Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обектДата17.11.2017
Размер327.74 Kb.
Размер327.74 Kb.

logo_2

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизграденият Диспечерски център- Пловдив, на фидерни линии от подстанция Крумово до осма главна линия и компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай”ДП НКЖИТехнически спецификации

Съдържание


1.Въведение 4

2.Обхват на работите 4

3.Съоръжения на Възложителя/инфраструктурни, комунални и частни съоръжения 4

4.Изпълнение на проекта 5

5.Законодателство 6

6.Отчитане на прогреса на работите 8

7.Взаимодействащи си страни 8

8.Осигуряване на качеството 10

9.Железопътни „прозорци” 10

10.Изисквания към Захранващи о обратни фидери към ТПС Крумово 10

11.Технически изисквания за автоматично регулируемо компенсиращо устройство на реактивна енергия: 11

12.Техническо задание за „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост захранващ сградата намираща се в Пловдив бул. „Македония” 2 19

12.1Общи изисквания: 19

12.2Изготвяне на проектна документация 20

12.3Необходими дейности: 20

12.3.1Реконструкция на УСр.Н.Трансформатор 1 да включва следните дейности, но да не се ограничава само до тях: 20

12.3.2Реконструкция на УСр.Н.Трансформатор 2 да включва следните дейности, но да не се ограничава само до тях: 22

12.4Трансформатори 1000 kVA 24

12.4.1Основни технически изисквания за трансформаторите 1000 kVA 24

12.4.2Основни технически изисквания за трансформаторно масло: 27

12.4.3Данни, които трябва да предостави Изпълнителя. 27

12.4.4 Обозначение. 28

12.4.5 Окомплектовка. 28

12.5 Управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността. 29

12.6 Изпитания. 30

12.7 Документация. 30

12.8Технически характеристики на оборудването: 30

12.8.1 Прекъсвач СН 30

12.8.2Разединител СН 31

12.8.3Моторно задвижване на разединител: 31

12.8.4Токов измервателен трансформатор – сух 32

12.8.5Напреженов измервателен трансформатор – сух 32

12.8.6Вентилен разрядник СН 32

12.8.7Автоматичен прекъсвач НН 33

12.8.8Защита от пренапрежение НН 33

12.9Разпределителна уредба ниско напрежение 33

12.10Проверяване и тестване на системата 34

12.11Приложими наредби, правилници и стандарти. 35

12.12Други изисквания към доставяното оборудване: 39

12.13Резервни части 40

13.Проект на Възложителя 40 1. Въведение


 1. Железопътната линия Пловдив – Димитровград е реконструирана за скорости от 160 км/час; линията е електрифицирана като са изградени нови подстанции Крумово и Първомай, а контактната мрежа е за 200 км/час, енергосъоръженията се управляват от система SCADA; изградени са нови системи за телекомуникации и осигурителна техника, изграден е диспечерски център Пловдив.
 1. Обхват на работите

 1. Обхватът на проекта включва проектиране и изграждане на:

Трафопост за нуждите на електрозахранването на новоизградения Диспечерски център Пловдив.

Фидерни линии от новоизградената подстанция Крумово до контактната мрежа на гара Пловдив разпределителна, до път 1 посока Бургас, след неутрална вставка „Кръстовище”, до път 2 посока Бургас, след неутрална вставка „Кръстовище”, обратен фидер от Пловдив разпределителна.

Динамична компенсация на реактивната енергия за тягова подстанция Първомай.

Възстановяване/преустройство на всички съоръжения засегнати от строителството, включително кабели, контактна мрежа и др.


 1. Съоръжения на Възложителя/инфраструктурни, комунални и частни съоръжения


 1. Изпълнителят е отговорен за идентифицирането, проектирането, преместването и възобновяването на действието на всички инфраструктурни, комунални и частни съоръжения, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството. Изпълнителят трябва да координира проектните и строителните дейности със съответните собственици на всички инфраструктурни, комунални и частни съоръжения, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството и да осигури непрекъснатостта на тяхното функциониране по време на дейностите по тяхната реконструкция/преместване.

 2. Освен това Изпълнителят е отговорен за подробното проучване, идентифициране и преместване на всички кабели, тръби и други инфраструктури, собственост на Възложителя, които се засягат от строителството.

 3. Възложителят, там където е възможно, ще предостави информация за тези инфраструктури/мрежи, но Изпълнителят трябва да е наясно, че тази информация може да бъде непълна или да не е актуализирана.
 1. Изпълнение на проекта


 1. Изпълнението на проекта ще се извърши в следните фази:

 • фаза на проектиране;

 • фаза на строителство;

 • фаза на пускане в експлоатация.

 1. Фазата на проектиране ще стартира от датата на започване на изпълнението на Договора и ще включва изготвянето и представянето на следните документи:

 • проект за разрешение за строеж;

 • работен проект (той също може да се използва за разрешение за строеж по усмотрение на Изпълнителя);

 • строителни чертежи.

 1. Изпълнителят, за своя сметка, трябва да получи всички необходими одобрения и съгласувания, в съответствие с приложимото българско законодателство. Те включват потвърждения за координиране с трите страни, включително взаимодействащите страни.

 2. Строителната фаза включва извършване на действителното строителство и ще започне единствено след одобрение от Възложителя на работния проект.

 3. Фазата на пускане в експлоатация включва изготвяне и предаване на окончателния проект, екзекутивни чертежи, както и други необходими документи и провеждане на тестове.
 1. Законодателство


 1. По време на изпълнение на договора Изпълнителят трябва стриктно да спазва приложимото българско законодателство, а където е приложимо наредбите и правилниците на ДП НКЖИ.

 2. Настоящият проект ще бъде финансиран със средства от фондовете на Европейския съюз и по-конкретно Кохезионния фонд и в тази връзка ще се прилага системата за финансово управление и контрол, специфична за проекти с такова финансиране. Принципите на доказуемост, проследимост и прозрачност на всички разходи са регламентирани в следните основни документи:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. Обн., ДВ, бр. 27 от 30.03.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 21 от 15.03.2011 г., в сила от 15.03.2011 г., доп., бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 13.12.2011 г;

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 на МС от 24.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Транспорт", съфинансирана от Кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. Обн., ДВ, бр. 89 от 6.11.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 8 от 29.01.2010 г., доп., бр. 37 от 13.05.2011 г., бр. 92 от 22.11.2011 г;

 • ДНФ № 4 от 26.07.2010 г. относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране

 • ДНФ № 5 от 21.10.2010 г. относно сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз;

 • ДНФ № 6 от 13.12.2010 г. относно организация на счетоводния процес в Управляващите органи/Междинните звена, управляващи средствата по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране;

 • ДНФ № 7 от 22.12.2010 г. относно отписване и възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.

 1. Тези документи са достъпни на адрес: http://www.eufunds.bg/bg/page/119 и http://www.eufunds.bg/bg/page/126.

 2. За практически насоки относно прилагането на основните нормативни документи, както и допълнителни нормативни документи, са включени в Процедурния наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 год., версия 7.2, достъпен на интернет адрес: http://optransport.bg/page.php?c=87&d=728.

 3. Изпълнителят трябва да е запознат и да съблюдава актуалните версии на всички нормативни документи.
 1. Отчитане на прогреса на работите


 1. Изпълнителят трябва да предава Месечен доклад за напредъка до края на всеки месец, който да обхваща дейностите до 25 число на месеца и да включва, без да се ограничава, следното:

 • Финансово състояние;

 • Физически напредък;

 • Актуализиране на работната програма;

 • Доклад за доставките и оборудването;

 • Продукция и изпитания;

 • Безопасност на труда;

 • Снимки;

 • Отчет за персонала и оборудването;

 • Подробности относно дейности, свързани с връзки с обществеността.
 1. Взаимодействащи си страни


 1. Изпълнителят носи отговорност за подробно координиране на дейността по проектирането, производството, строителството, инсталирането, изпитването и въвеждането в експлоатация, и ще влезе в управлението на координационните процеси с общини, агенции за комунални услуги, правни органи, консултанти, собственици на имоти, частни собственици и други, специално упоменати или не в Договора или които работят в настоящия или друг съседен обект, но имащи отношение за изпълнение на целите на Проекта, или да придобие или наеме или поеме по друг начин отговорност за имоти или терени в обхвата или съседни на Строителната площадка, които могат по какъвто и да е начин да се окажат засегнати от изпълнението на строителството.

 2. Изпълнителят има задълженията да уреди взаимните отношения с взаимодействащите страни в полза на проекта.

 3. Изпълнителят следва да вземе предвид наличието на други изпълнители, консултанти и т.н, които Възложителят би могъл временно да наема и с които Изпълнителят следва да се координира.

 4. Координационните отговорности на Изпълнителя спрямо взаимодействащите страни трябва да включват, без да се ограничават до следното:

 • Осигуряване на цялата информация, изисквана от Взаимодействащи си страни, навреме и по професионален начин, с цел изпълнение на тяхната дейност по проектирането и строителството, и специално с цел изпълнение на техните договорни задължения;

 • Координиране между Взаимодействащи си страни по отношение на присъствие;

 • Присъствие на координационни срещи с Взаимодействащи си страни.

 1. Като Взаимодействащи страни Изпълнителят трябва да счита най-малкото, без да се ограничава, следните субекти:

 • ДП НКЖИ;

 • Изпълнителят на договора за изграждане на системите по осигурителна, телекомуникационна и SCADA техника за Пловдив – Свиленград;
 1. Осигуряване на качеството


 1. Изпълнителят трябва да създаде и поддържа Система за осигуряване на качеството, съобразена със спецификата на проекта, като тя бъде прилагана без ущърб или ограничения на подобни системи, които Изпълнителят поддържа.

 2. Изпълнителят трябва да предаде План за осигуряване на качеството, който да включва процедури по осигуряване на качеството на дейността по проектиране, строителство, производство, доставка, инсталиране, изпитване, влизане в експлоатация и следва да контролира процесите на всеки етап от дейността като проверка и валидност на проектирането, управление на промените, контрол на редакциите, процедури по несъответствия, инспекции, тестване, одит и други.
 1. Железопътни „прозорци”


 1. Изпълнителят трябва да вземе предвид факта, че железопътната линия ще бъде в експлоатация през целия срок на договора, като ще бъдат разрешавани „прозорци” съгласно Инструкция за „прозорци” по железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ.

 2. В тази връзка Изпълнителят трябва да предвиди за своя сметка всякакви технически решения и мерки, които да не възпрепятстват нормалната експлоатация на линията.
 1. Изисквания към Захранващи о обратни фидери към ТПС Крумово


 1. Предмет на настоящата поръчка са следните захранващи и обратен фидер, съгласно приложения Проект на Възложителя:

 2. Захранващ фидер ЗФ1 (SF1) – предназначен за свързване на кабелния излаз от тяговата подстанция с разединител № 91 на стълб № 113 с контактната мрежа на гара Пловдив разпределителна – източен район – през разединител № 52 на стълб № 238;

 3. Захранващ фидер ЗФ2 (SF2) – предназначен за свързване на кабелния излаз от тяговата подстанция с разединител № 92 на стълб № 1 с контактната мрежа на път 2 посока Бургас, след неутрална вставка „Кръстовище” през разединител № 34 на стълб № 6;

 4. Захранващ фидер ЗФ5 (SF5) – предназначен за свързване на кабелния излаз от тяговата подстанция с разединител № 95 на стълб № 3 с контактната мрежа на път 1 посока Бургас, след неутрална вставка „Кръстовище” през разединител № 24 на стълб № 5;

 5. Обратен фидер ОФ1 (BF1) – от стълб № 238 на Пловдив разпределителна Източен район до стълб № 13 на гара Крумово, предназначен да поема припадащата му се част от обратното токово натоварване на участъка по път 1 и път 2 от страна Пловдив.

 6. Техническите изисквания са посочени в Проект на Възложителя/Захранващи и обратни фидери.pdf.


 1. Технически изисквания за автоматично регулируемо компенсиращо устройство на реактивна енергия:


 1. Изпълнителят да извърши при подготовка на проекта необходими измервания, за да определи параметрите на елементите на автоматичното компенсиращо устройство за компенсиране на реактивната енергия. Мощността на трансформатор 25/≤0,69 kV трябва да бъде ≥ 3 МVА и по-малка мощност не трябва да се инсталира.

 2. Изпълнителят ще представи за одобрение работен проект и техническа спецификация и след получаване на одобрение ще пристъпи към доставка и инсталация.

 3. Изпълнителят трябва да има предвид, че трябва да инсталира устройствата си към вече изградена и работеща тягова подстанция.

 4. Компенсиращото устройство трябва да бъде присъединено към средната секция на шина 27,5 kV, с разединител, прекъсвач и токов трансформатор. Очаква се, че изпълнителят ще разположи своето устройство в допълнителен контейнер, извън основната сграда на тяговата подстанция. Контейнерът трябва да бъде на собствен фундамент, от обслужваем тип с осветление, от термоизолирани панели и отговарящ на изискването за разполагане на предвидената апаратура. Контейнерът и неговото оборудване трябва да бъдат свързани към общата гръмозащитна и заземителна инсталация на тяговата подстанция, към системата за видеонаблюдение и системата за охрана. Изпълнителят ще разработи проекти по всички части, ще извърши доставка и монтаж на всички системи. При необходимост ще извърши промени на сега действащите аналогични и свързващи системи на подстанцията в която инсталира реактивната компенсация, в системите за пренос на данни или в софтуера и оборудването на енергодиспечерското работно място с цел пълен интегритет на системата му.

 5. Изпълнителят ще предвиди необходимите преустройства в съществуващата подстанция във всяко едно отношение за включване на автоматично регулируемо компенсиращо устройство на реактивна енергия. Компенсиращото устройство трябва да осигурява пълно автоматично компенсиране на реактивната енергия и хармоничните съставящи на тока и напрежението. Компенсиращото устройство трябва да се включи към софтуера на тяговата подстанция, да се добави към нейната схема и информацията от него да се чете от системата за телеуправление в тяговата подстанция и в диспечерския център в Пловдив.

 6. Компенсирането на реактивната енергия трябва да се извършва на страна ниско напрежение ≥600V, чрез самостоятелна трансформация от ниво 25 kV.

 7. Изпълнителят трябва да предвиди и оборудва подстанцията с „Анализатор на качеството на енергията”. Анализаторът да бъде интегриран в устройството за регулиране на реактивната енергия. Анализаторът трябва да отчита през не по-повече от 30 сек. качеството на електроенергията, да записва и съхранява информацията не по-малко от шест месеца. Анализаторът и компенсиращото устройство трябва да бъдат включени в система за телеуправление и да предават информацията си за вторичен анализ, чрез допълнително включване на външно PC, печатащо устройство и на компютъра в ЦДЦ(Централен диспечерски център). Изпълнителят доставя външно PC към комплектацията на реактивната компенсация за настройки, препрограмиране и вторичен анализ, както и за представяне на данни на крайните потребители. PC комплектът да включва външен анализатор и ампер клещи с 2 комплекта 6А накрайници.

 8. Връзката между понижаващия трансформатор и РУ 25 kV трябва да бъде кабелна, посредством кабели високо напрежение. Изискванията за дължината на тези кабели може да ограничат разполагането на контейнера и силовия трансформатор на динамичната реактивна компенсация. В този случай Изпълнителят ще изгради противопожарна, разделителна стена, между трансформатора и контейнера.

 9. Трансформаторът трябва да бъде тип ONAN, без принудително охлаждане, група съединение на намотки – liO и с маслосборна шахта под трансформатора. Температурата на намотките и маслото трябва да се контролират от отделни термометри, включени в система за дистанционно отчитане. Гранично допустимата стойност на температура, определена от производителя, трябва да се подава като сигнал в системата SCADA.

 10. Шкафовете в закрити помещения да са боядисани в цвят RAL6019, а трансформатора в откритата уредба-RAL6029.

 11. Така посочената компановка на автоматично компенсиращо устройство за реактивна енергия се приготвя в завода на производителя и преди експортиране за обекта се тества пред възложителя за функционална съвместимост с неговата спецификация, схеми и проекти и в съответствие с основните стандартни характеристики на изделието. Приемът се извършва от не по-малко от 3-ма представители на възложителя. Представителите на възложителя трябва да подпишат приемателно-тестовите протоколи с положително становище. Разходите по заводския прием на оборудването се включват в цената на поръчката. Протоколи от положителните тестове са част от техническата документация на обекта. протоколите трябва да бъдат преведени на български език за окончателна комплектация на строителната документация при подписване на Акт 15.

 12. Изисквания към динамичната компенсация:

 13. Монофазна, автоматична компенсация на реактивна електроенергия (индуктивна и капацитивна) с антирезонансно отстройване от висшите хармоници на тока.

 14. Динамичната компенсация трябва да гарантира напълно автоматично компенсиране на реактивната електроенергия, независимо от нейния характер, осигуряваща средна месечна стойност на фактора на мощност cos φ 0,98.

 15. Капацитетът и индуктивността на динамичната компенсация, следва да са динамично изменящи се, регулируеми, управляеми от софтуерна логика в зависимост от входно-изходните параметри на тока и напрежението в съответната тягова подстанция.

 16. Компенсирането да се извършва на ниво ниско напрежение, като компенсиращите устройства се присъединяват, към шини 27,5 kV посредством силов монофазен, понижаващ трансформатор 27,5/ ≤0,69 kV.

 17. Компенсирането да се извършва в рамките на не повече от 2/3 периода на синусоидата, при f = 50 Hz.

 18. Динамичната компенсация да има функция „Сканиране", която да предпазва кондензаторните батерии от взрив.

 19. Елементът за електронно включване/изключване да позволява неограничен брой превключвания.

 20. Включваните и изключвани кондензаторни групи да се редуват периодично, така че всички да бъдат равномерно натоварени през жизнения им цикъл. Това редуване да не се отразява на моментната компенсационна мощност.

 21. В етап проучване, Изпълнителят може да направи измервания за определяне мощността на компенсиращите съоръжения и съответно трансформатора, като общата компенсационна мощност на реакторите (индуктивността) не може да бъде по-малка от 500 (петстотин) kVAr, а общата компенсационна мощност на кондензаторните батерии (капацитетът) не може да бъде по-малък от 2,000 (две хиляда) kVAr. Реакторите не могат да бъдат съвместени в по-малко от 5(пет) групи-стъпала. Изпълнителят може да предложи увеличаване, разделяне, разпределяне на стъпалата в зависимост от мощностите на стъпалата за максимално плавно регулиране в процеса на работа.

 22. В динамичната компенсация, задължително да бъде вграден регистратор- анализатор на качеството на енергията със следните технически параметри:

 23. Непрекъснат запис на всички елементи на качеството на електрическото захранване.

 24. Вградената памет на регистратор-анализатора да е достатъчна за запис на не по-малко от тримесечна информация.

 25. Да има постоянна връзка с централен сървър и възможност за изтегляне на записаните данни.

 26. Динамичната компенсация трябва да бъде отстроена от сериен резонанс със захранващата мрежа, като кондензаторните групи трябва да са оборудвани с антирезонансни реактори, с цел отстройване на резонансната честота между кондензаторната батерия и мрежата, и изместването й под първия (под, но близка стойност до трети хармоник) доминиращ хармоник.

 27. Динамичната компенсация трябва да работи в следния температурен диапазон+ 40° С до 8 часа; - 10° С и средна годишна температура 20°С.

 28. Кондензаторните елементи да са с ниски загуби и да са самовъзстановяващи се - IEC 831-1/2, клас на защита IP 20/NEMA 1.

 29. Управляващият контролер да е с дисплей, графичен LCD, 160x128 пиксела, FSTN, издръжлив LED със задно осветление.

 30. Динамичната компенсация задължително да разполага с поне един от следните комуникационни (Канали) протоколи: RS 485 Elkom, MODBUS, RTU, даващи възможност за предаване на всички данни, към система SCADA или друг софтуер.

 31. Трансформаторът 27,5/ ≥ 0,6 kV да е с изолационно ниво за променливо напрежение 50 Hz, > 95 kV, и импулсно >200 (250)kV и да е със система за охлаждане ONAN.

 32. Меренето за динамичната компенсация да се извършва чрез токови и напреженови трансформатори на страна 110 kV.

 33. Захранване на управляващата система 220 V DC

 34. Стандарти: EN 50081-2; 50082-2; 55011; 61000-4-2/3/4/5 и ЕНЖ 50201; 50141.

 35. Стандарти за безопасност: EN 61 010-1; 60439-1 и UL 508.

 36. За постигане удължаване на експлоатационния живот на захранващото оборудване на ТП - токоизправители и акумулаторната батерия, изпълнителят трябва да инсталира климатични системи, осигуряващи оптимален температурен режим за акумулаторните батерии и токоизпровителите в помещениятя за разполагане на оборудване средно напрежение в тяговата подстанция.

 37. Климатиците за помещението на токоизправителите и акумулаторната батерия следва да имат сплит система с охлаждане и отопление и автоматичен старт или да бъдат от колонен тип също със система за автоматичен старт. Да бъдат от професионален клас. Избраното оборудване се представя при представяне на офертата.

 38. Да имат капацитет за непрекъсната работа от 24 часа на ден, 365 дни в годината.

 39. Капацитетът на охлаждане се определя от изпълнителя като изхожда от следните условия:

 • температура на въздуха която трябва да се поддържа в зоната на акумулаторната батерия и токоизправителите - от +15°С до +25°С. По-ниските температури водят до загуба на капацитет. По-високите температури водят до намаляване на живота на батериите.;

 • температури на въздуха, на работната среда, извън помещението - от -20ºС до +45ºС;

 • кубатура на помещението за охлаждане – 250 м3;

 • резерв от охлаждане ≥ 30%;

 • тип строителство на помещението,сградата-масивна-тухлена с бетонни плочи-под и таван. Стени-външни-90%;

 • дограма – PVC;

 • влажност на въздуха ≤ 80%;

 • запрашаване на работната среда – за апаратура извън помещението. В помещението, без запрашаване от непроводими частици, добра защита срещу отлагания.;

 • отделяна мощност на апаратурата 0,5 kW;

Изисквания :

Разстоянието на отвора за изходяш въздух на климатик или разполагането на външното му тяло трябва да бъде ≥ 5.00м. от отвори за изходяш въздух или от комини или отвор на вентилация на помещението поради възможна поява на газове.Зоната на акумулаторната батерия и токоизправителите – разстояние ≤ 1 м. от тях.

 1. При използване на сплит система с охлаждане и отопление се разполагат не по-малко от две тела на стената, непосредствено в зоната на шкафовете на батериите и токоизправителите. Ако е необходимо изпълнителят предвижда специални стойки, насочващи екрани и т.н постоянни съоръжения с необходимата здравина на укрепване. металните части се поцинковат и декоративно боядисват в цвета на общото оборудване-на шкафовете на батериите и токоизправителите. Ако се предлага климатик от колонен тип, което е за предпочитане, той се разполага непосредствено до шкафовете на батериите, така че да осигурява обдухване и климатизация в зоната в посочения температурен режим.
 1. Техническо задание за „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост захранващ сградата намираща се в Пловдив бул. „Македония” 2

  1. Общи изисквания:

 1. Техническата документация и чертежите да се представят на български език. Чертежите и схемите, изготвени при проектирането, трябва да бъдат в CAD формати - DWG, текстовите във формат DOC, таблиците в XLS формат. Всички проекти да се представят в пет екземпляра на хартия и на електронен носител при всяко съгласуване. Чертежите и документите трябва да могат да се разпечатват от електронния носител. На крайния етап от проектирането на Възложителя трябва да бъдат предадени пет оригинала на проектите с всички съгласувания от съответните инстанции съгласно българското законодателство и съответно електронен носител.

 2. Съставящото оборудване и елементите, които трябва да се доставят и инсталират, трябва да отговарят на следните изискания:

 • Освен в случаите на изрично упоменатите по-долу стандарти, трябва да се търси съответствие с последните версии на съответните стандарти, със следния приоритет: европейски стандарти - European Standards (EN or HD); IEC стандарти - IEC Standards; други стандарти, признати за международно използване (напр. ANSI/IEEE, BS);

 • Трябва да имат продължителност, за която е необходимо да се поддържат указаните експлоатационни характеристики и съставящото оборудване, не по-малко от 25 години, включително доставка на резервни части за целия период;

 • Трябва да бъдат подходящо оразмерени, проектирани и конструирани за правилна експлоатация при указаните климатични и оперативни условия;

 • Да изискват поддръжка, минимална за съответния стандартен тип оборудване;

 • Всеки тип оборудване трябва да бъде от стандартен тип и при възможност – със стандартизирани характеристики;

 • Горните изисквания най-общо ще са валидни и за методите и техниките за монтаж на това оборудване и елементи, както и за цялостните електрически инсталации, формирани от това оборудване и елементи.
  1. Изготвяне на проектна документация


 1. Проектиране на трафопост захранващ сградата намираща се в Пловдив бул. „Македония” 2 състоящ се от 2 нови трансформатора 1000 kVA, АВР 20 Kv и уредби НН към двата трансформатора.
  1. Необходими дейности:

   1. Реконструкция на УСр.Н.Трансформатор 1 да включва следните дейности, но да не се ограничава само до тях:


 1. Демонтаж на Трансформатор 630kVA 20/0.4;

 2. Доставка, монтаж и подвързване на Трансформатор 1000kVA 20/0.4 (да се съобрази сечението на кабели Ср.Н. и Шинна с-ма Н.Н);

 3. Демонтаж на съоръжения в захранваща килия 20kV;

 4. Изработване, доставка, монтаж и механично укрепване на нов прекъсвач и напр. Трансформатори;

 5. Доставка, монтаж, укрепване и подвързване на окомплектован прекъсвач 24kV/1250A/25kA обурудван с:

 • - моторно задвижване,

 • - изключвателна,включвателна бобини,

 • - мех. индикация за заредена пружина

 • - мех. индикация за ВКЛ/ИЗКЛ състояние на Прекъсвача;

 • - мех. бутони за ВКЛ/ИЗКЛ на Прекъсвача;

 • - брояч;

 • - комплект 10бр блок контакти;

 • - доп.комплект от 5бр. блок контакти;

 • - помощен преходен контакт с моментно действие;

 • - ръчка за ръчно зареждане на прекъсвача;

 • - междуполюсно разстояние 275мм.

 • - оперативно напрежение 230V
 1. Доставка и монтаж 3 бр. напр. Трансформатори 2000; /V3/100; V3/100; V3/100; 30/15/15VA.със съответната защита за тях;

 2. Доставка и монтаж на съоръжения на килия за защита на трансформатор 1000 Kva;

 3. Доставка и монтаж, подвързване и налаждане на защита СрН, софтуер и кабел към нея и възможност за комуникация по Modbus 48;

 4. Реконструкция на уредба НН на Трансформатор 1 и Трансформатор 2 и с възможност за измерване на консумираната енергия на всеки извод;

 5. Доставка и монтаж на ново Разпр.Табло-300kW с 4 извода и захранващ кабел към него

 6. Окабеляване от трансформатора до Разпределително табло

 7. Наладка, протоколи и пускане в действие системата от лицензирана лаборатория.
   1. Реконструкция на УСр.Н.Трансформатор 2 да включва следните дейности, но да не се ограничава само до тях:

 1. Демонтаж на Трансформатор 630kVA 20/0.4;

 2. Доставка, монтаж и подвързване на Трансформатор 1000kVA 20/0.4 (да се съобрази сечението на кабели Ср.Н. и Шинна с-ма Н.Н);

 3. Демонтаж на съоръжения в захранваща килия 20kV;

 4. Изработване, доставка, монтаж и механично укрепване на нов прекъсвач и напр. Трансформатори;

 5. Доставка, монтаж, укрепване и подвързване на окомплектован прекъсвач 24kV/1250A/25kA обурудван с:

 • моторно задвижване,

 • изключвателна, включвателна бобини,

 • мех. индикация за заредена пружина

 • мех. индикация за ВКЛ/ИЗКЛ състояние на Прекъсвача;

 • мех. бутони за ВКЛ/ИЗКЛ на Прекъсвача;

 • брояч;

 • комплект 10бр блок контакти;

 • доп.комплект от 5бр. блок контакти;

 • помощен преходен контакт с моментно действие;

 • ръчка за ръчно зареждане на прекъсвача;

 • междуполюсно разстояние 275мм.

 • оперативно напрежение 230V.
 1. Доставка и монтаж 3 бр. напр. Трансформатори 2000; /V3/100; V3/100; V3/100; 30/15/15VA.със съответната защита за тях.;

 2. Доставка и монтаж на съоръжения на килия за защита на трансформатор 1000 kVA

 3. Доставка и монтаж, подвързване и налаждане на защита СрН, софтуер и кабел към нея и възможност за комуникация по Modbus 48;

 4. Реконструкция на уредба НН на Трансформатор 1 и Трансформатор 2 и с възможност за измерване на консумираната енергия на всеки извод;

 5. Окабеляване от трансформатора до Разпределително табло

 6. Демонтаж на старо, изработване , доставка и монтаж на ново АВР 20 kV Ср.Н. между Тр-р1 и Тр-р2;

 7. Доставка, монтаж и окабеляване на ел. табло за управление на АВР 20 kV

 8. Наладка, протоколи и пускане в действие системата от лицензирана лаборатория.
  1. Трансформатори 1000 kVA

   1. Основни технически изисквания за трансформаторите 1000 kVA

 1. Тип: херметичен, без газова или въздушна възглавница;

 2. Номинално първично напрежение: 20(24) kV ;

 3. Номинално вторично напрежение: 0.4/0.23 kV;

 4. Номинална честота: 50 Hz;

 5. Степен на защита:

 • на обвивката: IP67H;

 • на клемите на проходните изолатори: IP00;

 1. Брой на фазите: 3;

 2. Материал на намотките: мед;

 3. Охлаждане: ONAN;

 4. Стъпка на регулиране на напрежението: } 2 х 2.5 % Un;

 5. Сила на превключване на комутатора: не по-голяма от 300 N;

 6. Група на свързване: с мощност от 1000 kVА: Dyn-5;

 7. Напрежение на късо съединение:

 • - 1000 kVА: 6 %;

 1. Ниво на шум: съгласно БДС EN 60076-10:2003 г.;

 2. Загуби, не по-високи от:

 • Рн kVA - 1000

 • Р0 W - 1100

 • Рк*, W 9000

 1. Магнитопровода и нетоководещите метални части трябва да имат сигурно галванично съединение с казана. Съединението да бъде изпълнено с меден многожичен проводник или медна планка със сечение не по-малко от 20 mm2;

 2. Проходните изолатори на страна СрН да отговарят на стандартите БДС EN 50180:2001, DIN 40680-1 и DIN 40680-2. Да бъдат тип 20Nf/250;

 3. Проходните изолатори на страна НН да отговарят на стандартите БДС EN 50386:2003, DIN 40680-1 и DIN 40680-2;

 4. Казан: оребрен;

 5. Да бъде оразмерен за работно налягане не по–малко от 0.3 bar;

 6. Да бъде оразмерен за минимално налягане на спукване не по-малко от 0.6 bar;

 7. Разликата между работното налягане и налягането на спукване при номинален товар да бъде не по–малко от 0.3 bar;

 8. Да се осигури и възможност за повдигане с електро- или мотокар с вилкова хватка.

 9. Местата за повдигане да бъдат видимо маркирани;

 10. Колесник: транспортните колела да бъдат гладки и да могат да се позиционират така, че да позволяват придвижване на трансформатора в две хоризонтални, взаимно перпендикулярни направления;

 11. Общата товароносимост на колелата да съответства минимум на двойното тегло на трансформатора;

 12. Разстояние между средните линии на колелата- Мощност1000 kVA Разстояние - 820 mm

 13. Уплътнители: от маслоустойчив материал. Не се допускат уплътнители съдържащи азбест, полиамиди и други опасни за здравето материали;

 14. Антикорозионно покритие като цяло трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 12944 и по-конкретно:

 • да се състои от един слой грунд и най-малко два слоя боя;

 • да бъде устойчиво на въздействието на трансформаторното масло и въздействието на околната среда, да издържа на температури до 120˚ С;

 • всеки слой да се различава по цвят от предхождащия го;

 • най-външния слой да бъде с цвят RAL 7032;

 • не трябва да съдържа хром, хромати, олово, кадмий, живак и халогени;

 • общата дебелина на покритието трябва да бъде не по-малка от 140 μm;

 • допуска се горещо поцинковане или електростатично нанесено и изпечено в пещ полимерно покритие. Характеристиките на тези покрития трябва да бъдат посочени в документацията;

 • всички допълнителни елементи и аксесоари върху казана трябва да бъдат металнис нанесено подходящо антикорозионно покритие.

 • Превключвателите ръкохватки могат да бъдат изработени от синтетичен материал, устойчив на UV-лъчи и стареене.

 1. Проходни изолатори на страна СрН за свързване чрез щепселни изводи отговарящи на стандарт БДС EN 50180 тип А (250 А).
   1. Основни технически изисквания за трансформаторно масло:


 1. Трансформаторното масло трябва да отговаря на физико-химичните показатели на минерални изолационни масла съгласно БДС EN 60296;

 2. Да бъде съвместимо с трансформаторните масла, произвеждани в България;

 3. Трансформаторното масло не трябва да съдържа полихлориран.
   1. Данни, които трябва да предостави Изпълнителя.


 1. Стойностите на: загуби на празен ход (P0), загуби на късо съединение (Pk), напрежение на късо съединение (Uk), ток напразен ход (I0);

 2. Електрическа якост на изолацията;

 3. Тегло и габарити на трансформатора;

 4. Ниво и честота на шума при 100 % натоварване;

 5. Диаграма на налягането на маслото във функция от температурата;

 6. Максимално допустима температура на маслото;

 7. Технически характеристики на комбинираното газово реле с нивопоказател и двуконтактен термометър;

 8. Експлоатационен срок на изделието.
   1. Обозначение.


 1. На казана, от страна ниско напрежение да бъде монтирана метална табела с релефни надписи на български език, съдържаща най-малко името на производителя, сериен номер, година на производство, номиналните данни на трансформатора и максимално допустима температура на маслото. Табелата да бъде закрепена с винтове.

 2. Да се предвиди възможност за преместване на табелата откъм обслужваемата страна в уредбата;

 3. Да бъдат обозначени със съответните знаци местата за свързване на заземители;

 4. Серийният номер на трансформатора да бъде релефно нанесен на видно място върху казана и капака на трансформатора.
   1. Окомплектовка.


 1. За трансформатори с мощност 1000 kVА да бъде монтирано комбинирано газово реле с нивопоказател и двуконтактен термометър.

 2. Релето трябва да има минимум следните възможности:

 • Да позволява взимане на газова проба;

 • Да показва текущите стойности на температурата и нивото на маслото;

 • Да подава сигнал при понижаване на нивото на маслото;

 • Да подава сигнал при натрупване на газ повече от 170 cm3;

 • Да подава сигнал при превишаване на допустимото работно налягане;

 • Да позволява настройка на двуконтактния термометър за сигнал „аларма” и за сигнал „изключване” при достигане на съответните зададени температури;

 1. При доставката релето да бъде настроено за номинален режим на работа на трансформатора.

 2. За посочените мощности няма да се монтират отделни термометри и нивопоказател.

 3. Защитното реле или термометър трябва да е ориентирано към страна НН, за да бъде видима индикацията от вратата на трансформаторната килия;

 4. Предпазен клапан, сработващ при внезапно повишаване на вътрешното свръхналягане над допустимото.

 5. На изводите на страна СрН да бъдат монтирани искрища с искрова междина, настроена
  1. Управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността.


 1. Производителят трябва да представи доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

 2. За местата на производство Изпълнителят трябва да удостовери наличието на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001.

 3. Изпълнителят представя възможностите за овладяване на рисковете и подобряване на производствената дейност, като гарантира управлението на условията за осигуряване на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001.
  1. Изпитания.


 1. Типови изпитания, проведени от акредитирана изпитвателна организация;

 2. Заводски изпитания за изходящ контрол;
  1. Документация.


 1. Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

 • Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандарта, на който отговаря;

 • Технически данни и характеристики на трансформаторите;

 • Каталог на предлаганите изделия;

 • Инструкция  1. Технически характеристики на оборудването:

   1. Прекъсвач СН


 1. Номинално напрежение - 24 kV

 2. Номинален ток - 1250 А

 3. Брой полюси - 3

 4. Номинален ток на изключване на к.с - 34 kA

 5. Стандарти: - БДС EN 50152-1, БДС EN 62271-100
   1. Разединител СН


 1. Номинално напрежение - 20 kV

 2. Номинален ток - 1250 А

 3. Номинален ток на термична устойчивост - 34 kA

 4. Брой полюси - 3

 5. Механична издръжливост - ≥ 2 000 цикъла

 6. Стандарти: - БДС EN 50152
   1. Моторно задвижване на разединител:


 1. Реверсивен електродвигател - 220 V (+10;-15) %

 2. Тип на предавката - електромеханична

 3. Време на превключване - 3÷4 s

 4. Брой на сигналните контакти - min 6 н.о. и 6 н.з.

 5. Механична издръжливост - ≥ 2 000 цикъла
   1. Токов измервателен трансформатор – сух


 1. Номинално напрежение - 24 kV

 2. Клас на точност на 1-ва вторична намотка- 0,2; 20-30 VA

 3. Клас на точност на 2-ва вторична намотка- 0,5; 20-30 VA

 4. Номинален първичен ток - 1250 А

 5. Номинална честота - 50 Hz

 6. Преводно отношение - 600/5

 7. Стандарти: - БДС EN 60044-1
   1. Напреженов измервателен трансформатор – сух


 1. Номинално напрежение - 24 kV

 2. Клас на точност на 1-ва вторична намотка- 0,2; 20-30 VA

 3. Клас на точност на 2-ва вторична намотка- 0,5; 20-30 VA

 4. Номинална честота - 50 Hz

 5. Преводно отношение - 10 /0,1 kV

 6. Стандарти: - БДС EN 60044-2
   1. Вентилен разрядник СН


 1. Номинално напрежение - 24 kV

 2. Отвеждащ ток - 10 kA

 3. Честота - 50 Hz

 4. Стандарти: - БДС EN 60099-1
   1. Автоматичен прекъсвач НН


 1. Номинално напрежение - 0,4 kV

 2. Номинален ток - 1000 А
   1. Защита от пренапрежение НН


 1. За напрежение 220 V

 2. За напрежение 380 V
  1. Разпределителна уредба ниско напрежение


 1. Разпределителна мрежа НН-400 V се експлоатира като TN-мрежа. Защитните мерки срещу допир – заземяване или съответно използуване на система от защитни проводници, трябва да отговарят на Наредба №3, което трябва да се има предвид особено при изчисляването на съдържащите се в обхвата на доставката съоръжения за включване и разпределение (комутационна апаратура, стойки за предпазители, шини и др.), както и при опроводяването, окабеляването и заземяването.

 2. Разпределителното съоръжение за ниско напрежение трябва да бъде изпълнено като отворена, осигуряваща защита при допир конструкция, съгласно действащите БДС стандарти, БДС EN, IEC, CENELEC както и DIN/VDE-стандартите и предписанията. Разпределителната уредба - 0,4 kV трябва да бъде конструирано съгласно БДС EN 60439, съответно БДС EN 61439.
  1. Проверяване и тестване на системата

 1. Изпълнителят осигурява на Възложителя, за своя сметка, прием на оборудването при производителя, преди доставката му на обекта. При производителя се представят методите на изпитания и резултатите от тях.

 2. Изпълнителят трябва да разработи пълен набор от тестове, за да демонстрира, че всички изисквания на тази спецификация са изпълнени;

 3. Изпълнителят трябва да разработи интегриран план за тестване, който да провери системата във всички експлоатационни режими и с всички взаимодействащи си системи и да го представи на Възложителя за преглед и одобрение;

 4. Пълните процедури за тестване и пускане в експлоатация трябва да се извършват според изискванията на българския закон, съответните наредби и тази спецификация;

 5. Изпълнителят трябва да извърши поетапно тестване и пускането в експлоатация според изискванията, уточнени в тази спецификация;

 6. Всички тестове трябва да бъдат извършени от Изпълнителя и в присъствието на специалисти на Възложителя. Възложителят си запазва правото да направи всички допълнителни тестове, които смята за необходими, за да се увери, че Системата отговаря на изискванията на тази спецификация;

 7. Изпълнителят трябва да осигури всички необходими тестови инструменти, симулатори и тестов софтуер за провеждане на тестовете;

 8. Изпълнителят трябва да предприеме действия за отстраняване на дефектите, открити по време на тестовете. Тестовете трябва да бъдат възобновени след като всички дефекти са отстранени;

 9. Изпълнителят трябва да извърши дейностите по тестването и пускането в експлоатация в следните фази:

 • Изпитвания в лабораторни условия;

 • Тестове на място;

 • Тест за пускане в експлоатация.
  1. Приложими наредби, правилници и стандарти.


 1. БДС EN 50386:2003 Проходни изводи до 1 kV включително и от 250 А до 5 kА за напълнени стечност трансформатори.

 2. БДС EN 50180:2001 Проходни изводи над 1kV до 36 kV включително и от 250 А до 3,15 kА за маслени трансформатори.

 3. DIN 40680-1:1983 Керамични компоненти за електротехнически цели; допустими толеранси.

 4. DIN 40680-2:1983 Керамични компоненти за електротехнически цели; габаритни толеранси.

 5. БДС EN 60076-1:2001 /A1:2001 Силови трансформатори. Част 1: Общи положения (IEC 60076- 1:1993 /A1:1999)

 6. БДС EN 60076-2:2001 Силови трансформатори. Част 2: Прегряване.

 7. БДС EN 60076-3:2004 Силови трансформатори. Част 3: Нива на изолацията, изпитвания на електрическата якост на изолацията и външни изолационни разстояния през въздух.

 8. БДС EN 60076-4:2003 Силови трансформатори. Част 4: Ръководство за изпитване с мълниев импулс и с комутационен импулс. Силови трансформатори и реактори (IEC 60076-4: 2002).

 9. БДС EN 60076-5:2003 Силови трансформатори. Част 5: Устойчивост на къси съединения (IEC 60076-5:2000).

 10. БДС EN 60076-5:2006 Силови трансформатори. Част 5: Устойчивост на издържани къси съединения (IEC 60076-5:2006).

 11. DIN IEC 60076-7:2008 Power transformers - Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers (IEC 60076-7:2005).

 12. БДС EN 60076-10:2003 Силови трансформатори. Част 10: Определяне на нивата на шума.

 13. БДС EN 60296:2006 Флуиди за приложение в електротехниката. Неработили минерални

 14. БДС EN 50464-1:2007 Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение, непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания.

 15. БДС EN 50464-4:2007 Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение, непревишаващо 36 kV. Част 4: Изисквания и изпитвания, отнасящи се за херметизирани рифеловани казани.

 16. БДС EN 50216-4:2003 Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 4: Основни спомагателни съоръжения (заземителен извод, устройства за източване и пълнене, гнездо за термометър, комплект колела).

 17. БДС EN ISO 12944-7:2004 Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 7: Изпълнение и контрол на лаковобояджийските работи (ISO 12944-7:1998).

 18. БДС EN ISO 1461:2009 Горещо цинкови покрития на готови продукти от чугун и стомана.

 19. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009).

 20. БДС EN 60038:2011 Стандартни напрежения на CENELEC (IEC 60038:2009).

 21. БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания.

 22. БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004).

 23. BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

 24. Закон за енергетиката;

 25. Закон за устройство на територията;

 26. Наредба № 2 от 05.05. 1987 г. за противопожарните строителнотехнически норми, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета по териториално и селищно устройство, обн. ДВ. бр. 58 от 28.07.1987 г., изм. и доп. бр. 33 от 19.04.1994 г.;

 27. Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн. ДВ. бр. 37 от 04.05.2004 г., в сила от 05.11.2004 г., попр. бр. 98 от 05.11.2004 г.;

 28. Наредба № 3 от 09.06.1987 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министерство на енергетиката и енергийните ресурси, обн. ДВ. бр. 90 от 13.10.2004 г., продължение ДВ. бр. 91 от 14.10.2004 г.;

 29. Наредба № 4 от 02.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн. ДВ. бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.;

 30. Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните ел. мрежи;

 31. Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в жп транспорта, издадена от министерство на труда и социалната политика и министерство на транспорта;

 32. Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на ел. енергия;

 33. Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи на железопътната инфраструктура, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ. бр. 18 от 05.03.2004 г., попр. бр. 20 от 12.03.2004 г., бр.42 от 21.05.2004 г.;

 34. Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електро и топлофикационни централи и по ел. мрежи;

 35. ПБЗ при работа в ЕУ на електрифицирани и топлофикационни централи и по ел. мрежи;

 36. ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;

 37. и всички останали действащи нормативни документи.

 38. Гаранционният срок за качество на обекта е съгласно чл. 20 на Наредба № 2 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 31.07.2003 г.
  1. Други изисквания към доставяното оборудване:


 1. Гаранция и осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване.

 2. Възможност за незабавно отстраняване на появили се неизправности.

 3. Подробни инструкции за експлоатация и техническа документация за предлаганите съоръжения на български език.

 4. Декларация за произход (сертификати).

 5. Декларация за съответствие с EN, БДС, IEC и др.

 6. Пускови изпитания и въвеждане в експлоатация.

 7. Производствен опит за това оборудване >3 години.
  1. Резервни части


 1. Изпълнителят да предвиди 10% резервни части върху стойността на доставките. Списъка на резервните части с техните количества и цени се представя в офертата на Участника. Резервните части и оборудването трябва да се получат на обекта не по-късно от подписване на акт обр. № 15 по Наредба 2 на ЗУТ.
 1. Проект на Възложителя


 1. Проектът на Възложителя е приложен на електронен носител.

 2. Проектът на Възложителя е неразделна част от Договора и трябва да бъде използван при изготвянето на Работния проект на Изпълнителя.

 3. Проектът на Възложителя е индикативен и не може да бъде основание за каквито и да са претенции от страна на Изпълнителя за евентуални увеличения на договорната цена.

V. Технически спецификации


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница