Планово задание за разработване на общ устройствен план на община тополовградстраница1/14
Дата16.11.2017
Размер2.05 Mb.
Размер2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

МАЙ 2013 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.1. Цели на ОУП 3

1.2. Задачи на ОУП 4

1.3. Обхват на ОУП 4

1.4. Срок на действие на ОУП 5

2.1. Методически изисквания към аналитичните проучвания 5

2.2. Методически изисквания към стратегическите прогнозни проучвания 6

2.2.1. Етапност и времеви хоризонт 6

2.2.2. Вариантност на развитие 6

2.3.Методология 7Въведение

Настоящото планово задание се явява първа стъпка от процеса на изработване на Общ Устройствен План (ОУП) на община Тополовград.Целта на Плановото задание за изработване на ОУП на община Тополовград е да очертае проблемите на територията и да формулира основните цели и изискванията към ОУП.

Задачите на плановото задание най-общо са следните:

определяне на изисквания относно обема, структурата и съдържанието на видовете проучвания, фазите, етапите, прогнозния хоризонт на действие на ОУП и др.

  • Анализ на състоянието на действащата система от планове, касаещи територията на общината (кадастрални и регулационни планове, общ устройствен план и т.н.) и на устройствените проблеми, които не могат да бъдат решени с действащите планове.

  • Анализ на действащите стратегически документи, данни и проучвания за територията на общината.

  • Даване урбанистични насоки за решаване на проблемите, които трябва да бъдат решени с бъдещия ОУП на Общината.

  • Формулиране на необходимите организационни действия, които да бъдат предприети от Кмета на Общината и от Общинската администрация по изработването на ОУП и неговото по-нататъшно възлагане, обсъждания и приемане от Общинския експертен съвет.

Изготвянето на настоящото Планово задание за ОУП е регламентирано в ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ.

I. Цели, задачи, обхват и прогнозен период на действие на ОУП

От древността до днес човек е търсил предвидимост и контрол над процесите в заобикалящата го среда. С развитието на обществото, усложняването и ускоряването на протичащите процеси в социалните общности, възниква и потребността за развитие на градското пространство, като основна част от средата за развитие на всяка цивилизация. С времето социалната, икономическата, културната политика на обществото започва да намират своето отражение в създаването на схеми и планове за устройство на територията. Интензивността на развитие в глобализиращият се свят намалява времето за оценка и реакция към случващото се в средата от страна на обществото. Това води до нуждата от допълнителни прогнози и анализи на възможните посоки на развитие, на съществуващите проблеми и заплахи и възможните решения, с оглед постигане на среда отговаряща на съвременните потребности на обществото.Обобщено казано, днес устройствените схеми и планове се явяват основен инструмент при провеждане на политики за постигане на устойчиво развитие.

Настъпилите съществени изменения в социално-икономическата среда и условията, в които се развива нашата страна, нуждата да се осигурят равнопоставеност на отделнте субекти в икономическия живот, защита и баланс на интересите и собствеността на всички участници в устройствения процес, водят след себе си и до промяна на политиката за устройство на територията. Това и липсата на изготвени или актуални планове за развитие на територите на ниво ОУП, води до нуждата от изготвянето им.

В националната система от планове и стратегически документи ОУП се явява междинно звено между Общинския план за развитие (ОПР), Концепцията за пространствено развитие на община (КПРО) и отделните Подробни устройствено планове (ПУП), касаещи предназначението на всеки отделен имот. С ОУП се цели визуализирането и конкретизирането в териториално измерение на целите, политиките, мерките залегнали в стратегическите документи от по високо ниво, а именно ОПР и Областната стратегия за развитие (ОСР). Също така с ОУП се детайлизират териториалните насоки на развитие залегнали в пространствените схеми и концепции - КПРО и Регионалнате схема за пространствено развитие на ниво област (РСПР). По този начин на нормативно ниво ОУП се явява основна връзка между Закона за регионално развитие (ЗРР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С ОУП се дава пространствено измерение на предвижданията и на много други стратегически и планови документи за територията на общината – стратегии за развитие в областта на околната среда, управлението на отпадъците, туризма, икономиката и т.н. Визуализират се ограничителните режими върху територията, произтичащи от различни закони и подзаконови нормативи по отношение на опазването на историческото и културно наследство, горския и земеделски фонд, опазването на околната среда и възстановяването на нарушени територии и т.н.


1.1. Цели на ОУП


Основна цел на Общият устройствен план на общината е да създаде пла­нова ос­но­ва за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база характерните за общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики.

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване на природните дадености, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнениетона следните специфични цели:  • Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н..

  • Стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото планиране.

  • Баланс между частните и обществените интереси на територията на Общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения интерес.

  • Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство.

  • Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и потенциални урбанистични процеси на територията от страна на ръководството на Общината и административния апарат.

  • Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с инструментите на устройственото планиране


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница