План на урока на учителястраница2/3
Дата01.02.2017
Размер413.83 Kb.
Размер413.83 Kb.
1   2   3

Страници на електронни бюлетини:


Избор 1:

Име на електронния бюлетин:
Цел:
Целева аудитория:
Вид(ове) предоставяна информация:
Елементи на визуално привлекателно композиционно разположение и дизайн:
По-долу е даден списък с примерни страници на електронни бюлетини (обикновено в .pdf файлов формат), които екипите да разгледат. Екипите трябва набързо да прегледат две-три страници и да си изберат една, която да анализират.

Qatar International Newsletter

http://www.qis.org/news-let.htm

Предоставени са многобройни примери на бюлетини на международни училища (в .pdf файлов формат).

Winhills County Primary School (UK) Newsletters

www.winhills.cambs.sch.uk/newsletters/index.php

Предоставени са множество примери на месечни бюлетини на основно училище.

The Flamingo Elementary School (Florida) Newsletter Archives

http://www.broward.k12,fi,us/flamingoelem/Newsletter.htm

Пример на двустраничен бюлетин (.pdf файл), оформен в две колони, с картинки, графични изображения и различни видове статии.

Overseas family School (Singapore) Newsletters

http://www.ofs.edu.sg/

Разгледайте секцията със събрани цветни бюлетини в четири страници на училище в Сингапур.

Страници на електронни вестници и новинарски списания:


Избор 2:

Име на електронния вестник или новинарско списание:
Цел:
Целева аудитория:
Вид(ове) предоставяна информация:
Елементи на визуално привлекателно композиционно разположение и дизайн:По-долу ще намерите примерни страници на електронни вестници и новинарски списания, които екипите да изследват. Всяка група трябва накратко да разгледа две или три хипервръзки във всяка страница и да си избере една, която да анализира.Библиотека на администратора от Уол стрийт
http://www.executivelibrary.com/

Преминете надолу и изберете връзки от раздел "Новинарски център", озаглавени "Електронни вестници" и "Международни вестници". Обърнете внимание, че има и връзка към "Първите страници по света днес", раздел "Коментатори", и допълнителни връзки към електронни вестници под общата тема "Списания, журнали и др."Американски и световни вестници
http://www.refdesk.com/paper.html

Тази страница предоставя друг списък от връзки за Интернет вариант на различни международни вестници и списания.Български периодични издания

http://vestnici.start.bg

Предоставя връзки към вестници и списания с различна периодичност.

Печатни бюлетини или разпечатки на електронни бюлетини


Донесете много на брой бюлетини за работа в клас. Нека екипите изследват два или три от предоставените бюлетини и си изберат един, който да анализират.

Избор 3:
Заглавие на печатния бюлетин (предоставен от учителя):

Цел:
Целева аудитория:
Вид(ове) предоставяна информация:
Елементи на визуално привлекателно композиционно разположение и дизайн:
Статии с новинарски качества

След като ученическите екипи са обсъдили свободата на пресата, цензурата на медиите и са разгледали и анализирали най-различни видове новинарски медии, те трябва да разгледат въпроса с новинарските качества.

Ученическите екипи трябва да разгледат няколко статии от един и същ подбор на електронни и печатни бюлетини и вестници, които те вече са прегледали, и след това обсъдете какво прави всяка от статиите “достойна за публикация”.

Нека те обсъдят въпросите по-долу, когато си избират статия. Екипите трябва да са подготвени да споделят с класа:

Защо това събитие или проблем са важни или не?

Кого касае или кой се интересува от събитието или проблема?

Какви ще бъдат реакциите на читателите?

Тази статия ще подпомогне ли читателите да взимат правилни решения след прочитането й?

Упражнение 1.3: Дефинирайте “достойна за публикация новинарска статия”

Учениците трябва да подготвят своя дефиниция на "достойна за публикация новинарска статия" (по-долу) и да бъдат подготвени да предоставят поне един пример от избраните от тях ресурси. Например:

За вашия екип “достойна за публикация новинарска статия” означава:


 • Статия 1 - Заглавие на статията и резюме в едно изречение:

 • Опишете какво прави тази статия “достойна за публикация новинарска статия”

 • Статия 2 - Заглавие на статията и резюме в едно изречение:

 • Опишете какво прави тази статия “достойна за публикация новинарска статия”

Редакционни решения

Чрез разглеждането на различни казуси, предоставени по Интернет, екипите от ученици ще се осведомят за редакционните решения, които често трябва да се взимат в реалната журналистическа практика. При подготовката за тази ролева игра изберете едно или повече резюмета на казуси от методическия план от Интернет You Be the Editor (“Ти си редактора”):Media Awareness Network: You Be the Editor Lesson Plan
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/lessons/secondary/broadcast_news/you_be_the_editor.cfm

Всеки екип трябва да приеме ролята на редактор на вестник, който трябва да реши каква информация да се съобщи и каква информация да се задържи в поредица от предстоящи новинарски истории. Напомнете на учениците, че няма правилни или погрешни отговори, но че те трябва да стигнат до споразумение в рамките на всяка от групите, и да съобщят за своето решение на останалите екипи.

Страницата предлага в ролевата игра да бъдат използвани следните въпроси за обсъждане:

Каква е ролята на един вестник?

Каква е ролята на редактор във вестника?

Трябва ли винаги да се казва цялата истина?

При какви обстоятелства правото на обществото да узнае дадена информация влиза в конфликт с правото на индивидуалната неприкосновеност?

Упражнение 1.4: Ролева игра с редакционни решения: Ти си редактора

Възложете на всеки екип да разгледа по един казус и да вземе редакционно решение за това дали да публикува информацията или не. Може да решите да предоставите на всеки екип печатно копие от казуса, така че да не могат да разгледат решенията на професионалистите от вестника преди да формират своето собствено решение. Нека те си запишат:

Номерът на казуса

Решението на екипа

Разсъжденията на екипа

След като екипите са записали своите решения, нека разгледат редакционните решения, които са били взети от професионалния екип на вестника и обсъдете техните реакции.

Упражнение 1.5: Трябва ли свободата на изразяване да бъде контролирана или цензурирана?

Нека учениците преразгледат началния въпрос на Модул 1 и да направят своите отзиви.


 • Трябва ли свободата на изразяване да бъде контролирана или цензурирана?


МОДУЛ

2

ПЛАННА УРОКА

НА УЧИТЕЛЯ
Да бъдем
етични журналисти

В Модул 2 вие ще започнете с обсъждането на плагиатството и журналистическата етика. Също така, ще възложите на учениците си да започнат да планират съдържанието на своите статии за бюлетините. След това ще стане време за вашите ученици да започнат с проучванията, да пишат и редактират своите новинарски статии и очерци.

Запознайте се със съдържанието на този модул, като прочетете и проучите упражненията, преди да преподавате Модул 2. На компактдиска с дидактическите материали ще намерите урока за учениците за Модул 2 и представяне с PowerPoint, което вие можете да използвате със своите ученици.

Неетична журналистическа практика

Учениците може да не са информирани за това какво означава "етика" или "етично". Обяснете им с език, който те да разберат, че терминът етика се отнася за правилата или стандартите, ръководещи поведението на даден човек или представители на дадена професия (напр. репортери или журналисти).

Почти всички решения, взети от журналисти, имат етическо измерение. Свободната преса и свободата на изразяване са от съществено значение за демокрацията, както научихме порано, но само ако тази преса е справедлива, авторитетна, отговорна и етична.

Акцентирайте пред учениците, че всяко от журналистическите решения по-долу има етични измерения: • Какво трябва да се съобщава?

 • Как да се сдобиваме с информация?

 • Как да се представя информацията и на кого?

 • Трябва ли да се публикуват материали, които са особено нагледни или открити?

 • Кой (не)трябва да бъде интервюиран?

 • Кой (не)трябва да бъде цитиран?

 • Какво да се включи и какво - не?

 • Доколко да се разкрива пред интервюирания реалната цел на интервюто?

Преамбюлът на Етичния кодекс на Асоциацията на професионалните журналисти (http://www.spj.org/ethics_code.asp) гласи, че едно от основните задължения на журналиста е да способстват за просвещаването на обществото "чрез търсене на истината и предоставяне на честен и пълен разказ за събитията и проблемите". (Може да запознаете учениците и със съдържанието на действащия в момента у нас Етичен кодекс на българските медии на адрес http://www.capital.bg/ek.htm)

Професионалната почтеност, честност, справедливост и смелост са споменати като някои от качествата, които журналистите трябва да търсят при събиране, съобщаване и интерпретиране на информация. Асоциацията също така препоръчва различни действия, които един съвестен журналист трябва да предприеме, за да "търси истината и да я съобщи": • Проверете точността на информацията от всички източници и отделете нужното внимание, за да избегнете неумишлени грешки. Преднамереното изкривяване не е допустимо в никакъв случай.

 • Старателно издирвайте обектите на новинарските очерци, за да им дадете възможността да отговорят на всички обвинения за извършени от тях неправомерни действия.

 • Посочете източниците, когато това е възможно. Обществото има право на възможно най-много информация за надеждността на източниците.

Неверни цитирания, преувеличени заглавия, подвеждащи репортажи и непотвърдени разкази са някои от примерите за неправилни журналистически репортажи.

Като прохождащи журналисти, учениците трябва да свържат тези журналистически кодекси, принципи и практики със събирането на информация и съобщаването й, които им предстоят по време на изготвянето на техния бюлетин.

По-долу са дадени полезни Интернет страници, които да помогнат на учениците да научат повече за етичната журналистика и за някои от рисковете, с които те могат да се сблъскат. Насочете учениците към подходящи части от всяка страница или ги използвайте като справочен материал за едно кратко обсъждане на темата за етичната журналистика:

Асоциация на професионалните журналисти
http://www.spj.org/ethics_code.asp

Пълният текст на Етичния кодекс на Асоциацията на професионалната журналистика могат да бъдат намерени тук с отлични съвети към журналистите в раздели, озаглавени: "Търсете истината и я отразете", "Сведете вредите до минимум", "Бъдете независими" и "Бъдете отговорни".Казуси по журналистическата етика в Интернет

http://www.journalism.indiana.edu/gallery/Ethics/


Интернет страницата на Университета по Журналистика в щата Индиана предоставя повече от 170 етични казуси за ползване от преподаватели, научни работници, професионални журналисти и потребители на новини с цел да им помогнат да изучат етичните проблеми в журналистиката.

Журналистическите права на учениците от средния курс
http://www.splc.org/legalresearch.asp?id=3

Тази страница предлага списък от десетте най-често задавани въпроси (и техните отговори) от учениците в средния курс, касаещи техните журналистически права.College Front Page

http://collegefrontpage.com/

Разработена от студенти по Журналистика за студенти по Журналистика, тази страница показва заглавните страници на последните издадени бюлетини в областта. Предлагат се интересни критики на актуални вестници и фотографии.

Един от главните рискове за журналиста: Плагиатството

Акцентирайте върху това, че един от основните рискове, пред който се изправят както журналистите, така и учениците от средния курс, е плагиатството. Нарушаването на правата на интелектуалната собственост се дефинира като присвояване на текста, графичното представяне на идеите на друг човек и представянето им като собствени (т.е. без надлежно посочване на авторството или изразяване на официална благодарност).

При изобилните ресурси на информация в Интернет учениците често се изправят пред изкушението да “копират и залепят” проучванията на други хора в своите писмени работи, без да предоставят подобаващо цитиране. Изкушенията не спират дотук, защото съществуват буквално дузини страници, които рекламират факта, че предоставят писмени есета и реферати по много теми.

Направете предварителен преглед на ресурсите и информацията в страниците по-долу, за да подпомогнете с насоки предстоящото упражнение за обсъждане от страна на учениците:Избрани цитати от Етичния кодекс, касаещи плагиатството
http://www.journalism.org/resources/tools/ethics/plagiarism/excerpts.asp?from=print

Предоставя цитати от различни раздели на “етични кодекси” от главните журналистически предприятия, събрани от Асоциацията на професионалните журналисти.Кажи “Не” на плагиатството, пишете още сега
http://www.colum.edu/undergraduate/journalism/no_plagiarism/

Тази страница предоставя уроци с учебна цел по плагиатство чрез полезни съвети за избягване на плагиатството и съдържа връзка (“You Be the Judge”) към серия от интерактивни симулации и упражнения, даващи възможност за разбиране на плагиатството и информация, касаеща неетични журналистически практики.Какво е плагиатството?

http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml

Образователна страница, предоставяща интересни примери за това ”какво е плагиатството и как да го разпознаваме и избягваме”.

Plagiarism.org
http://www.plagiarism.org

Ресурс в Интернет, посветен на нарастващия проблем с плагиатството в Интернет.

Упражнение 2.1: Неетично журналистическо плагиатство

Възложете на вашите ученици на групи да обсъдят въпросите по-долу и да бъдат готови да споделят с целия клас:

Можете ли да дадете примери за безотговорна или неетична журналистика?

Плагиатството значим проблем ли е във вашето учебно заведение?

Как вашето учебно заведение се справя с проблема плагиатство?

Какви са били последствията за ученици, хванати в плагиатство?

Екипите трябва да резюмират своите мнения по отношение на плагиатството в училище и да бъдат готови да ги споделят със съучениците си.

Планиране на съдържанието на бюлетина:

Цел и аудитория на бюлетина

Ученическите екипи ще започнат да планират и определят съдържанието на своите бюлетини, като първо разгледат крайната си цел и целевата аудитория. Успешните бюлетини разказват на аудиторията това, което тя желае да узнае, а не това, за което на вас ви се пише. Задайте си следните въпроси:

Вашият бюлетин само към учениците от училището ли е насочен?

Или е предназначен и за общността, от която се набира контингента на вашето училище?

Или за хората от училището и околността?

Упражнение 2.2: Цел и аудитория на бюлетина

Екипите за изготвяне на бюлетините ще решат:

Каква ще бъде целта на бюлетина на вашия екип?

Коя е целевата аудитория за бюлетина на вашия екип?

Екипите ще попълнят таблица с видовете информация, която тяхната целева аудитория би намерила за най-полезна и интересна.Съдържание на бюлетина

Именно в този раздел учениците започват да научават какво ще поместват в бюлетините си. Използвайте представянето във формат PowerPoint, за да предоставите тези подробни материали на учениците.

За целите на планирането бюлетинът на всеки екип ще включва като минимум следното:

(a) Четири новинарски статии, които акцентират или се съсредоточават върху местни новини, събития, спорт или проблеми, касаещи училището или общността. Всеки ученик ще отговаря за една от четирите статии, които трябва да бъдат включени в бюлетина на съответния екип. На този етап може би ще поискате да запознаете накратко учениците с някои от различните видове статии, измежду които те може да си изберат да пишат, използвайки подходящ журналистически стил:

Новинарски репортаж: статия, която представлява кратко резюме, описание или разказ за новина

Новинарско интервю: резюме, написано след провеждане на интервю (с предварително подготвен списък с 20 въпроса)

Разследващ репортаж: включва проучване на значим въпрос, касаещ аудиторията, и използването на данните (от различни източници, включително интервюта чрез електронни и печатни медии) за изготвянето на репортаж

Статия по повод на проява или реч: написва се след изслушване на реч, пресконференция или друга обществена проява. Този вид статия обикновено включва встъпителна информация за оратора/събитието и въздействието на речта или събитието
Всеки екип трябва да започне с мозъчен щурм на идеи за теми, които да бъдат избрани за тези четири статии във всеки бюлетин.

(б) Поне два допълнителни очерка от интерес за целевата аудитория също ще бъдат включени в бюлетините на всеки екип. Очерците обикновено са посветени на тема, избрана от автора, но все пак трябва да бъдат насочени към интереса на аудиторията.

Учениците могат да работят по двойки при написването на очерците. Може да се включат кои да са компоненти от изброените по-долу:


 • Календар

 • Редакционна статия

 • Обяви

 • Писмо до редактора

 • Проучване на общественото мнение

 • Реклами

 • Диаграми

 • Комикси

 • Туристическа информация

 • Местни прояви

 • Прогноза за времето

 • Изкуство / Развлечение

 • Лични профили

 • Рецензия на филмУчениците трябва да разберат, че всеки от разделите на бюлетините изисква различен стил на писане.Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница