Посочете последните три институции, в които сте работили, като започнете с настоящата си месторабота



Дата09.12.2017
Размер63.82 Kb.
Размер63.82 Kb.

http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/kandidatstvane

АВТОБИОГРАФИЯ



Фамилия




Име




Презиме




Дата на раждане (дд/мм/гггг)




Месторождение




ЕГН




Настоящ адрес

ул. № .........................................................., бл. ............, вх. ......., ап. ........


гр./с....................................................... , обл. ..................................................


Eлектронна поща




Телефон (сл.)




Мобилен





Професионален опит

Посочете последните три институции, в които сте работили, като започнете с настоящата си месторабота.







Институция

Местонахождение

Години от-до

Заемана позиция

Основни задължения


















































Образование Посочете висшите учебни заведения, в които сте учили или учите в момента.






Институция

Местонахождение

Години от-до

Област на обучение

Придобита степен

































































Допълнителна квалификация

Посочете специализирани краткосрочни програми или курсове, в които сте участвали и придобитата квалификация.







Институция

Местонахождение

Години от-до

Област на обучение

Квалификация

Сертификати
















































Област на професионална експертиза



Преподавателски опит

(посочете институциите, в които сте преподавали, преподавани курсове, години на преподаване)


1._____________________________________________________________

______________________________________________________________
2._____________________________________________________________

______________________________________________________________


3._____________________________________________________________

______________________________________________________________




Работа по национални и международни проекти

(посочете име на проекта, година/и, финансираща организация, заемана длъжност в управлението на проекта)




1._____________________________________________________________

______________________________________________________________
2._____________________________________________________________

______________________________________________________________


3._____________________________________________________________

______________________________________________________________



Компютърни умения





Организационни умения





Езикови умения

(оценете по скала от 1 (най-ниско) до 5 (най-високо)





Разбиране

Разговор

Писане




Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение










език




език




език




език

език










































































































Принадлежност към политическа партия




Заемана позиция в партията





Членство в професионални организации

1._____________________________________________________________


2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________


Професионални публикации (прибавете допълнителен лист, ако е нужно)




Съкратен вариант на автобиографията (не повече от 80 думи)*





* Моля, представете кратка биографична справка, описваща лични данни, професионални ангажименти, обществен опит, значими постижения и др. Тази биографична справка ще бъде включена в официалната брошура на Програмата, в случай че сте един от избраните участници.







Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница