Подобряване условията на труд в „Синтер – М” ад чрез извършване на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения иДата14.01.2018
Размер43.32 Kb.
Размер43.32 Kb.

Приложение № 2.3

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1144-C0001

Подобряване условията на труд в „Синтер – М” АД чрез извършванена анализ, закупуване на машини за премахване на праха и

замърсяванията в производствените помещения и

закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества.“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Изходящ номер.:15

Датa: 05.02.2014

изпратено от: „Синтер – М“ АД

чрез: факс e-mail

Входящ номер.:

дата:

получено от:
Известие за изпращане

на документ

Раздел I. Искане


От: До:

Бенефициент:

Синтер - М” АД

Ръководител Договарящ орган

Име:

Инж. Димитър Митев

Длъжност:

Ръководител проект

Приоритетна ос:

Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

Основна област на интервенция:

2.3 Подобряване на условията на труд на работното място


Наименование на схемата:

BG 051PO001 – 2.3.03 “Безопасен труд”

Номер на Договор:

ESF – 2303 – 02 - 10004

Краен срок за отговор (ако е приложим): Версия: Първоначално искане 

Повторно искане , Версия No ___
1. Изпълнение на: Дейности Доставки Строителни работи Други /опишете/:

2. Вид на документа:


 Малки промени в договора

 Промяна на договор

 Тръжно досие (вкл. покана за тръжна процедура и състав на оценителна комисия, където е приложимо)

 Оценителен доклад (вкл. проекто договор с под-изпълнител, където е приложимо) Искане за авансово плащане

 Искане за междинно плащане

 Документи за целевите групи

 Справки, отчети

 Покани за Публични събития

 Технически отчет и финансов отчет

х Други: за публикуване на 11.02.2014 г.3. Искане за:

 Одобрение Публикуване


Дата: 05/02/2014 Подпис ________________________

Представляващ бенефициента /упълномощено лице

 Приложения /ако има/:


 1. Решение за откриване и одобряване на документация за избор на изпълнител;

 2. Публична покана;

 3. Образец на оферта;

 4. Техническа спецификация;

 5. Изискване към офертите;

 6. Методика за оценка на офертата;

 7. Образец на Декларация по чл.22,ал.2,т.1;

 8. Образец на Декларация за истинността на предоставената информация;

 9. Образец на декларация на кандидата за валиден ЕИК;

 10. Договор/проект/;

 11. Образец на заповед за определяне на оценители;

 12. Образец на декларация по чл. 17 от ПМС № 69/ 11.03.2013 г. на Министерския съвет;

 13. Образец на протокол от дейността на комисията;

 14. Биографични данни за членовете на комисията.


* Приложения на електронен носител за публикуване на 11.02.2014 г.:


  1. Форма на оферта;

  2. Форма на декларация чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69/ 11.03.2013 на Министерския съвет;

  3. Изисквания към офертите;

  4. Техническа спецификация;

  5. Методика за оценка и класиране на офертите;

  6. Проект на договор;

  7. Декларация за валиден ЕИК номер по образец на Възложителя;

  8. Декларация за истинност на предоставяната информация.

Раздел II.Отговор


От

До

Длъжност:

Длъжност:

Окончателно решение относно настоящият документ:

 Одобрен Върнат за корекции* Отхвърлен*

Решението на Договарящия орган не отменя отговорността на Изпълнителя за направените разходи и/или не дава предварителна гаранция за одобрение на извършените разходи.

Дата: ___/___/___ Подпис __________________________________Длъжност __________________________________

Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница