Правила за проверка на правописа на звуковете, правоговорни правила; разграничаване звуковата и смисловата страна на думата; звуков и морфемен анализ на думата, производни и непроизводни думиДата27.04.2017
Размер251.83 Kb.
Размер251.83 Kb.


Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература
Български език:

Изучавани езикови знания в четвърти клас за: • корелативните двойки широки и тесни гласни; звучни и беззвучни, твърди и меки съгласни;

 • звуковите промени на гласните в ударена и неударена сричка; на съгласните в краесловна сричка и при струпани съглани;

 • правила за проверка на правописа на звуковете, правоговорни правила;

 • разграничаване звуковата и смисловата страна на думата;

 • звуков и морфемен анализ на думата, производни и непроизводни думи;

 • правила за правопис на представките и наставките в думите;

 • правопис на думи без самостойно ударение;

 • еднозначност и многозначност на думите, пряко и преносно значение;

 • сродни думи, синоними и антоними;

 • думите като части на речта и техните граматически категории:

  1. съществително име – видове, род, число, членуване;

  2. прилагателни имена – съгласуване със същ. име по род, число, степенуване;

  3. числителни бройни и числителни редни имена;

  4. глаголи – лице, число, сегашно, бъдеще, минало свършено, минало несвършено време;

  5. наречие – вид, степенуване;

 • видове изречения по цел на изказване;

 • просто и сложно изречение;

 • главни части на изречението - подлог и сказуемо;

 • словоредни варианти в изречението, според целта на изказване;

 • пунктуацията в началото, края и в средата на изречението; представяне на пряката реч;

 • видове текст: научен и художествен; описание, повествование, разсъждение;

 • начини за редактиране на текст чрез съкращаване, прибавяне, заместване и разместване;

Критерии за поставяне оценка на отговорите на учениците при изпитване:

Слаб (2): ученикът не показва познаване на изучаваните езикови знания в четвърти клас.

Среден (3): ученикът:

- назовава изучаваните езикови единици и правила;

- възпроизвежда дефиниции за изучаваните езикови единици или алгоритми за прилагането на правописни и правоговорни правила;

- изброява и посочва в практически план видове звукове, морфеми, думи, изречения, текст и граматическите категории на на изучаваните части на речта и главните части на изречението;

Добър (4): ученикът:

- открива изучаваните е зикови единици в речева ситуация;

- преобразува усвоените езикови единици, според изучаваните езикови правила и граматически категории;

- обяснява с конкретни примери употребата на езиковите единици, според речевата цел;

- доказва избора на конкретна форма на езиковата единица, според речевата ситуация;

- използва точни теоретични понятия и категории, конструира логически последователно и завършено изказване при отговор на въпрос.Много добър (5): ученикът:

- разделя на компоненти изучаваните езикови единици;

- синтезира дадена езикова единица при зададени елементи и езикова цел;

- свързва характеристиките на изучаваните езикови единици с правилната им употреба в речева ситуация;

- групира изучаваните езикови единици, според зададен критерии;

- представя графично и свързва графичен модел с конкретна езикова единица;

Отличен (6): ученикът:

- комбинира и съгласува езиковите единици в конкретна езикова ситуация;

- оценява употребата на езиковите единици в речева ситуация;

- редактира, обяснява, защитава употребата на езиковите единици в конкретна речева цел;

- прави самостоятелни изводи и заключения, оценява и коригира речта си при употребата на изучаваните езикови единици.


Забележка: при писмена проверка на знанията на учениците се използват самостоятелни работи от сборници и помагала, одобрени от МОН и със зададени критерии за оценка, според изучавания раздел от учебния материал.

Критерии за оценка на диктовката:

 • четливо писане;

 • правопис на думи с ю и я;

 • правопис на думи с щ;

 • правопис на думи с й, йо, ьо;

 • правопис на съществителни собствени имена;

 • правопис на степенувани прилагателни имена;

 • правопис на думи с неударени гласни;

 • правопис на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни съгласни;

 • правопис на думи със струпани съгласни;

 • правопис на представки;

 • правопис на членувани съществителни имена от ж. р. ед. ч., които завършват с –щт или с наставка - ост;

 • правопис съществителни имена от м. р. ед. ч, които се членуват с –а/-ът;

 • правопис на числителни имена;

 • правопис на наречия;

 • правопис на думи без самостойно ударение;

 • изпускане и вмъкване на звукове и думи от текста на диктовката;

 • правилно пренасяне на думи;

 • отбелязване начало на изречението с главна буква и началото на абзац с отстъп навътре на реда;

 • пунктуация в края на изречението, според целта на изказването;

 • запетаи в средата на изречението, според изучените правила /при обръщение и при предлози и съюзи/.


Забележка:

 • Диктовката е с максимален обем от 90 думи и се провежда в рамките на 20 минути.

 • Правилен отговор се отчита, ако не са допуснати грешки при даден критерии.

 • Всяка грешка по даден критерии се отчита еднократно.

 • За допусната грешка по даден критерии се отнема по 0,25 стотни от максималната оценка Отличен (6).


Критерии за оценка на създаден писмен текст от учениците:
Слаб (2): ученикът:

 • не е създал смислово единен и езиково свързан текст;

 • проявена е явна езикова некомпетентност.


Среден (3): ученикът:

 • формулира текст, който не е смислово подчинен на темата;

 • ограничено прилагане на литературно – теоретическите знания и езиковата култура;

 • не прави подходящ подбор на художествени факти;

 • съжденията не показват разбиране и вярна интерпретация на литературните факти;

 • липсва ясна аргументация;

 • няма овладени книжовни норми.


Добър (4): ученикът:

 • изгражда смислов и логичен текст, подчинен на темата;

 • проявява добра езикова култура;

 • правилно графично оформяне на текста;

 • правилна употреба на глаголните времена в зависимост от създавания текст;

 • липсва задълбоченост на аргументите и художествените факти;

 • неточно оперира с езиковите и литературните понятия и категории;

 • знанията върху текстовите структури и елементи на художествения текст са крайно повърхностни.


Много добър (5): ученикът:

 • изгражда логически последователен, цялостен текст, смислово подчинен на темата;

 • проявява добра езикова култура;

 • правилно графично оформяне на текста;

 • правилна употреба на глаголните времена в зависимост от създавания текст;

 • показва недостатъчна задълбоченост в аргументите и художествените факти;

 • наблюдават се пропуски в правописа.


Отличен (6): ученикът:

 • показано е умение за създаване на цялостен, логически последователен, смислово подчинен на темата текст;

 • овладени са основните правописни и пунктоационни норми;

 • правилна употреба на глаголните времена в зависимост от създавания текст;

 • подходящ подбор на художествени факти за добро изложение в дадена писмена тема;

 • демонстриране на широка езикова култура и прецизност във формулирането на отделните части на писмения текст.


Литература:

Изучавани литературни знания в четвърти клас за:

1. Литературни жанрове:


 • приказка – авторова и фолклорна, за животни, битова, вълшебна;

 • разказ;

 • легенда;

 • мит;

 • басня;

 • афоризъм, пословица и поговорка;

 • комикс;

 • откъс от повест или роман;

 • гатанка;

 • народна песен;

 • стихотворение.

2. Художествени похвати и изразни средства:

 • олицетворение, одухотворение;

 • епитет;

 • повторение;

 • изброяване;

 • сравнение;

 • разсъждение, повествование, описание;

 • диалог, монолог;

3. Етическа опозиция добро-зло;

4. Етически отношения в семейството и общността.


Оценяване устните отговори на учениците:

Слаб (2): ученикът не показва познаване на изучаваните литературни знания в четвърти клас.
Среден (3): ученикът:

- притежава четивна техника, която не възпрепятства разбирането на текста /95 думи в минута/;

- посочва основни характеристики на изучаваните литературни жанрове;

- разграничава художествен и нехудожествен текст, лирика и проза;

- изброява основни структурни и композиционни елементи на литературния текст: тема, заглавие, сюжет и композиция;

- посочва героите от литературната творба;

- назовава основни художествени похвати;

-несамостоятелно възпроизвежда литературно-теоретическите знания и терминология;

- несигурност в оценката за героите и крайните изводи.Добър (4): ученикът:

- чете изразително, с подходяща за героите и сюжета интонация;

- съотнася конкретен текст към даден литературен жанр;

- открива епизодите в повествователен текст и ги преразказва;

- открива художествените изразни средства и дава примери от текста;

- открива героите и ги групира, според опозицията добър-лош;

- обяснява на емпирично равнище характера на героя и основната мисъл на литературното произведение.
Много добър (5): ученикът:

- интерпретира текста, във връзка с жанровите му особености;

- свързва характера на героя с основната мисъл на литературното произведение;

- свързва използваните художествени изразни средства и похвати с жанровите особености на текта и основната идея;

-несамосотятелно прави заключения и изводи, прилага доказателства от конкретния текст;

- преразказва и озаглавява епизодите от литературната творба;


Отличен (6): ученикът:

- сравнява и установява прилики и различия между произведения от различни жанрове и сходна тематика;

- обрисува с думи характера на героите и свързва постъпките им с основната идея на творбата;

- драматизира изучаваното литературно произведение;

- прави самостоятелно изводи и заключения, критикува, обяснява, оценява действията на героите като дава пример не само от литературната творба, а и от житейския си опит и преживявания;

- изразява емоционално отношение към герои и ситуации и го отразява при устен анализ или илюстрация;

- изразява аргументирано предпочитание към определени литературни жанрове;

Забележка: при писмена проверка на знанията на учениците се използват самостоятелни работи от сборници и помагала, одобрени от МОН и със зададени критерии за оценка, според изучавания раздел от учебния материал.

Критерии за оценка на учениците по човекът и обществото в четвърти клас

География: ученикът

- Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците.

- Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта.

- Ориентира се в коя посока се намират обектите.

- Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните, с които граничи.

- Познава географските области на България и ги показва на картата.

- Познава основните географски обекти в областите /градове, реки, планини, върхове, исторически и природни забележителности/. Показва ги на картата.

- Умее да създава свързан текст /устно и писмено/ за географските области, в който разказва обстойно за тях.

- Умее да прави пренос на знания в реалния живот.
Слаб (2):

Ученикът не показва знания по изучавания материалСреден (3):

 • Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците.

 • Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта.

 • Ориентира се в коя посока се намират обектите.

 • Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи.

Добър (4):

 • Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците.

 • Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта.

 • Ориентира се в коя посока се намират обектите.

 • Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи.

 • Познава географските области на България и ги показва на картата.

Много добър (5):

 • Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците.

 • Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта.

 • Ориентира се в коя посока се намират обектите.

 • Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи.

 • Познава географските области на България и ги показва на картата.

 • Познава основните географски обекти в областите /градове, реки, планини, върхове, исторически и природни забележителности/. Показва ги на картата.

Отличен (6):

 • Умее да различава цветовете и условните знаци на картата. Работи с легендата и различава знаците.

 • Познава основните и междинни посоки на света. Умее да ги показва на карта.

 • Ориентира се в коя посока се намират обектите.

 • Познава и показва на картата континента Европа, Балканския полуостров, България и страните с които граничи.

 • Познава географските области на България и ги показва на картата.

 • Познава основните географски обекти в областите /градове, реки, планини, върхове, исторически и природни забележителности/. Показва ги на картата.

 • Умее да създава свързан текст /устно и писмено/ за географските области, в който разказва обстойно за тях.

 • Умее да прави пренос на знания в реалния живот.Устройство на обществото: ученикът

- Познава основните символи на държавата-герб, химн, знаме.

- Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България.

- Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи.

- Запознат е с ролята на конституцията като основен закон на България гарантиращ равните права и задължения на всички граждани независимо от пол, раса и вероизповедание.

- Прави разлика между законодателна и изпълнителна власт и може да обясни с кратък текст функциите им.

- Запознат е с принципите на демократичното управление и може да състави кратък текст, в който да ги обясни.
Среден (3):

- Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме.

- Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България.

- Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи.Добър (4):

- Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме.

- Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България.

- Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи.Много добър (5):

- Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме.

- Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България.

- Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи.

- Запознат е с ролята на конституцията като основен закон на България гарантиращ равните права и задължения на всички граждани независимо от пол, раса и вероизповедание.

- Прави разлика между законодателна и изпълнителна власт и може да обясни с кратък текст функциите им.

Отличен (6):

- Познава основните символи на държавата - герб, химн, знаме.

- Знае и може да разкаже за официалните и националния празник на България.

- Познава традициите и обичаите на страната си, малцинствата в България и има основни знания за техните празници и обичаи.

- Запознат е с ролята на конституцията като основен закон на България гарантиращ равните права и задължения на всички граждани независимо от пол, раса и вероизповедание.

- Прави разлика между законодателна и изпълнителна власт и може да обясни с кратък текст функциите им.

-Запознат е с принципите на демократичното управление и може да състави кратък/устен или писмен/ текст, в който да ги обясни.
История: ученикът


 • Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/- създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България, Търновска конституция

 • Знае всички столици на България.

 • Може да превърне година във век.

 • Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/ -делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане. Може да изброи и разпознае ликовете на видни будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание.

 • Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия.

 • Може да разкаже с кратък свързан текст /устно или писмено/ за процесите в българското общество през различните периоди на историческото развитие. Може да опише историческо събитие, като го подкрепи с дати и факти.

 • Търси причините и следствията от историческите събития. Преобразува научените факти в свои умозаключения и изказва мнение за тях.

 • Търси допълнителни източници на информация за историята на родината си.


Слаб (2):

- Ученикът не показва знания по изучавания материалСреден (3):

- Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция.

- Знае всички столици на България.

- Може да превърне година във век.Добър (4):

- Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция.

- Знае всички столици на България.

- Може да превърне година във век.

- Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/ -делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане.Може да изброи и разпознае ликовете на видни будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание.

- Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия.Много добър (5):

- Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция.

- Знае всички столици на България.

- Може да превърне година във век.

- Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/ - делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане.Може да изброи и разпознае ликовете на видни будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание.

- Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия

- Може да разкаже с кратък свързан текст /устно или писмено/ за процесите в българското общество през различните периоди на историческото развитие. Може да опише историческо събитие, като го подкрепи с дати и факти.

Отличен (6):

- Познава основните събития в българската история, годините и датите /ако се изисква/-създаване на българската държава, покръстване, падане на България под османско робство, Освобождение на България от османско робство, Търновска конституция

- Знае всички столици на България

- Може да превърне година във век

- Познава значими събития от българската история с годините и датите /ако се изисква/ .-Делото на учениците на Кирил и Методий, падането на България под византийска власт. Различава периода на Първото и Второто българско царство, начало на българското Възраждане.Може да изброи и разпознае ликовете на видни будители и революционери. Знае датата на избухване на априлското въстание.

- Може да подреди в последователност исторически събития, защото е запознат с времевата линия.

- Може да разкаже с кратък свързан текст /устно или писмено/ за процесите в българското общество през различните периоди на историческото развитие. Може да опише историческо събитие, като го подкрепи с дати и факти.

- Търси причините и следствията от историческите събития. Преобразува научените факти в свои умозаключения и изказва мнение за тях.

- Търси допълнителни източници на информация за историята на родината си.

Критерии за оценка на учениците в четвърти клас по човекът и природата
Свойства и употреба на веществата

Слаб (2):

- Ученикът не показва знания по изучавания материал.Среден (3):

- посочва или назовава свойства на някои вещества/ да се привличат от магнити, да плават, да са по-леки или по-тежки от водата, да горят, да променят състоянието си/, съставки на почвата, замърсители на водата и начините на пречистването и

- дава примери за вещества с различни свойства и приложения

- описва свойства на някои вещества / топлопроводници и топлоизолатори, топлопроводимост/

- наблюдава промените на състоянието на водата и измерва температуратаДобър (4):

-различава вещества с различни свойства/ природни горива/

- познава причините за замърсяване на водата и природната среда

- обяснява промените на състоянието на водата с охлаждане и нагряване

- наблюдава и записва промени

Много добър (5):


 • групира и подрежда вещества по техните свойства, горивата по резултатите от използването им

 • събира и открива информация, свързана с опазване на околната среда

 • установява промени, които се извършват в природната среда/ различия и промени в температурата, замърсяване и пречистване на водата/

 • проследява по схема промени в състоянието на водата при различни температури

 • отговаря на въпроси, като ползва различни източници


Отличен (6):

 • оценява значението на веществата с различни свойства за живата природа

 • разработва проекти и съставя текст за използване на слънчевата топлина и светлина

 • извършва наблюдения, проучва текст и илюстрации/ свойства на веществата, състояние на водата в природата/, за да отговаря правилно на трудни въпроси

Движение и енергия

Слаб (2):

- Ученикът не показва знания по изучавания материал.Среден (3):

 • посочва и назовава: видове движения, превръщането на енергията от един вид в друг, различни сили

 • посочво и описва : трептенето и въртенето като видове движения, резултати от действието на сили

 • дава примери за: движения, сили, източници на замърсяване на природата, източници на звук и шум, опазване на природната среда

Добър (4):

 • разпознава различни видове движения, сили и енергия

 • привежда примери за различни видове движения и действие на сили

 • наблюдава движения на тела и записва резултати от наблюдението

Много добър (5):

 • свързва извършената работа с наличие на енергия, получаването на енергия със замърсяване на въздуха, водата и почвата, движението с промяна в положението на тяло спрямо друго тяло

 • прилага знания в нова ситуация с примери от животинския и растителен свят, с насоченост към мерки за опазване на природата

 • групира и подрежда сили по резултати от движението им, източници на енергия по свойства

 • открива действие на сили по резултати от него, източници на замърсяване на околната среда

 • отговаря на въпроси, като ползва различни източници

Отличен (6):

 • оценява значението на движението и енергията за живота на земята

 • разработва проекти и съставя текст за използване на възобновяеми източници на енергия

 • проучва текст и илюстрации за звук и открива верния отговор на задачи

 • преценява пропуските си и попълва знанията си

Планетата Земя

Слаб (2):

- Ученикът не показва знания по изучавания материал.Среден (3):

 • посочва или назовава небесни тела/ планети, спътници, звезди/ и техните характеристики/място в Слънчевата система, движения/

 • дава примери за големи и малки планети

 • описва особеностите на движението на Земята около оста и около Слънцето, на Луната около Земята и видимото движение на Слънцето

 • наблюдава видимото движение на Слънцето през деня, записва времето на изгрев и залез

Добър (4):

 • различава движенията на Луната, Земята и Слънцето, небесните явления по описание

 • разпознава и разграничава въртенето на небесните тела около ос и движението по орбита, различните форми на Луната, различните сезони

Много добър (5):

 • свързва смяната на деня и нощта и на сезоните с движението на Земята

 • групира и подрежда небесните тела по техни харастеристики

 • открива и събира информация, свързана с телата от Слънчевата система

 • прилага знанията си за слънчевото греене, за да характеризира различните сезони

 • проследява по схема движенията на Слънцето, Земята и Луната и смяната на сезоните

 • отговаря на въпроси, като ползва различни източници

Отличен (6):

 • оценява значението на движението на небесните тела и на слънчевата енергия за живота на Земята

 • разработва проекти за Слънчевата система, за изучаване на движения

 • проучва текст и илюстрации и открива пътя за решаване на задачи

 • съставя текст при извършване на опити и при отговор на въпроси

Жизнени процеси при растениятa и животните

Слаб (2):

- Ученикът не показва знания по изучавания материал.Среден (3):

 • посочва /назовава/ жизнените процеси

 • дава примери за растителноядни,месоядни и всеядни животни

 • изброява организми, които се хранят несамостоятелно

 • описва храната на човека и на домашните любимци

Добър (4):

 • разпознава разликата между храненето на растенията и храненето на животните и гъбите

 • обяснява основните понятия

 • наблюдава,измерва и описва промените в растежа и развитие

Много добър (5):

 • свързва процеси и органи,растения и животни, организъм и среда, слънце, растения и човек

 • подрежда етапи в развитието, проследява движението на въздуха и храната в тялото

 • определя приспособления на растенията и животните

Отличен (6):

 • открива зависимости, като проучва илюстрация или текст за приспособления на организмите

 • оценява значението на жизнените процеси и на грижите на човека на организмите

 • разработва проекти за значението на жизнените процеси

 • преценява правилно по определени критерии пропуските в знанията си за жизнените процеси и своевременно ги попълва

Разнообразие на живата природа

Слаб (2):

- Ученикът не показва знания по изучавания материал.Среден (3):

 • посочва или назовава особеностите в условията на живот във водата и на сушата

 • дава примери за приспособления на растенията и животните в съответната среда на живот

 • изброява изучените организми за всяка среда на живот - растения /треви, храсти и дървета/, животни/ насекоми, риби, бозайници, влечуги, птици, земноводни/

 • описва особеностите в условията за живот и в приспособленията на организмите

Добър (4):

 • разграничава естествени от изкуствени съобщества

 • обяснява понятията за единството на живата и неживата природа

 • описва естествени и изкуствени съобщества и хранителни вериги в тях

 • прилага знанията при съставяне на хранителни вериги и при опазване на организмите

Много добър (5):

 • свързва многообразието на организмите с разнообразието на средата и условията на живот

 • сравнява естествени и изкуствени съобщества

 • наблюдава, групира и записва организми по начин на хранене и движение

 • открива зависимости между организъм и среда на живот

 • прилага знания при отглеждане на стайно растение или домашен любимецОтличен (6):

 • проучва непозната илюстрация или текст за приспособления на организмите

 • оценява значението на разнообразието на средата на живот за многообразието сред организмите

 • съставя хранителни вериги

 • разработва проекти за изучаване на растения и животни в различни съобщества

 • преценява правилно по определени критерии пропуски в знанията си за организмите и средата на живот и навреме ги попълва

Човекът и неговата среда

Слаб (2):

- Ученикът не показва знания по изучавания материал.Среден (3):

 • посочва или назовава сетивни органи и правила за предпазването им

 • дава примери за растителни и животински храни

 • изброява хигиенни правила и последици от замърсяване на природата

 • описва по схема сетивни органи

 • спазва хигиенните правила и дневния режим

Добър (4):

 • разграничава функцията на всеки сетивен орган, видове храни и хранене, полезни и вредни вещества

 • обяснява изучаваните понятия и привежда примери

 • описва хигиенните изисквания

 • наблюдава и записва промени в средата и последиците от замърсяването върху организмите

Много добър (5):

 • свързва дейността на отделните органи

 • сравнява условията на живот в чиста и в замърсена среда

 • групира болестите на заразни и незаразни

 • открива зависимости между средата и здравето

 • прилага знанията си за сетивните органи при изработване на дневен режим

Отличен (6):

 • проучва илюстрация или текст за функциите на сетивните органи и тяхното опазване

 • оценява значението на всяко сетиво за връзката на човека със средата

 • съставя здравословен хранителен, дневен и седмичен режим

 • участва активно в подреждане на работното място

 • съзнава отговорността си към собственото си здраве

 • разработва проекти за значението на здравословния начин на живот

 • преценява правилно по определени критерии пропуските в знанията си за човека и неговата среда и навреме ги попълва


Критерии за оценка на учениците в четвърти клас по математика


Изучавани знания в четвърти клас

Показатели

1. Числата над 1 000

- Знания и умения за четене и записване на числата над 1 000;

- Преминаване на един запис в друг;

- Сравняване на числата над 1 000;

- Представяне на числата като сбор от единици от различни редове;

- Знания за римска бройна система.


2. Събиране и изваждане на числата над 1 000

- Умения за събиране и изваждане на естествените числа без и с преминаване;

- Знания за разместителното и съдружителното свойство на събирането и умения за тяхното използване за намиране сбора на три и повече числа;

- Намиране на неизвестно събираемо, неизвестен умалител, умаляемо.


3. Умножение и деление с едноцифрено и двуцифрено число на числата над 1 000

Знания и умения за:

- умножение с едноцифрено и двуцифрено число;

- деление с едноцифрено и двуцифрено число;

- намиране на неизвестен множител, делимо, делител;

- реда на действията и използването им при пресмятане на числови изрази.


4. Равнинни фигури

- Знания за геометричните фигури (права и крива линия, лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност и елементите им);

- Определяне вида на фигурите (ъгъл и триъгълник);

- Умения за чертане на отсечка по дадена дължина и ъгъл по дадена градусна мярка;

- Умения за чертане в квадратна мрежа на прав ъгъл, триъгълник, правоъгълник и квадрат.5. Знания за изучените величини и техните мерни единици за измерване

Знания за мерни единици за:

- дължина (мм, см, дм, м, км);

- маса (грам, килограм, тон);

- време (секунда, минута, час, денонощие, седмица, месец, година, век);

- пари (стотинка, лев);

- ъгъл (градус);

- мерни единици за лице (кв.мм, кв.см., кв.дм., кв.м., кв.км., декар);

- намиране обиколка на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник.6. Моделиране

Решаване на съставни текстови задачи, включващи данни за:

- смисъла на аритметичните действия;

- релациите „с повече”, „ с по-малко”, „пъти по-голямо”, „пъти по-малко”;

- решаване на приложни задачи.Критерии за оценка:
Слаб (2) – ученикът не показва познаване на изучаваните математически знания в четвърти клас.

Среден (3) - ученикът:

- назовава основни математически понятия, чете и пише естествени числа над 1000 и прилага основните математически действия – събиране, изваждане, умножение и деление;

- възпроизвежда дефиниции за изучаваните математически единици и алгоритми за прилагането на математическите правила;

- избира в практически план алгоритъм за решаване на конкретна задача.

Добър (4) – ученикът:

- открива изучавани математически зависимости в конкретна ситуация;

- обяснява с конкретни примери употребата на едно или друго математическо действие, според математическата задача;

- доказва избора на конкретен алгоритъм при решаване на конкретни примери;

- използва точни теоретични математически понятия и категории, конструира логически последователни решения.Много добър (5) – ученикът:

- дефинира компонентите и връзката между изучаваните математически понятия;

- синтезира и анализира дадена математическа задача при зададени елементи;

- групира изучаваните математически единици, според зададен критерии;

- представя графично и свързва графичен модел с конкретен математически алгоритъм.Отличен (6) – ученикът:

- комбинира и диференцира математическите знания в конкретна математическа ситуация;

- обяснява и защитава употребата на конкретен математически алгоритъм;

- прави самостоятелни математически заключения и изводи, оценява и предвижда конкретни резултати;

- посочва и ревизира допуснати грешки и неточности.


Забележка: при писмена проверка на знанията на учениците се използват самостоятелни работи от сборници и помагала, одобрени от МОН и със зададени критерии за оценка, според изучавания раздел от учебния материал.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница