Подмодул А2 (Методи на социалната работа) А201 Социална работа със случай Доц д-р Ивайло Тепавичаровстраница1/4
Дата08.02.2017
Размер0.7 Mb.
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4

Подмодул А2 (Методи на социалната работа)

А201 Социална работа със случай

Доц. д-р Ивайло Тепавичаров
1. Цел. Основната цел на курса е да даде на бъдещите социални работници необходимите за професионалната им дейност теоретически знания и практически умения за работата със случай.

2. Задачи

 • Изграждане на солидна теоретична подготовка, осигуряваща компетентността на бъдещия социален работник в областта на работата по случай (case work), като една от основните насоки на практическата социална работа.

 • Формиране на практически умения за диагностициране, планиране и интервенция при работа с отделни клиенти и/или семейства.

 • Запознаване с най-често използваните методики за работа със конкретен случай при решаване на редица практически проблеми на социалната работа.

3. Очаквани резултати. Студентите трябва да демонстрират, че са усвоили базисните знания и практически умения за диагностика, планиране и интервенция в социална работа, необходими при работа със конкретен случай.

4. Методи и форми на обучение. В процеса на обучение централно място се отделя на лекциите и семинарите, като основни организационни форми. Важно значение се отделя също така на метода на проектите и работата в малки групи.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка. За диагностично оценяване на входното ниво на студентите се използва есе. През семестъра се извършва неформално качествено оценяване на работата на студентите. Заключителната оценка се оформя от три основни компонента: резултатите от семестриалния изпит, оценката за работата върху проекта и анализа на практическа задача.

А202 Социална работа със семейство

Доц. д-р Симеонка Бъчева
1. Цел: студентите да получат основни познания за социалната работа със семейство и нейната специфика в конкретните й проявления.

2. Задачи:

 • студентите да получат базова информация по отделните проблемни области , върху която могат да изградят социалната работа със семейство;

 • студентите да могат да формулират конкретните въпроси в съответната област на социалната работа със семейство и да могат да ги диференцират поетапно;

 • студентите да познават опита на другите страни в социалната работа със семейство и възможностите за прилагането му у нас, в съответствие с националната специфика.

3. Очаквани резултати: студентите да излагат знанията си пълно и системно, да се ориентират в конкретния проблем и да предлагат решения за него.

4. Методи и форми на обучение: лекции и семинарни занятия, решаване на казус.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка: изпит.

А203 Социална работа с група

Доц. д-р Силвия Цветанска
1. Цел: Изграждане на професионална компетентност за планиране, ръководене и организиране на процеса на групова работа в контекста на социалните дейности.

2. Задачи:

 • Запознаване с основните принципни постановки, теоретични школи и направления в работата с групи.

 • Развитие на умения за планиране, организиране и практическо осъществяване на груповия процес.

 • Усъвършенстване на уменията за фасилитиране и модериране на процеса на групова динамика.

 • Запознаване с полезни практики от българския и чуждия опит в областта на социалната работа с групи.

3. Очаквани резултати:

В края на курса студентите ще могат да: • разпознават и описват специфични особености на процеса на работа в група;

 • формулират цели на групова работа за различни типове клиенти;

 • конструират дизайн на програма за работа с група;

 • подбират адекватни подходи и техники за направляване на груповия процес;

 • оценяват постиженията и трудностите след приключване на груповата работа.

4. Методи и форми на обучение:

Лекция, дискусия, практически упражнения, техники на социално-психологичен тренинг, работа в малка група.5. Методи и система за оценяване на студентите и обратна връзка: писмен въпросник; практическа задача.
204 Социална работа с общности

Гл. ас. д-р Ваня Божилова
1. Цел. Предложеният учебен курс има за цел да запознае студентите с особеностите и основните характеристики на общностите в съвременната социална действителност и специфичните проявления на професионалната дейност на социалния работник с общности.

2. Задачи

Основните задачи на курса са: • придобиване на знания за същността, основните характеристики на общностите (социо-икономически и социо-културни характеристики) и видовете общности .

 • придобиване на знания за същността, целите и начините за осъществяване на социалната работа с общности в съвременното гражданско общество;

 • формиране на умения за проучване, анализ и представяне на модели на съвременни общности;

 • формиране на умения за прилагане на специфични методи при работа с общности;

 • формиране на умения за работа в екип и проучване на съществуващи социални практики за работа с общности;

 • формиране на умения за анализ на конкретни проектни дейности.

3. Очаквани резултати

В края на курса студентът трябва да: • знае специфичното значение на категорията общност в българската социална действителност; видовете общности и техните особености.

 • познава и изследва съществуващите социални практики за работа с общности;

 • умее да идентифицира социален проблем, в чиято основа стоят потребностите на дадена общност и да осъществява индивидуално проучване;

 • оценява възможностите за социална работа с дадена общност.

4. Методи и форми на обучение

 • Лекции, беседи, дискусии, анализ, работа по проект (индивидуален и групов).

 • Групови дейности.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка – текущо оценяване (писмено, индивидуално реферативно изследване и групов проект), оценка на способностите за анализ на конкретен социален случай (case record).

A205 Личностно консултиране

Проф. дпн Яна Мерджанова
1. Характер на курса, цел и задачи

Идейни акценти: Последните години на глобализация и на граничност на икономическия и на обществения живот; на изключително динамично развитие и на консолидация /автономизация на регионалните специфични култури; на резки обрати в националните и международно стопанства, проблематизират както никога до сега професионалната и цялостна жизнена реализация на човека. На първо място, изборът на професия, на социална и гражданска позиция, на личен старт, се оказват само началото на редицата от решения с различен характер, които определят динамиката и посоката на жизнения път на личността. Оформят се проблемите на непрекъснатото личностно консултиране. На второ място, професията се оказва само едно от направленията на кариерното развитие в цялостния жизнен план на личността и в променящата се социална среда. Оформят се групата проблеми на ситуационното и мултикултурално личностно консултиране. На трето място, интеграцията между различните сфери на стопанския и обществен живот; разпростирането на реалностите извън времето и пространството на тясната професионализация оформят проблемите на координацията и управлението на факторите за професионално и кариерно, за личностно, за формално и неформално развитие на личността. На четвърто място, в съвременна България младите хора са перманентно в категорията “рискови”. Това определя особената и остра значимост на проблематиката – общосоциална и професионална като базов компонент от подготовката на социалния работник.

Съдържателни особености: Първо, програмата е конструирана съобразно разбирането на консултирането като по- общо явление от ориентирането според класическата европейска традиция и модерните практики. Второ, след теоретчния обзор и представянето на основните методи, се разгръща поетапно личностната (индивидуална и групова) консултация като утвърдена форма на дейност в тази сфера. В нея се полагат всички конкретни методи и се акцентира върху уменията и техниките за провеждане на интервю. Трето, програмата има три части – въвеждаща (базовотеоретична), методическа и практическа. Всеки въпрос от теоретичната част има корелат, разработен чрез конкретни инструменти на методическо (2 част) и на практическо (3 част) равнище в различна среда. Четвърто, третата част представя едни от най- честите и нови проблеми в практиката на консултирането. Те са проблем навсякъде по света и по всяко време на живота заради все по- ранното отпадане и напускане на училищната институция от млади хора и тяхното включване в света на възрастните, заради разгръщащите се системи на продължаващо професионално обучение и подготовка, и провокират професионализма на бакалаврите.

Методически програмата е разработена на теоретично и на практическо равнище. Теоретическото равнище има за задачи да развие способности на студентите да познават, да сравняват, да правят обоснован избор на подходи и методи в полетата на консултирането и на професионалисти, и на безработни граждани, и на учащи. Практическото равнище упражнява и консолидира в цялостни ситуации тези способности. Целта е както да се систематизира информационната култура на бакалаврите, така и да се изградят и стабилизират компетенции за проектиране, изграждане и ръководство на социалното стабилизиране на хората съобразно техните лични жизнени приоритети и проекти и съобразно обективните реалности.2. Очаквани резултати: компетентни на базово теоретично равнище като аргументиране и анализ на съществуващите практики за консултиране и ориентиране; компетентни на методическо равнище като избор, използване и оценяване на приложимостта на основни методи и техники по личностно консултиране; компетентни на практическо равнище (работа на терен) в отделните среди.

3. Методи и форми на обучение: лекции, семинарни занятия, посещения и работа в служби по заетостта, бюро по труда, общообразователно или професионално държавно/частно училище, неправителствени организация, национален център по наркомании (наблюдение на интервю), център за образователни услуги; работа с библиографски източници и документи, дискусии, практическа работа с инструменти и диагностично-формиращ инструментариум, проектиране – изработване, обсъждане, рецензиране.
4. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка:

 • Изпълнение и представяне на 2 текущи задания – избор, приложение, анализ и представяне на резултатите от инструмент за диагностика; съставяне на индивидуална програма за консултиране по случай по примерна матрица.

 • Изпит – 2 задания: симулиране на динамично интервю по двойки при размяна на ролите или решаване на казус (по избор); теоретична подготовка.

Примерна матрица за проектиране на консултантската дейност. Кратко представяне на ситуацията, проблема, основните принципни съображения и аналитични аргументи за стратегия и консултантски подход.

Подмодул А3 (Психологически дисциплини)

А304 Психология на личността

Гл. ас. Жорж Балев
Тема1:

Психологията на личността – източници, развитие, място сред другите психологически дисциплини. Категорията личност в психологията. Методи на изследване в психологията на личността. Измерване в психологията на личността – подходи, предимства и ограничения. Номотетични и идиографични модели на поведението и измерването.Тема 2.

Диспозиционен подход в психологията на личността. Консистентност на поведението и подходите към интерпретирането й. Съвременни алтернативи на диспозиционен подход.Тема 3.

Еднодиспозиционни модели на личността. Общо описание на еднодиспозиционните модели. Зависимост – независимост от полето – емпирични изследвания, теоретичен модел, диференциално-психологически характеристики.Тема 4.

Мултидиспозицонни модели на личността. Специфика на информацията, необходима за създаване на мултидиспозиционните модели. Подходи в обработката на данните – корелациони методи, факторен анализ. Модели на личността – Х. Айзенк, Р. Кетел. Петфакторен модел на личността.Тема 5.

Потребностно-мотивационна сфера на личността – потребности. Интерпретация на потребностите като процеси, състояния и свойства. Хомеостатични и хетеростатични модели в обяснението на потребностите и тяхната функционална динамика. Развитие на потребностите. Подходи в класификацията.Тема 6.

Потребностно-мотивационна сфера на личността – емоции. Концепции за природата на емоциите. Психологически теории на емоциите: връзката между емоции и потребности; сигнална и мотивационна функция на емоциите. Закон на Йеркс и Додсън за оптимума на мотивацията. Адаптивни и дезадаптивни функции на емоционалната възбуда.Тема 7.

Потребностно-мотивационна сфера на личността – мотиви и мотивационен процес. Обзор на основните концепции за мотивация: психоаналитична, поведенческа, персоналого-хуманистична, когнитивна, полева теория на К. Левин. Основни принципи в моделите на мотивационния процес. Основни параметри на мотивационния процес.Тема 8.

Регулативни механизми на социалното поведение на личността – атитюди. Установка и установъчно поведение. Подходи към социалната установка – атитюд. Структура на атитюда. Атитюд и поведение.Тема 9.

Саморегулативни функции на Аз-образа и самооценка. Психологическа структура на Аз-образа; подструктури на Аз-образа; отношение между Аз-реално и Аз-идеално. Враимовръзка между Аз-образ и самооценка. Смооценка – основни параметри мотивационни функции на самооценката. Фактори на динамиката на самооценката.А305 Психология на Аз-образа

Проф. дпн Надежда Витанова
Учебната програма е предназначена за факултативно обучение на студенти от II-IV курс на специалностите “Социални дейности” и “Педагогика”.

Програмата е разработена въз основа на съвременните концепции за хуманизиране на общуването и активността на личността, чрез изграждане на адекватен Аз образ и Аз концепция в процеса на педагогическите и социалните взаимоотношения.1. Цел: Усвояване от студентите на когнитивни и практически умения за разбиране на Аз образа, осъзнаване на функциите му и интегриране на харектеристиките му в процеса на личностните взаимоотношения.

2. Задачи: Запознаване на студентите със структурата на социалните роли и обусловеността им от различните сфери на педагогическите и социални взаимодействия.

Практическо изграждане на комуникативни умения и емпатийно отношение към партньора във взаимодействието, съобразно личния и професионалния “социален атом”.

Изграждане на умения за себепознаване и анализ на Аз-образа, като предпоставка за личностно израстване, сътрудничество и партниране в педагогическите и социалните взаимоотношения.

3. Методи и форми на обучение: тренинг, дискусия, лекция.

4. Методи и система на оценяване и обратна връзка: текущо оценяване по скала за оценка; скала за самооценка; практически изпит.
А306 Психология на третата възраст

Проф. дпсн Хайгануш Силгиджан
Курсът предлага познания за когнитивното, емоционалното, социалното развитие и личностните трансформации през третата възраст. Курсът изгражда понятиен апарат за обяснение и предвиждане както на универсалните характеристики, така и на интериндивидуалните различия във физиологичното, социалното и психологическото стареене. При характеристиката на третата възраст са използвани евристични възможности на подхода към цялостната продължителност на живота (life-span approach). В семинарните занятия студентите, наред с общотеоретичната подготовка, се запознават с резултатите от съвременните емпирични изследвания и формират изследователски умения за диференциална оценка на придобивките и загубите на третата възраст.

Подмодул А4 (Педагогически дисциплини)

А404 Социални дейности и възпитание

Проф. дпн Любен Димитров
Курсът “Социални дейности и възпитание” е интердисциплинен по своя характер и съдържание, интегриращ познание от хуманно-демократични ценностни позиции и социално-педагогическа гледна точка – от теоретиковъзпи-тателната област, науките за поведението на човека и за спецификата на взаимоотношенията в сферата на различните социални дейности. В един по-широк контекст на разглеждане и аргументация стремежът ще бъде да се основаваме на цялото човекознание.

Целта на курса в по-конкретен план е – като се изхожда от теорията и практиката на възпитанието, на взаимно хармонизиращите и облагородяващи човека взаимодействия, от смисъла и предназначението на различните социални дейности и на основата на етиката и етологията като обособили се науки за поведението на човека и животинските видове, на генетиката, андрагогията, геронтологията, педагогиката на девиантното поведение и отчасти на дефектологията – да се даде съответна подготовка, необходимите знания и умения на студентите от специалност “Социални дейности”, за да осъществяват по-професионално от хуманно-възпитателна, както и от диференциращо-отраслова гледна точка своите бъдещи, в т.ч. специфично-институционализирани взаимоотношения и функции при хора с различни съдби, от различни възрасти и социални общности.

Основни организационни форми и методи на обучението са лекциите, предлагащи теоретичния минимум по дисциплината и семинарните упражнения с теоретико-практическа насоченост, включващи и решаването на проблемни ситуации с различни дилемни и казусни аспекти с хуманистична насоченост и рефлексия. Приключва се с текуща оценка.А405 Семейна педагогика

Доц. д-р Симеонка Бъчева
1. Цел: Студентите да придобият знания в областта на Семейната педагогика. Тези знания са социално значими и перманентно актуални, защото се отнасят до семейството, като основен фактор за формиране на детската личност; фактор, с незаменимо място, роля и функции в променящото се социално пространство.

2. Задачи

 • Да даде на студентите система от знания за методологичните, изходно-теоретичните и частно-педагогическите проблеми на Семейната педагогика.

 • Анализът на проблемите да съдържа информация както на теоретично, така и на функционално ниво. Първото се отнася до същността, спецификата и актуалното състояние на проблемите; второто включва информация, директно “работеща” в практиката.

 • Като цяло, курсът да доведе студентите до компентенции, необходими за професионалната им реализация, адекватна на степен “бакалавър”

3. Очаквани резултати. След приключване на курса по Семейна педагогика, студентите да умеят да анализират проблемите като цяло, да диференцират анализа на структуриращите ги въпроси, да открояват общите тенденции и специфичните характеристики, а така също - да трансферират знанията, които имат с оглед различните аспекти.

4. Методи и форми на обучение. Обучението по Семейна педагогика съчетава лекции и упражнения, което на свой ред дава възможност за задълбочаване на анализа и за обособяване на отделни акценти в него; за формиране на учения студентите да изразяват устно и писмено свое мнение и да аргументират това мнение.

5. Методи и системи на оценяване на студентите и обратна връзка. Курсът завършва с писмен изпит и цифрова оценка, а през време на курса студентите пишат реферати и разработки по отделни въпроси. Източник на обратна информация са и курсовите работи на онези студенти, които са избрали тяхната тематика от областта на Семейната педагогика.
А406 Андрагогия

Проф. д-р Вяра Гюрова
Курсът по Андрагогия е предназначен за формирането на знания умения у студентите - бъдещи социални работници, на които ще им се наложи да организират, провеждат и оценяват курсове и форми за образование на възрастни, както и сами да участват в провеждането на учебния процес.

1. Цел на курса: Да разшири и обогати подготовката на бъдещите социални работници със знания и умения, свързани с различаването и използването на различни структури, концепции, модели и системи, приложими в образованието на възрастните .

2. Задачи (очаквани резултати) на курса - в края на обучението си студентите трябва да могат:

 • да прилагат сравнителния метод при анализа на различни концепции, модели и системи, приложими в образованието на възрастните на различни равнища и в различни страни;

 • да преценяват приложимостта на различни стратегии и модели в реални ситуации на образователната практика с възрастни у нас;

 • сами да разработват модели за организация на курсове за образование на възрастни, чрез прилагането на андрагогическия подход, подходящи методи и техники;

 • да представят и анализират андрагогически проблем пред аудитория;

 • да демонстрират умения за ефективно общуване в процеса на обучение на възрастни, за подбор и оценяване на състава за организация и провеждане на образователни курсове с възрастни; работа в група; даване и получаване на обратна информация; мотивиране на възрастните да учат и справяне с критични ситуации по време на учебния процес.

3. Методи за обучение: лекции, групова работа, самостоятелна работа, дискусии, презентация

4. Методи за оценяване на студентите и обратна връзка: писмен отговор на въпрос, разработване на индивидуален проект за курс за обучение на възрастни учащи, презентация, самооценяване, оценяване в двойка и в подгрупа, дикусии, анкета за ефективността на курса.

Подмодул А5 (Социално-икономически дисциплини)

А503 Икономика (въведение в микро- и макроикономиката)

Гл. ас. Любен Тошков
Главната цел на този учебен курс е да запознае студентите с основните понятия и функционални зависимости на пазарната икономика, обуславящи рационалното, пазарно мотивирано поведение на нейните субекти. От усвояването на тези най-общи знания за пазарната икономика всеки обучаващ се би могъл да извлече и известни поуки за своето по- рационално пазарно поведение.

Както подсказва подзаглавието, учебният курс се състои от два раздела. Първият от тях - Микроикономика – съдържа две уводни теми към целия курс и шест теми, посветени на спецификата на пазарното поведение на двата основни микросубекта – домакинството и предприятието. След общият, въвеждащ анализ на факторите, обуславящи тяхното индивидуално търсене и предлагане, се подлагат на анализ последователно: потребителското поведение на домакинството; производствената и пазарната функция на предприятието; конкуренцията между предлагащите на пазарите на блага. Конкуренцията между двата микросубекта на основните факторни (ресурсни) пазари е представена само чрез анализа на пазара на труда, който има пряко отношение към специалността на обучаващите се.

Разделът “Макроикономика” съдържа девет теми, разкриващи основните понятия и функционални зависимости на националното стопанство, и някои аспекти на макроикономическата политика. Тук вниманието е насочено главно към следните проблеми: брутния вътрешен продукт и другите измерители на националната икономическа активност; макроикономическото равновесие; икономическия цикъл; заетостта, безработицата, инфлацията; парите и паричния пазар; банковата система и паричната политика; държавния бюджет и фискалната политика.

Ограниченият хорариум на учебния курс не дава възможност, за съжаление, във втория раздел да бъдат включени и темите, разглеждащи връзките на националното със световното стопанство (международната търговия, валутната система и валутния пазар, платежния баланс, икономическата интеграция в света). Това е причината за не включване на няколко теми и от първия раздел на курса (капиталов пазар, пазар на земята, пазарни дефекти), както и за известна “окастреност” на редица от темите, включени в курса.

Лекционният курс се опира преди всичко на основното съдържание на колективния учебник на катедрата по “Икономика” към Стопанския факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”, издаден от изд.”Парадигма” през 2001г. в два тома – МИКРОИКОНОМИКА(т.1) и МАКРОИКОНОМИКА (т.2). Те се препоръчват като база за самоподготовка на студентите. Ползвани са също добри образци от множество други учебници на немски, американски, руски и български автори. Лекторът счита за едно от най-важните свои задължения да онагледява проблемите, разглеждани в курса, с цифри и факти от трансформиращата се кризисна икономика на България.

А504 Социология на образованието

Гл. ас. д-р Силвия Върбанова
1. Цел на курса: Придобиване на основни познания за процесите на взаимовлияние между образованието и различните сфери на обществения живот, формиране на умения за анализиране на социалните противоречия в образованието и възпитанието от позициите на различни социологически подходи.

2. Задачи


 • Формиране на познания за основни характеристики на взаимодействието между образованието и компонентите на обществената система и на умения за анализирането им чрез различни социологически перспективи.

 • Формиране на познания и умения за анализиране на влиянието на социалните фактори върху учебните постижения, върху социалното неравенство и върху образователните и професионални перспективи на личността.

 • Запознаване с особеностите на социализацията на личността, скритата учебна програма, младежката и училищната субкултури.

3. Очаквани резултати

В курса на обучение студентите трябва да овладеят:  • Умения за анализиране на актуални въпроси на образованието, за осмисляне на социалните противоречия в образованието и за формулиране на идеи и възможни решения за перспективното му развитие.

  • Познания и умения за осмисляне на социалния контекст на развитието на личността и механизмите на взаимодействие на социалните фактори, влияещи върху формирането й.

4. Методи и форми на обучение. Основни форми са лекциите, упражненията и работа в малки групи. Основни методи – групова дискусия, регресивен и прогностичен анализ на ситуации.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка. В рамките на курса се използва оперативното проверяване на образователните нужди и мнения на студентите.

Оценяването е текущо. Заключителната оценка се оформя от оценката на участието на студента в различните форми на работа през семестъра, оценка на научно есе и презентацията му.

А505 Демография

Гл. ас. Георги Бърдаров
Курсът дава знания за основните демографски съвкупности и категории и създава условия за усвояване на използваните понятия. Знанията заложени в него са необходими за разширяване на специалната подготовка на студентите. Съдържанието включва въпроси от теорията и методологията на демографията и демографската статистика.

Акцентът при изучаване на демографското развитие е поставен върху методиката за изучаване на възпроизводството, миграцията и структурите на населението, особеностите на типовете възпроизводство и проблемите, които те предизвикват. Отработват се основни статистико-демографски операции. Предмет на сравнителен анализ е демографската политика в света.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Достатъчни са математическите знания от средния курс на обучение, за да могат да се извършват статистическите операции.

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:1. ще знаят:

  • Основните статистически понятия и категории прилагани в демографията. Демографските коефициенти.

  • Демографската ситуация в България и общите и регионални проблеми на демографското развитие.

2. ще могат:

 • Да съставят и обработват статистически съвкупности съобразно целите на дадено демографско изследване.

 • Да изчисляват общите демографски коефициенти.

 • Да изработват и анализират различните видове графични статистически изображения.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Компютри за извършване на статистическите операции и изчертаване на графични статистически изображения.

 • Конкретни издания на НСИ с демографски данни.


Подмодул А6 (Медицински дисциплини)

А603 Соматопатология на човека

Доц. д-р Даниела Петрова
1. Цел: Запознаване с най- често срещаните болести, създаващи социални проблеми.

2. Задачи:

 • Придобиване познания за същността, честотата и основните причини на най-често срещаните болести, създаващи социални проблеми.

 • Мерки за оздравяване на околната среда. Предпазване от факторите отключващи изучаваните болести и от тези влошаващи техния ход.

 • Изучаване основните прояви на социално значимите болести.

 • Ход на болестта. Прогноза. Възможности за повлияване от лечението.

 • Получаване информация относно трудоспособността на болните, както и възможностите за взаимодействие в обществото.

 • Придобиване познания относно социалните проблеми възникващи като последица от болестта.

3. Очаквани резултати:

 • Достатъчно общи познания за най-често срещаните болести, създаващи социални проблеми.

 • Адекватно поведение спрямо болния човек съответно на тежестта на неговото заболяване и възникналите проблеми.

 • Компетентност при оценка на нуждите от социални грижи.

 • Възможност за комплексна оценка на факторите влошаващи здравето и трудоспособността , както и на необходимото подпомагане, позволяващи участие при създаването на съответни социални програми.

4. Методи и форми на обучение. Обучението се осъществява чрез лекционен курс , упражнения и практически занимания.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка. По време на упражненията и практическите занимания се осъществява обратната връзка , позволяваща преценка относно степента на усвояване на материала. Решаващ за оценката е подробният устен изпит по време на изпитната сесия.

А604 Медико-социална работа с приоритетни групи от населението

Доц. д-р Николина Колева
1. Цел: Запознаване със специфичните особености и потребности на различните приоритети групи от населението и очертаване насоките за медико-социална работа с тях.

2. Задачи:

 • Овладяване на знания и умения за скриниране на населението и формиране на приоритетни групи за медико-социална работа.

 • Придобиване на умения за анализ и оценка на медико - социалните потребности и проблеми на хората от различните приоритетни групи и за тяхното успешно решаване.


3. Очаквани резултати

Студентите: • Да познават тази форма на медико-социална работа и да съдействат за нейното прилагане в практиката.

 • Да притежават необходимите нагласи, умения и готовност за успешно включване в екипи за социално-профилактична, социално-терапевтична и социално-рехабилитационна работа.

4. Методи и форми на обучение: лекции, упражнения, анализи на документи, решаване на казуси, дискусии.

5. Методи и системи за оценяване на студентите и обратна връзка – изпит (писмен, устен), реферати.

А605 Промоция на здравето и превенция на болестите в социалната работа

Доц. д-р Вержиния Боянова
1. Цел: Запознаване на студентите със съдържанието и практико-приложните акценти на подхода “Промоция на здравето” в социалната работа.

2. Задачи: Усвояване на знания за същността, особеностите и приложението на новия подход в социалната работа; възпитаване на нагласи, ценности и убеждения за отговорно отношение и поведение към здравето (собствено и на другите).

3. Резултати:


 • Студентите да познават философията на подхода и гъвкаво да го прилагат в социално-превантивната работа.

 • Студентите да могат успешно да се включват в екипна работа за опазване на здравето.Подмодул А7 (Юридически дисциплини)

А703 Основи на държавата и правото

Гл. ас. д-р Георги Денков
1. Цел: запознаване на студентите със същността и характеристиките на държавата и правото.

2. Задачи: представяне пред студентите на:

 • основните организационни принципи на държавата и правото;

 • основните понятия на общата теория на правото и на общото учение за държавата;

 • основните правни явления;

 • основните държавни функции и форми.

3. Очаквани резултати: добиване от страна на студентите на обща систематизирана представа за същността и основните характеристики на държавата и на правото.

4. Методи и форми на обучение: провеждане на лекции и на упражнения (семинарни занятия), като на упражненията се решават отделни казуси по всяка основна тема. Всички онагледяващи изложението примери по време на занятията са на база социалната дейност на държавата и на база действуващата правна уредба на социалното дело в Република България.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка: устен изпит.
А704 Наказателно право

Гл. ас. Росица Георгиева
1. Понятие за българското наказателно право

Същност: определение и особености на наказателното право като клон на обективното право. Основни принципи на наказателната политика и на наказателното право. Обща и Особена част на наказателното право.2. Функции на наказателното право

Задача на НК (чл. 1) и функциите на наказателното право. Предупредителна и възпираща функция на наказателното право. Общовъзпитателна функция. Регулираща функция. Отношение между основните функции на наказателното право.3. Наказателно правоотношение

Понятие и особености на наказателното правоотношение. Съдържание на наказателното правоотношение. Възникване, развитие и прекратяване на това правоотношение.4. Наказателна отговорност

Понятие за наказателна отговорност. Съдържание на наказателната отговорност. Наказание и наказателна отговорност. Наказателна отговорност и другите видове правна отговорност.5. Наказателноотговорни лица

Значение на проблема за субекта на престъплението и отношението му към въпроса за действието на наказателноправните норми по отношение на лицата. Понятие за субект на престъплението: субект на престъплението и наказателноотговорно лице. Основни качества на субекта на престъплението. Основни субекти на престъплението.6. Вменяемост и невменяемост

Нормалната психика като условие за наказателна отговорност. Същност на вменяемостта като основно качество на субекта на престъплението. Невменяемост: същност, медицински и юридически критерии за нейното определяне (чл. 33, ал. 1НК). Значение на разстройството на съзнанието след извършване на престъплението (чл. 33, ал. 2 НК).7. Малолетни и непълнолетни

Значение на възрастта като основно качество на субекта на престъплението. Наказателноправен режим на малолетните (чл. 32 НК). Непълнолетни лица (чл. 31, ал. 2 НК). Особен наказателноправен режим на непълнолетните наказателноотговорни лица. Същност и значение на възпитателните мерки, приложими спрямо малолетните и непълнолетните.8. Понятие за престъплението

Обществен характер и историческа обусловеност на престъплението. Легално определение за престъплението (чл. 9, ал. 1 НК). Основните особености на престъплението и отношението между тях.9. Обществена опасност на престъпното деяние

Същност на обществената опасност като качество на престъплението. Характер и степен на обществената опасност. Отношение на обществената опасност към останалите свойства на престъплението.10. Обстоятелства, при които деянието не е общественоопасно

Същност и общи особености на тези обстоятелства. Неизбежна отбрана (чл. 12 НК). Задържане на престъпник (чл. 12а НК). Крайна необходимост (чл. 13 НК). Разграничение от неизбежната отбрана и задържането на престъпник. Оправдан стопански риск (чл. 13а НК).11. Вина

Понятие за вината. Вината като принцип в наказателното право. Форми и степен на вината. Отношение на вината към останалите елементи на престъплението и към вменяемостта.12. Обстоятелства, изключващи вината

Фактическа грешка (чл. 14 НК). Случайно деяние (чл. 15 НК). Изпълнение на неправомерна служебна заповед (чл. 16 НК).13. Понятие и обща характеристика на наказанието

Обществена същност и историческа обусловеност на наказанието. Понятие за наказанието. Основание на наказанието. Принципи относно наказанието. Отношение на наказанието към другите мерки на държавна принуда и към възпитателните мерки.14. Цели на наказанието

Понятие за цел на наказанието. Общи цели на наказанието (чл. 36 НК). Особена цел на наказанието по отношение на непълнолетните лица. Отношение между целите на наказанието.15. Система на наказанията по българското наказателно право

Критерии за групиране на наказанията по НК. Видове наказания. Наказания, приложими спрямо непълнолетните.16. Лишаване от свобода и доживотен затвор

Същност на наказанието лишаване от свобода. Положителни и отрицателни страни на лишаването от свобода. Режим на изтърпяване. Задължението за полагане на общественополезен труд. Доживотен затвор, същност и особености.17. Наказания без лишаване от свобода

Характер и обществено значение на тези наказания. Отделните видове наказания без лишаване от свобода, имуществени наказания - конфискация и глоба.18. Освобождаване от наказателна отговорност

Същност и обществено значение. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни (чл. 78, във вр. с чл. 61 НК). Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78а НК).19. Обща характеристика на особената част на наказателното право

Понятие за особената част на наказателното право. Система на Особената част на НК.20. Престъпления против брака, семейството и младежта

Обща характеристика и система на престъпленията по Глава четвърта от Особената част на НК. Престъпления при сключване на брак (чл. 176-178 НК). Многобрачие. Неплащане на издръжка (чл. 183 НК). Обща характеристика и система на престъпленията против младежта.А705 Права на детето

Проф. д-р Вяра Гюрова

1. Целта на обучението по правата на децата може да се определи като “формиране на професионална компетентност по правата на децата у бъдещите социални работници”.

2. Задачите са пряко свързани с очакването какво в края на обучението си студентите трябва да могат - в конкретния случай:

 • да познават новата философия за детето и неговите права;

 • да познават основните национални и международни документи (т.нар. инструменти) по правата на децата и да се ориентират в информацията, отразена в документацията;

 • да познават институциите и механизмите за защита правата на децата;

 • да разпознават най-често срещаните случаи (форми) на нарушаване правата на детето и да могат да решават казуси, отнасящи се до предоставянето и защитата на правата на децата;

 • да планират и организират образователна дейност по правата на детето - с деца и възрастни.

В по-общ план курсът ще заложи основите на една компетентност и култура по правата на детето у студентите - бъдещи социални работници, като част от професионалната им компетентност.

3. Методи на обучение: лекция, беседа, дискусия, групова работа и др.

4. Методи на оценяване на студентите и обратна връзка: самооценяване, оценяване по двойки и по групи, реферат, писмен изпит.
ПРОФИЛ “СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА”
Б103 Социална работа по защита и превенция на децата от насилие

Доц. д-р Георги Петров
Учебната дисциплина ,,Социална работа по закрила и превенция на насилието срещу деца” запознава студентите - бакалаври със субектите, типологията и признаците на упражняваното насилие срещу деца, както и с принципите, методите и субектите на социална работа по закрила и превенция на насилието срещу деца.

1. Цел: Учебната дисциплина ,,Социална работа по закрила и превенция на насилието срещу деца” дава научнотеоретически и методико-практически познания на обучаващите се студенти в областта на социалната дейност, осъществявана от институционалните и неинституционалните субекти с деца – жертви на престъпни посегателства, както и дейността насочена към превенция на насилието срещу деца.

2. Задачи

 • Запознаване на студентите с историческите, теоретичните и правните основи на социалната работа по закрила и превенция на насилието срещу деца;

 • Извеждане и анализиране на основните субекти и форми на насилие срещу деца;

 • Изясняване на признаците за упражнено насилие срещу деца;

 • Разглеждане на субектите и практическите подходи при осъществяване на социалната работа с деца – жертви на престъпни посегателства;

 • Акцентиране на основните дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца.

3. Очаквани резултати: Обучаващите се студенти да получат начални специализирани знания за същността и спецификата на социалната работа по закрила и превенция на насилието срещу деца.

4. Методи и форми на обучение: лекции, упражнения, изготвяне и решаване на казуси, изготвяне на курсови работи и проекти.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка: изпит, курсови работи и проекти.


Б104 Педагогически методи за работа с криминално проявени деца и младежи

Доц. д-р Георги Петров
1. Цел: учебната дисциплина „Методи за работа с криминално проявени деца и младежи” дава научнотеоретически и методико-практически познания на обучаващите се студенти в областта на дейността на специализираните полицейски и други държавни, държавно-обществени и недържавни субекти по подпомагането на деца склонни към проява на криминогенно девиантно или вече реализирали асоциално поведение, в следствие на което са настанени по нормативно определен ред в специализирани социално-педагогически заведения.

2. Задачи

 • Разглеждане в исторически аспект и запознаване на студентите с първите и последващите организационно-педагогически мерки по оказване на институционална и неинституционална помощ и контрол по отношение на т. нар. „трудни деца”, осъществявани от някои държави в Америка, Европа и Азия. Отделно място е отредено на мерките и институциите (субектите) за работа с деца с асоциално поведение от страна на българските власти и българската общественост от началото на века до средата на 90-те години.

 • Задълбочено изследване и запознаване с принципите и методите за работа с деца и младежи, обект на превантивно-педагогическа дейност от страна на държавните и обществените формирования, както и специфичните изисквания за тяхното прилагане.

 • Запознаване с методиката за настаняване на деца в различните по своя характер социално-педагогически заведения и характерните особености в методиката за работа с тези деца.

 • Основен дял в разглежданата проблематика е отреден на задачите на инспекторите от Детските педагогически стаи, социалните работници и другите субекти на превантивно-педагогическата дейност с малолетните и непълнолетните с рисково и асоциално поведение, основаващи се на специализираната нормативна база, регламентираща тази дейност. Посочен е редът за вземане на отчет на проявените и утвърдените малолетни и непълнолетни правонарушители, както и задължителната и препоръчителната документация, водена в Детските педагогически стаи, в Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и от Обществените възпитатели, свързана с осъществяването на подпомагащата децата дейност.

 • На следващо място е разгледан въпросът за необходимостта от провеждане на ранна профилактична дейност както с деца - правонарушители, така и с деца от категорията „застрашени”. Посочени са и механизмите за координация на превантивно-ресоциализираща дейност между различните субекти. Тези задачи са съобразени с характера на асоциалната дейност, с индивидуалните особености на подрастващите и с наличния педагогически инструментариум.

3. Очаквани резултати: Обучаващите се студенти да получат първоначални специализирани знания и умения за същността и прилагането на педагогическите методи за работа с криминално проявени деца и младежи.

4. Методи и форми на обучение: лекции, упражнения, решаване и изготвяне на казуси, изготвяне на курсови работи и проекти.

5. Методи и система на оценяване на студентите и обратна връзка: изпит, курсови работи и проекти.

Б105 Сексолого-педагогически проблеми в детско-юношеската възраст

Гл. ас. д-р Силвия Върбанова
1. Целта на курса е запознаването на студентите със закономерностите на организацията, функционирането и технологията на половото и сексуалното възпитание и образование на децата в семейството, училището, както и под влиянието на връстниците, средствата за масова информация и други фактори.

2. Задачите на курса са по посока на формирането на знания и умения у студентите да разграничават митовете от реалностите в половите и сексуалните взаимоотношения; като бъдещи учители и социални работници да знаят как да отговарят на детските въпроси, свързани с човешката сексуалност; да разбират потребността от формиране на отговорно отношение у учениците към проблемите на половото и сексуално общуване; да анализират и оценяват сексуалното здраве като един от аспектите на човешкото здраве, тясно свързан с останалите; да подпомага ценностното развитие на младите хора.

3. Методи и форми на обучението - лекции, беседи, дискусии, работа по групи, игрови ситуации и методи, разработване на писмени работи и пр.

4. Оценяването се извършва съобразно поставените цели - степен на овладяване на учебното съдържание, конкретизирано в настоящата учебна програма. Общата оценка е следствие от процесуално (текущо) оценяване и семестриален писмен изпит.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница