Практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на есстраница6/6
Дата17.01.2018
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6Примерен формуляр за логическа матрица по Предприсъединителните програми на ЕС

Логика

Обективно проверими пока-

Източници и начини

Предпоставки

 

за намеса

затели за постигнат резултат

за проверка

 

Общи цели

Каква е общата разширена цел

Какви са ключовите

Какви са източниците на

 

 

за която проектът ще допринесе?

индикатори, свързани

информация за тези

 

 

 

с общите цели?

индикатори?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретна

Какви конкретни цели трябва

Кои индикатори ясно показват

Какви са източниците на

Кои фактори и условия извън

цел

да постигне проектът, допринасяйки

че целите на проекта

информация които

отговорността на бенефициента

 

към общите цели?

са били постигнати?

съществуват и могат да

са нужни за постигане на тази цел?

 

 

 

бъдат събрани.

(външни условия)

 

 

 

Какви методи

Кои рискове трябва да

 

 

 

са нужни за получаване

се имат предвид?

 

 

 

на тази информация?

 

 

 

 

 

 

Очаквани

Резултатите са крайният продукт

Какви са индикаторите

Какви са източниците на

Какви външни условия трябва да се

резултати

от преследването на определена цел.

за измерване,

информация за

постигнат за получаване навреме на

 

Какви са очакваните резултати?

дали и до каква степен

тези индикатори?

очакваните резултати?

 

(избройте ги)

проектът е постигнал

 

 

 

 

очакваните резултати?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейности

Кои са ключовите дейности

Средства

Какви са източниците

Какви са нужните предпоставки

 

и в каква последователност трябва

Какви са средствата

на информация за напредъка

преди стартирането на проекта?

 

да са за постигане на

необходими за изпълнение

на проекта?

Какви условия извън прекия контрол

 

очакваните резултати?

на тези дейности, в т.ч.

Разходи

на бенефициента трябва да се

 

(групирайте дейностите по

човешки ресурси, екипировка,

Какви са разходите по

постигнат за осъществяването

 

резултат)

обучение, изследвания,

проекта? Как се

на планираните дейности?

 

 

доставки, оперативно

класифицират? (разбивка на

 

 

 

оборудване и др.

бюджета за проекта)

 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТ

Втората колона на матрицата „Логика на намеса” обобщава стратегията на проекта и описва неговата обща цел, конкретните цели, резултати и дейности за неговата реализация.


Всеки ред на матрицата има ясно дефинирано съдържание и логически следва от по-горния ред.
Обща цел: общата посока на развитие, в която проектът ще има принос; това е най-общата и най-далечната цел, към която е насочен проекта.
Конкретни цели: положителният и устойчив ефект на проекта върху дадени институции и/или бенефициенти в рамките на определен сектор и/или регион.
Конкретни резултати: директните ползи от проекта под формата на промяна във физически параметри, потенциала на институциите, поведението на целевите групи и т.н.; очаквани резултати под формата на нови, по-добри услуги, укрепнали институции и системи, откриване на работни места или други възможности и т.н
Дейности: Основните начини за постигане на предвидените резултати /ясно описани/

Третата колона „обективно проверими показатели за постигнат резултат” трябва да включва по-точно описание на всяка цел, резултат или дейност. Измерването им се определя от гледна точка на:


Количество: стойността, която трябва да се постигне в определен момент /колко/
Качество: описание на характеристиките /доколко добре/
Целева група: ползватели на социалния продукт или ефект за кого
Място: район, където се реализира продуктът или ефектът /къде/
Време: кога продуктът или ефектът се реализират
По такъв начин индикаторите конкретизират нивата на разработване на проекта и създават база и опорни точки за мониторинг и оценка на постигнатото.
Четвъртата колона „източници и начини за проверка” представя източниците, в които трябва да се търсят данните за проверка и оценка на изпълнението на индикаторите. Такива могат да бъдат вътрешни проектни документи, вторични източници например официална статистика или специални изследвания. Ако не може да се посочи надежден източник на информация относно определен индикатор, тогава съответният индикатор трябва да се промени. В противен случай проектът ще съдържа цел която не може да се наблюдава и оценява.
Петата колона „предпоставки” представя онези предпоставки и предполагаеми рискове, които са:

 • извън стратегията на проекта и отвъд управленския контрол на проекта;

 • от решаващо значение за успешната реализация и постигането на положителни резултати;

 • чиято поява не сигурна, но е вероятна.

Следователно предпоставките посочват областите, които изискват специално внимание по време на изпълнение на проекта и често са първопричина за нуждата от корекция или промяна в планирането. Ако по време на планирането стане ясно, че липсва решаваща предпоставка, това ще означава, че трябва да се промени стратегията /т.е. втората колона на логическата рамкова матрица - Логика на намеса/Примерен формуляр на професионална автобиография по Предприсъединителните програми на ЕС

Длъжност в проекта:

 1. Собствено име:

 2. Фамилно име:

 3. Дата и място на раждане:

 4. Гражданство:

 5. Социално положение:

 6. Образование:

  Учебно заведение

  [ дата от месец/година – до дата месец/ година ]  Придобита степен, диплома:

 7. Езикови умения: Отбележете с оценка от 1 до 5 (1 – отлично; 5 – основни познания)

  Език

  Четене

  Говорене

  Писане

 8. Членство в професионални сдружения:

 9. Други умения: (компютърна грамотност и др..)

 10. Настояща месторабота:

 11. Брой години на тази позиция:

 12. Основни квалификации: (Релевантни на програмата)

 13. Професионален опит

  Дата:

  от месец/година  до месец/година

  Местонахождение

  Фирма

  Длъжност

  Отговорности

 14. Други (например публикации)1 По-подробен план за действие за всяка следваща година трябва да се представя преди приемането на предфинансиращи плащания, по силата на Чл. 2(2) от Общите условия на договора за финансиране (вж. Приложение Е)

2


3


4 Трябва да бъдат предоставени от кандидата и всеки партньор във всички случаи, когато има и партньор освен кандидата.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница