Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница67/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67

Основни изводи:

  • Голям е делът на нерегистрираните безработни;

  • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

  • Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;

  • Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса;

  • Повече от 45 % от безработното население на общината е от ромски произход.

Здравеопазване:

Извършени безплатни профилактични прегледи на деца и възрастни;

- акушеро-гинекологични и педиатрични;

- измерване на костна плътност.

Проведени здравни беседи, разяснителни кампании, лекции в ромските облщности.

Въздействието на предприетите мерки:

- повишаване на здравната култура на ромското население;

- ранно откриване и превенция на социално-значимите заболявания.

Жилищни условия:

Ромите в град Вършец живеят основно в квартал „Изток”. Къщите са едноетажни, 80 % са в регулация, а 20% извън регулационния план на град Вършец. В голяма част от тях връзката със системата за канализация на града не е изградена. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено многодетни с минимум 3 деца.

Жилищните условия се подобряват постоянно от общината чрез общинския бюджет и участието ни по програми и проекти.Улиците се асфалтират и се почистват деретата. Кварталът е електрифициран и водоснабден. Въпреки това, дворните места остават неподредени. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване контейнерите не винаги се използват по предназначение.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Целевата група, за която е предназначен Плана на община Георги Дамяново, състояща се от български граждани от ромски произход и други в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация е незначителна и броят и е около 1, 5 % от общия брой на населението.

Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. Съществен момент в демографското развитие на Община Георги Дамяново на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия. Заложените дейности в Плана за интеграционните политики са изпълнени дотолкова, доколкото изпълнението им зависи от човешкия ресурс.

ОБЩИНА МОНТАНА


  1. Образование

Вече 14 години на територията на община Монтана върви процес на десегрегация в образованието. Намален е броят на сегрегираните училища, осигурен е транспорт на децата и учениците от населените места, където няма учебни заведения до детските градини и средищните училища за провеждане на предучилищна и училищна подготовка. Обхващането на децата и учениците е пълно, като показателите за община Монтана са по-високи от тези в страната. Проблем представлява задържането на деца от 3 до 6 г. възраст във връзка със засиления емиграционен процес на хората от общността. Необходима е по-задълбочена работа с родителите на ромските деца за нуждата от качествено образование и превръщането му в ценностна система за ромското семейство.

  1. Здравеопазване

Ситуацията в община Монтана е сходна с показателите на национално ниво - по-ниска продължителност на живот, по-висок дял на детска смъртност, по-висок риск от инфекциозни заболявания и предразположение към социално значими заболявания.Расте броят на здравно неосигурените поради динамично нарастващи през последните години промени в живота на етноса - търсене на препитание в други градове на страната или в чужбина, където в повечето случаи остават в страни от всякакви осигурителни процеси.

Община Монтана прави максимално възможното за подобряване здравния статус на ромите. Една от мерките в тази насока е вече утвърдената позиция ,,здравен медиатор’’. За периода 2008-2014 г. работещите медиатори са трима. Общината инвестира средства от бюджета си за обучението и сертифицирането на здравните медиатори във ВМИ София.

Необходимо е да се засили теренната работа с ромския етнос и дейността на мобилните единици за профилактични прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица. Да се подобри доболничната помощ в отдалечения ромски квартал,,Кошарник’’, превантивната дейност за ограничаване на ранните бракове в общността, както и повишаване на здравната култура.

3.Жилищни условия

Наличие от потребност на жилища. В двата ромски квартала на гр.Монтана улиците са асфалтирани, има нормално водоснабдяване с питейна вода, нормално електроснабдяване, подържано улично осветление, канализация за мръсна вода, добра организация на сметосъбиране.4.Заетост

Неконкурентноспособността на пазара на труда, ниската степен или липса на квалификация поставят ромите в социално - икономическа изолация. Необходими са повече целенасочени програми за активиране на дълготрайно неактивни лица, курсове за ограмотяване , квалификация и преквалификация, подкрепа за намиране на трудова заетост.5.Върховенство на закона и недискриминация.

В Монтана от години не съществува етническо напрежение, благодарение превантивната работа на полицията в партньорство с Община Монтана, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, неправителствени организации и ромски представители на кварталите с компактно ромско население.6.Култура и медии.

Община Монтана има много положителни стъпки, допринасящи за развитието на ромската култура като част от българската национална култура, както и за културния диалог и приобщаване на малцинствата в българското общество.Това е практика в дейността на общинската институция, културните институции и в работата на неправителствения сектор.
1„Да подадем ръка”, финансиран от РОФ чрез ЦОИДУЕМ; „СТЕП-ИН. Насоки за обучение, образование и интегриране на младите роми”, финансиран по Общинска програма за образователна интеграция


2 „Развитие и изразяване на културната идентичност на децата”; „Дни на добротата”, финансирани по Общинска програма за образователна интеграция
Сподели с приятели:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница