П р о г р а м а 14 – 15 ноември 2008 гДата10.05.2017
Размер98.46 Kb.
Размер98.46 Kb.


Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Филологически факултет

Катедра “Обща лингвистика и старобългаристика”
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОБЛЕМИ НА БАЛКАНСКОТО И СЛАВЯНСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

п р о г р а м а

14 – 15 ноември 2008 г.

Велико Търново

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. дфн Иван Харалампиев

ЧЛЕНОВЕ:


доц. д-р Мария Спасова – зам.-председател

доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова – зам.-председател

доц. д-р Анастасия Петрова

доц. д-р Кирил Кабакчиев

гл. ас. Камен Димитров

гл. ас. П. Ковачева


СЕКРЕТАР:

Мирослава Вътова14 ноември 2008 г., петък

10.00–­10:30 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ­– зала “Европа”


10:30–11:00 Кафе-пауза

11:00­–12:30 Пленарно заседание

проф. дфн Иван Харалампиев (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Българската кирилица и европейското духовно пространство

проф. дфн Коряковцева Елена Ивановна (Akademia Podlaska, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Językoznawstwa, Siedlce, Polska). Инновации в словообразовании русских, польских и чешских nomina abstracta: модальные предикаты.

Prof. PhD Gjovalin Shkurtaj (Tirana). Quelques indicateurs de l’”Etnografie od speechavec les donnees de noms de parantelle en albanais
12:30 ­– 14:00 – Обедна почивка
Секция I

„Актуални проблеми на славянското езикознание”, зала „Европа”
Заседание 14­:00 – 16:00

Председател: Доц. д-р Мария Спасова

Секретар: PhD Györffy Beáta

проф. дфн Иван Харалампиев (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Из историческите закони на българския език ІІ (Закон за пределния обхват на новите граматични явления)

PhD Györffy Beáta (Дебреценски университет, Унгария). Инфинитивные конструкции древнерусского языка – в рамках теории «принципов и параметров»

доц. д-р Цветана Ралева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”). Композиты со значением лица в Пандектах Антиоха ХІ в.

доц. д-р Мария Спасова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Лексикални и морфо-синтактични особености на български ръкописни евангелия от ХІІІ век

гл. ас. Камен Димитров (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Ръкописната традиция на славянския превод на словата на авва Доротей (археографски бележки)

аспирант Оксана Мраморновна (МГУ “М.В. Ломоносов”, Русия). Особенности видо-временной системы «Жития Василия Нового» в обработке Софрония Врачанского

PhD Lukasz Godecki (Katowice, Polska). Оръжието у старите славяни. Етимологични проблеми

ДИСКУСИЯ
Секция II

„Актуални проблеми на балканското езикознание”, зала 2
Заседание 14­:00 – 16:00

Председател: проф. дфн Людвиг Селимски

Секретар: гл. ас. д-р Биляна Иванова
доц. д-р Стефан Йорданов (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Палеобалканското езикознание и проблемите на тракийския език

доц. д-р Анастасия Петрова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект

проф. дфн Людвиг Селимски (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska). Фамилни имена от названия на професии – балкански заемки

Dr. Dhimitri Bello (Корча, Албания). Славянска топонимия в корченския регион

доц. д-р Цветана Карастойчева (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Балканизми със статус както на диалектни, така и на арготични лексеми (по материал от тайния зидарски (мещругански) говор)

гл. ас. д-р Биляна Иванова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”). Думите, изразяващи понятията „мъка, печал” в български и румънски език – етимологична съпоставка

PhD Gioroceanu Alina, PhD Popescu Mihaela (University of Craiova, Romania). Concerning the Word Balkanism in the Romanian Journalistic Discourse

Юстина Бурч (Румыния), Энтопические термины болгарского происхождения в румынском языке

дискусия
16:00 – 16:30 Кафе-пауза

Секция I, зала „Европа”

Заседание 16:30 – 18:30

Председател: доц. д-р Кирил Кабакчиев

Секретар: Гл. ас. д-р Петя Карамфилова
доц. д-р Кирил Кабакчиев (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). За поправката на “Целите църковни книги” от търновските книжовници

гл. ас. Ценка Досева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”). Някои редки думи в ранните славянски преписи на минеите

гл. ас. д-р Петя Карамфилова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал – гр. Смолян). Сложните думи в житията на патриарх Калист

докторант Павлина Върбанова (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”). Редките думи в Пандектите на Антиох – важно свидетелство за текстологичната история на славянския им превод и връзката му с други старобългарски съчинения

проф. Jerzy Rusek (Wyższa Szkoła Zarządzania marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Polska). За няколко редки български думи

гл. ас. Марин Петков (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). По въпроса за произхода на някои проблемни старобългарски лични имена

аспирант Светлана Панова (МГУ “М.В. Ломоносов”, Русия). Древнейший список славянского Устава литургии Иоанна Златоуста

н. с. Ольга Трефилова (Институт славяноведения РАН, Москва, Россия). Древни южнославянски ръкописи: етнолингвистичен поглед

PhD student Vladimir R. Polomac (Kragujevac, Serbia).Several observations on the proper names in the Liturgy books of the unknown Lipljan bishopric monastery

Doctor, visiting professor Gustavo-Adolfo Loria-Rivel (University of Tetovo, Macedonia). Circumpontic Languages and Bulgarian in their Context

PhD Aleksandra Niewiara (Katowice, Polska). The Role of the Category od ‘Slav-ness’ in Construing the Polish Common Identity

ДИСКУСИЯ
Секция II, зала 2Заседание 16:30 – 18:30

Председател: доц. д-р Анастасия Петрова

Секретар: гл. ас. д-р Параскива Бобок

доц. д-р Красимира Мутафова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, България). Антропонимични данни за павликяните в Северна България в османски документи от ХVІ в.

доц. д-р Елена Николова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян). Характеристика на антропонимичната система на едно родопско село през първата половина на 19 в. (въз основа на турски документ от 1837-1838 г.)

д-р Йорданка Георгиева-Окон (Ягелонски университет, Полша). Семантика на турските лексикални заемки в българските диалекти (на базата на сравнителен материал от южнославянските езици)

ас. Миранда Бело (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Общи лексикални заемки от турски произход в два несродни говора (албански и славянобългарски) от Югоизточна Албания

докторант Снежана Александрова. Турски заемки за названия на облекло и принадлежности към него в българските говори (тематично-съпоставителен обзор)

гл. ас. д-р Параскива Бобок (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”), Aida Todi (Constanţa, România), Conferenţiar univ. dr. Constantin-Ioan Mladin (Alba-Iulia, România). Относно разпространението на думи от славянски произход в Добруджа (Въз основа на наблюдения от Лингвистичния регионален румънски атлас. Мувнения и Добруджа, т. I и II)

Conferenţiar univ. dr. Constantin-Ioan Mladin (Alba-Iulia, România), Conferenţiar univ. dr. Aida Todi (Constanţa, România), Paraschiva Boboc (Universitatea „Kiril şi Metodiu”, Veliko-Târnovo, Bulgaria). Bulgarian Painting on Multicultural Background. Bulgarians from Banat

ДИСКУСИЯ
Коктейл – 19:30, мотел „Света гора”

15 ноември 2008 г., събота
Секция I, зала „Европа”

Заседание 09:00 – 10:30

Председател: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова

Секретар: гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева
Dr hab. Prof. Anna Parzymies (Warszawa, Polska). Altaizmy w językach słowiańskich na przykładzie wyrazu koliba.

Dr hab. Artur Rejter (Katowice, Polska). Polish Expressive Vocabulary in Panchronic Perspective

Dr. hab. Ewa Sławek (Katowice, Polska). A Survey of Polish Cognitive Linguistics (preliminary notes)

докторант Мирослава Вътова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Представите за пространство, време и движение в когнитивните изследвания

доц. д-р Живка Колева-Златева (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Есть ли в славянских языках звукосимволические слова?

ст. ас. Боряна Михайлова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий). Към етимологията на топонима Попина

дискусия
Секция II, зала 2

Заседание 09:00 – 11:00

Председател: Prof. as. dr. Robert Damo

Секретар: Dr. Elona Biba

M.A. Benita Stare, M.A. Erinda Papa, M.A. Daniela Stoica (Korce, Albania). For Whom the Bell Tolls?” Death and Dying Language. Linguistic Boundaries in Albanian and Romanian Languages

Dr. Elona Biba, Dr. Hilda Lubonja (Korce, Albania). Expression Of Adverbial Place Relations Through Case Forms Accompanied By Prepositions In Albanian And Russian Languages, As Synthetic Languages Of Indoeuropean Family.

Prof. as. dr. Robert Damo, Dr. Dhimitri Bello (Корча, Албания). Имена на растения от славянски произход в албански език

Hysnie Hyska, Anila Maxhe (Korce, Albania). The Subject in the Balkan Languages

Dr. Albert Riska, M.A. Teuta Toska (Elbasan, Albania). “Christian elements in the Albanian, Romanian and Greek phraseology”

ДИСКУСИЯ
11:00 – 11:30 Кафе-пауза

Секция I, зала „Европа”

Заседание 11:30 – 13:00

Председател: Dr hab. Artur Rejter

Секретар: д-р Илияна Генев-Пухалева

PhD Joanna Mleczko (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska). Префикс за- в българския език и неговите съответствия в полския

д-р Илияна Генев-Пухалева (Katowice, Polska). Наблюдения върху термини от правото на Европейския съюз (върху материал от превода на Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи на български, гръцки и полски език)

гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева (Пловдивски университет „П. Хилендарски”). Апелативизирани антропоними в българския и чешкия език

доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”), н. с. д-р Мария Кошкова (Словашка академия на науките, Братислава, Словакия). Типология на българските и словашките фамилни имена със сложна основа

доц. д-р Лиляна Цонева (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”). Българските лични имена в неславянска среда

ст. преп. Анна Михина (Донецк, Украина). Функциониране на андронимите в българската диаспора

доц. д-р Клавдия Першина (Донецк, Украина). Личные имена в русских песнях

доц. д-р Виргиния Мирославска (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”). Polskie i słowackie imiona żeńskie o proweniencyi słowiańskiey

дфн Виктор Шульгач (Киев, Украина). Укр. диал. шаркань, болг. диал. шаркан' и др. в славянском контексте

PhD Mariola Szymczak-Rozlach (Katowice, Polska). Comparison of Еuphemisation in Slovak an Polish Language

M.A. Маја Вукић (Филозофски факултет в г. Ниш, Сърбия). Temporal “Konkretizator”-s with Coordinating Conjunctions in Serbian and Bulgarian

дискусия
Секция II, зала 2

Заседание 11:30 – 13:00

Председател: Conferenţiar univ. dr. Cecilia Căpăţînă

Секретар: Ph.D. Христина Марку
Ph.D. Христина Марку (Комотини, Гърция). Наблюдения върху двувидовите глаголи в славянските езици и новогръцки

Conferenţiar univ. dr. Cecilia Căpăţînă (Craiova, Romania). Derivatives with the Negative Prefix ne- in Romanian and Bulgarian Linguistic Terminology

гл. ас. д-р Раки Бело (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий). Nomina deminutiva със суфикс  uş/-ush в румънски и албански (кореспонденция с някои деминутивни суфикси в български)

M.A. Pavllo Cicko (Korce, Albania). The Usage of Conditional Linking Words in Albanian and French. A Comparative Insight.

Asistent drd. Anamaria Preda, Vlad Preda (Craiova, Romania). Terms in the computational language in Romanian and Bulgarian

гл. ас. Пело Михайлов (Пловдив). Преименуването на българските селища през 1934 г., отразено в документи от централния държавен архив

доц. д-р Хюсеин Мевсим (Анкара, Турция). Върху някои проблеми при превода на турцизмите в творчеството на Чудомир на съвременен турски език

ДИСКУСИЯ
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница