Практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на есстраница1/6
Дата17.01.2018
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Методическо помагало
Цикъл за управление на проекти

Настоящото Методическо помагало «Цикъл за управление на проекти» е разработено с финансовата подкрепа на Европейския съюз. То предлага практически насоки за алгоритъма при разработването и управлението на проекти.

Разработването и отпечатването на изданието е част от Проект на Регионално Сдружение на Общините “Марица” на тема: “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане на институционален капацитет на местно и регионално ниво”, финансиран по линия на Програма ФАР Трансгранично сътрудничество, Фонд за малки проекти България-Турция. Проектът се изпълнява на територията на общините-членове на РСО “Марица”, България и общините-членове на Сдружение на Общини “Мерич”, Турция.

Основната цел на проекта е подобряване на административния капацитет на общините-членове на Сдружение “Марица”, Област Хасково и Сдружение “Мерич”, област Одрин, Турция с оглед укрепване на трансграничното сътрудничество и създаване на реални предпоставки за популяризиране политиката на присъединяване към ЕС.По проекта се предвижда изграждане на трансгранична школа “Местна демокрация” – постоянно действаща структура за обучение консултации в 27 общини от Р България и Турция; разработване на пакет от обучителни материали на български и турски език, провеждане на два семинара и един практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС.

УМЕНИЯ, КОИТО ЕКСПЕРТИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ, ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ


 • Да умеят да се възползват от съществуващите програми :

 • да установят добър контакт;

 • да проучат успешни практики;

 • да ползват чужди езици;

 • да ползват съвременни технически средства.
 • Да бъдат комуникативни, да събират и анализират информацията, да оценяват нуждите , да идентифицират и аргументират проблема
 • Да умеят да преценяват мисията, ресурсите и екипа си
 • Да идентифицират подходящи програми и донори
 • Да разграничават концепцията, резюмето и целия проект и да могат да ги разработват • Дейностите да съответстват на целите и резултатите
 • Да умеят да разработват методология (стратегия) за изпълнение на проекта
 • Да оценяват рисковете
 • Да удовлетворят всички специфични изисквания за подаване на молбата
 • Да умеят да планират работата
 • Да умеят да изработват критерии за мониторинг и оценка на проекта
 • Да умеят да изработват план за изпълнение на проекта


ЗНАНИЯ, КОИТО ЕКСПЕРТИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ, ЗА ДА ИЗРАБОТВАТ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ


 • Да познават донорите и отворените програми в своята страна: тема, съдържание, изисквания
 • Да познават регионалните и общински планове за развитие, решения на общинския съвет и други местни програми
 • Да провеждат собствени проучвания
 • Да познават собствените си възможности: организационен, административен и финансов капацитет
 • Да познават потенциални партньори
 • Да познават понятията проект, структура на проект, резюме, концепция
 • Да знаят как да попълват матрицата на логическата рамка
 • Да знаят как се разработва бюджет
 • Да работят в екип, да планират, да изработват график на проект


ЕТАПИ НА РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 ЕТАП: Избор на финансираща програма. Изисквания на донора.
2 ЕТАП: Разработване на идея за проект
3 Етап: Съставяне на кандидатура
4 етап: Намиране на съфинансиране
5 етап: Подаване на кандидатура
6 етап: Стартиране на проекта

1 ЕТАП: Избор на финансираща програма. Изисквания на донора.
Изискванията на донора са много важни за успеха на разработеното предложение за проект. В тях са заложени основните моменти, върху които трябва да изградите аргументацията на вашето предложение.
Проучване на информационния пакет на избраната програма


 1. Снабдете се с всички информационни материали на програмата – условия за участие и формуляри за кандидатстване
 1. Прочетете внимателно информационния пакет и обърнете внимание на:

 • критериите за участие (какви са изискванията към организации – например да са неправителствени, да са университети, да са научноизследователски институти и т.н);
 • необходимостта от партньори (в повечето от програмите на ЕС се изисква партньорство с организации от държави, членки на ЕС);
 • приоритетите на програмата (кои са областите, в които се финансират проекти с приоритет);
 • максималните размери на финансирането(от това ще зависи мащабът на проекта, който ще подготвяте);
 • сроковете за представяне на проекта (от това ще зависи темпото на вашата работа по подготовката на проекта).

Едни от най-често допусканите грешки при кандидатстване пред финансиращи организации са:
 • неправилният избор на програма, поради неразбиране на нейните цели, възможности, условия и изисквания
 • липса на съответствие между целите на програмата и приоритетите на кандидатстващата организация;


2 ЕТАП: Разработване на идея за проект
Преди да започнете да разработвате проекта си отговорете на следните въпроси:

 • Може ли Вашата идея да допринесе за постигането на търсеното от финансиращата програма? • Има ли Вашата организация ресурсите и способностите да се справи с проекта?
 • Вашата идея ще добави ли стойност към местното развитие?


Определяне на екипа за подготовката на проекта
Непросредствено преди стартиране на работата по подготовката на проекта е необходимо да се организира предварителна среща на екипа, който ще я осъществява. Екипът не трябва да бъде много голям, но трябва да бъде достатъчен, за да позволи генерирането на идеи, написването на проекта, редакция, подготовка на бюджета, технически дейности. Важното е след тази първа среща на екипа всеки негов член да знае какво се очаква от него и кога трябва да осъществи задачата си. Колкото по-малко е времето за подготовка на един проект, толкова по-необходима е предварителната среща на екипа. Подготовката на един добър проект е работа в екип и изисква съвместни усилия.

Как се вписва идеята Ви в програмата
Всяка организация с идея трябва да отговори на няколко основни въпроса, относно проекта си, за да реши дали наистина е подходящ – и съответно допустим по правилата за финансиране.
Всеки проект, който получава финансиране, ще трябва да докаже, че допринася за постигането на общата цел и на програмата. Затова, проектът трябва да е допустим за финансиране и да отговаря на поне един от приоритетите в рамките на програмата.

 • Следва ли да мислите само за своята идея или да работите с други?Добавяне на стойност
Когато проектите се разглеждат за одобряване, ще се отдава предпочитание на онези, които могат да покажат, че добавят стойност в по-широк план.
Това може да бъде, когато проектите решават проблеми в определен сектор чрез партньорство, в което са ангажирани много потенциални бенефициенти.
От друга страна, даден проект може да е насочен за решаване на определен проблем, но в контекста на това, какво се опитват да постигнат други организации в даден сектор или определена общност, област или район.
По този начин, това, което един проект се опитва да постигне може да подкрепя нещо, с което се занимават други, като увеличават шансовете им за успех, и обратно.

3 Етап: Съставяне на кандидатура
Преди да започнете работа по разработване на проектното предложение е необходимо да си отговорите на следните въпроси:


 • Трябва ли да намерите партньори, с които да работите – това би ли подобрило шансовете Ви за получаване на финансиране?

 • Знаете ли как да се сдобиете с правилния формуляр за кандидатстване?

 • Имате ли нужда от помощ за подготовка на кандидатурата си?

 • Знаете ли на какви въпроси ще трябва да отговаряте?


Планиране на работата по подготовката на проекта
След като се вземе решение за кандидатсване за финансиране пред определена проеграма би следвало веднага да се направи график на работата по подготовката на проекта.

Графикът би могъл да изглежда по следния начин: • определяне на екипа, който ще подготвя проекта

 • представяне на проекта

 • щателно проучване на условията за участие, приоритетите и т.н.

 • определяне на целите и задачите

 • изясняване на конкретните дейности и подхода

 • установен контакт с партньорите

 • определяне на участниците

 • предварителният бюджет е подготвен

 • отделните части са готови за съединяване

 • цялостният текст на проекта е подготвен и е готов за редакция

 • проектът е отпечатан и готов за последно проверяване

 • проектът е готов за размножаване

 • окончателно отпечатване и пакетиране


Съвместна работа
Партньорствата за съвместна работа могат да включват:


 • Работа с организации от публичния сектор. Други партньори от публичния сектор могат да включват организации като колежи и местни власти.

 • Кандидатстване пред други фондове. Тъй като тези фондове вече ще са преминали през процеса на одобрение, това означава, че организацията, която създава фонда изпълнява ролята на партньор, когато насочва финансиране към отделни проекти.

 • “Клъстъри” (“гроздове”) от организации със сходни, общи нужди могат да кандидатстват като отделни кандидати. Този вид партньорство може да включва група фирми (въпреки че все пак са желателни партньори от публичния сектор), групи от обществени или доброволни организации, или комбинации от всички тях.

Там, където партньорите от обществения сектор работят с фирми – дори когато дадена частна фирма намира по-голямата част от съфинансирането – публичният партньор пак ще бъде отговорен за изпълнението на проекта, включително за осигуряването на постигането на ползите и за наблюдение на напредъка по проекта. Партньорите от обществения сектор ще играят важна роля и при подготовката на проектните кандидатури.
Намиране на партньори
Основната отправна точка е да се набележат партньори, които имат обща нужда или цели, които съвпадат с Вашите. По този начин Вие можете да разработите по-силен, по-стратегически проект с допълнителна синергия – който споделя целите на голям брой партньори.
Един от начините за намиране на потенциален партньор може да е чрез разглеждането на техния капацитет за осигуряване на равностойно съфинансиране.
Подготовка на проекта
Когато подготвяте кандидатура има редица източници на съвети и техническа помощ.
Вероятно има различни агенции и частни консултанти, които могат да предоставят съвети за разработването на идеи за проекти и да съставят кандидатури – но те може да поискат заплащане за тази услуга и имат различно ниво на експертно знание.
За да сте уверени в успеха, кандидатурите не само трябва да изпълняват всички критерии за допустимост, те трябва да са добре премислени и проучени, с подходяща подкрепяща обосновка. За да постигнат това, кандидатурите трябва да са “хитри” (“SMART”), по съкращението от английските думи за Специфични, Измерими, Постижими, Реалистични и разпределени във Времето ( Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound.)
Подсигуряването, че всяка кандидатура е разработена по този начин разбира се няма само да повиши шанса за успех на проекта, но ще спести и хабенето на време и средства за разработка на неосъществими идеи – или на такива, за които не може да се докаже, че ще сработят.
Подаване на проекта – списък за последна проверка
Основните въпроси на които трябва да си отговорите са:


 • Каква е целта на проекта;

 • Защо е необходим проекта;

 • Как проектът допринася за проиритетите на програмата и напречните теми;

 • Как се осъществява проектът;

 • Как ще се управлява проектът;

 • Колко ще струва проектът и как ще бъде финансиран;

 • Какво ще произведе проектът във вид на определени резултати;

 • Какво ще бъде въздействието на проекта;

 • Как проектът ще подкрепи или допълни други инициативи в същата област;

 • Как проектът ще бъде поддържан след края на периода на финансиране ;

 • Как проектът ще бъде наблюдаван и оценяван;

Само когато на всички тези въпроси е даден пълен отговор с подходящи подкрепителни материали, дадена кандидатура е готова за подаване.

Непосредствено преди това текстът се преглежда и се редактира. След окончателното изготвяне на проекта, е необходимо да се определи един човек от екипа, който да координира окончателното комплектуване на документацията и изпращането й в срок до съответния адрес.

Този, който е натоварен с окончателното изпращане, трябва да се погрижи за следното: • да провери дали всички страници са правилно отпечатани и подредени, дали графиките и схемите са поставени на точното място;

 • да осигури необходимия брой екземпляри и евентуалното им подвързване;

 • да окомплектова всички останали документи – например писма за намеренията от партньорите по проекта, писма за подкрепа на проекта, информация за организацията, която предлага проекта (ако се изисква), придружително писмо към документацията, биографичните справки за участниците в проекта и т.н.;

 • да провери адреса на плика;

 • да изпрати проекта по най-подходящия начин, за да отговаря на поставените срокове;4 етап: Намиране на съфинансиране

Европейското финансиране, може да покрие само част от стойността на всеки проект или цялата стойност на проекта.


В случай че програмата покрива част от разходите по проекта е необходимо да се уточни от какви други източници ще бъде осигурено съфинансирането на проекта. Тези източници могат да бъдат от обществения или частния сектор, или от двата.
Въпреки, че намирането на подходящото съфинансиране е задължение на кандидатстващия, има редица източници на съвети относно намирането на партньори. Информация за широк кръг източници на финансиране и съвети може да се намери от банкови и др. фондове.
Съфинансиране за европейски грантове може да се осигурява от най-разнообразни източници. Тези могат да включват:


 • Финансиране през национални схеми, включително правителствени програми и фондове;
 • Грантове за законоопределени институции, като напр. органи на местната власт;
 • Средства от сектора на доброволните организации, включително благотворителни организации и фондове;
 • Средства от частния сектор;
 • Заеми от организации като Европейската инвестиционна банка;

Следва също да се отбележи, че в някои случаи съфинансирането може да не бъде само под формата на финансов принос. То може да включва апортни вноски, във вид на платен персонал, доброволци, транспорт и настаняване.5 етап: Подаване на кандидатура


 • Знаете ле каква е процедурата за кандидатстване?
 • Какво става, ако има проблем с Вашата кандидатура?
 • Колко време трябва да мине, за да разберете дали сте успели?

Всички кандидатури за финансиране – независимо от размера, сложността или броя на въвлечените организации – трябва да преминат през една и съща оценителна процедура. Целта на процедурата е да се подсигури да не се финансират неподходящи, недопустими проекти или проекти с ниско качество.


След като кандидатурата е внесена веднъж, институцията, която получава кандидатурата, изпраща потвърдително писмо.
Това писмо трябва да съдържа и поименни данни за връзка с лице, което да може да отговаря на всякакви по-нататъшни въпроси за кандидатурата и нейното предвижване.
Служители от отдела или агенцията, която отпуска грантовете преглеждат всяка кандидатура, за да се уверят, че тя изпълнява критериите за европейско финансиране и съдържа достатъчно основна информация, за да може да бъде разгледана.

Критериите за оценка се съгласуват предварително. Понякога те са посочени още в условията за кандидатстване. Трудно е да се посочат единни критерии, валидни за всички програми, но все пак най-общо оценката се базира на следните критерии:
 • Качество на проекта – тук се включват няколко показателя: съобразност на проекта с приоритетите на програмата, с нуждите на страната и на целевите групи, познаване сферата на проекта, организация, предлагани методи, подход и план за осъществяване на проекта, предишен опит на организацията в подобни проекти, осигуряване на жизненост и устойчивост на проекта след приключване на финансирането и др.;
 • Партньори – възможности на партньорите да осъществят проекта, ясно разпределение на ролите и отговорностите между партньорите, квалификация, опит и умения на предлаганите изпълнители;
 • Финансово положение – разумност и ефикасност, максимизиране на резултатите при минимизиране на разходите;

Кандидатури, които преминават успешно първоначалната проверка след това преминават през подробна оценка, при която подробно се разглеждат допустимостта на проекта, финансовият пакет, обосновката за и качеството на проекта, както и законови съображения, такива като дали е било получено разрешително за планиране, когато това е необходимо.


Успоредно с горното, кандидатурата се разглежда и по отношение на качеството й и дали отговаря на общите цели на програмата, както и на изискванията на специфичния приоритет, по който се кандидатства.
В повечето случаи тази оценка се извършва от Експертна група, наричана често Експертна група за оценка на проекти (ЕГОП).

ЕГОП оценяват кандидатурата. Точното време за това зависи от броя на подадените кандидатури. Освен че преглеждат дали кандидатурите отговарят на съответния приоритет, ЕГОП преценяват и дали проектът може да покаже:
 • Че е осъществим и предлага стойност срещу пари;

 • Допълнителни ползи за региона като резултат от подкрепата;

 • Ясна нужда от подкрепа;

 • Потенциал за създаване на работни места (особено на висококачествени такива) или постигане на други определени важни резултати;

 • Сигурно финансиране – с особени плюсове за проекти, които могат да привлекат допълнително финансиране в страната;

 • Стратегическата същност на схемата в регионален контекст;

 • Съвместимост с други схеми и мерки, включително с правителствени програми и други инициативи;

 • Положително екологично въздействие там, където е възможно или свеждане до минимум на негативното въздействие;

 • Разглеждане и прилагане на равни възможности и информационни и комуникационни технологии.

На този етап ЕГОП решава дали проектът е готов за препоръчване за одобрение. Отделът или агенцията, който се занимава с кандидатурите също уведомява на този етап кандидата за вероятния резултат.


По принцип след като всички въпроси веднъж са били проучени и е завършена техническата оценка, ЕГОП съставя препоръка и препраща кандидатурата до Работната група.
Работната група е звеното, което отговаря за съставянето на окончателната препоръка от името на партньорството и проверява дали проектите, които пристигат от ЕГОП имат необходимото качество.
Работната група извършва окончателна проверка на качествата и последователността на кандидатурата, преди да вземе окончателно решение.
Щом веднъж Работната група е одобрила даден проект на кандидата се изпраща писмо с предложение.
Това писмо е задължаваща договорка по закон. То излага обстоятелствата и условията, по които може да се изплати гранта. То установява и какво трябва да постигне проектът от гледна точка на резултати и ползи.

6 етап: Стартиране на проекта
Проектите започват в момента на получаване на писмото с предложение. Но е много важно да се помни, че по принцип финансирането не може да се използва ретроспективно за разходи, направени преди получаването на писмото.
Грантовете обикновено се изискват на тримесечна основа като недобор с използване на разписки за реално изплатени пари. (Фондовете и програмите може да имат и други процедури)
Мониторингът на всички проекти се извършва от служители на отдела или агенцията, които се занимават с кандидатурите, за да проверят дали са по график, дали постигат финансовите си цели и дали произвеждат обещаните резултати. Този мониторинг ще бъде чрез доклади, внесени от реципиента на гранта и чрез посещения на място от страна на служителите.
Грантовете могат да бъдат задържани, когато има значително неизпълнение на проекта и реципиентите са задължени да уведомяват отдела или агенцията, които се занимават с кандидатурите незабавно за всякакви големи промени.
Печалба от проектите може да се получава до ниво, съгласувано по време на оценката на проекта. Там където проектът генерира излишна печалба, грантът може да бъде изискан обратно, пропорционално на нивото на отпуснатия грант.


КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ
Общи цели – по-широки от конкретната цел на проекта. За тяхното постигане могат да допринесат и други проекти и дейности
Конкретницели – целите, които трябва да бъдат постигнати с проекта и да бъдат измерими
Целеви групи – групите, към които е насочен проекта
График за изпълнение на проекта – конкретно разпределение на дейностите във времето на осъществяване на проекта
Очаквани резултати – продуктите, резултатите от дейностите по проекта
Устойчивост на проекта – осигуряване на ползи за целевите групи по проекта за продължителен период след приключването на дейностите по проекта.
Бюджет – подробно описание на разходите по отделни бюджетни пера
Координатор на проекта – лице, което носи отговорност за координиране на дейностите по проекта
Мониторинг – наблюдение на осъществяването на дейностите по проекта, спазването на графика, изразходването на финансовите средства
Партньори – организации, които осъществяват съвместно даден проект

ПРОЕКТ, СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА, ЕЛЕМЕНТИ, НАПИСВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ
Проект: термин за обозначаване на ограничена във времето инвестиция, която се състои от система от планирани взаимосвързани дейности, насочени към постигането на предварително поставени цели в рамките на определено време и чрез използване на определени ресурси, т.е. тръгвайки от началното състояние на средата А да се постигне промяна до желаното състояние на средата Б.
Концепция за проект: при разработването на концепция за проект, която в някои случи се изисква от финансиращата организация, за да се направи първоначален подбор на идеи, които заслужават да бъдат финансирани, трябва да бъде идентифициран и обоснован проблемът, който ще се решава, поставената цел и целевите групи, основните дейности, очакваните резултати и вложените ресурси, както и планираната продължителност.
Резюме на проект: резюмето е обобщено кратко описание на проекта, което се поставя на водещо място в писменото предложение, но се изготвя едва след като проекта е подробно разработен и описан. В резюмето накратко и обосновано се излага проблемът, основната цел и подходите за нейното постигане, както и очакваните резултати. Обикновено за резюмето са отделени 10 реда, за това е необходимо да се пише по същество точно и ясно.
Структура и елементи на проекта:
Детайлно проучване на изискванията за участие в програмата от всички членове на екипа
Анализ на съществуващата ситуация – информацията за средата не трябва да бъде само лична и субективна, т.е. обоснована на нашите лични познания и виждания, а да се базира на факти, статистически данни, проучвания (например изпращане на въпросници), изследвания и разработки, доколкото е възможно това. Провеждат се също интервюта с представители на съответните групи и организации, предварителни обсъждания с тях подпомагат изграждането на една обща картина на положението, предшестващо подготовката на проекта. Тази обща картина е много полезна за осъществяването на задълбочен анализ на ситуацията в съответстващата на проекта сфера. Чрез тези методи се създава основа за формулиране целите на проекта;
Идентифициран проблем – след като сме анализирали средата е необходимо да откроим един проблем, произлизащ от ситуацията и приоритетен за местното развитие;
Обща цел /дългосрочна, основна/ - формулировка на промяната на средата, която се стремим да постигнем чрез изпълнението на проекта. Общата цел създава рамката, в която ще бъде изпълняван проекта;
Конкретни цели – непосредствени измерими “стъпки”, които представляват последователни етапи по пътя към постигането на общата цел. Трябва да са ясно поставени и постижими в рамките на проекта.
Целеви район – районът, който проектът визира, чиито проблеми иска да реши, където ще се извършват дейностите и който ще се облагодетелства от резултатите в непосредствен и дългосрочен план.
Целеви групи – група към която са насочени проектът и планираните дейности и която в краткосрочен и дългосрочен план ще се облагодетелства от тях, т.е. от желаната промяна на средата. Преките ползватели са тази част от целевата група, която е пряко въвлечена в дейностите по проекта и са ползватели на конкретните резултати от извършените дейности.
Методология и дейности. Методологията показва пътя, който институцията смята да следва и подхода, който смята да приложи, за да осъществи своя проект, т.е. обобщаващите конкретните дейности стъпки. Методологията предполага да се предвиди и разделение на работата по проекта. Донорите високо ценят прилагането на новаторски подходи и методологии. Дейностите отговарят на въпроса “Какво?” – т.е. те са всичко, което трябва да бъде извършено в определена времева последователност, за да се достигне до непосредствената цел. Те произтичат от целите, от специфични проучвания, от дискусии между експерти, от обсъждания с партньорите и целевите групи. Дейностите трябва да се планират достатъчно подробно, за да може да се направи график на работата, да се оцени времетраенето на всяка от тях, да се изчислят необходимите материални и нематериални ресурси, да се подготви бюджетът на проекта.
Резултати – прекият продукт от извършените дейности. Те трябва по естествен и логически обоснован начин да довеждат до постигането на непосредствените цели, а чрез тях – до въздействие върху средата.
Ресурси – това не са само пари, а и материално-технически, интелектуални и пр. ресурси. Количеството и качеството на вложените ресурси трябва да са достатъчни за извършването на планираните дейности, които да доведат до продукти с определени ползи за целевата група по време и след изпълнението на проекта.
Устойчивостгаранцията, че след приключването на проекта ползите за целевите групи ще бъдат за дълъг период от време, т.е. проектът ще има дългосрочно въздействие; съществуват условия за мултиплициране на дейностите и резултатите; че е възможно да се привлече външно финансиране или да се осъществи самофинансиране на дейностите; че институцията е жизнеспособна и ще продължи да действа и след приключването на проекта. Тези фактори зависят в много голяма степен от контекста и спецификата на всеки проект. Това означава, че при разработката на всеки отделен проект трябва да се намерят индивидуалните фактори за устойчивост.
Бюджет – В бюджета се описват материалните и нематериални ресурси, които са необходими за осъществяването на планираните дейности и за управлението на проекта. Трябва да се разграничават човешките, материалните и финансовите ресурси. Дейностите по проекта трябва да бъдат конкретизирани достатъчно, за да може да се оценят финансово необходимите средства за осъществяването им. В бюджета се посочват всички разходи, необходими за осигуряване на човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на проекта. В някои проекти разходите се делят на човешки ресурси в които се включват разходите за екипа по проекта и за експертите, които ще бъдат наемани за изпълнението на проекта, дневните и разходите за хотел на тези експери; пътуване където се описват необходимите за проекта пътни разходи, оборудване и консумативи необходими за изпълнението на проекта, други разходи и услуги където се описват разходите, които ще се осъществяват посредством сключване на договори с подизпълнители по проекта. Изчислава се тяхната стойност и се класифицират разходите по бюджетни източници.
Логическа матрица за планиране на проекта – начин за организиране на информация и дейности, който обединява няколко различни гледни точки, които се допълват: управление на проект, което налага да управляваме, така че да постигнем конкретни резултати; основен научен подход, който ни показва че нищо не е сигурно и всяка човешка дейност може да бъде разглеждана като тестване на хипотези; анализ на системите, който ни показва, че никоя система не е дефинирана докато не дефинираме по-голямата система, от която тя е част. Логическата рамка разделя проекта на четири различни нива на управление с определена йерархична последователност. На най-ниско ниво са вложенията в проекта. Това са дейностите, които трябва да се предприемат, които ще доведат до второто ниво на целите, което наричаме продукти. Продуктите са тези, които директно се постигат чрез управлението на вложенията. Четвъртото ниво на логическата рамка е по-висшестоящата цел, наречена обща цел. Проектът е едно от необходимите условия за постигане на тази цел, но той не е достатъчен сам по себе си за нейното постигане.
Написване на предложение за проект
Попълване на формуляр, разработен от финансиращата организация.
Елементи на типичния формуляр:

 • наименование на проекта;

 • наименование на организацията;

 • обща информация за проекта: продължителност, обобщен бюджет, кратко резюме, подробна информация за проекта /обосновка, основна цел, конкретни цели, целеви район, целева група, преки бенефициенти, методология и основни дейности, резултати, партньори, наблюдение и контрол, устойчивост, рискове, публична отчетност и популяризиране, екип на проекта, координати за връзка;

 • подробен график за изпълнение на дейностите;

 • финансова информация за проекта – бюджет. Всяка дейност и задача, показани в проекта и необходими за постигането на целите му трябва да се отразят в бюджета. Бюджетът на проекта ясно показва за какво и колко финансови средства се предвиждат;

 • логическа матрица за планиране на проекта;

 • информация за организацията;

 • информация за партньорите;

 • основни приложения в зависимост от изискванията на програмата.ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТА
Примерна апликационна форма на проект по Предприсъединителните програми на ЕС
Примерен бюджет на проект по Предприсъединителните програми на ЕС
Примерен формуляр за логическа матрица по Предприсъединителните програми на ЕС
Примерен формуляр на професионална автобиография по Предприсъединителните програми на ЕС

Примерна апликационна форма на проект по Предприсъединителните програми на ЕСДОГОВАРЯЩА СТРАНА:
....................................................

...........................................

Формуляр за кандидатстване за грант

Бюджетна линия: ......................................


Наименование на кандидата:

Досие No
(само за вътрешно ползуване)Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница