П р о г р а м а за осмисляне свободното време настраница1/3
Дата04.02.2017
Размер486.02 Kb.
Размер486.02 Kb.
  1   2   3


П Р О Г Р А М А
ЗА ОСМИСЛЯНЕ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА
УЧАЩИТЕ

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

2008г.
І. Въведение и обосновка
Програмата за осмисляне свободното време на учениците е разработена в съответствие със заложените цели и дейности на Стратегията за превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни Община Пещера 2007-2013г., приета с Решение № 626/31.05.2007г. на Общински съвет –гр.Пещера.
Постигането на целите на програмата изискват обединяване на усилията на образователните, културните и спортните институции в Община Пещера и активни дейности за ангажиране на свободното време на младите хора в общината.
Програмата е разработена на основата на приемственост, в съответствие с утвърдените практики и традиции, които следва да бъдат продължени, развити и усъвършенствани.
В структурно и съдържателно отношение, настоящата програма доразвива и обновява приетата с Решение № 268/28.09.2001г. на Общински съвет – Пещера, Програма за осмисляне на свободното време на учащите се от Община Пещера.

Свободното време се превръща в огромен резерв за пълноценното личностно развитие на детето. Теорията и практиката вървят от възпитание чрез свободното време към възпитание за свободното време. Тази културна тенденция изисква да се интегрира грижата за свободното време по-цялостно като специфична образователна и възпитателна практика и част от системата за учене през целия живот.

Спортът развива не само специфични способности у децата, но влияе и върху цялостното им личностно развитие, като формира умения за самоконтрол и работа в екип. Спортната дейност и физическата активност са незаменими за трансформирането на детската агресивност. На този етап е необходимо:

1. Да се увеличи броят на децата, практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм;

2. Да се подпомагат дейностите на спортните организации в областта на спорта за всички, туризма и свързаните с тях прояви на местно, регионално и национално ниво;

3. Да се подпомага изграждането на училищни спортни клубове с оглед подобряване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност.


ІІ. Принципи

 1. Законосъобразност;

 2. Партньорство;
 1. Перспективност и устойчивост;

 2. Достъпност;

 3. Ресурсна осигуреност.


Процесът на подготовката на Програмата премина през следните етапи:

 1. Със заповед на кмета се определи работната група и начина им на работа;

 2. Изготвеният проект на Програмата е съгласуван с експерти от общинска администрация, ръководителите на културните институции и директорите на училищата в Община Пещера;

 3. След разглеждане от постоянните комисии на ОбС, ще бъде предложен за разглеждане и приемане в ОбС и Местната комиссия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера.ІІІ. Нормативна основа
Програмата за осмисляне свободното време на учениците се разработва на основание чл.10, б.”м” от ЗБППМН и е в изпълнение на Стратегията за превенция на противообщетвените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера.

Предвидените в програмата дейности за осмисляне на свободното време на учениците са в изпълнение на оперативните цели в областта на отдиха, свободното време и развитие способностите на децата от Националната стратегия за детето /2008-2018/.
ІV. Анализ на дейността на училищата и културните институциии по организация на свободното време на учениците.
Продължаването на традициите и родолюбието са сред човешките ценности, които са от първостепенно значение за формирането на всяка личност.

Училищната и социална среда са сред основните фактори, които спомагат за изграждане на тези ценности. Ето защо е важно, в училищата да се осъществява възпитателна работа, както чрез урочната дейност, така и извън нея като самостоятелно организирана страна от цялостната педагогическа дейност в училищата.


Осмислянето на свободното време на учениците, реализирано чрез различни форми като: клубове, художествени състави, спортни секции отдавна е сред приоритетите на почти всички училища.

С приемане на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2008г., училищата получиха възможността сами да организират финансово дейността си, включително и извънкласните форми на работа с ученици. При липсата на средства в училищния бюджет, през учебната 2007/2008г. училищата в Община Пещера са работили с държавни и неправителствени организации, финансиращи различни по форма и съдържание извънкласни дейности.

Положителният ефект от развитие на извънкласната и извънучилищна дейност в училищата се изразява в няколко направления:


 • В училищата са реализирани проекти, насочени към повишаване на уменията и компетентността на учениците в областта на науката, творчеството и спорта;
 • Училищата получават допълнителни средства за материално обезпечаване на дейностите и обогатяване на МТБ;
 • Развива се способността учениците да работят в екип; • Чрез извънкласните дейности се подпомага образователната интеграция на учениците от етническите малцинства;
 • Намалява броя на отпадналите от задължително обучение ученици;
 • намаляване броя на извършените противообществени прояви в училищата, а оттам и в общината.


1. Дейности и резултати от изпълнението на извънкласни и извънучилищни форми на работа с учениците в училищата на територията на Община Пещера:

1.1.Основно училище „Петко Рачов Славейков” реализира богата и разнообразна извънкласна дейност, която създава благоприятна културна среда, прави училището желана територия за учениците, запълва свободното им време с полезни дейности, предпазва ги от рискове, дава възможност за ранна превенция срещу негативните прояви и послания, които се излъчват непрекъснато и непредпазливо от много посоки.

Свободното време на учениците през учебната 2007/08г. е осмислено чрез включването им във формирани групи по спечелените проекти по Националните програми на МОН за развитие на средното образование и ЦОИДУЕМ: • Единство в разнообразието и разнообразие в единството” – модул Развитие на извънкласната дейност по Национална програма „Училището – територия на учениците” – с партньорското участие на Фонд за превенция на престъпността ИГА. Същност на проекта: проектът обхвана 105 ученици от начален и прогимназиален етап. Формирани 3 работни ателиета, Клуб „Млад журналист”, Спортен клуб.

Работно ателие „Моето днес и моето утре зависят от мен” обхвана ученици, застрашени от отпадане, с които се проведе обучение, насочено към придобиване на знания за различни професии – запознаване с икономиката на града, същността на различни професии (посещение във фризьорски салон, обувно ателие, дърводелска работилница, медицински център)с изискващото се образование за придобиване на тези професии и др. Всички включени в групата ученици завършиха успешно учебната година.

Работно ателие „Аз опознавам света” – с Модул „Краезнание и метеорология” обедини ученици с интереси към природните науки.

Работно ателие „Превенция на зависимостите” - обучение на 40 ученици от психолози с партньорското участие на Фонд ИГА.

Клуб „Млад журналист” обедини ученици с изявени литературни интереси и заложби. Учениците издаваха електронен вестник под ръководството на г-жа Теохарова и Ганчева.

„Спортен клуб” - даде възможност на ученици със спортни заложби да тренират в област лека атлетика и плуване на територията на училището и в плувна база – Велинград, обучение изцяло финансирано от проекта.

Резултати: • задържане на застрашените от отпадане ученици в училище;

- пълноценно развитие и придобиване на нови социални нагласи за избор на професия и успешна реализация след завършване на основно образование;

- развитие на креативността на учениците да творят и създават, да структурират собствени житейски цели;

- развитие умението им за работа в екип;

- създаден училищен сайт, издаване на електронен вестник;

- обогатена МТБ.


 • Проектът „Етнокултурно многообразие в нашия град” по програма „Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство”, финансиран от ЦОИДУЕМ формира 3 групи в които учениците се занимават и обогатяват знанията си в областите „Религии”, „Традиции и съвременност”, „Европейски дни на културното наследство”, „Родолюбие” , „Етномузика и танци” с ръководители С.Бурнусузова, М. Илинова, Бож. Андреева, П. Лютаков, Л. Ганева.

Формиран е фолклорен състав с ръководител Елена Баренска и с участието на Любомира Ганева – учител по музика – чрез песни, танци, атрактивно пресъздани обичаи чрез които учениците се докоснаха до традициите на различните етноси.

Участниците в проекта посетиха културно-исторически и религиозни обекти, държавни институции в София, Пловдив, Бачковски манастир; изработиха много компютърни презентации; запознаха се със символите и празниците, с традициите и обичаите както на различните етноси живеещи в България, така също и на страните – членки на ЕС. Работата по проекта приключи с празничен спектакъл „Аз и ти заедно в този свят”.

Постигнатите резултати се изразяват в приобщаване на учениците към общочовешките ценности и изграждане на ясно съзнание за национална идентичност; формирано самочувствие и гордост от принадлежността към даден етнос. Учениците включени в програмата опознаха и популяризираха историята, културата, фолклора на различните етноси. Научиха се да живеят заедно. Изграден е мост между родители от различни етноси и родители – ученици – учители.

Обогатяване на материално-техническата база – с костюми за танцов състав и преносим компютър. • Модул „Спорт в училище” – по Национална програма „Модернизиране на МТБ”. Резултати: възстановяване и текуща поддръжка на външна открита спортна площ - преасфалтиране на 1000 кв.м. от физкултурната площадка; монтиран е един комплект баскетболни табла и конзоли.

Вътрешноучилищни извънкласни дейности – традиционно се развива клуб “Млад огнеборец”, в който участват ученици от 12-15-год.възраст.

Организирано участие на ученици в общински и национални прояви през учебната 2007/2008г.: участие в национални, областни, общински и училищни прояви, като завоюваните индивидуални и отборни спортни отличия са: златен медал за Петя Билбилева/народно пеене/; 2 бронзови медала отборно момчета и момичета – баскетбол; 1 бронзов медал-Иван Вълков.1.2. Извънкласни форми на работа през учебната 2007/2008 година в ОУ “Св.Патриарх Евтимий” – гр.Пещера:

1.2.1.СИП “Религия” – 1 група във ІІ клас

Учениците от групата се запознаха с основните ценности на христянската религия, с раждането, смъртта и възкресението на Иисус Христос. Научиха за устройството на храма и служителите в него. Получиха знания за родителите на св. Богородица, за светите великомъченици- св. Варвара, св. Стефан, св. Тодор Тирон. Направиха Коледно тържество с мултимедиен урок, посветен на Рождество Христово. Посетиха църквите „Св. Петка” и „Св. Неделя”, научиха се как да се държат в храма. За Великден гледаха мултимедиен урок. Рисуваха икони, боядисваха яйца. Направиха драматизация пред съучениците си на тема „Истината” по зададена домашна работа. Запознаха се с най- големите християнски празници и с десетте божи заповеди. Годината завърши с посещение на храм за големия християнски празник св. Константин и Елена.

1.2.2. СИП “Фолклор на етносите” - по 1 група в V и в VІ клас

В часовете по СИП “Фолклор на етносите”, учениците се запознаха с традициите на етносите,Християнските празници, празниците на ромите и мюсюлманите. Посетиха музея на град Пещера,църквата”Света Богородица”., джамията. Учениците участваха в провеждане на Коледно тържество и Коледна изложба, излет до параклиса „Света Варвара”. На празничен спектакъл ”Ръка за ръка децата променят света” учениците представиха на зрителите прекрасно изпълнение на песните и предания за ромите.

1.2.3. СИП”Музика и танци” – 1 група в VІІ клас

В часовете по СИП-музика учениците с желание работиха върху поставените задачи. По време на заниманията учениците усвоиха техника на вокално пеене и начални познания по танцово изкуство. Участваха във всички училищни тържества и мероприятия.

През учебната 2007/08г. учениците от ОУ “Св.П.Евтимий” успешно работиха по спечеления проект „Повече спорт в училище – повече здрави деца – изграждане на училищна зала за фитнес” от НП на МОН „Училището – желана територия на учениците” , модул „Извънкласни дейности”.

Резултати: направено е проучване на желанията и възможностите на учениците за фитнес занимания по възрасти. Снети са физическите данни и е измерена физическата дееспособност на учениците, касаещи заниманията в залата за фитнес. Тестувани са учениците за определяне на изходното състояние, за добиване на точна информация за физическата форма и здраве на всеки ученик. Изработен е личен спортен дневник на всеки ученик, както и най-подходящ хранителен режим за отделни ученици и по групи. Закупени и доставени са в училището необходимите уреди.

1.2.3. През учебната 2007/2008 година в НУ”Михаил Куманов” гр.Пещера бе създадена организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Мисията на училището бе да подпомогне учениците в свободното му развитие,самоусъвършенстване на на учениците с включване на децата в различни дейности на самоизява.

Постигнати бяха успехи по следните направления:


 • намаляване броя на необхванатите ученици, подлежащи на обучение;

 • намаляване броя на повтарящите ученици;

 • подобряване на квалификацията на учителите;

 • подобряване на материалната база;

 • отдели се специално внимание за работа с родителите,съпричастни към училищните проблеми и приобщаване към училищния живот.

През м.декември 2007 година по проект от МОН тържествено бе отбелязан 40- годишен юбилей на училището в читалище „Развитие” .В него взеха участие всички ученици по класове, гостуващи състави и гости от Общината и РИО на МОН.

Проектът ”С книгите творим и играем” за извънкласните дейности, одобрен и финансиран от Община Пещера продължи до 01.06.2008г. Конкретната цел на проекта бе пълноценно и качествено организиране на свободното време на учениците, създаване на полезни навици за самостоятелна работа в училище, стимулиране интереса към хубавата книга, обогатяване на речниковия запас от думи. Заниманията се провеждаха извън учебно време. Бяха закупени необходимите материали за работа на децата.1.3. Извънкласни форми на работа през учебната 2007/2008 година в ОУ “Л.Каравелов” – гр.Пещера:

През учебната 2007/08г. в ОУ “Л.Каравелов” са сформирани две групи “Фолклор на етносите”. От началения курс на обучение, в групата участваха 12 ученика от 3 и 4-ти клас. От прогимназиален курс участваха 14 ученика от 7-ми клас. Със своите научени през годината песни и легенди, учениците се представиха на общоградско тържество. Традиционно, в училището се развиват хора и вокална група с ръководител Екатерина Титова. В хора участват 12 ученика от 5 и 6 клас. Вокалната група се състои от 10 ученика от 6 клас.

През учебната 2007/08г. по спечелен проект за извънкласни дейности работеше Музикален клуб “Аз пея и танцувам”. По проекта са направени костюми и е закупена озвучителна техника.

По отношение на спортните изяви на учениците в ОУ “Л.Каравелов”: сформирани са две спортни секции по футбол, волейбол, лека атлетика и по бокс.

1.4. Извънкласни форми на работа през учебната 2007/2008 година в СОУ “Св.Климент Охридски” – гр.Пещера:

През учебната 2007/2008г. в СОУ “Св.Климент Охридски” са сформирани група по шах, група за автентичен и стилизиран фолклор и хор за народно пеене, които ще продължат дейността си през учебната 2008/2009г.


1.5. Извънкласни форми на работа през учебната 2007/2008 година в ТХВП “Ат.Ченгелев” – гр.Пещера:

През учебната 2007/2008г. в училището са сформирани следните клубове: “Млад журналист” – 8 ученика; “Приятели на руската песен” – ученика; “За запазим българското” - 20 ученика, “Приятели на здравето”.

Всяка година, училището организира и провежда футболна фиеста, която приключва с награждаването на най-добре представилия се отбор със специално изработена купа от училището.

Проекти на ТХВП “Ат.Ченгелев”: 1. Обучаване на 29 ученика за писане на проекти, решаване на конфликти и работа в екип. Проектът приключи през м.декември 2007г.; 2. Ремонт на физкултурната площадка – проектът приключи през м.май 2008г.
С дейността си, Културен дом – гр.Пещера, Читалище “Развитие” – гр.Пещера, Общински исторически музей –гр. Пещера, Читалище “зора” – с.Радилово и Читалище “Сергей Румянцев” – с.Капитан Димитриево, предоставят на младите хора в общината възможността да изявят творческите си способности, да изпитат емоционална и социална удовлетвореност.

Какви дейностите, насочени към децата, предлагат тези институции?
Приоритетите му са:

  1. Съхраняване и развитие на духовната традиция;

  2. Адекватна реакция на актуалните проблеми на демократичното общество;

3. Читалището – хранилище на човешкото знание и център на етичен диалог.

В над сто културни събития годишно участват традиционните му клубни и кръжочни форми на художествена самодейност: • Група за български автентичен фолклор;

 • Детска вокална група;

 • Детска етнотанцова формация;

 • Група за стари градски песни;

 • Смесен хор за ритуални песни;

 • Група за армънски песни;

 • Литературен клуб “Искри”;

 • Музикални школи;

 • Школа по изобразително изкуство.

В тях участват хора от различни възрасти. Те съхраняват и развиват културната традиция на града. Популяризират я на национални и международни конкурси и фестивали у нас и в чужбина.

Читалище „Развитие” е домакин на Национален пленер на детската ресунка , който организира ежегодно , съвместно с Община Пещера.

На конкурсен принцип, ежегодно присъжда годишна литературна награда за учащи се на името на Спас Зафиров – учител на Ботев и Вазов.

Читалище “Развитие” модернизира библиотеката си - с реализацията на проект „Новите технологии път на малкия град към големия свят” мобилизира местния ресурс и изгради е-каталог и въведе електронно обслужване на читателите си – 2/3, от които са ученици и студенти.

В последните години в читалище “Развитие” успешно се работи по проекти с външно финансиране:

Проекти по Програма “Подобряване на социалната среда” на ФРМС и Фондация “Чарлз Стюарт Мот”. • За деца в неравностойно положение – нова възможност”

Проектът е първият от поредица проекти в социалната сфера, които се реализират на територията на общината, насочен към интеграция на деца в неравностойно положение. Обучени са 45 деца, разделени на 3 групи по 15 деца, в три направления: компютърна грамотност, английски език и социална проблематика.

 • Виж какво мога и аз”

Този проект е модел за приобщаване на деца-роми от предучилищна възраст и първи клас към училищната общност и обществото като цяло, защото интеграцията предполага равнопоставено включване на хора с различие в текущата социална динамика. Проектът спомогна за преодоляване на проблемите на децата билингви по атрактивен за тях начин – музиката, песните и танца.

 • Стратегия за социално приобщаване на ромите”

Чрез този проект беше създадена Стратегия за социална интеграция на ромите, отговаряща на потребностите на съвременно гражданско общество. За Община Пещера изработването на такава стратегия се превърна в необходимост, тъй като 1/3 от живеещите в нея са роми, голяма част от тях – безработни и социално слаби. Разработената стратегия беше предоставена при изготвянето на Плана за регионално развитие на Община Пещера.

 • Информираният гражданин – в подобряване на социалната среда”

Проектът създаде модел за повишаване на осведомеността на гражданите на общината. Читалище “Развитие” осъществи 16 радиопредавания по Радио “Пещера” на социално-значима тематика. Чрез разнообразни журналистически форми – анкети, интервюта, позиции, диалози, открита телефонна линия и др. бе поднесена информация за дейността на граждански сдружения, държавни и общински институции, работещи в социалната сфера.

 • Клуб “Етническа култура”

Проектът насърчи гражданската инициатива за участие на малцинствените групи в социалния живот на общината. Създаване ресурс за прилагане принципа на участие в решаване социалните проблеми на етническите общности, равнопоставеност на различните етнически общности при избора на стратегия и съвместни дейности. Разработи институционална рамка за участие на етническите общности при вземането на решения на местно ниво.

 • Не убивай мечтите си!”

Този преокт е реализиран в партньорство с Община Пещера – Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. С този проект читалището създаде Клуб „Младежки свят” и провокира обществената нагласа и потенциала на младите хора за справяне в различни конфликтни ситуации. По модела «Връстници обучават връстници», обучи деца, родители и учители на знания и умения за въздържане от употреба на наркотици.

 • Националният съвет по етнически и демографски въпроси финансира проект “Криле на незабрава”. Чрез този проект читалище “Развитие” успя да подобри дейността на групата за ориенталски танци, създадена по проект “Виж какво мога и аз”. Бяха изработени сценични костюми и по този начин се осигури възможността за сценична изява. Съставът представи града ни наV Международен етнофестивал “Децата на Балканите – заедно за Европа”, под егидата на Президента на Р България и в международния етнофестивал в Чанак Кале – Турция.

 • Проект „Сътрудничеството между бизнес организациите и читалищата- модел за успешно партньорство”. Във формите му на обучение , представители на 45 селища от Пазарджищка област трупат административен капацитет за модерно управление на читалищното дело и привличане на младите хора в създаване и реализиране на местни социални политики.
 • Читалище “ Зора” с. Радилово е създадено през 1903 г. От създаването си до днес изпълнява функцията на единствена културна институция в селото.

В читалището работят: два състава за автентечен фолклор-30 участника, детски танцов-30 участника, детски театрален състав-15 участника, клуб на художника-5 участника и клуб “ Млад природолюбител”-20 участника.На читалищната сцена работят всеки ден двата певчески, танцовият и театралния състави. Ежегодно се представят пет концерта и всички читалищни и общоселски мероприятия.

Библиотеката обслужва читатели от различни възрастови групи – от 8 до 80 годишни хора, живеещи в селото и гости.

От 2002 г. читалището е партньор в проект “Читалища” на Министерство на културата и ПРООН и редовно печели проекти към Министерство на културата за попълване фондовете на библиотеката.

От 2006г читалище “ Зора” с. Радилово работи по проект “Читалищата – информационни посредници в селските райони” към Фондация за развитие на читалищата. Чрез реализацията на проекта в читалището бе създаден информационен център който извършва редица информационни услуги. Бенeфициентите на услуги са инвалиди, безработни, пенсионери, учащи и местният бизнес.
Днес то е център на духовния живот в селото и развива богата дейност:

  • Съхранява и развива традиции и обичаи, характерни за селото;

  • Създава концертна продукция за празници, тържества и годишнини;

  • Организира участие на самодейни състави във различни фестивали;

  • С проект “Българска художествена литература” обогати фонда на библиотеката;

  • Класира се за участие в програмата “Читалищата – информационни посредници в селските райони” по програма на ООН за развитие, организирана от Фондация за развитие читалища на читалищна мрежа – обучение по компютърна грамотност на стойност 500 лв. реализиран през 2006 г.;

  • Проект “Читалището – Културно–информационен център” подкрепен от фондация Лале и създаден център – обучение на 45 човека през 2007 г.;

Финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с нова литература за повишаване на културни, образователни и информационни възможности – закупени книги на стойност 1500 лв. през 2007 г.;

В читалището функционират следните форми: • група за народно пеене – 10 деца на възраст от 9 до 14 години.

 • група за модерен балет - 6 деца на възраст от 5 до 14 години.

 • школа по изобразително изкуство – 8 деца на възраст от 8 до 14 години.
 • Културен дом – гр.Пещера:

Около 300 деца са обхванати в различни клубни и кръжочни форми. Най-масови са формите на танцово изкуство – танцово студио “Грациозо” и танцовите школи “Слънчо”, “Сокола”, “Изгрев”. С интерес се посрещат курсовете по английски език.Те са в три групи с деца от 1 до 7 клас.

Танцовите състави участват в организираните от Община Пещера тържества, концерти, посветени на бележити дати и събития. През учебната 2007/2008г. студио “Грациозо” участва с програма на празниците на гр.Батак, гр.Пазарджик, гр.Кричим. През м.април децата от танцовата формация са наградени за отлично представяне на Празника на балетното изкуство.

Заниманията на самодейците от школата по “Приложни изящни изкуства имат за цел да разгръщат въображението и фантазията на децата. Организираните самостоятелните изложби дадоха възможност на децата да изявят творческото си мислене и наученото в школата.

Необходимо е Културният дом да стане инициатор на повече конкурси - за есета, рисунки, стихове, художествена фотография. Съвместно с Община Пещера да се организират фестивали за изява на младите таланти.

Като слабо място във функционирането на културния дом следва да се отчете лошото състояние на материално-техническата база. Порасналите потребности на децата изискват съобразено със съвременните условия материално-техническо оборудване на помещенията.


 • Ансамбъл “Славейче”- 130 деца играят и пеят, обхванати в 4 възрастови групи. Водени от любовта си към народното творчество, децата израстват дисциплинирани и по-организирани в сравнение със своите връстници, създават приятелства за цял живот и намират емоциолнално удовлетворение при творческите си изяви.

Участия на ансамбъла: гр.Смолян “Орфееви празници”; Конкурс” Да пеем, да се надпяваме, да играем, да се надиграваме”-м.май, гр.София; фестивал в Хасковски минерални бани; детски фестивал “Загорче”; фестивали – гр.Китен, - гр.Приморско-гр.Царево; участие в международни фестивали – Турция, Гърция, Македония, Сърбия.


 • Спортни клубове и туристически дружества

На територията на община Пещера функционират 7 лицензирани спортни клуба:


 • Футболен клуб “Спартак

Тренировъчния процес във футболен клуб “Спартак” се осъществява от двама треньори. Постигнатите резултати от ФК ”Спартак” през есенния полусезон в крайното класиране са – деца - 3 място, юноши - 4 място и мъже – 3 място

През 2008г. ФК “Спартак” организира и проведе два общински турнира по футбол - ученически и работнически. За подобряване на спортно-техническите резултати на ФК ”Спартак” е необходимо да се подобри дисциплината на състезателите, учебно-тренировъчния процес от страна на треньорското ръководство и организационно-техническото осигуряване на отборите от страна на клубното ръководство в лицето на президента.
 • Спортен клуб “Младост”- борба

Въпреки затрудненото финансово състояние, СК “Младост” участва пълноценно в състезанията, предвидени в държавния спортен календар по класическа борба за 2008 г. В клуба по борба тренират над 20 деца от различни възрасти. Постигнатите резултати при участие в състезания през годината са два сребърни медала за юноши на кръг от републиканско първенство в гр.Стара Загора.

За подобряване на спортно-техническите резултати е необходимо да се обърне по-голямо внимание на организационно-техническите проблеми от страна на клубното ръководство.
 • Спортен клуб по бокс

През изминалата 2008 г. СК по боск участва с три възрастови групи.

В състезанията по календара на БФС, на която боксовият клуб е член, нашият клуб участва със следните възрастови групи: момчета, кадети, юноши.

Клубът взе участие в квалификационни турнири в Пловдив, Ямбол и Русе, и две републикански първенства в Пловдив и Добрич. Както всяка година, така и тази клубът завоюва златни медали на републиканското първенство .

Липсата на финансови средства ограничава участието на клуба в различни първенства. През месец април отбора се представи много успешно на първенство в Гърция . Въпреки трудностите от клуба излизат добре подготвени боксьори, които попълват националните ни отбори.
 • Тенис-ски клуб

През 2007 г. Тенис-ски клуба бе домакин на кръг от турнир със спонсорството на „Булдозер” за деца до 12 год . С особен интерес и популярност протичат вече станалите традиционни турнири по тенис на корт - “Пасат антени” и “Булфарма”.

Особено внимание в работата на тенис-ски клуба се обръща на децата между 10 и 12 години, като целта е с правилна спортно-техническа и методическа подготовка да се търсят и постигат високи спортни резултати в бъдеще.
 • Спортен клуб “Атлетик”

СК “Атлетик” организира и провежда спортни състезания като масови лекоатлетически кросове и ученически лекоатлетически трибои. Подготвя състезатели за участие в републикански и областни състезания от календара на Българската федерация по лека атлетика.

Постигнати резултати от участие в републикански спортни състезания на СК “Атлетик” към момента: две 6 места, четири 5 места, три 3 места, три 2 места за юноши и девойки от републиканско първенство по лека атлетика; седмо място за момчета на 3000 м.; първо място за юноши; второ място за момчета и второ място за мъже на турнира по лека атлетика в Пловдив.

Освен това са проведени три общински състезания по лека атлетика и един масов лекоатлетически крос в чест на Деня на Пещера-6 май.

ФК “Атлетик” предоставя фитнес залата си за спортуване за здраве като по този начин пропагандира здравословния начин на живот сред гражданите и учащите се.
 • Спортен клуб “Пауър джим”

Освен фитнес залата, функционира отбор по карате, който участва в редица спортни състезания. На 31 май 2008г. отборът по карате изнесе демонстративен спектакъл на ценралния площад. • Спортен клуб „Фаворит”

Функционира от 2ОО6г. като ски - спортен клуб. През зимния сезон организира ски -училище на летовище “Св. Константин”. Провежда редица състезания, както и зимния спортен празник на града.

Предстои изграждането на нов ски мобилен влек на курорта.
 • Туристически дружества

Като НПО, имащи отношение към туризма са регистрирани “Бизнес център”-Пещера, туристическо дружество “Купена” , Клуб “Пътешественик” и ТД „Планински свят”.

Единствено “Бизнес център”- Пещера притежава лиценз за туроператорска дейност.
V.Основна цел

Осмисляне на свободното време на учениците в Община Пещера чрез стимулиране и развитие на творческия и физическия потенциал на учениците.

ІV. ПриоритетиПриоритет І : Създаване на по-благоприятна социална среда –подобряване на инфраструктурата и материално-техническата база в училищата на територията на Община Пещера;


Приоритет ІІ. Осмисляне на свободното време на учениците в училищата – чрез използване на извънкласни форми на работа и ангажирането на учениците в реализацията на проекти в различни области на науката, изкуството и спорта;

Приоритет ІІІ: Осмисляне на свободното време на учениците чрез дейността на културните институциисъздаване на възможности за разгръщане на творческия потенциал на учениците чрез разнообразни по форма и съдържание дейности в културните институции;

Приоритет ІV. Насърчаване на младите хора да участват в обществения живот - Запознаване на младите хора с механизма на работа на различни институции /държавни и неправителствени/ и стимулирането им да участват в местното управление
Приоритет V.Осмисляне на свободното време чрез активна спортна дейностнасърчаване на учениците да участват в спортни мероприятия на общинско, регионално и национално ниво, промотиране на здравослоовен начин на живот;

Приоритет .Осмисляне на свободното време на малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви – чрез дейността на МКБППМН – Община Пещера / обществените възпитатели/, Дирекция «Социално подпомагане»-Отдел за закрила на детето;
Приоритет VІІ. Насърчаване на творческите способности и спортни изяви на деца с изявени дарби - Реализация на потенциал на децата с изявени дарби чрез участия в конкурси, концерти, изложби, спортни надпревари;
VІ. Партньори

Дейностите по настоящата програма се реализират от Община Пещера, образователните, културните и спортни институции: училища на територията на Община Пещера, Читалище “Развитие”-Пещера, Читалище “Зора”-с.Радилово, Читалище “С.Румянцев”-с.Капитан Димитриево, Исторически музей –Пещера, Културен дом-Пещера, спортни клубове и туристически дружества, Дирекция “Социално подпомагане”.


VІІ.Предмет, бенефициенти и обхват

Предметът на програмата е определяне, планиране и изпълнение на дейностите, свързани със създаване на подходящи условия и възможности за творчески и спортни занимания в свободното от учебни занимания време, в почивни и ваканционни дни.

Преки бенефициенти – училища, културни институции, спортни клубове;

Непреки бенефициенти – учениците от училищата в общината.

В териториален аспект, програмата обхваща цялата община, а във времеви – период от 3 години, в рамките на Стратегията за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница