Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница8/67
Дата01.02.2017
Размер11.12 Mb.
Размер11.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   67

І. Въведение

Стратегията на Област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. е утвърдена от Областния управител на Област Видин след съгласуване с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Решението е взето на заседание на Съвета от 28.03.2013г.

Стратегията е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020г.), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012г. Тя е част от цялостната стратегия за развитие на Област Видин, като се придържа към разработените национални цели и задачи и включва следните приоритети: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

Областната стратегия обединява отделните секторни политики и се изпълнява с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции и идентифицираните потребности на целевата група.

Оперативното изпълнение на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите (2012-2020г.) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД), които общините разработват, приемат и изпълняват в два периода.

Първият период 2012-2014г., завършва с изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, актуализиран през 2011г. Вторият период 2014-2020г. обхваща новия програмен период на Европейския съюз, с оглед финансова подкрепа чрез използването на инструментите на ЕС.

С решения на съответните Общински съвети във всички общини от област Видин са приети Общински планове за действие за периода 2012- 2014г. В края на 2014г. стартира процесът на планиране на общинско ниво за периода 2014 – 2020г.

Областната стратегия и Общинските планове за действие прилагат целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Ключов инструмент при реализиране на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите е системата за оценка и мониторинг. Съгласно Помощните насоки за областно планиране, предоставени от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, оценката на изпълнението на Областната стратегия се осъществява чрез мониторинг на изпълнението на Общинските планове за действие.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да следи за постигането на измерими резултати от дейността по изпълнението на стратегическия и плановите документи, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.

В съответствие с тези цели със Заповед № ОС 0601/2 от 19.12.2014 г. на Областния управител на Област Видин е определен съставът на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията. Членове на звеното са представители на общините от Област Видин, експерти от РИО – Видин, РЗИ – Видин, РО „НСК“ – Видин, Дирекции „Бюро по труда“ – Белоградчик, Видин и Кула, РЕКИЦ „Читалища“, ОД „МВР“ – Видин, РДСП – Видин и представители на неправителствени организации. Сред основните задачи на Звеното е изготвянето на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за одобрение на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Докладът отчита извършеното по шестте приоритета от Стратегията, съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерките в съответните общини. Резултатите от ежегодния мониторинг и оценяването са основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение.Настоящият документ е вторият Годишен мониторингов доклад за оценка на изпълнението на Стратегията на Област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. Той съдържа информация за изпълнените дейности по приоритетите на Областната стратегия, представена в два раздела:

 • изпълнение на областно ниво – въз основа на информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на Областната стратегия;

 • изпълнение на общинско ниво - въз основа на информация, получена от общините в резултат на проведения годишен мониторинг на Общинските планове за действие 2012-2014г. в изпълнение на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите.


Забележка: В Областна администрация Видин не бе представен мониторингов доклад за изпълнението през 2014г. на Плана за действие от община Макреш, поради което настоящият доклад не включва информация за реализираните дейности в тази община.


ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2014г. по приоритети:

1. ОБРАЗОВАНИЕ


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Образование”:
Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.
Специфични цели:


 1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.

 2. Повишаване на качеството на образование в детските градини и училищата в ромските квартали и др. населени места, в които учат предимно ромски деца.

 3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, включително чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

 4. Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно образование.

 5. Превенция на отпадане от училище.

 6. Ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

 7. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности, свързани с обучението, в социален и личен план, както и с отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

 8. Участие на ромските деца в извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време, социалното и личното им развитие.

 9. Приобщаване на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

 10. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

1.1. Изпълнение на областно ниво по данни на РИО - Видин:
По СЦ 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.

 • През учебната 2013-2014 година на територията на област Видин са функционирали 38 училища и 39 детски градини. Образователната структура на училищата е 1 начално училище, 15 основни училища, 12 средни общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, 7 професионални гимназии и 1 специално училище.

В началото на учебната 2013/2014 година в училищата от област Видин са се обучавали 9280 ученици дневна форма на обучение, което е с 174 ученици по-малко спрямо учебната 2012/2013 година. Учениците са разпределени в 471 паралелки със средна пълняемост 19,70 ученици в паралелка, което е с 5 паралелки по-малко спрямо предходната година и спад в пълняемостта на паралелките с 0,16 ученици. Броят на слетите паралелки е 23 броя, което е с 1 паралелка повече от предходната учебна година.

Учениците, подлежащи на задължително обучение от І до ІХ клас включително в края на учебната 2013/2014 година, са 7079 ученици, което е с 18 ученици по-малко спрямо края на І учебен срок.

Грижата за оптималния обхват на учениците в задължителната училищна възраст в област Видин, съгласно чл. 7 и чл.20 от ЗНП, започва от дейностите по приемането на децата в подготвителна група.

Обхватът и задържането на децата от задължителната предучилищна възраст за област Видин през учебната 2013 – 2014 година е, както следва:
Брой деца в началото на учебната година


Брой деца в края на учебната година


Отпаднали и преместени деца


5 год.

6 год.

5 год.

6 год.

5- 6 год.

631 деца

563 деца

573 деца

526 деца

95 деца

През последните години се очертава трайна тенденция към намаляване на броя на учениците, които трайно не посещават училище.През учебната 2014-2015 година на територията на област Видин функционират 37 училища и 39 детски градини. Образователната структура на училищата е 1 начално училище, 14 основни училища, 13 средни общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, 6 професионални гимназии и 1 специално училище.

Към месец декември 2014 година общият брой на учениците в училищата е 9157 ученици и 25 ученици с множество увреждания. Общият брой на подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст е 7112 ученици от І до ІХ клас вкл. В 9 училища са формирани подготвителни групи с 192 деца. В подготвителни групи в детските градини са обхванати общо 1196 деца, от които 671 деца са 5-годишни и 525 деца са 6-годишни.
 • Създаване на мрежа от защитени и средищни училища с оглед осигуряване на равен достъп до образование.

За учебната 2014/2015 г. в Списъка на средищните училища от област Видин са включени 22 училища.

За учебната 2014/2015 г. в Списък на защитените училища Видин са включени 6 училища.


Изводи относно дейността на средищните и защитени училища:

 • Разработени и приети от педагогическия съвет училищни програми за обхвата и задържането на учениците в училище.

 • Подобряване на материалната база и създаване на подходяща образователна среда и възможност за пътуващите ученици за включването им в различни извънкласни форми и занимания по интереси.

 • Обхват на пътуващите ученици и други желаещи в групи ПИГ - формирани 104 групи с общ брой ученици – 2517.

 • Създаване на благоприятна образователна среда за децата със специални образователни потребности.

Създадената мрежа от средищни и защитени училища осигурява равен достъп до образование на всички деца и ученици на територията на област Видин, независимо от техния етнически или социален статус.


 • Осигуряване на безплатен транспорт на учениците до 16 – годишна възраст в държавните и общинските училища

Средищните училища разполагат с училищни автобуси, с които осигуряват безплатен транспорт на пътуващи ученици до 16-годишна възраст. За учениците от гимназиален етап, които са подлежащи, общинските администрации осигуряват транспорта на пътуващите ученици, чрез транспортни схеми на извозване от населените места, в които няма училище.

В началото на всяка учебна година Регионален инспекторат по образованието – Видин, съвместно с органите на ОО „КД-ДАИ” гр. Видин и „Пътна полиция” при ОДМВР – Видин, оказва методическа помощ и превенция при проверките на техническата изправност и обслужването на училищните автобуси, по експлоатацията, по документацията и правото на водача за отдих и почивка и кадровата обезпеченост с водачи на МПС.

Осъществяваният контрол дисциплинира системата по отношение на организацията на транспорта на учениците, а също така и при организирането на екскурзиите.
По СЦ 2: Повишаване на качеството на образование в детските градини и училищата в ромските квартали и др. населени места, в които учат предимно ромски деца.


 • В ОУ „Епископ Софроний Врачански” за учебната 2014/2015 година са обхванати 76 деца в 4 подготвителни групи, а в ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин, 33 деца, от които 21 деца 5-годишни и 12 деца 6-годишни. Училището и детската градина се намират в кв. „Нов път” /квартал с компактно ромско население/ и в тях се обучават само ромски деца и ученици.


 • Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците, за които българският език не е майчин език.

Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа за всеки ученик”, която подпомага, както мотивираните ученици, така и изоставащите ученици. За учебната 2014/2015 г. са формирани 55 групи в 4 Модула с общ брой обхванати ученици – 359.


 • Изграждане на мрежа от услуги за децата, които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите деца (повишаване качеството на образование в сегрегираните училища, в които не е възможен процес на десегрегация).

Педагогическият колектив на ОУ „Еп. Софроний Врачански” гр. Видин се стреми да създава и осигурява позитивна образователна среда за децата, които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции в начален и прогимназиален етап.

Учителите участват в квалификационни курсове, семинари и обмяна на опит, което е предпоставка за повишаване на качеството на преподаване и учене в училището. Подобрява се материалната база чрез участие в Национални програми към МОН за модернизиране на МТБ. За учебната 2014 – 2015 г. в училището са формирани 30 групи за извънкласни дейности по проект „УСПЕХ”, финансиран с европейски средства.

ОУ „Еп. Софроний Врачански” гр. Видин и ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин са включени и работят по проект на Община Видин „ Реализация чрез интеграция” по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът е насочен към деца с риск от отпадане от училище. В проекта са включени 13 училища от община Видин и 1 детска градина. В ОУ „Еп. Софроний Врачански” гр. Видин по проекта са формирани 14 групи с обхванати около 85 ученици, в ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин са формирани 4 групи с обхванати 30 деца.


 • Осигуряване правото на достъп до качествено образование на всички деца в задължителна училищна възраст. Дейности по изпълнение ПМС № 104 за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителна група 5 и 6 годишни и учениците от І –VІІ клас в държавни, общински и частни детски градини и училища.

В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Постановление № 104 от 10.05.2003г. Регионален инспекторат по образованието - Видин е предприел следните мерки:

 • Със заповеди на началника на РИО – Видин са разпоредени 12 /дванадесет/ текущи проверки в училища от област Видин за учебната 2013/2014 година.

 • Директорите на училищата, обект на текущите проверки, са създали необходимата организация по отношение използването, връщането и съхраняването на учебниците за І – VІІ клас.

 • Родителите са запознати с безвъзмездното ползване и възстановяване на учебници и учебни помагала срещу подпис на проведени родителски срещи, които са отразени в дневниците на паралелките.

 • За учебната 2013/2014 и 2014/2015 година за всички ученици от І до VІІ клас са осигурени учебници и учебни помагала, съгласно Постановление № 104 от 10.05.2003 година.

По СЦ 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, включително чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците.

Училищните комисии подобряват своята работа. При възникнали случаи на агресия все по-често се търси съдействието на отдел „Закрила на детето” към Д „СП” , както и съдействието на специалистите от Център за обществена подкрепа – Видин.

Негативно влияние върху отношенията между учениците оказва семейната среда, заниженият контрол от страна на родителите, които в повечето случаи са в чужбина и децата са поверени на грижите на бабите и дядовците. Необходимо е общинските администрации да се включват по-активно при решаване на проблемни казуси, пред които се изправят училищните ръководства.


По СЦ 4: Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно образование.

 • Проследяване на ефекта от въвеждането на двугодишна задължителна предучилищна подготовка.

Регионален инспекторат по образованието – Видин отчита положителна тенденция и ефект от въвеждането на двугодишната задължителна предучилищна подготовка. Децата се социализират и придобиват навици и готовност за постъпване в първи клас. детската градина и училището планират и извършват дейности, в които активно участие взимат родителите на децата. Ангажираността на родителите във връзка с различни празнични програми, викторини и състезания създават чувство на съпричастност и ангажираност към училищната общност.

Организират се работни срещи с учителите от подготвителните групи за обмяна на добри практики.


По СЦ 5: Превенция на отпадане от училище.

 • Анализ на взетите мерки от ръководствата на училищата от област Видин за намаляване на учениците, които напускат училище.

За учебната 2013/2014 година училищата от област Видин са планирали и извършили дейности за обхват и превенция, които се свеждат до следното:

- Разработени училищни програми за превенция и намаляване броя на учениците, които напускат училище, насочени главно към активизиране на диалога с родителите; • 22 училища от област Видин прилагат целодневна организация на учебния процес по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Обхванати са всички пътуващи ученици към средищни училища и са формирани 100 групи с общ брой ученици – 2416, което е 40,19 % от общия брой ученици от І до VІІІ клас;

 • От учебната 2013/2014 година ОУ „Васил Левски” с. Бойница работи по Национална програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;

 • 13 училища, които не са средищни, са включени и работят по Проект „Успех”, като са формирани 182 групи с общ брой ученици 1975 ученици;

 • Участие на 3 училища и 1 детска градина в Проект „Включващо обучение”;

 • Участие на 3 училища от регион Видин в Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие”, която програма е насочена към учениците, които допускат неизвинени отсъствия;

 • Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа за всеки ученик”. Формирани 63 групи в 4 Модула с общ брой обхванати ученици – 409;

 • Участие на учениците в спортни турнири, празници и др.;

 • Приобщаване на родителите към училищната общност чрез включването им в дейности на училищно ниво;

 • Осигурен достъп до спортната база на училищата и до компютърните кабинети и наличните библиотеки в извънучебно време по графици утвърдени от директора;

 • Подобряване на комуникацията и взаимоотношенията с родителите, чрез своевременното им уведомяване за отсъствията на учениците;

 • Своевременно уведомяване на съответните институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на учениците, за отсъствията на учениците;

 • Осигуряване на учебници за пътуващите и социално слабите ученици от 8 до 12 клас от фонда на училищата;

 • Формиране в училищата на неформални клубове по интереси и разширяване участието на учениците в учебния процес;

 • Регламентирани допълнителни часове за консултации с учителите специалисти по предмети;

 • Осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП;

 • Активизиране на дейността на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;

 • Провеждане на беседи в часа на класа във връзка с необходимостта от образование и професия;

 • Участие на ученици в работата по проекти „Коменски” и „Леонардо да Винчи”;

 • Активно участие на общообразователните училища и професионалните гимназии във всички проекти с финансиране от ЕС

 • Регионални срещи на педагогическите съветници и психолози, които прилагат мерки на училищно ниво – работа с ученици в риск;

 • Участие на 6 училища в работата по проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин” финансиран от Фондация „Тръст за социална инициатива – гр. София на Сдружение „Организация „Дром”, където бяха формирани 16 групи от ІV, VІІ и ХІІ клас по български език и литература и математика с цел успешно представяне на НВО и ДЗИ 2014 г.

 • Съвместни дейности с неправителствени организации, които работят с родителите за приемане на образованието като ценност и неговата необходимост за бъдеща реализация.

Видно от представените анализи за учебната 2013/2014 година, всички училища от региона са предприели мерки за ограничаване броя на учениците, които напускат училище, чрез формиране на училищни политики, планиране и осъществяване на дейности, които са насочени конкретно към учениците в риск. Намаляващият брой на трайно непосещаващите училище ученици показва, че предприетите мерки и планираните дейности са навременни и ефективни.

По СЦ 6: Ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

 • Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене.

Изпълнение на проект „Ограмотяване на възрастни”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Приключило обучение на 1 група за ограмотяване и 4 групи в V клас в 4 училища от областта – втора фаза на проекта.

Координиране на дейностите по стартиране и провеждане на обучението на 2 групи с 25 човека за ограмотяване, 1 група в V клас с 10 човека и 3 групи в VІ клас с 32 човека. Групите са формирани в 3 училища от област Видин – трета фаза на проекта.

По СЦ 7: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности, свързани с обучението, в социален и личен план, както и с отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.


 • Изпълнение на НП „На училище без отсъствие”

За учебната 2013-2014 година 3 /три/ училища от област Видин са одобрени и получили допълнително финансиране по мярката „Без отсъствие” от Националната програма „На училище без отсъствие”. Регионален инспекторат по образованието – Видин, чрез сформиран екип от експерти, методически е подпомагал и е контролирал изпълненението на мярката, в т. ч. популяризиране на марката сред училищата и иницииране на участието им в програмата, предлагане на насоки при изготвяне на проектните предложения, обобщаване на постъпилите предложения.

В началото на учебната 2013-2014 година беше организиран и проведен инструктаж с директорите на училища, относно прилагането на правила за координиране и контрол по цитираната мярка.

Чрез участие на училищата в националната програма на социално слаби ученици бе осигурена подкрепа по отношение на закупуване на дрехи и учебни помагала. Включени бяха в различни извънкласни дейности на училищно ниво, индивидуални занимания и др.


 • Утвърждаване на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот.

Продължават дейностите по проект „Нова възможност за моето бъдеще”.

Целта на проекта е създаване и изработване на система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания.

Целева група на проекта са лица над 16 години, които желаят да валидират знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и/ или самостоятелно учене.

Приета е Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.По СЦ 8: Участие на ромските деца в извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време, социалното и личното им развитие.

 • Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците, чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време:

Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата Календара.

РИО - Видин е създал необходимата организация за провеждането на олимпиадите и състезанията за учебната 2013/2014 година.

РИО - Видин участва в организирането и провеждането на спортни състезания по Националния спортен календар на МОН и утвърден спортен календар на община Видин за учебната 2013-2014 г като:


 • Спортен празник за „Димитров ден” празник на гр Видин;

 • Коледни турнири по баскетбол, волейбол, тенис на маса, футбол и др. спортни състезания;

 • Състезания по стрийтбол за ученици от V-VІІ; VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас за юноши.

Оказана е методическа помощ при организиране и провеждане на спортните състезания, чрез координиране на дейностите в училища, спортни клубове и НПО.
Участие на 13 училища в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП РЧР за развиване на извънкласни дейности.

За учебната 2013/2014 г. 13 училища, които не са средищни, са включени и работят по Проект „Успех”, като са формирани 182 групи с общ брой ученици 1975 ученици.

Включените училища, в т. ч. ОУ „Епископ Софроний Врачански” – Видин, не са средищни. Сформираните групи и направления по видове дейности, гарантират осмисляне на свободното време на учениците и развиване на талантите им.

Участие на 3 училища и 1 детска градина в Проект „Включващо обучение, насочен към децата и учениците със специални образователни потребности.По СЦ 9: Приобщаване на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

 • За учебната 2013/2014 година в Годишен план за дейността на училището ръководствата и педагогическите колегии за планирали и реализирали дейности, свързани с мотивирането и приобщаването на родителите към образователния процес, училищната общност и участие в извънкласните дейности. Чрез включването на родителите в живота на училището се цели подобряване на комуникацията между училище и родители, ученици и учители. Планираните и реализиране дейности са по отношение на:

 • ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, Ден на отворените врати, където родителите могат да присъстват в учебни часове по избор, като акцентът е поставен в ІV клас;

 • ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, участие на родителите при подготовката за откриване на кабинет по история и цивилизаця;

 • ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, индивидуална работа с родителите на деца и ученици, които подлежат на постъпване в подготвителна група и първи клас;

 • Организиране на общи дейности – разговори и беседи, с представители на Свободен младежки център;

 • ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, участие на родителите при реализиране на дейностите, планирани по проект „УСПЕХ” – пътувания, организиране на тържества, състезания, изработване на изделия и др;

 • ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, проведена среща на проф. Кючуков с родителите на децата от подготвителна група и І клас;

 • Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година, в края на І учебен срок и за информиране относно дейностите по национлано външно оценяване в ІV и VІІ клас и държавни зрелостни изпити – проведени общо 108 родителски срещи във всички училища в област Видин;

 • Организиране на срещи с екипа на общински съвет по наркотични вещества – Видин с ученици и родители от всички класове по определен график във връзка с разяснителни кампании за вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотичните вещества. При срещите се организират дискусии, мултимедийни презентации, викторини, дебати. Към ОСНВ участват като доброволци ученици от всички училища от община Видин.

 • В малките общини, където има обществени възпитатели, се работи с родителите на деца в риск.

Диалогът с родителите е затруднен поради това, че голяма част от родителите са в чужбина и контролът е поверен на баби, дядовци или роднини. Остро стои въпросът за необходимостта от професионалисти – психолози или педагогически съветници, които да подпомагат училищните ръководства в оказването на психологическа подкрепа както на децата, така и на родителите. Все още е малък броят на училищата, които разполагат с такъв специалист поради ограничения бюджет.

По СЦ 10: Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

За учебната 2013/2014 година квалификационната дейност на РИО – Видин бе насочена към директорите на образователни институции по отношение управление и административна дейност на директора, към учителите по отношение на оценяването и подобряването на качеството на преподаване по различните учебни предмети. В изпълнение на планираната квалификационна дейност на РИО - Видин, експертите с контролни функции реализираха 50 семинара, тренинги, методически работни срещи и 25 открити уроци по различните КОО области и дейността на директора по отношение на: • Специфика на преподаване и учене в условия на слети класове и билингвизъм, проектно базирано учене в начален етап;

 • Прилагане на проектния метод в обучението в различните КОО;

 • Работни срещи с училищните психолози и педагогически съветници по отношение, агресията в училище, проявите на дискриминация, съпричастност към хората с невромускулни заболявания.

Средният брой на обучените учители по отделните теми е 30 броя.

Старшите експерти по предмети от РИО – Видин са оказали методическа помощ на учителите по съответните учебни предмети, при подготовката и обмяната на добри практики.


По НП „Квалификация” за 2014 година в планираните обучителни дейности са се включили директори и педагогически специалисти, както следва:

 • Обучение „Специфика на обучението в слети паралелки в прогимназиален етап на основната образователна степен” - 2 учители;

 • Квалификационен курс на тема: „Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции” - 1 екип от 2 учители.

 • Информация до училищата относно възможността за участие в четвърта Национална учителска програма за обучение на учители по физика и астрономия в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН).

По Проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз са преминали обучение общ брой педагогически специалисти от училища и детски градини от област Видин – 733 учители, директори и помощник-директори. Обученията са по следните теми: • За работа в групите за задължителна предучилищна подготовка – 83 учители;

 • За работа в интеркултурна среда – 102 учители;

 • За работа с деца и ученици със СОП – 105 учители;

 • За оценяване постиженията на учениците – 124 учители;

 • За превенция на училищното насилия, агресия и др. – 160 учители.

Квалификационната дейност по Проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" се изразява в преминато обучение на 45 директори и счетоводители и 84 възпитатели. Финансирането на обучителните тренинги и семинари е за сметка на проекта.

Повишаването на квалификацията на учителите и обхвата на децата в целодневна организация на учебния процес, осигуряването на безплатен транспорт за децата и учениците до 16-годишна възраст, осигуряването на безплатни учебници и помагала за децата от ПГ и учениците от І до VІІ клас, включването на училищата в работата по различните проекти с европейско финансиране и национални програми към Министерство на образованието и науката, гарантира равен достъп до образование, задържането на учениците в училище и осигуряване на възможности за развиване на техните таланти и осмисляне на свободното им време.
1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Образование” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На територията на общината има 4 учебни заведения – СОУ ”Христо Ботев”, НУ „Васил Левски”, ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша и ОДЗ „Иглика”.

1. В СОУ ” Христо Ботев”, гр. Белоградчик:

- работи се активно с родителите чрез провеждане на родителски срещи, разговори с педагозите и дискусии.

- провеждат се следните извънкласните дейности: мажоретен състав, групи по „Здравно образование”, група по „математика” в VI клас за напреднали, процентното участие на деца от малцинството в тях е около 15%.

- работи се по следните проекти: • „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП „РЧР”. Обхванати са около 100 ученика, сред които процентното участие на деца от ромски произход е около 75%;

 • „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” към ЕС – проекта обхваща всички ученици от VIII до XII клас, от които 24 са от ромски произход;

 • „Качествено образование за ромските деца в Област Видин” към Тръст за социална алтернатива по споразумение със Сдружение „Организация ДРОМ”. По този проект училището участва с девет групи ученици за учебната 2013/2014г. , като преобладаващо участие имат децата от ромски произход – около 35 ученика. През настоящата учебна година се обучават седем групи деца, от които 46 са от ромски произход;

 • В Националната програма „С грижа за всеки ученик” към МОН са обхванати 10 преподаватели с 11 групи деца, в които участват общо 21 ученика от ромски произход;

 • По проект „Квалификация на педагогическите специалисти към ЕС през учебната 2013/2014г. четирима преподаватели са взели участие в обучение на тема „Учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”;

 • В Националната програма към МОН „На училище без отсъствия” се работи по утвърдени програми и механизми за намаляване на неизвинените отсъствия в училище и реинтегриране на отпаднали от училище деца, подлежащи на задължително обучение. Дейностите по тази програма са насочени предимно към ромските деца.

2. В НУ „Васил Левски”, гр. Белоградчик: • Всички деца, подлежащи на задължително обучение, са обхванати.

 • С родителите се работи активно и постоянно. Провеждат се родителски срещи, консултации и дискусии.

 • Провеждат се следните извънкласни дейности в областта на изкуствата, спорта и чужди езици: Клуб „Шах” – 10% участие на деца от ромски произход, Секция „Футбол” – 65% участие на децата от ромски произход, „Пътешествия в света на английския език” – 58% участие на деца от малцинствената група, „Пеем и танцуваме” – децата от ромски произход има участие 52%, „Да творим заедно” – 22% е участието на децата от ромски произход.

 • Проекти, по които работи училището:

  • „Образование и мултикултурно общуване без граници”;

  • „Интегрирано образование за ромските деца в област Видин” – към Организация Дром;

  • „Живей активно – живей дълго” – ЕС, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси;

  • „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация” към МОН.

3. В ОУ „Васил Априлов”, с. Рабиша:

- периодично се провеждат родителски срещи, консултации и дискусии.
4. В ОДЗ ”Иглика“, гр. Белоградчик:

През новата учебна година броя на децата от квартал Карловица се е увеличил двойно. Причината за това е участието на Детската градина в два проекта, които са ориентирани към обхвашане на децата от ромски произход от най-ранна детска възраст и подпомагането на техните родители с месечните такси:

- През учебната 2013/2014г. ОДЗ “Иглика” работи по Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца от подготвителните групи” – обхванати са 12 деца от ромски произход.

- През новата учебна година ОДЗ работи по проект „Готови за училище 2014/2015г.”, в който са включени 25 деца от ромски произход.


5. В периода 10.10.2013 – 10.10.2014г. е реализиран проекта „Равни в училище“ BG051PO001 - 4.1.05-0257, с бенефициент Община Белоградчик, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051PO001–4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 84 560,94 лв.

Основната цел на проекта е да се създадат по-добри условия за успешна социална и трудова реализация на ученици от ромското етническо малцинство в община Белоградчик, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване на мотивацията на децата за включване в образователния процес. Специфични цели: 1. Да се мотивират децата и учениците от малцинствените групи в община Белоградчик да получат по-добро образование, чрез прилагане на съвременни методически решения за по-качествен учебен процес и използване на придобитите знания в извънучилищни дейности; 2. Да се привлекат децата и учениците от етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност; 3. Да се повиши квалификацията на учителите за работа с деца и ученици от малцинствените групи в учебно и извънучебно време; 4. Да се повиши капацитета на родителите от изолирани етнически общности за отглеждане на децата. Партньори по проекта са Начално училище „Васил Левски“, Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ и ОДЗ „Иглика“. Целева група по проекта са деца и ученици от ромски произход с дефицити от знания и необходимост от допълнителни учебни занимания и адаптиране към учебния процес; родители на ромски деца и ученици; учители.

ОБЩИНА БРЕГОВО

1. Непрекъснато се повишава образователното равнище на децата и учениците от етническите малцинства чрез обхващане на всички деца в подготвителен клас и на учениците в училище.

2. Проучват се интересите, проблемите на децата и вижданията относно бъдещето им.

3. Децата и учениците са включени в извънучилищни дейности – ЦРД, СИП, спортни занимания.

4. Осигурява се безплатно хранене в училище.

5. Ежегодно се организират кампании за записване на децата в ЦДГ и СОУ.

6. Организират се отворени дни в учебните заведения за родителите с цел мотивация за редовно посещаване на децата им в училище.

7. Организират се курсове за ограмотяване и квалификация на възрастни роми.ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. Обхванати са всички подлежащи на задължително обучение деца в ДГ, живеещи на територията на общината.

2. Подсигуряват се безплатни комплекти и помагала на всички деца в детските градини. Осигурени са безплатни учебници и на учениците от І до VІІ клас в училищата на територията на общината.

ОБЩИНА ВИДИН

1. По Дейност: Ефективно изучаване на общообразователни предмети с цел овладяване на българския език


 • Проект: ,Всички деца с равен старт в училище”, бенефициент Община Видин.

Назначени са социални работни и здравни медиатори, с работно място детските заведениия. Потребители на услугите са 1 098 деца на възраст от 0 до 7 години и 1 273 родители на деца от 0 до 7 години.

Асоциирани партньори: детски заведенияИзточник: МТСП със средства от държавно гарантиран заем от Световната банка

Средства: 1 504 408 лв.
2. По Дейност: Организиране на допълнителни обучителни занимания с деца от целевата група, необхванати или напуснали училище; Провеждане на консултации с родители, чиито деца не посещават училище.

 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин, Направление: „Достъп до образование”. Създадено е звено за координация, избран е образователен медиатор след проведен конкурс. Дейностите по Проекта се реализират през цялата 2014 г.

Проведени са обществени поръчки по реда на ЗОП и са избрани изпълнители по следните поръчки:

I. „Осигуряване на обучение по медиация”; “Осигуряване на обучение по шахмат„;“Организиране и провеждане на 6 турнира по шахмат” “Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване на 40 възрастни”

II. „Доставка на помагала за осъществяване на извънкласни занимания на изоставащите ученици с риск за отпадане от образователната система”-учебните помага са раздадени.

III. Предстои избор на изпълнител за „Организиране на зелено и бяло училище за деца с осигурен транспорт и групова застраховка”

По проекта - 19 асоциирани партньори, училища и ЦДГ №19 „Звънче

Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“, Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01, Направление „Достъп до образование“.

Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на проекта е 498 582 лв.
3. По Дейност: Осигуряване на условия и насърчаване на интегрираното образование (магнитен ефект)


 • Проект „Реализация чрез интеграция”. Сформирани са 134 групи в училищата и ЦДГ-асоциирани партньори, като броят на децата, обхванати по Проекта е 670.

Отговорни институции: Община Видин, училища, училищни настоятелства и НПО, 19 асоциирани партньори, училища и ЦДГ №19 „Звънче”

Източник на средства: ОП РЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «ИНТЕГРА»; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01. Направление «Достъп до образование


 • Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   67


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница