Правила и критерии за създаване на квалификационна система цу/2016/206 Предмет : „ Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжениястраница1/5
Дата16.11.2017
Размер0.95 Mb.
Размер0.95 Mb.
  1   2   3   4   5

есо-есо

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

ЦУ/2016/206
Предмет:Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения,

свързани с пожарната безопасност в обектите, експлоатирани

от ЕСО ЕАД

Обособена позиция № 1 „Техническо обслужване и поддържане в

работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани

от ЕСО ЕАД

Обособена позиция № 2 „Поддържане и обслужване на пожаро-

известителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС)

и пожарните кранове в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ, СРОК И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

 1. Лично състояние на кандидатите

 2. Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки кандидат за включване в квалификационната система и документите, с които се доказват

 3. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор

РАЗДЕЛ IV. ПРАВИЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

 1. Подаване на заявление за включване в квалификационната система

 2. Провеждане на процедурата по предварителен подбор

РАЗДЕЛ V. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЪЗЛАГАНИ ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

РАЗДЕЛ I: ПРЕДМЕТ, СРОК И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата квалификационна система (КС) се създава на основание и в съответствие с изискванията на Част трета, Глава седемнадесета, Раздел III от Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Квалификационната система дава възможност на стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в нея, в резултат на извършен предварителен подбор. Заинтересованите лица могат да подават заявление за включване в КС през целия срок на действие на системата.

За срока на действие на КС включените в нея кандидати участват в провежданите от възложителя процедури за възлагане на обществени поръчки попадащи в обхвата на КС, съгласно чл. 142, ал. 1 от ЗОП - ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Системата е със срок на действие четири години, считано от датата на обявяването ѝ.

При необходимост от актуализиране на критериите и правилата на КС, възложителят информира включените в системата кандидати. Всяка промяна в КС, както и прекратяването ѝ ще бъде обявена в профила на купувача и в портала на Агенцията по обществени поръчки.


РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Общи положения, място и срок на действие на системата,

За осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите към ЕСО ЕАД се прилагат изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г., попр., бр. 105 от 19.12.2014 г.).

Съгласно чл. 5, т. 3 и т.4 от същата Наредба, собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност, съответно за:

- поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обектите;

- поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС) и пожарните кранове в обектите.

ЕСО ЕАД в качеството си на възложител по член 5, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на Част трета, Глава 17, раздел III от ЗОП, открива процедура за създаване на квалификационна система за предварителен подбор на кандидати за изпълнители на поръчки с предмет: “ Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД ”, включваща следните обособени позиции:Обособена позиция 1 “Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД”. В обособената позиция са включени дейности по сервизно обслужване на противопожарни уреди, изразяващо се в извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возими пожарогасители в обектите;

Обособена позиция 2 „Поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС) и пожарните кранове в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД”. Обособената позиция включва дейности по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС и на пожарните кранове в обектите на възложителя, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на нормативната уредба.
Обектите, в които ще се извършват дейностите по обособени позиции 1 и 2, са разположени на територията на цялата страна, като са обособени в 13 броя Мрежови експлоатационни района (МЕР), поделения на ЕСО ЕАД, както следва:

 • МЕР „София-град” – със седалище в гр. София;

 • МЕР „София-област” – със седалище в гр. София;

 • МЕР „Благоевград”;

 • МЕР „Монтана”;

 • МЕР „Плевен”;

 • МЕР „Горна Оряховица”;

 • МЕР „Русе”;

 • МЕР „Шумен”;

 • МЕР „Варна”;

 • МЕР „Бургас”;

 • МЕР „Стара Загора”;

 • МЕР „Хасково”;

 • МЕР „Пловдив”;

Уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност се използват още в следните структурни звена: • Централно управление (ЦУ) на ЕСО ЕАД, със седалище в гр. София;

 • Централна лаборатория за енергетични масла (ЦЛЕМ) София със седалище в гр. София;

 • ЦЛЕМ Пловдив със седалище в гр. Пловдив;

 • ЦЛЕМ Варна със седалище в гр. Варна;

 • Ремонтна база на отдел „Силови трансформатори” със седалище в гр. София;

 • Център за повишаване на квалификацията (ЦПК) със седалище в гр. София;

 • Централно диспечерско управление (ЦДУ) и Териториално диспечерско управление (ТДУ) „Запад”, със седалище в гр. София;

 • ТДУ „Изток” със седалище в гр. Варна;

 • ТДУ„Север” със седалище в гр. Плевен;

 • ТДУ „Юг”, със седалище в гр. Пловдив;

 • Управление „Инвеститорски контрол и подготовка обекти” със седалище в гр. София;

 • Дирекция „Измерване, информационни и комуникационни технологии” със седалище в гр. София.


2. Предмет на процедурата по обособена позиция 1

Контролът на носимите и возимите пожарогасители се осъществява от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ, чрез извършване на периодични проверки при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.


3. Технически спецификации на дейностите по обособена позиция 1

3.1.Общи изисквания

Квалификационната система се отнася за извършването на дейности по техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване"(или еквивалентен).

Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване.

Стикерите трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по сервизно обслужване на противопожарни уреди, вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване), дата на извършеното обслужване, име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в Дневник за отразяване на данните от извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди (съгласно приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г.).

За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя протокол (съгласно приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г.), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.
3.2. Техническо обслужване на пожарогасителите, съгласно т. 4.3 на БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалентен) и инструкциите за експлоатация на производителя.


 • Обслужване съгласно 4.3.2.1 на БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалентен).

 • Обслужване съгласно 4.3.2.3 - Таблица 1 на БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалентен).

 • Обслужване съгласно 4.3.2.5 - Таблица 2 на БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалентен).

Техническото обслужване на пожарогасителите включва и следните допълнителни дейности:

 • Възстановяване на идентификационните надписи и номера (поставени от възложителя, съгласно Дневника за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обекта и номера на мястото му на поставяне в съответния обект) след боядисване или когато при обслужването се е наложило те да бъдат заличени.

 • Подмяна на инструкцията за експлоатация върху корпуса на пожарогасителя, когато е нечетлива.


3.3. Презареждане на пожарогасителите, съгласно т. 4.4 на БДС ISO 11602 -2:2002 (или еквивалентен) и инструкциите за експлоатация на производителя.

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество се извършва съгласно указанията, дадени в т. 4.4 на БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалентен).

Изпълнителят извършва презареждане на носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове, въглероден диоксид и пенообразуватели за които е удостоверено съответствието с изискванията на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (Издадена от Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.)

Пожарогасителните прахове за пожари клас А, В и С трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 615 "Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)" (или еквивалентен) по отношение на: насипна плътност, ситов анализ, химичен състав, гасителна способност, остатък след изпразване, устойчивост на сбиване и образуване на буци, водоотблъскване, съдържание на влага, маркировка и опаковка.

Въглеродният диоксид трябва да съответства на изискванията на БДС EN ISO 5923 "Съоръжения за предпазване от пожар и гасене на пожар. Пожарогасителни вещества. Въглероден диоксид" (или еквивалентен) по отношение на: чистота, водно съдържание, съдържание на мазнина, общо съдържание на сяра и маркировка на съда.

Пенообразувателите трябва да съответстват на изискванията за процентно съдържание на утайка, вискозитет, водороден показател (pH), повърхностно напрежение на пенообразуващия разтвор, коефициент на разстилане на пенообразуващия разтвор, кратност и изтичане на пяната, гасителна способност и маркировка на съда, регламентирани във: • БДС EN 1568-1 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности"( или еквивалентен )- за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;

 • БДС EN 1568-2 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности" (или еквивалентен) - за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;

 • БДС EN 1568-3 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности"( или еквивалентен) - за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;

 • БДС EN 1568-4 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности" (или еквивалентен) - за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности.

Продуктите за пожарогасене трябва да са произведени при внедрена от производителя система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001)" с обхват "производство на продукти за пожарогасене"(или еквивалентен), или внедрена система за фабричен производствен контрол с включени изисквания с минимален обхват, както следва: • За носими пожарогасители - съгласно т. 7 и 9 от БДС EN 3-10 "Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3 - 7";

 • За останалите продукти за пожарогасене - съгласно Приложение № 2 към чл. 9, т. 2 от Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г.

При презареждане на носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителните вещества, изпълнителят, извършващ техническото обслужване на противопожарни уреди и съоръжения, предоставя на собствениците на пожарогасителите или на техните представители: • Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно, съгласно Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 от Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г.;

 • Декларация ( Приложение № 6 към чл.22 от Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г.), придружаваща продукта за пожарогасене, се издава от производителя и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) с изискванията към продуктите за пожарогасене, както следва:

1. продуктът (партидата) съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно Глава втора(изисквания към продуктите за пожарогасене) от Наредба № 8121з-906;

2. продуктът (партидата) е произведен(а) при внедрен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството, съответстващи на чл. 9 от Наредба № 8121з-906;

- сертификат за съответствие на продукта за пожарогасене, с които са заредени пожарогасителите (съгласно посочените в т.3.3. стандарти или еквивлентни в зависимост от продукта за пожарогасене). В сертификата за гасителен прах трябва да е посочен гаранционния срок на праха.
3.3.1. Допълнителни условия към процедурата по презареждане.

Гасителното вещество за пожарогасителите на водна основа (за пожари клас А и пожари клас В) се подменя при всяко обслужване.

Праховите пожарогасители под постоянно налягане, които се изпразват за извършване на техническо обслужване на петгодишен период или за хидростатично изпитване се зареждат със същия прах. За целта кандидатът трябва да разполага със затворена система за повторно използване на гасителния прах, при която прахът се съхранява отделно в плътно затворен съд, а не само с отделни машини за изпразване и пълнене на прах. Преди повторната употреба на праха се проверява състоянието му и само когато се установи, че е негоден (сбиване на праха, наличие на буци или чужди частици) той се заменя с нов.

Стойността на вложеното при презареждането ново гасително вещество не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно от обслужването.


3.4. Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалентен).

Търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди трябва да разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", но не по-малко от определените в приложение № 3 на Наредба № 8121з-531.

Допуска се търговците да не разполагат с технически средства и оборудване за извършване на хидростатично изпитване, ако същите са сключили договор за извършване на тази дейност с лица, които имат право да извършват такова изпитване, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба.
3.5. Допълнителни дейности по техническото обслужване


 • Боядисване на пожарогасителите, с цел предпазването им от корозия, когато боята е олющена и не е на лице дълбока корозия;

 • Подмяна на повредените части.

Ако при техническото обслужване се установят повреди на отделни части, включително и газов патрон, същите се подменят с нови.

Подменените части трябва да бъдат с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г, посл.изм.. бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 101 от 22.12.2015 г.).

Продуктите за които оценката за съответствие се извършва по хармонизирани европейски стандарти трябва да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие (ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. ДВ, бр.66 от 15.08.2006 г.).

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Стойността на резервните части не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно от обслужването.

Транспортирането на обслужваните пожарогасители от и до обектите на възложителя се извършва от изпълнителя за негова сметка.


3.6. Изисквания за годност и технически и професионални способности на кандидатите в квалифицираната системата

3.6.1. Кандидатът трябва да притежава Разрешение за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, издадено от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) – МВР, за упражняване на дейността на територията на цялата страна или от директор на Регионална дирекция (предишно наименование „Областна дирекция”) „Пожарна безопасност и защита на населението”, за осъществяване на дейността на територията на дадена област. Съответствието се доказва с представяне на Разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 3, т.4 от Наредба № 8121з-531 от 09 септември 2014 г. (заверено от кандидата копие).


3.6.2. Кандидатът да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на заявлението, услуги с обем сходен* с обема на поръчката.

Под *сходен обем следва да се разбира обслужване на минимум 300 бр. пожарогасители.

Съответствието се доказва с представянето на списък на услугите, изпълнени през последните три години, от датата на подаване на заявлението, с посочване на броя на обслужените пожарогасители, посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал). Изготвя се по образец от документацията. Към списъка се прилага доказателство за извършената услуга. (заверено от кандидата копие).
3.6.3. Кандидатът трябва да разполага с капацитетни възможности за техническо обслужване, презареждане, ремонт и хидростатични изпитвания не по-малко от:


 • За техническо обслужване, ремонт и презареждане на прахови пожарогасители – 30 бр./ден.

 • За техническо обслужване на пожарогасители с СО2 – 30 бр./ден.

 • За презареждане на пожарогасители с СО2 – 10 бр./ден.

 • За хидростатични изпитвания – 8 бр./ден.

Съответствието с изискването се доказва със справка-декларация за капацитетните възможности на кандидата за техническо обслужване, ремонт и хидростатични изпитвания на пожарогасители.
3.6.4. Кандидатът трябва да разполага с минимум по 10 броя оборотни пожарогасители от всеки вид.

Съответствието с изискването се доказва чрез справка-декларация за техническото оборудване.


4. Предмет на процедурата по обособена позиция 2

Поддържането и обслужването на ПИС, ПГС и на пожарните кранове в обектите се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти: • За пожароизвестителните системи – СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане" (или еквивалент);

 • За стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане" (или еквивалент);

 • За стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода – СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане" (или еквивалент);

 • За стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид – БДС ISO 6183 "Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране" (или еквивалент);

 • Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч" (или еквивалент).


5. Технически спецификации на дейностите по обособена позиция 2

Дейностите за поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи и пожарогасителните системи, и пожарните кранове да се извършват в срокове, съгласно действащите нормативни актове. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните системи да се обслужват в съответствие с периодичността определена в СД CEN/TS 54-14 (или еквивалент), а пожарните кранове веднъж годишно. За извършените периодични функционални проверки, Изпълнителя попълва протоколи по приложен образец.


5.1. Технически спецификации на дейностите за поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи и пожарогасителните системи

5.1.1. Ежедневно обслужване

Ползвателят трябва да осигурява ежедневна проверка на следното:

а) че панелът на устройството за управление и индикация индицира нормална работа или, ако не, всяка индицирана повреда е записана във формуляра и е съобщена в обслужващата фирма;

б) че на всяко записано през предходния ден предупреждение за повреда е обърнато съответното внимание;

Всеки дефект трябва да бъде записван в дневник за състоянието на ПИС и ПГС и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняване.
5.1.2. Ежемесечно обслужване

Ползвателят трябва да осигурява поне веднъж месечно проверка на следното:

а) че поне един автоматичен или ръчен пожароизвестител (всеки месец от различна зона) е бил задействан с цел проверка на способността на устройството за управление и индикация да приема сигнал за пожар, да включва пожарните сигнализатори и да задейства всички други предупредителни устройства;

б) когато това е допустимо, че е задействана за проверка всяка връзка до противопожарната служба или дистанционен обслужван център.

Всеки дефект трябва да бъде записван в дневник за състоянието на ПИС и ПГС и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняване.
5.1.3. Тримесечно обслужване

Ползвателят трябва да осигурява поне веднъж на три месеца компетентно лице да извършва следното:

а) да проверява всички записи във формуляра и да предприема необходимите действия;

б) да проверява всички връзки към батерии;

в) да проверява функциите на подаване на сигнал за пожарна тревога, повреда и всички допълнителни функции на устройството за индикация и управление;

с) да инспектира визуално устройството за индикация и управление за признаци на проникнала влага и други влошаващи фактори;

д) да изпълнява всички други проверки и изпитвания, предписани от инсталатора, доставчика или производителя;

е) да проучва дали е имало каквито и да са строителни промени или промени в използването на сградата, които биха могли да повлияят на изискванията за разполагане на автоматичните и ръчните пожароизвестители и звуковите сигнализатори, и ако е било така, да изпълнява визуално инспектиране.

Всеки дефект трябва да бъде записван в дневник за състоянието на ПИС и ПГС и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняване.
5.1.4. Ежегодно обслужване

Ползвателят трябва да осигурява поне веднъж годишно компетентно лице да извършва следното:

а) да изпълнява инспектиранията и изпитванията, препоръчани за ежедневно, ежемесечно и тримесечно обслужване;

б) да проверява правилното действие на всеки пожароизвестител в съответствие с препоръките на производителя;

в) да извършва визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са безопасни, неповредени и добре защитени;

г) да извършва визуално инспектиране за проверка дали строителни промени или промени в използването на сградата са повлияли върху изискванията за разполагане на ръчните и автоматични пожароизвестители и звуковите сигнализатори. Визуалното инспектиране трябва също да потвърждава, че под всеки автоматичен пожароизвестител има свободно място най-малко 500 mm във всички посоки, и че всички ръчни пожароизвестители са нормално достъпни и видими;

д) да проверява и измерва всички батерии.

Всеки дефект трябва да бъде записван в дневник за състоянието на ПИС и ПГС и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняване.5.2. Абонаментно поддържане на ПИС и ПГС

Абонаментното поддържане и обслужване на инсталациите обхваща визуални и функционални проверки и манипулации, профилактични дейности и извършване на дейности по поддръжката.

Ако в процеса на абонаментното поддържане на инсталациите се установи необходимост от подмяна на елементи, Изпълнителят изготвя Акт за дефекти по Образец 2.

Доставянето на резервни части, които могат да бъдат вложени при изпълнение на дейностите по поддръжката, се извършва само при наличие на Акт за дефекти.

В ценовото предложение за всяка конкретна поръчка участниците представят ценова листа на резервни части, материали и консумативи с посочени цени, които ще бъдат постоянни за срока на договора по обществената поръчка. Стойността на доставените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи се заплаща отделно срещу представена данъчна фактура и двустранно подписан Акт за дефекти по Образец 2 и двустранно подписан Протокол по Образец 3.

Изпълнителят гарантира качеството и съответствието на резервните части, материали и консумативи, необходими за извършване на дейностите по поддръжката. При поискване от Възложителя, Изпълнителя предоставя сертификати за качество, сертификати за произход, гаранционни карти, декларации за съответствие и други удостоверяващи качеството на доставените от него резервни части, материали и консумативи.

Извършените дейности в следствие изготвен Акт за дефекти по Образец 2 се документират с двустранно подписан Протокол по Образец 3.

Ако в процеса на абонаментното поддържане на инсталациите се установи невъзможност за работа на ПИС и/или ПГС, поради дефектирали основни възли, Изпълнителят изготвя Акт за дефекти по Образец 2. Последващите ремонтни дейности не са предмет на текущата обществената поръчка за поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

В случай на аварийна ситуация, при която е застрашена нормалната работа на електроенергийната система, Изпълнителят се задължава да реагира в рамките на не повече от 24 часа, считано от писменото уведомление по факс или електронна поща на Възложителя, а по изключение в извънработно време и при уведомление, направено и по телефон. В случай на аварийна ситуация реакцията ще обхваща отстраняване на повредата в пожароизвестителните и пожарогасителни системи в обектите, предмет на конкретната обществена поръчка.
5.2.1. Контрол по изпълнението на поръчката и гаранционни условия

Извършената дейност за поддържане и обслужване за съответния обект се удостоверява с протоколи (Образец 1 и Образец 3) и акт (Образец 2), които се изготвят от Изпълнителя и се подписват от упълномощените представители на двете страни. В протоколите се отразяват извършените дейности съгласно ценовата таблица от офертата на Изпълнителя. Дейности извън ценовата таблица от офертата са обект на нова обществена поръчка.

Гаранционният срок на извършените дейности по поддръжка е не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 3.

Гаранционният срок на доставените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи е не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 3.

Упълномощени представители на Възложителя имат правото да присъстват при обслужването на пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи и да упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването. Задължение на Изпълнителя е да осигури възможност за осъществяване на контрола.
5.2.2. Допълнителни условия относно организацията за изпълнение на поръчката

Поддръжката, включваща абонаментно сервизно профилактично обслужване на ПИС и/или ПГС трябва да обхваща минимум следните задължителни операции: • Изготвяне и завеждане на дневник на пожароизвестителната система /ПИС/;

 • Изготвяне и завеждане на дневник на пожарогасителната система /ПГС/;

 • Изготвяне на работна инструкция за сервизно и техническо обслужване на съответните системи, която ще бъде съгласувана с Възложителя и на чиято база ще се осъществяват сервизните дейности;

 • За пожароизвестителните системи – СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане" (или еквивалент);

 • За стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане" (или еквивалент);

 • За стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода – СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане" (или еквивалент);

За обслужването на ПИС, ПГС се изготвят и подписват протоколи в съответствие с нормативните актове, по образец предложен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя.

Всеки участник има право да се запознае със съществуващите ПИС и ПГС преди изготвяне на офертата си, както и да извърши оглед на място, след предварително съгласуване с Възложителя.

Изпълнителят изготвя необходимите за целта приемо-предавателни протоколи или отчетни документи, които са основание за извършване на плащането на месечната такса по извършените дейности за абонаментно поддържане на ПИС , ПГС.


5. 3. Изисквания за безопасност и здраве при работа

При абонаментното обслужване на ПИС и ПГС се съблюдават техническите условия и параметри, заложени от производителя на съответната пожарогасителна инсталация, като се спазват изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на съответната инсталация.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), обнародван в ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в сила от 28.08.2004 г., посл. изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г.; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (посл.изм.ДВ., бр. 25 от 30.03.2010 г.), както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Дейностите по изпълнение на поръчките ще се извършват с наряд или нареждане, в зависимост от конкретните условия и в съответствие с изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ

Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани

Не се допуска и разрешава присъствието на лица, употребили алкохол и опиати.

Забранява се на персонала на Изпълнителя да влиза, да складира материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.

Изпълнителят осигурява на всички участващи в обслужването, лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на личните предпазни средства (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 18.04.2008 г.)
5. 4. Опазване на околната среда

При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва действащите в страната нормативни документи свързани с опазването на околната среда.


5.5. Пожарна безопасност (ПБ)

Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г., попр., бр. 105 от 19.12.2014 г.), Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.), както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.);

Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията;

Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията;


5.6. Изисквания за годност и технически и професионални способности на кандидатите в квалифицираната системата

5.6.1. Кандидатът трябва да притежава Разрешение за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, издадено от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) – МВР, за упражняване на дейността на територията на цялата страна или от директор на Регионална дирекция (предишно наименование „Областна дирекция”) „Пожарна безопасност и защита на населението”, за осъществяване на дейността на територията на дадена област. Съответствието се доказва с представяне на Разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 3, т.5 от Наредба № 8121з-531 от 09 септември 2014 г. (заверено от кандидата копие).


5.6.2. Кандидатът да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на заявлението, услуги с обем сходен* с обема на поръчката.

Под *сходен обем следва да се разбира обслужване на минимум поне една ПИС и/или ПГС.

Съответствието се доказва с представянето на списък на услугите, изпълнени през последните три години, от датата на подаване на заявлението, с посочване на броя на обслужените ПИС и/или ПГС, посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал). Изготвя се по образец от документацията. Към списъка се прилага доказателство за извършената услуга. (заверено от кандидата копие).
При дейности в стратегически обекти, изпълнителят е задължен да представи на възложителя необходимите документи на физическите лица на изпълнителя, посочени в чл.44 , ал.1 от ППЗДАНС за получаване на "Разрешение за работа в стратегически обект".
Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.

Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.Приложения:
Образец 1 - Протокол за извършени функционални проверки

Образец 2 - Акт за дефекти

Образец 3 - Протокол за извършени дейности по поддържане


Образец 1

.......................................................................................................................................................( наименование на фирмата изпълнител)

ПРОТОКОЛ

................. / .................. г.


Днес .................... г., в изпълнение на Договор № ............../.................. г. с МЕР ………………. с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на……………………………………………………… в МЕР ……………………., се извършиха функционални проверки на …………………………………….. в ..................................................................................................................................................

(обект,постанция)
Абонаментното обслужване

мярка

Количество

Състояние

добро/ изправни

лошо/ неизправни

1

Профилактичен преглед и контролни измервания на апаратура

*
2

Профилактично задействане на пожароизвестителни датчици

*


 

 

3

Проверка на изправността на сигналните устройства

*


 

 

4

Проверка изправността на известителните лъчи

* 

 

 

Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на дейностите.
Други констатации: ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................

Забележки от Изпълнителя: ...............................................................................................

................................................................................................................................................ Забележки от Възложителя:.................................................................................................

................................................................................................................................................

Заключение:...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

дата: ................ г.

Представител на Възложителя Представител на Изпълнителя

фамилия, длъжност, подпис фамилия, длъжност, подпис

Образец 2

...................................................................................................................................................( наименование на фирмата изпълнител)

АКТ

за дефекти

................. / ......................


Днес .................... г., в изпълнение на Договор № ............../.................. г. с МЕР ………………………… с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на …………………………………………………………… в МЕР ………………………….. се извърши проверка на: в .................................................................................................................

(обект,постанция)при която се установи необходимост от извършване на ремонтни работи:
Дейности,

съгласно

техническите спецификации

Необходими резервни

части, материали и и консумативи

мярка

Количество

Единична

цена

без ДДС, лв.

Обща цена без ДДС, лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност без ДДС, лв :

 

Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на дейностите.
Срок за изпълнение: ..................................................

Забележки от Изпълнителя: ..............................................................................................

Забележки от Възложителя:...................................................................................................

Други констатации: ...............................................................................................................

Заключение:.............................................................................................................................
дата: ................ г.

Представител на Възложителя Представител на Изпълнителяфамилия, длъжност, подпис фамилия, длъжност, подпис
Образец 3

................................................................................................................................................( наименование на фирмата изпълнител)

ПРОТОКОЛ

................. / ......................


Днес .................... г., в изпълнение на Договор № ............../.................. г. с МЕР ………………………….. с предмет: "Абонаментно поддържане и обслужване на …………………………………………………в МЕР ……………………….. се извършиха дейности по поддържане:

Извършени дейности по поддържане

Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на извършените дейности по поддържане.
Други констатации: .............................................................................................................

Забележки от Изпълнителя: .................................................................................................

................................................................................................................................................. Забележки от Възложителя:..................................................................................................

.................................................................................................................................................

Заключение: ..........................................................................................................................

дата: ................ г.

Представител на Възложителя Представител на Изпълнителя

фамилия, длъжност, подпис фамилия, длъжност, подпис

6. Технически спецификации на дейностите за поддържане и обслужване на пожарните кранове

Контрола и поддържането на вътрешните пожарни кранове (ВПК) да се извършва съгласно изискванията на EN 671-2:2009 или еквивалент.


6.1.Изисквания

а) Касетите на ВПК трябва да имат врати и могат да бъдат снабдени с ключалки. Заключващите се касети трябва да имат устройство за аварийно отваряне, което може да бъде защитено само с прозрачен чуплив материал. Вентилът червячен тип трябва да бъде разположен така, че да има поне 35 мм. разстояние между коя да е от стените на касетата и външната част на ръчното колело, при положение на вентила от напълно отворен до напълно затворен.

б) Ако устройството за аварийно отваряне е защитено с чупещо се стъкло, то трябва да бъде от такъв вид, че да не се раздробява на остри парчета, които могат да причинят нараняване при аварийно отваряне. В касетите не трябва да има остри ръбове, които могат да повредят съоръженията или да причинят нараняване.

в) За провеждане на периодични проверки и обслужване трябва да има заключващо устройство. На него трябва да се предвиди място за поставяне на пломба.

г) Касетите на ВПК трябва да имат отвор или отвори в основата си, през които да се оттича водата.

д) Системите с маркучи трябва да бъдат проектирани за следните налягания • максимално работно налягане: 1.2 MPa

 • изпитвателно налягане: 2.4 MPa

 • минимално налягане на разрушаване: 4.2 MPa

е) Не трябва да има течове когато са изпитани при изпитвателното налягане.

ж) Системата с маркуч трябва да има маркировка съдържаща следната информация: • наименование на доставчика или търговска марка, или и двете;

 • наименование на стандарта;

 • година на производство;

 • максимално работно налягане;

 • дължина и външен диаметър на маркуча;

 • еквивалентен диаметър на струйника (отбелязан върху струйника);

з) Инструкцията за използване да е подходяща за закрепване върху или до системата с маркучи.

и) Периодичен контрол за поддържане • На всеки 6 месеца да се пренавиват за смяна на ръбовете на 90о

 • И на всеки 5 /пет/ години всички маркучи трябва да бъдат изпитани при максимално работно налягане в съответствие с EN 672-2 (или еквивалент) – 12 атмосфери.


6.2. Рутинни проверки от отговорника за ПБ в обекта

От лицето, назначено от възложителя за отговорник по ПБ в обекта или негов представител трябва да бъдат извършвани редовни проверки на всички пожарни макари за маркуч и системи с маркуч на интервали, зависещи от условията на средата и/или пожарния риск/опасност, за да е сигурно, че всяка пожарна макара или система с маркучи: • се намира на означеното място;

 • е достъпна, открита (видима) и има четливи инструкции за експлоатация;

 • няма видими повреди, корозия или течове;

Отговорника за ПБ в обекта, трябва да вземе мерки за незабавни коригиращи действия, когато е необходимо.


6.3. Записи за пожарни макари и системи с маркучи

За да се провери съответствието на пожарната макара или системата с маркучи с инструкциите на производителите, отговорника за ПБ в обекта трябва да съхранява запи-си, съдържащи план с точното месторазположение и техническите данни на инсталацията.


6.4. Годишен контрол и поддържане

Контролът и поддържането трябва да бъдат извършвани от лицата получили разрешение за извършване на дейностите по чл. 3, т. 5 от Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г.

Маркучът трябва да бъде напълно разгънат, под налягане и да бъде проверено следното:

a) Системата да е достъпна, без повреди, частите да не са корозирали и да няма течове;


б) Инструкциите за експлоатация да са ясни и четливи;
в) Месторазположението да е ясно означено;

г) Скобите за монтиране към стената да са подходящи за тази цел и да са неподвижни и устойчиви;

д) Водната струя да е непрекъсната и достатъчна (препоръчително е използването на разходомер и манометър);

е) Манометърът (ако е монтиран такъв) да функционира правилно и в диапазона на своя работен обхват;

ж) Маркучът трябва да бъде проверен по цялата му дължина за признаци на напукване, деформация, износване или повреди. Ако маркучът покаже признаци за дефекти, той трябва да бъде подменен или да бъде изпитан за устойчивост при максимално допустимо работно налягане.

з) Затягащите скоби или пръстени да са от подходящ вид и да са надеждно затегнати;

и) Барабаните за маркуча да се въртят свободно и в двете посоки;

й) При завъртащите се пожарни макари се проверява дали шарнирът се върти лесно и дали макарата се завърта на 180°;

к) При макари с ръчно задействащи се пожарни вентили се проверява дали спирателният вентил е от подходящ вид и дали работи лесно и правилно;

л) При автоматизираните пожарни макари се проверява правилната работа на автоматичния вентил, както и правилната работа на спирателния вентил за обслужване.

м) Проверява се състоянието на захранващия водопровод, като особено внимание трябва да бъде обърнато на всеки гъвкав тръбопровод за признаци на повреди или износване;

н) Ако са монтирани в касета, тя се проверява за признаци на повреди и дали вратичката й се отваря свободно;

о) Проверява се дали струйникът е от подходящия вид и дали работи лесно;

п) Проверява се работата на всички водачи за маркуча и дали са правилно и здраво закрепени;

р) Пожарната макара и системата с маркучи се оставя в готовност за незабавна употреба. Ако е необходимо по-продължително обслужване, на пожарната макара или системата с маркучи трябва да бъде поставен надпис "Не работи", а компетентното лице трябва да уведоми ползвателя/собственика.
6.5. Записи от контрол и поддържане

След контрола и необходимите коригиращи мерки, пожарните макари и системи с маркучи трябва да бъдат маркирани от компетентното лице с надпис "Проверено". Отговорника за ПБ в обекта трябва да поддържа постоянно запис от всички видове контрол, проверки и изпитвания. Записът трябва да включва: • дата (година и месец) на контрола и изпитванията;

 • резултатите от изпитването;

 • количество и дата на монтиране на резервните части;

 • допълнително изпитване, ако се изисква;

 • дата (година и месец) за следващия контрол и изпитване;

 • идентификация на всяка пожарна макара и/или система с маркучи.


6.6. Пожарна безопасност по време на контрол и поддържане

Тъй като контролът и поддържането могат временно да намалят ефективността на защитата срещу пожар: • в зависимост от оценката на опасността от пожар само ограничен брой пожарни макари и системи с маркучи в дадена обособена зона трябва да бъдат подложени едновременно на продължително обслужване;

 • трябва да се вземе предвид осигуряването на допълнителни мерки за пожарна безопасност както по време на поддържането, така и по време на периодите на прекъсване на захранването с вода.


6.7. Отстраняване на дефекти

Само отговарящи на изисквания стандарт елементи, като например маркучи, струйници, входящи спирателни вентили, доставени или одобрени от доставчика на пожарната макара или система с маркучи, могат да бъдат използвани за подмяна на негодните за по-нататъшна употреба такива.


ЗАБЕЛЕЖКА: Важното е всички повреди да бъдат отстранени във възможно най-кратък срок, така че противопожарната инсталация да бъде възстановена в работно състояние.
6..8. Маркировка за поддържане и контрол

Данните, свързани с поддържането и контрола, трябва да бъдат записани на етикет, който не трябва да покрива която и да е от маркировките на производителя.

Етикетът трябва да съдържа следните данни:


 • думата "Проверено" ;

 • името и адреса на доставчика на пожарната макара или система с маркучи ;

 • означение, ясно посочващо компетентното лице ;

 • датата (година и месец), когато е било проведено поддържането;6.9. Образец на дневник за контрол на ПКОбект:

Пожарна касета №:

Маркуч:

диаметър и дължинаИме, адрес на доставчика и търговската марка, № на европейски стандарт

Име, фамилия на извършващ контрола

Дата, месец, година на производство, доставка, пренавит, изпробван

Годен/ негоден

Дата, месец, година на следващия контрол

Подпис

Струйник: диаметър отбелязан в/у него


работи ли лесно

Маркучите: На всеки 6 месеца да се пренавиват за смяна на ръбовете на 90º ;

На всеки 5 (пет) години да бъдат изпитвани при максимално работно налягане

в съответствие с EN672-2-12 (или еквивалент) атмосфери.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница