Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община казанлък раздел I общи положенияДата17.11.2017
Размер64.12 Kb.
Размер64.12 Kb.

СИСТЕМА ОТ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Приемът на деца в първи клас в общинските училища на територията на община Казанлък се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2 Настоящата система от правила определя условията, реда и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование.

Чл. 3 (1) Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година.

(2) В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.

(3) Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас, след подадено заявление от родителите. Решението за отлагането следва да бъде взето до 31 май на съответната календарна година.

(4) Децата по ал. 3 кандидатстват за прием в първи клас по настоящата система от правила през годината, през която навършват 8-годишна възраст.

Чл. 4 (1) Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общинската администрация изготвя списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас и в срок до 1 март на съответната година ги предоставя на директорите на училища.

(2) Списъците съдържат данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през следващата учебна година и са адресно регистрирани по настоящ адрес на територията на община Казанлък.

(3) За всяко училище се изготвят индивидуални списъци на база определените райони, така че децата да са с настоящ адрес в близост до училището, като адресът да не е бил променян през последната една календарна година, предхождаща 01 януари на календарната година, в която детето кандидатства първи клас.

РАЗДЕЛ ІІ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА

Чл. 5 (1) Училищният план-прием за първи клас определя броя на паралелките и броя на местата в паралелките за училището за всяка предстояща година.

(2) Директорът на училището определя училищния план-прием въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(3) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет.

(4) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на общината.

Чл. 6 Всяко училище публикува на електронната страница или на видно място в училището подробна информация за вида на целодневната организация на обучение, за начина на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация, за изучаваните в училището чужди езици, за сменността на обучение на класовете след първи и другa информация по преценка на директора.

Чл. 7 За изпълнение на училищния план-прием директорът определя със заповед училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки.

Чл. 8 (1) Прием на деца в първи клас се извършва съгласно настоящата Система от правила във всяко от избраните училища.

(2) За съответната учебна година на постъпване в I клас се прилага единен График на дейностите, оповестен на електронната страница или на видно място в училището и на електронната страница на община Казанлък

РАЗДЕЛ III – КРИТЕРИИ ЗА ТОЧКООБРАЗУВАНЕ

Чл. 9 Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището.

Чл.10 При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище, се прилагат и следните критерии:  1. Дете с трайни увреждания над 50 %;

  2. Дете с двама починали родители;

  3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;

  4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

  5. Близост до местоработата на един от родителите.

КРИТЕРИИ
Критерии

Точки

Пояснения

1

Настоящ адрес на заявителя в района на училището

30 т.

Избраният критерий се доказва с документ за самоличност или адресна карта при потвърждаване на приема

2

Деца, посещавали подготвителна група в същото училище

20 т.

Проверката се извършва в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данните.

3

Деца, които имат по-големи братя/сестри, които учат през настоящата учебна година в същото училище

20 т

Проверката се извършва в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данните.

4

Деца - близнаци

10т.

При записване се представят Удостоверения за раждане

5

Деца-сираци/полусираци

10 т.

При записване се представят Актовете за смърт на родителите/ родителя и Удостоверение за раждане на детето

6

Деца със специални образователни потребности /СОП/ и деца със заболявания на опорно-двигателната система, определени с решение на ТЕЛК

10 т.

При записване се представя оригиналното решение на ТЕЛК

7

Деца от социални институции

10 т.

Служебна бележка от социалната институция

РАЗДЕЛ IV – КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

Чл.11 (1) Родителите/настойниците на деца, подлежащи на прием в първи клас подават заявление в избраните от тях училища (Приложение 1) и получават входящ номер.

(2) За всяко отделно училище кандидатите се класират въз основа на съответствието им на критериите по чл. 9 и чл. 10 от настоящата Система. Класирането се извършва в срокове, определени в Графика на дейностите.

Чл. 12 Едно дете може да кандидатства за до 3 училища.

Чл. 13 При класиранията се спазва ограничението на нормативните разпоредби за максимален брой на учениците със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка.

Чл.14 Родителите/настойниците записват детето в училище в определените в графика срокове.

Чл. 15 Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя/настойника задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).

Чл.16 При записване на ученика в училището се представят следните задължителни документи:

1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3);

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

Чл.17 Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

РАЗДЕЛ V - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Чл.18 График на дейностите се изготвя за всяка календарна година от отдел „Хуманитарни политики“ на Община Казанлък и се утвърждава от кмета на общината до 31 март в годината, през която ще бъде осъществен приемът за предстоящата учебна година. При необходимост, графикът може да бъде променян, след утвърждаване от кмета на общината.

Чл. 19 Графикът съдържа срокове за следните дейности:

1. обявяване на свободните места;

2 подаване на Заявление;

3. обявяване на резултатите;

4. записване на децата.

РАЗДЕЛ VI – КОНТРОЛ

Чл. 20 (1) Контрол по спазване на реда и условията за записване на учениците в първи клас на общинските училища, определени в настоящата Система, се осъществява от отдел „Хуманитарни политики“ в Община Казанлък.(2) В срок до 15 септември на годината, в която се осъществява прием на първи клас, директорът на съответното училище представя информация в Общината за записаните в първи клас на училището ученици.

(3) В срок до 30 септември общинска администрация извършва дейности по установяване причините за непостъпване в първи клас на деца от предоставения на училището към 1 март на същата година списък.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница