План на урока на учителястраница1/3
Дата01.02.2017
Размер413.83 Kb.
Размер413.83 Kb.
  1   2   3


ПРОЕКТ

1

ПЛАН

НА УРОКА

НА УЧИТЕЛЯ
Изготвяне на бюлетини


времетраене

на Проекта
приблизително

10-15 часаЦели на проекта

В настоящия проект учениците ще:

 • публикуват училищен или местен бюлетин, акцентиращ върху събития и интереси от местен характер.

 • изследват етичните въпроси, свързани с издателската дейност: авторско право, плагиатство и цензура.

 • изследват директивите и стила на правене на публицистика.

 • създадат композиционно разположение и дизайн на бюлетин.


Придържане

към

стандартите

Следвайте хипервръзките за подробни обяснения на тези стандарти:

Министерство на образованието и науката – Закон за народната просветаhttp://www.minedu.government.bg

Стратегия и национална програма за развитието на информационното ибщество в Република Българияhttp://www.bild.net/iseducation.htm
Изготвят се училищни или местни бюлетини, за да предоставят информация за събития и проблеми от местен характер. В този проект учениците ще изследват етични проблеми, свързани с журналистиката и издателската дейност. Учениците също така ще създадат училищен или местен бюлетин чрез събиране на информация, писане на статии и форматиране на материалите в бюлетин, използвайки Microsoft Word 2007.

Проект 1:

Предизвикателство за ученици

Доколко новинарските статии са отражение на стойностите на съответните общности?Очевидно е, че вашето училище или общност се нуждаят от начин да информират останалите за местни прояви и проблеми. Един от най-ефективните начини да достигнете до дадена аудитория е чрез бюлетин – периодично излизаща публикация, съдържаща новини, очерци и други статии или обяви по различни теми. Вие сте се присъединили към екип от репортери, редактори и писатели, които ще проектират и ще напишат бюлетин, акцентиращ върху събития и проблеми от важност за вашето училище или общност.
Проект 1: Задание

В рамките на това задание по проекта учениците ще изготвят бюлетин от три или четири страници в групи от по четирима, като изпълнят следните задачи:1.Изгответе композиционно разположение и дизайн за бюлетина на екипа, включително формат от 2- или 3-колони на страница 21 см x 29.7 см, заглавка1 на бюлетина, “шапка” и заглавия на статии.

2.Направете изследвания, обобщете, интервюирайте и проучете, за да подготвите и напишете поне четири новинарски статии, които акцентират или се съсредоточават върху събития, новини и проблеми на местното училище или общност.

3.Използвайте журналистически стил в процеса на редактиране и поправка на материала.

4.Включете поне два допълнителни очерка в бюлетина.

5.Вмъкнете илюстрации, снимки и друга графика в бюлетина, за да подсилите външния му вид.

6.Използвайте технологически средства, за да създадете, преработите и публикувате бюлетина.

7.Всеки член от екипа ще приеме ролята и отговорността на новинарски репортер/автор.

8.Всеки член от екипа също така ще приеме една от ролите и отговорностите, упоменати по-долу, докато приключи работата по бюлетина.

Главен редактор: Контролира производството на бюлетина

Редактор“Новини”: Отговаря за окончателната редакция на новинарските статии

Редактор “Очерци”: Отговаря за окончателната редакция на очерците

Редактор “Композиционно разположение”: Отговаря за цялостното оформление и дизайн на бюлетина

9.Бюлетинът и работата в екип на всяка група ще бъдат оценени според критерии, които ще бъдат предоставени от учителя в началото на проекта.

10.

Проект 1: Детайли

В настоящия проект учениците ще изследват етични проблеми, свързани с журналистическата и издателската дейност. Учениците също така ще създадат училищен или местен бюлетин чрез събиране на информация, писане на статии и форматиране на материалите в бюлетин, използвайки Microsoft Word 2007.

Настоящият проект включва три модула, всеки от които е с обща тема за изследване и цели на ученика:Модул 1:

Цензуриране на свободата на изразяване

 • Учениците проучват цензурата на медиите и правата на учениците-журналисти

 • Учениците преглеждат и анализират съдържанието и формата на печатни и електронни бюлетини и новинарски списания

 • Учениците решават кое си струва да се отрази

 • Учениците разглеждат редакторски решения относно какво да се публикува

Модул 2:

Да бъдем етични журналисти

 • учениците разглеждат етичните въпроси и измеренията на журналистиката, включително плагиатството

 • учениците определят “аудиторията” за техния бюлетин

 • учениците взимат решения за ролите и отговорностите в рамките на всеки екип

 • учениците започват да създават съдържанието на бюлетина на своята група

 • учениците преглеждат основите на стила на публицистиката

 • учениците започват да изследват, пишат, редактират и преработват своите статии за бюлетина

Модул 3:

Изготвяне на правно издържани, визуално привлекателни бюлетини

 • учениците научават за закона за интелектуалната собственост и авторското право

 • учениците планират и създават композиционното разположение, дизайна и графическото съдържание на своите бюлетини

 • учениците създават окончателната версия на бюлетина на своята група


Необходими ученически умения

Интернет

Умения за разглеждане на Интернет страници

Откриване на графики и записването им на компютъра (картини, фотографии, илюстрации, изображения и пр.)

Microsoft Word

Основни понятия и умения за изработване на документУмения на учениците, които ще бъдат изградени

Съставяне и форматиране на документ или статия за бюлетин

Изготвяне на “шапка” за заглавка на бюлетина и заглавия

Вмъкване на колони и графика

Създаване на графика тип WordArt, както и на други типове графика

Рецензиране и редактиране на текст

По избор: Използване на шаблон, редактиране на картини, правене на дигитални снимки и форматирането им за вмъкване

Технологични ресурси на класната стая

Компютри (или компютърна лаборатория)

Достъп до Интернет и софтуер за работа с Интернет

Инсталирани приложенията на Microsoft Office 2007

По избор: друг софтуер, напр. за обработка на изображения

Дидактически източници

За този ученически проект дидактическите източници са предоставени върху компактдиск (CD) в папка Introduction to Desktop Applications: 1. Ръководство за учителя в папка FINAL Instructor MaterialsIn Word\Project 1, съдържаща файловете:

План на урока на учителя (Project 1 – Lesson Plan.docx)

Представяне във формат PowerPoint на Предизвикателство за ученици (Project 1 - Challenge.pptx)

Указание за оценяване на изработените упражнения за Проект 1 (Project 1 - Rubric.docx)

Представяне във формат PowerPoint за Модул 1: (Project 1 – Module 1.pptx)

Представяне във формат PowerPoint за Модул 2: (Project 1 - Module 2.pptx)

Представяне във формат PowerPoint за Модул 3: (Project 1 - Module 3.pptx) 1. Ръководство за ученика в папка FINAL Student MaterialsIn Word\Project 1, съдържаща файловете:

Материали за учениците относно заданието и предизвикателството на проекта (Project 1 -Challenge.docx)

Материали за учениците за Модул 1: Цензуриране на свободата на изразяване (Project 1 - Student Lesson - Module 1.docx)

Материали за учениците за Модул 2: Да бъдем етични журналисти (Project 1 - Student Lesson - Module 2.docx)

Материали за учениците за Модул 3: Създавне на правно издържани, визуално привлекателни бюлетини (Project 1 - Student Lesson - Module 3.docx)Ръководство Стъпка-по-Стъпка в папка Step-by-Step Guides:

  • Ръководство за Word 2007: Отваряне на нов документ (Word-Opening a New Document.docx)

  • Ръководство за Word 2007: Поправки, проследяване на промени и коментари (Word-Reviewing.docx)

  • Файл с практически упражнения за учениците за Модул 2: Упражнение 2.6: Поправки, проследяване на промени и коментари (Cougar Victory.docx)

  • Ръководство за Word 2007: Дизайн на композиционното оформление на вашия бюлетин (Word-NewsLetter Layout.docx)

  • Ръководство за Word 2007: Изготвяне на бюлетина (Word-Producing Newsletters.docx).Проект 1: Дейности


МОДУЛ

1

ПЛАНна урока

на учителя
Цензуриране на свободата на изразяване

В Модул 1 учениците ви ще проучат цензурата върху медиите, правата на учениците-журналисти. Учениците ви също така ще направят преглед на съдържанието на много и различни видове печатни и електронни материали като бюлетини, вестници и новинарски списания. Най-накрая учениците ви ще определят какво си струва да бъде отразено и ще изследват редакционни решения.

Запознайте се със съдържанието на този модул, като прочетете и разучите упражненията, преди да преподавате Модул 1. На компактдиска с дидактическите материали ще намерите Урока за ученика за Модул 1 и представяне във формат PowerPoint, което може да използвате по време на урока.

Контрол и цензура на медиите

Изходни въпроси: Можете да започнете обща дискусия за контролните механизми и цензурата върху медиите с учениците, като зададете следните въпроси: • Как ви се отразява цензурата на медиите?

 • Можете ли да дадете пресен пример за цензура?

 • Съгласни ли сте с цензурата върху медиите?

 • Трябва ли децата да бъдат “защитени” срещу определени видове медии?

 • Докъде трябва да стига цензурата?

 • По какви стандарти трябва да бъдат регламентирани медиите?

Един от основните проблеми, които се очертават в съвременното общество, свързани с цензурата на медиите, е въпросът за това дали е правилно журналистите да разискват и излагат публично непопулярни теми и разкриват проблеми, които някои смятат, че не трябва да бъдат разследвани или съобщавани. Принципът в една демокрация за невъзпрепятстваната наличност на информация често се нарушава от тези, които смятат, че ролята на журналистите (работещи в печатните медии, телевизията и радиото) не трябва да бъде да дестабилизира социалната среда като противостои на статуквото и поставя под въпрос държавни или фирмени практики чрез своите журналистически произведения и разследвания. Като реакция на заплахите за цензура или риска да загубят работата си, много журналисти прибягват до едностранно отразяване на проблемите, отколкото да съобщават истината.

Във всички аспекти на популярната култура и обществото съществуват много области от медиите, например игралното кино, видеофилмите, Интернет, книгите, видеоигрите, музиката, радиото, телевизията и рекламата, които са подложени на цензура. Всички са съгласни, че присъщите на популярната култура ценности оказват силно влияние върху обществото (и върху младежта). Много биха се аргументирали, че тези изрази на популярна култура трябва да се регламентират, да бъдат подотчетни и социално отговорни пред ценностите на обществото. Затова се приемат закони и се полагат усилия за цензуриране на разпространението на информация чрез Интернет филтри, възрастови ограничения за телевизионни предавания и филми, и други закони, касаещи “неприличността”. Това са само няколко примера за видовете контролни механизми, налагани на медиите, от общностите и обществото.

За целта на настоящия модул, вашите ученици накратко ще разгледат основните гарантирани права и как цензурата върху медиите и контролът върху информацията противоречат на тези права.

Член 19 на Всеобщата декларация за човешките права защитава основните права на “свобода и изразяване”:

Всеки има право на свобода на мнението и изразяването; това право включва свободата за отстояване на мнение без външна намеса и търсене, получаване и разгласяване на информация и идеи чрез всякакви медии, независимо от границите между държавите”.

Всеобщата декларация за човешките права
http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm
Тази Интернет страница предоставя цялата декларация за правата на различни езици.

Аналогично, Международният пакт за граждански и политически права на Организацията на обединените нации съдържа подобни гаранции, също и в Член 19:1. Всеки има правото да отстоява мнението си без външна намеса.

2. Всеки има правото на свобода на изразяването; това право включва правото да търси, получава и разпространява информация и идеи от всякакъв характер, независимо от границите между държавите, както устно, така и писмено или печатно, под формата на изкуство, или чрез каквито и да са други медии по негов избор.

Международният пакт за граждански и политически права на Организацията на обединените нации

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm

Обсъдете какво означава Международният пакт за граждански и политически права на Организацията на обединените нации за тях с техни собствени думи.

В Съединените щати Първата поправка към конституцията на САЩ защитава правото на “свободната преса”.

Конгресът няма да приема закони, които установяват или забраняват свободното изповядване на каквато и да било религия, ограничават свободата на словото, свободата на пресата или правото на хората да се събират мирно и да се обръщат с петиции към Правителството за отстраняване на несправедливости.”

Обсъдете какво означава за тях Първата поправка и ги попитайте: • Как цензурата на медиите заплашва ценностите на Първата поправка?

 • Дали тези форми на цензура заместват налаганите оценки вместо да позволяват умения за “критично мислене”, които дават на учениците шанса да решават сами и да станат по-”медийно грамотни”? Ако е така, по какъв начин?

 • Как можете да станете по-проницателен потребител на новини?

Възложете на учениците допълнително да проучат тези свободи чрез преглеждане на Интернет страниците, препоръчани по-долу. Вие трябва да ги проучите първи, за да можете да насочвате учениците.

IFEX: Международна свобода на изразяването eXchange

http://www.ifex.org/


Тази страница, разработена на три езика, предоставя навременни примери за това как “свободата на изразяването” е била нарушена или подтисната в целия свят. Разделът “Горещи теми” включва темите: "Свобода на информацията”, “Интернет цензура" и “Журналистическа етика".

Vigilant.TV

http://vigilant.tv/


Макар и недопускащa възражения, тази страница дава много действителни примери за това как медиите са били цензурирани в целия свят. На адрес http://vigilant.tv/article/3252 е предоставен списък с "Най-отявлените 25 прояви на медийна цензура, 2002-2003”. Използвайте връзките към всички страници в секцията със статии.

Център за Първата поправка

http://www.firstamendmentcenter.org/


Тази страница разглежда въпроса за Първата поправка относно словото, пресата и др. От страничния панел вдясно, изберете хипервръзката “Методически планове". Преминете надолу по страницата и изберете Урок #8: Къде започват и спират правата на студентската преса? Следващата страница (на адрес http://www.freedomforum.org/templates/document.asp?documentID=17709) показва хипервръзки към методически планове, включително три резюмета на казуси, отнасящи се до правата на студентската преса. Разгледайте съдържанието на този методически план и възложете за преглед различни резюмета на казуси на всяка от групите.

Упражнение 1.1: Обсъждане на цензурата на медиите и свободата на изразяване

Възложете на учениците си по групи да обсъдят въпросите по-долу. След това, всяка група ще трябва да резюмира мненията на членовете на групата и да има готовност да го представи пред класа.


 • Какво означават за вас тези формулировки, касаещи човешките права, и “свободната преса”? Необходими ли са те в съвременното общество?

 • Смятате ли, че хората имат право да знаят всичко за това какво се случва в обществото, в което живеят?

 • Кой трябва да решава какво е допустимо да знаят или преживеят членовете на общността?

 • Трябва ли да има различни стандарти или насоки за младежи или деца спрямо тези за възрастни? Защо? Кой трябва да определя тези насоки?

 • Необходими ли са такива предпазни мерки или са твърде строги? Ами ако тези предпазни мерки не бяха гарантирани?

Резюмирайте мнението на вашата група по въпросите на цензурата на медиите и свободата на изразяване въз основа на вашите обсъждания на въпросите по-горе.

Представяне на бюлетините

Възложете на учениците да разгледат бюлетини, вестници и новинарски списания в Интернет. Също така осигурете и различни печатни бюлетини, които учениците да разгледат по групи. Нека учениците обсъдят въпросите по-долу, докато разглеждат източниците:

Каква е целта на всеки бюлетин или новинарско списание?

Коя е целевата аудитория?

Какъв вид информация се представя обикновено?

Какви елементи на дизайна и композиционното разположение се използват, за да се създаде визуално привлекателен продукт?

Макар и това да е по желание, насърчете учениците да разгледат национални и местни новинарски предавания по ефирна или кабелна телевизия.

Упражнение 1.2: Представяне на бюлетините

Всеки екип трябва да избере и разгледа различни печатни и електронни версии на бюлетини, вестници и новинарски списания от списъка с препоръчителни страници (вж. по-долу). Те трябва предварително да разгледат 2-3 страници, чиито адреси са изнесени по-долу, и да си изберат по една от всеки раздел, за да попълнят таблицата.

В представянето на Модул 1 във формат PowerPoint е дадена примерна таблица и може да бъде попълнена в час като упражнение по време на представянето. В материалите за учениците са дадени таблиците, които учениците да попълват.
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница