне на услуги, базирани в ромската общност. Част от услугите допринасят за развитие на умения в децата, младите хора и жените от местната ромска общност за създаване на защитена среда, в която да създадат ресурс за самоорганизиране, самопомощ и подкрепа.

През 2014 г. са проведени беседи с учениците от основните училища в с. Лопян и с. Малки Искър, V-те класове на СОУ „Христо Ясенов” и V-VІІІ клас на ОУ „Хр. Ботев” гр. Етрополе. Тема на беседите – „Права на децата и начини за отреагиране при конфликтни ситуации”.

Проведени са беседи с цел предотвратяване на противоправното поведение сред подрастващите с учениците от 7 и 8 клас на ОУ „Хр. Ботев” гр. Етрополе, VІІ, ІХ и Х-те класове на СОУ „Хр. Ясенов”, футболистите от футболна академия „Христо Стоичков”. На тези беседи са разяснявани Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, предвидените санкции за непълнолетни в НК, вечерен час за малолетни и непълнолетни.

Във връзка с националния празник 3-ти март е бил организиран регионален футболен турнир за ученици от ІХ-ХІІ клас, в който са участвали ученици от ПГ „Тодор Пеев” гр. Етрополе, СОУ „Хр. Ясенов”-гр. Етрополе, ПГ КСТ-гр. Правец и ГПЧЕ „Алеко Константинов”-гр. Правец.

През м. Ноември 2014 г. са се провели футболни турнири на учениците от V, VІ и VІІ, VІІІ клас, като в тези турнири са участвали децата от двете основни училища в с. Лопян и с. Малки Искър, ОУ „Хр. Ботев”-гр. Етрополе и СОУ „Христо Ясенов”-гр. Етрополе.Община Костенец

Цел 1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

Задача 1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

Дейност 1.1.2.Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи ;

През 2014 г. в община Костенец са проведени 4 работни срещи с 15 участници- ученици и родители.

Дейност 1.1.4. Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността или НПО в дейността на комисията

В резултат на изпълнение на дейността са обхванати 2 лица и съответно 2 бр. са разрешените случаи.Община Правец

Цел 1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

Задача 1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

Дейност 1.1.1 Запознаване и разясняване на Наредба №1 сред ромското население

През 2014 г. е проведено обучение „Трафик на хора” в резултат на което е обучено 1 лице.Цел 2. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения

Задача 2.1 Повишаване нивото на толерантност между децата

Дейност 2.1.1.Обучение по права на човека и права на детето в училище

През 2014 г. Община Правец и ДСП - О „ЗД” са провели беседи в 5 училища.Цел 3. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Задача 3.1. Намаляване на противообществените прояви

Дейност 3.1.1. Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри и други мероприятия на теми:


 • „насилието в училище и извън него”

 • „междуличностните отношения”,

 • „асоциални прояви и последствията от тях”

Основните дейности проведени през 2014 г. в училищата в община Правец съгласно разработената програма са били както следва:

 • Беседи и презентации за агресията между учениците, антибулинг програми за превенция и контрол на агресията и тормоза в училище;

 • Провеждане на тест за агресивност на Бъс Дюрки.;

 • Въвеждане на „класна стая на съжителството” чрез сформиране на „отряди за бързо реагиране”, представени от ученици, за справяне с конфликти и помощ на околните;

 • Конкурси за рисунка и плакати;

 • Обучения в училища само с ромски деца по метода „връстници обучават връстници”;

 • Лектории с родители в училищата в населените места в общината на тема „Боят е израз на безсилие”.

Обхванати са 8 училища, направено е 1 проучване, участниците са били 1530. Проведени са 16 беседи. Направени са 3 бр. презентации Проведени са един конкурс и са изнесени 4 лектории.

Община Своге

Общинска администрация - Своге съвместно с органите на МВР работи по превенция на закононарушенията чрез трудово и социално ангажиране на ромите. МКБППМН съвместно с училищата проведе през 2014 г. беседи и срещи с ученици и родители по проблемите на насилието, правата на децата и дискриминацията. Комисията работи и индивидуално с децата от ромски произход, допуснали противообществени прояви и семействата им за преодоляване на тези нагласи в поведението им и за приобщаването им към училищната и социална среда.

Общинската админстрация търси решение на тези проблеми в съвместни действия с Дирекция” СП”, отдел” Закрила на детето”, ДПС. Използват се ресурсите на Центъра за обществена подкрепа. Продължава съвместната работа с педагогически специалисти, психолози и педагогически съветници за постигане на по-трайни резултати.

Култура и медии


Община Ботевград

Всяка година в община Ботевград се чества традиционните за ромската общност „Банго Василий” и 8-ми април, международния ден на ромите. В честванията взимат участие талантливи деца от общината и ромските танцови състави „Ромска младост” и „Ромски ритми”. Общинската администрация подпомага финансово и двата състава при техни участие местно, регионално и национално ниво.Община Долна баня

Цел 1: Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите и маргинализираните групи

Задача 1.1. Да се постигне културна интеграция на ромите.

Дейност 1.1.1. Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти;

Ежегодно се провеждат мероприятия по раздаването на листовки, в рамките на кампании за популяризирането и превенцията на някои болести, както и кампании свързани с образователна цел. Освен провежданите мероприятия, листовки са поставени целогодишно и на информационното табло в сградата на училището в Долна баня.

Дейност 1.1.2. Да се учреди Обществен съвет в община Долна баня за формиране на политика и прилагане на настоящия план.

В община Долна баня има създаден Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.Цел 2. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности

Дейност 2.1.1. Да се създадат кръжоци по интереси в читалището за етническото население.

Читалище „Рила” организира съвместно с детската градина и училищата разнообразни занимания за малки и големи, без оглед на етническа принадлежност. Дейностите са народни и модерни танци и художествени и актьорски умения.

Проведена е била изложба на традиционни ромски предмети от местни занаятчии. Изложбата е преминала под мотото "Изкуството като хоби и хобито като изкуство."

Кръжоци са създадени и в Център за Развитие на Общността гр. Долна баня, където съвместно с доброволци от ромската общност се отбелязват културни събития от ромския календар.

• "Денят на майчиният език" – писане на послания на майчиния си и на български език и четена на ромска литература.

• „Международен ден на Ромите” – отбелязан чрез четене на ромска литература и интересни факти свързани с деня, изпълнение на ромския химн - "Джелем, джелем" и раздаване на брошури и информационни материали на случайни минувачи.

• Ромската Нова година - доброволци и активисти са посетили институциите на територията на общината и са сурвакали за здраве и берекет през новата година. Децата са представили кратка програма, с която са разказали повече за Ромската Нова година.

• „Денят на Ромската Гордост” - Roma Pride – шествие за отбелязване на деня преминало под мотото „Солидарност и достойнство, за признание на ромската идентичност и култура”.

Дейност 2.1.2.Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите.

Реализирането на тази дейност предстой през 2015 година.

Дейност 2.1.3.Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население; - Участие в празника на общината.

Децата от танцовите и актьорските състави участват дейно не само в празника на община Долна баня, а и във всички организирани мероприятия, които се провеждат на територията ѝ.

Дейност 2.1.4. Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на записването им в училища по изкуствата

При проявен интерес от страна на децата и техните родители се съдейства за записването им в кръжоци и клубове свързани с развиването на техните таланти.

Обобщение:

След обстойно анализиране на получената информация от допитването проведено с отговорните институции, за реализирането на заложените дейности, обобщението на отчета по приоритетна област - 6 „Култура и медии” е следното:

1. По количествени показатели – е обхванато 70% ромска общност на територията на община Долна баня.

2. По качествени показатели – ефективността от реализирането на заложените цели е постигната.

3. Анализ и оценка – Анализирайки резултатите, се отчитат добри показатели относно реализирането на приоритет „Култура и медии”. Провеждането на множество дейности с участието на ромската общност, като и инициираните от тях дейности, очертават добри практики, които може да бъдат устойчиви, запазени и продължени във времето. Включването им в културния живот на града, като и промотирането на тяхната култура и идентичност е огромна крачка, допринасяща за интегрирането им в обществото.

Община Костенец

Цел 1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите и маргинализираните групи

Задача 1.1. Да се постигне културна интеграция на ромите.

Дейност 1.1.1. Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти;

През 2014 г. е подготвен и разпространен екземпляр на листовка за правата и задълженията на общността.Цел 2. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности;

Задача 2.1 Да се постигне развитие и опазване на културната идентичност на ромите

Дейност 2.1.1. Да се създадат клубове по интереси в читалището за етническото население;

Дейност 2.1.2.Създаване в училище на извънкласни форми, в които да бъдат включени приоритетно ученици с малцинствен произход

В резултат на изпълнение на дейностите, в община Костенец са създадени 2 клуба и са реализирани 5 броя извънкласни форми – вокална група, спортни секции „баскетбол”, „лека атлетика”, театрална работилница , фолклорни състави и групи.
Дейност 2.1.2.Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите
В резултат от изпълнение на дейността са проведени 10 броя мероприятия с включени около 200 участника
Дейност 2.1.3. Организиране и провеждане на празници извън общността с етническо население; Участие в празника на общината.
В резултат от изпълнение на дейността са проведени 7 броя общински мероприятия с обхванати около 300 лица.
Дейност 2.1.4. Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на включването им в занимания в детската градина и училището
При изпълнението на дейността са обхванати 50 деца в различни мероприятия – надпяване, лекоатлетически кросове.
Община Правец

Цел 1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция

Задача 1.1.Повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, неформално образование и достъп до култура чрез читалищата

Дейност 1.1.1.Институционално укрепване на читалищата като центрове за развитие на местната общност, включително и ромската

През 2014 година са открити Младежки клубове към читалищата в с.Осиковица, с.Джурово, с.Видраре и с.Разлив.

В тях са организирани дейности, насочени към интересите на младите хора, които в тези села са предимно от ромски произход. В клубовете са подсигурени и компютри, чрез които се осигурява и информационно обслужване на подрастващите.

Брой посетители в тези клубове за 2014 г. - 100 души.

Дейност 1.1.2.Популяризиране на ромската култура чрез мероприятия в общинския културен календар

През 2014 г. са чествани следните празници: Международния ден на ромите; празник „Бари Богородица”; Традиционни конни надбягвания (кушии) в с.Равнище;

Провел се е Общински събор на народното творчество – в художествените състави към читалищата участват и представители на ромския етнос;

Поставени са театрални постановки в читалище „Напредък 1895”, с.Осиковица от деца, единствено от ромски произход.

В партньорство с читалищата са се осъществили и редица съвместни прояви, включени в Културния календар на Община Правец и Годишните календарни планове на читалищата, както и отбелязването на значими национални и регионални дати и събития. В мероприятията са включени песни и танци от фолклора на ромския етнос.

Общият брой на участниците в събитията възлиза на 250 души.


Община Своге

Традиции, обичаи, празници, характерни за ромската култура, са били отразени в местни медии и информационни материали на общината през 2014 г. По проекта за образователна интеграция на децата от ромското малцинство са били подготвени и разпространени брошури, плакати, издадено е помагало за начален и прогимназиален етап „Непреходните богатства или приносът на ромите в културното наследство”. Всички изяви на децата по проекта са получили гласност и публичност.

Ученици от ромското малцинство участват и в групи по други два проекта, в които са включени училищата в общината. Единият е проект „УСПЕХ”, а другият – за средищните училища. Ромски деца участват в културни и празнични мероприятия на училища и читалища по места.

Към настоящия момент няма голямо участие на роми в творческите състави на читалищата, но отделни техни представители имат изяви предимно като музикални изпълнители. Децата и младежите от ромски произход проявяват по-голям интерес към компютърните зали в читалищата, което също е начин да бъдат приобщени от културните институции.

Слабо е участието на роми в организирана спортна дейност. Учениците се включват в училищни спортни мероприятия, но поне към момента, няма изявени спортисти в клубовете и секциите по различни видове спорт, които се подпомагат от общината.

Община Челопеч
 1. Заключение

Докладът е разработен като отворен документ и той следва динамиката на промяната в развитието на ситуацията в Софийска област. Документът може да бъде актуализиран по предложение на институции и неправителствени организации, работещи и имащи отношение към изпълнението на политиките по етническите и интеграционните въпроси на територията на Софийска област.
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


 1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

1. Дейности по чл.2, т. 4 от ПУДНССЕИВ: “Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство.”


 • Национален детски ромски фестивал “Отворено сърце”

От 5 юни до 7 юни 2014 г. в гр. Велико Търново бе проведен 11-ти Национален детски ромски фестивал “Отворено сърце”. Фестивалът се организира ежегодно от Община Велико Търново и Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и в него участват ученици от различни етноси, изучаващи СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” от цялата страна. Фестивалът постепенно се утвърди като неделима част от културния календар на Община ВеликоТърново. В същото време той се очаква от десетките училища, в които се изучава СИП “Ромски фолклор” тъй като дава възможност за изява групите и учениците, които са се справили на най-добре през учебната година. Целта на фестивала е да се даде на децата от различните етноси възможност за изява и да стимулира у тях траен интерес към учебния процес като цяло. През 2014 г. във Фестивала участваха около 500 човека (1200 ученика и младежи и 300 възрастни) от цялата страна. За първа година са участвали представителни групи от Испания, Румъния, Гърция, Македония. В програмата бяха включени представяне на всяко училище или младежка група – песни, танци, възстановка на празник, драматизация на приказка, занаятчийски ателиета, в които бяха представени някои от най-интересните и обичани занаяти.

Финансирането на фестивала е в размер на 50 000 лв. и е осигурено от Община Велико Търново и външни донори.


 • Отбелязване на Деня на ромската гордост – Roma Pride

По повод Деня на ромската гордост в гр. Велико Търново от 5 до 10 октомври 2014 г. бяха организирани редица дейности от Клуб “Младежта е толерантност” към Център “Амалипе” (клубът е създаден по проект “Младежта е толерантност – преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора”, финансиран от Европейската комисия по програма “Основни човешки права и гражданско участие”). През първия ден бе проведена дискусия на тема “Roma Pride”. Целта бе да се научи повече за тази международна инициатива.

На 09.10.2014 в 18:00 ч пред Централната поща в град Велико Търново доброволците представиха флашмоб - пресъздаване на обичая къна-геджеси и раздаваха информационни материали. Къна-геджеси е обичай, който практикуват ромите мюсюлмани (хорохане рома и миллет) вечерта преди сватбата.

Събитието предизвика положителна реакция у жителите и гостите на Велико Търново. По време на кампанията доброволците останаха с традиционните дрехи от флашмоба. На 10.10.2014г.  се проведе образователна щафета на тема „Ромска история и култура”, където ученици от различни великотърновски училища премериха знанията си. В щафетата участие взеха 3 отбора от по двама участника. Във всеки отбор участва и по един доброволец, който да помага на учениците.

Център за развитие на общността - гр. Велико Търново към “Амалипе” също се включи в отбелязването на Roma Pride с литературно четене и изложба на предмети  от бита и култура на ромите от различните групи. На 07.10.2014г в сградата на бившия Профсъюзен дом беше представена изложбата, показваща предмети от бита, традиционни носии, както и рисунки, пресъздаващи битието на ромите. За гостите на изложбата имаше викторина, която да запознае посетителите с ромската история и култура. Николай Бенчев - активист към Център „Амалипе“, изнесе рецитал на стихове от ромски писатели, а също така прочете и свои стихотворения. На събитието официални гости бяха представители на Община Велико Търново и Регионална здравна инспекция, директори на училища от В.Търново и др.

2. Дейности по чл.2, т. 7 от ПУДНССЕИВ: “Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката за населението и политиката за устойчивото развитие в областта на здравеопазването, образованието и науката, културата, спорта, закрилата на българското духовно пространство, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, регионалното развитие и благоустройството, околната среда, развитието на човешките ресурси, закрилата на детето и семейството, гарантирането на равенството между половете, поощряването на младежта, интеграцията на хората с увреждания, интеграцията на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, и др.”


 • Проект “Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”

Община Велико Търново изпълнява Проект “Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-38 от 31.05.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и Община Велико Търново. Проектът се финансира със заемни средства Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) по Проекта за социално включване (администриран от МТСП). Общата стойност е в размер 1 049 524,34 лв. Съфинансирането от Община Велико Търново е в размер на 65 000 лв.

Основните цели на проекта са:

1. Разкриване на Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства;

2. Създаване на условията за равен достъп на деца от 0 до 7 години от рискови групи и техните семейства до образователни, здравни и социални услуги;

3. Повишаване на капацитета на професионалистите от детските заведения и услуги за деца, относно ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество;

4. Подобряване на координацията и взаимодействието между институциите на местно ниво за работа с целевите групи.


Целеви групи по проекта:

Деца от 0 до 7 години (в риск от изоставяне, с увреждания, непосещаващи детски заведения, отглеждани в крайна бедност и др.) и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи (етнически общности и специално ромска, с висок социален и здравен риск).


В рамките на проекта през 2014 г. бе проведено двудневно обучение на екипите (лекари, акушерки и медицински сестри) на Родилно отделение и Неонатологично отделение на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново от Фондация “Карин дом”. Основни модули на обучението: Комуникация, Семейно – ориентиран подход, Ранна интервенция, Функционални схеми за съобщаване на уврежданията.

От 01.09.2014 г. стартира услугата “Здравна консултация за деца”. Екипът включва следните специалисти: лекар-педиатър, дентален лекар, медицинска сестра и медиатор.

За периода 01.09.2014 г. – 31.12.2014 г. от лекаря-педиатър са извършени 378 профилактични прегледи на деца във възрастта 0-7 години в гр. В. Търново (кв. Чолаковци, кв. Асенова махала), гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с. Шемшево, с. Водолей, с. Леденик и с. Балван. Профилактичните прегледи включваха: установяване на здравния статус на децата, измерване на височината и теглото на детето, гръдния кош, следене на имунизационния календар на децата, организиране на имунизациите в сътрудничество с личния лекар, преглед и диагностика на психомоторното развитие, профилактика на детските заболявания, оказване на съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар.

За същият период от денталния лекар - част от екипа на услугата “Здравна консултация за деца” са извършени 230 профилактични прегледа на деца във възрастта 3-7 години в гр. В. Търново (кв. Чолаковци, кв. Асенова махала), гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с. Шемшево, с. Водолей, с. Леденик и с. Балван. Профилактичните стоматологични прегледи включваха: снемане на зъбен статус и диагностика, веднъж на 6 месеца, насочване към зъболекар, в случай на необходимост от лечение.

При извършените посещения на място, екипа на услугата проведе консултации и беседи със 121 родители.

Разработени са и разпространени информационни материали, свързани с профилактика на детските заболявания, превенция и профилактика на зъбните заболявания – “масаж в кърмаческа възраст”, “Закаляване в детска възраст”, “Веселите зъбки”. Проведени са обучения от дентален лекар на децата и родителите им за основните правила за поддържане на добра устна хигиена и раздадени на хигиенизиращи средства – детски четки и пасти за зъби. Проведени са обучения от педиатър за закаляване, масажи, упражнения и основни грижи за децата, практики за подобряване на общото здравословно състояние и раздадени детски храни.

 • Проект “Подкрепа за заетост”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-1.1.11

През 2014 г. Община Велико Търново продължи реализацията на проект “Подкрепа за заетост” (юли 2013 г. – април 2014 г.). Основна цел на проекта е осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда – безработни лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” над 12 месеца, безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства.

След одобрена заявка по проекта, Община Велико Търново разкри 50 работни места в гр. Велико Търново, на длъжност “Общ работник”, с осигурена заетост 9 месеца, възнаграждение на наетите лица в размер на 380,00 лв., при пълно работно време. Средствата за възнаграждения, както и всички допълнителни възнаграждения и вноски за сметка на работодателя, се предоставят от бюджета на Проекта.

По Проекта бяха проведени обучение на работното място по ключова компетентност 5 “Умение за учене” от наставници, определени от работодателя.

Обща стойност на проекта: 136 879,26 лв.


 • Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” 2014 г.

Добри резултати по отношение изграждане на трудови навици и подобряване материалното състояние на лица и семейства от ромски произход, подпомагани за дълъг период от време с месечни помощи е назначаването на безработни лица по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. От 2003 г. до момента Община Велико Търново успешно реализира проекти по програмата. Целта на проектите е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”, обект на месечно социално подпомагане. През 2014 г. след разработено и одобрено проектно предложение бяха назначени 2 лица на длъжност “Работник, строителство”. Лицата бяха ангажирани в дейности с траен характер – ремонт на тротоарни площи и алеи на територията на гр. Велико Търново. Осигурената заетост бе в рамките на 6 месеца, при 6-часов работен ден и трудово възнаграждение в размер на 2.03 лв./час.

Извършваните по проекта строително-ремонтни дейности, както през 2014 г. така и през изминалите години, допринесоха за подобряване инфраструктурата на града чрез благоустрояване на тротоарните площи и алеи, както и за придобиване на нови знания и умения в процеса на работа от наетите лица, на които е възложено изпълнението на дейностите с траен характер.

През 2014 г. за предотвратяване и/или преодоляване на последствия от аварии и природни бедствия към Община Велико Търново за срок от януари до март 2014 г. и през декември 2014 г. бяха назначени общо 117 безработни лица на длъжност “Общ работник – аварийна група” във 21 населени места на територията на общината. В с. Водолей бяха назначени 37 безработни лица.

За преодоляване на кризисната ситуация в Община Велико Търново предизвикана от обилните валежи и за извършването на сезонни ремонтни и възстановителни дейности, на длъжност “Общ работник” в 13 населени места са назначени общо 33 безработни лица (считано от 27.05.2014 г. – 12 лица, от 24.06.2014 г. – 11 лица, от 01.07.2014 г. – 10 лица). Срокът на осигурената заетост е за три месеца при 4-часов работен ден.

През 2014 г. е осигурена заетост на общо 152 безработни лица. Общата стойност на проекта през 2014 г. е 14 807,80 лв., като от тях 11 182,31 лв. се осигуряват от Община Велико Търново (в т.ч. средства за работно облекло и строителни материали за ремонтните дейности).

 1. Сподели с приятели:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница