Правилник за дейността настраница1/5
Дата08.01.2018
Размер0.92 Mb.
Размер0.92 Mb.
  1   2   3   4   5

П Р О Ф И Л И Р А Н А Г И М Н А З И Я „ В А С И Л Л Е В С К И” - Я М Б ОЛc:\users\bankov\desktop\logo\logo 3.png

ул. „ Цар Иван Александър” №12 ; Тел: 046/ 66 19 90; 046/ 98 88 46; 046/ 66 16 89ПРАВИЛНИК


ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ЗА
2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЕТЯ СЯРОВАДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ЯМБОЛ

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Правилникът има за цел да регламентира вътрешния ред в гимназията, спазването на трудовата дисциплина, училищната хигиена, опазването на материалната база, както и правата и задълженията на участниците в учебно-възпитателния процес.

ал.1 Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.

Чл.2. Правилникът се изготвя съгласно чл.28 ( 1 )от Закона за предучилищното и училищното образование/ЗПУО/ и е в съответствие с неговите разпоредби, както и със Законa за закрила на детето (ЗЗД), Правилника за прилагане на ЗЗД, Наредба за организация на дейностите в системата на образованието, Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Наредба за документите- Наредба 8. от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.Настоящият правилник се приема от Педагогическия съвет, влиза в сила от момента на одобрението и е отворен за актуализация при необходимост.

Чл.3.Правилникът е задължителен за всички участници в учебно- възпитателния процес. За участници в образователния процес съгласно чл.1 ал.2 от ЗПУО се считат учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите. В началото на учебната година учениците и техните родители подписват декларация, че са запознати с него.

Чл. 4. Неразделна част от настоящия правилник е Етичният кодекс на училищната общност, който се приема съгласно чл. 174 от ЗПУО /Приложение №2/

Чл.5. В училището не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа и религиозна принадлежност.

Чл.6 Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език съгласно чл.13 от ЗПУО с изключение на часовете по чужд език и по предмети, преподавани на чужд език.Наредба 6

ГЛАВА II . УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Чл.7. Приемът в гимназията се осъществява при условия и по ред, определени с Наредба 11 на министъра на образованието и науката за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VІІ клас по утвърден държавен план-прием въз основа на резултатите от Националното външно оценяване/НВО/. План-приемът се осъществява съгласно чл.142 и чл.143, а допълнителният план-прием по чл.143(3 ) от ЗПУО, както и на Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.8. Училището осигурява усвояването на общообразователния минимум чрез задължителни учебни часове /ЗУЧ/и на знания и умения на по-високо равнище чрез избираеми учебни часове (ИУЧ) съгласно държавните образователни стандарти /чл.22 ал.2 от ЗПУО/.

Чл.9. Училищният учебен план се приема от ПС и се съгласува с Обществения съвет / чл. 269, ал 6 от ЗПУО/ Класните ръководители  запознават новите ученици и техните родители с него срещу подпис. Същият става неразделна част от личното образователно дело на учениците и се утвърждава по паралелки за всяка учебна година / за постъпилите в 5 клас през 2016/2017 учебна година/, освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план / чл. 94, ал3 от ЗПУО/

Ал. 1Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище. / чл. 97, ал 1/

Ал. 2 Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава./ Чл. 97, ал 2 /
ГЛАВА III ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Чл.10 Формите на обучение в гимназията са дневна и самостоятелна, съгласно чл.106, ал.1 от ЗПУО.

ал.1 Дневната форма на обучение е присъствена форма.

ал.2 Обучението в самостоятелна форма се организира за отделен ученик /чл.108, ал.2/ от ЗПУО.

т.1 Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от директора и се явяват на изпити за определяна на годишни оценки по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

т.2 В самостоятелна форма може да се обучават: / чл.112 от ЗПУО /

-ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

-ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 112, ал. 2 от ЗПУО ;

-ученици с изявени дарби; след решение на педагогическия съвет ;-лица, навършили 16 години.

т.3 Самостоятелната форма на обучение не може да се организира за ученици по чл.49, ал 2, т.1 от ЗПУО.

ал.3 Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно,съгласно чл.106 ал.3 от ЗПУО.

Чл.11.Ученици, които се обучават в дневна или в самостоятелна форма при условията на чл.10, ал.1 и ал.2, от Правилник на дейността на гимназията, желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

ал.1 Учениците , които се обучават в дневна или самостоятелна форма , могат да променят формата си на обучение в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и през учебната година, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма / чл. 32 то Наредба за организация на дейностите в училищното образование / .

ал.2 Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 дни преди редовната изпитна сесия.в началото на учебната година

ал.3 Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

Чл.12. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите при самостоятелната форма на обучение се определят със заповед на директора на училището съгласно Приложение № 1“ „Правилник за самостоятелна форма на обучение“

Чл.13. Редовната изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма е една и се провежда в периода януари-март по график, утвърден със заповед на директора.

Чл.14. Всеки ученик в самостоятелна форма на обучение има право на две поправителни сесии, които се провеждат през месеците април-май и юли.

Чл. 15 Ученици, които се обучават в самостоятелна форма, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2).

чл. 16 Ученици, подали заявление и записани в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не подали заявление и не се явили на изпити, се считат за преустановили обучението си за съответната учебна година.
ГЛАВА IV ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл.17. Училищното обучение се организира в последователни класове и паралелки. Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри, а паралелките се обозначават с началните букви на българската азбука.съгласно чл. 98 и чл. 99 от ЗПУО В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки.съгласно чл.99 (3 ) от ЗПУО.

Чл.18. Броят на учениците в паралелка и деленето на паралелките на групи се определят с наредба на министъра на образованието и науката. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата чл.100 , ал 1 от ЗПУО.

Чл.19. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

Чл.20 В класната стая или кабинет, след започване на учебния час, могат да присъстват само учениците от класа и учителя по съответния предмет от седмичното разписание или определен със заповед на директора заместник, в случай на отсъствие на преподавателя.

Чл.21 По време на учебния час в класната стая имат право да влизат:

- Директорът.

- Заместник директор

- Медицинско лице.

- Класният ръководител и педагогическият съветник със съгласието на преподавателя.

- Проверяващи и инспектиращи органи ( РУО, МВР, АЗД и др. ) само в присъствие на директор или помощник директор.-. Всички останали случаи се третират като нарушение на учебно- възпитателния процес.

Чл.22. Учениците са длъжни да бъдат на местата си в класните стаи преди биенето на звънеца. Закъснение за час до 15 минути ,по неуважителни причини, се вписва като 1/3 неизвинено отсъствие.

Чл.23. При отсъствие на преподавател учениците изчакват 15 минути, след което уведомяват дежурния учител ,заместник-директора или директора.

ГЛАВА V УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 24. Учебната година започва на 15 септември. Учебните занятия се разпределят в два срока. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. Изключения се допускат за провеждането на спортни дейности на открито , съгласно учебния план. / чл. 101 от ЗПУО/

Чл.25. Началото и краят на ваканциите, краят на втория учебен срок, неучебните дни, обявяването на учебни дни за неучебни или неучебни дни за учебни се определят със заповед на министъра на образованието и науката.съгласно чл. 104 от ЗПУО

ал. 1 Директорът след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени /Патронен празник на гимназията,“'Ден на зрелостника" и „Ден на талантите“ /, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието съгласно чл.105( 4 ) от ЗПУО.

Чл.26. Обучението на учениците се организира  в две смени-сутрин и следобед. Продължителността на учебния час е 40 минути / Наредба за организацията на дейностите в училищното образование- чл. 7, ал 6/. Разпределението на учебните часове се отразява в седмичното разписание.

ал.1 Третият час за организация и провеждане на спортна дейност по учебният предмет „Физическо възпитание и спорт“ се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.И се вписват в дневника на класа.

ГЛАВА VI ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Чл.27. Завършването на клас става по следния начин :

ал.1 Ученикът завършва класа, ако по всички учебни предмети от задължителните и избираемите учебни часове има годишна оценка най-малко среден (3) / чл.122 от ЗПУО/- валидно за ученици, които през учебната 2016/2017 са постъпили в 5 и 7 клас;

т.1 Останалите ученици завършват класа ако по всички учебни предмети от задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка и свободноизбираема подготовка имат годишна оценка най-малко среден (3) /по Закона за народната просвета/;

ал. 2 Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по задължителните и избираемите учебни предмети , полагат изпити за промяна на оценката по тях, но не повече от две редовни сесии през учебната година. Редовните сесии се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и един месец преди началото на новата учебна година по график, определен със заповед на директора .

ал. 3 Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна сесия по ред, определен със заповед на директора, но не по късно от 10 октомври;

ал.4 Ученици, които имат оценка слаб (2) по задължителните и избираемите учебни предмети на редовните и/или на допълнителната сесия или не са се явили на изпити за промяна на оценка, повтарят класа, с изключение на учениците от ХІІ клас. Учениците от последния гимназиален клас могат да се явяват на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците съгласно чл.125 от ЗПУО.

ал. 5 За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителните , избираемите и СИП часове, директорът на училището, по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или година;

ал. 6 Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка съгласно чл.22 ал.5 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка .

ал. 7 Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителните, избираемите и факултативните учебни часове на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класаал. 8 Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителните , избираемите и факултативните учебни часове на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 2.съгласно чл.125 от ЗПУО.

ал. 9 Приравнителни изпити се провеждат, когато ученика се премества в паралелка на същото училище или в друго училище, когато съществуват различия в учебните планове

ал. 10 Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.

т. 1 За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват държавния образователен стандарт за учебно съдържание по обективни причини, екип в училището, назначен със заповед на директора, разработва индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния план, по който работи училището.

Чл.28. Начините, продължителността и графикът на проверките и оценяването на знанията и уменията, както и оформянето на срочните и годишни оценки са по преценка на учителя при спазване на изискванията на Наредба за оценяване на резултатите на учениците. Установяване на постигнати резултати може да се извърши и чрез външно оценяване, включително и като национално в края на етап или степен на образование.

Чл.29. Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 изпита за промяна на оценката по учебни предмети след завършване на последния клас от съответната образователна степен

Ал. 1 Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:

1. поправителни изпити;

2. изпити за промяна на годишна оценка – за VII клас, за ХI клас и за ХII клас;

3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори гимназиален етап на средно образование.Ал. 2 Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас.

Ал. 3 Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

Ал. 4 За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23.

Ал. 5 Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал. 1.

Ал. 6 Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) по един или по няколко учебни предмета или модула може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.

Ал. 7 Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, а в спортните училища – и във факултативните часове по учебен предмет от специализираната подготовка.

Ал. 8 Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на втори гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за ХII клас.

(1) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се 22 полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа.

(2) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 30.

(3) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.

(4) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, а в спортните училища – и във факултативните часове по учебен предмет от специализирана подготовка.

(5) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от втори гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.Ал. 9 Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от:

1. учениците, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1;2. Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през съответния учебен срок и за съответния вид подготовка

Чл.30. Успешното завършване на клас и/или образователна степен се удостоверява с ученическа книжка, Свидетелство за завършено основно образование (след VII клас и IX клас), Диплома за завършено средно образование (след ХІІ клас и успешно положени ДЗИ) Неразделна част от тези документи е характеристиката на ученика, съставена от класния ръководител. Изискванията към съдържанието и оформянето на документите се определят с Държавен образователен стандарт за информацията и документите в  системата на образованието европейското приложение на английски, френски и немски език.

Чл.31. Учениците, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава./ чл.97, ал.2 от ЗПУО/

Чл.32. След успешно завършен ХІІ клас учениците полагат два държавни зрелостни изпита (ДЗИ), от които единият е по Български език и литература, а вторият- по учебен предмет от учебния план по избор на ученика./ за ученици, които се обучават по учебен план, съгласно Закона за народната просвета/

Ал. 1. За ученици, които през учебната 2016/2017 са постъпили в пети и седми клас са в сила разпоредбите на чл.134(2) от ЗПУО .

Ал. 2. По свое желание ученикът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни премети от посочените в чл.135(1) от ЗПУО.

Ал. 3.Зрелостните изпити се провеждат в две сесии, определени със заповед на министъра на образованието и науката.

Ал. 4. Неиздържалите ДЗИ на първа редовна сесия имат право да се явят на поправителни ДЗИ на дати, определени със заповед на министъра.

Чл.33. Когато ученикът не се е явил на ДЗИ или не е положил успешно някои от тях, по негово желание му се издава удостоверение за завършен гимназиален етап. Същото не му дава право да продължи обучението си във висше учебно заведение.

Чл.34. Ученици могат да бъдат освободени от часовете по физическо възпитание и спорт по здравословни причини след представяне на медицинско свидетелство, издадено от лекарска комисия. Свидетелството се представя в началото на учебната година най-късно до 30 септември. Училищният медицински специалист докладва пред Педагогическия съвет имената на освободените ученици и основанията за освобождаването им в началото на учебната година, и в началото на втория учебен срок.

ал.1 В случаите, когато се налага освобождаване от физическо възпитание и спорт през учебната година, училищният медицински специалист се задължава да уведоми учителя по физическо възпитание и спорт и класния ръководител за решението на лекaрскaта комисия.Ученикът се докладва на първия ПС от класния ръководител и се вписва в протокола. При отсъствие на класния ръководител, се докладва от преподавателя по ФВС.

ГЛАВА VII УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 35. Документите за децата и учениците отразяват записване, преместване, смяна на формата на обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап или степен на образование и професионална квалификация са регламентирани в чл. 248 от ЗПУО и НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Чл . 36 Дневникът на класа съдържа информация за образователния процес в една паралелка за една учебна година

Чл. 37 Лично образователно дело - се създава при постъпване на детето или ученика в системата на задължителното предучилищно и училищно образование и се води до: 1. завършване на средно образование, или 2. отписване от училище отписване на детето/ученика и удостоверява с електронен подпис коректността на въведените данни за периода, в който детето/ученикът се е обучавал в съответната институция /приложение 3 от Наредба 8/;

Чл. 38 Свидетелство за основно образование -

(1) Учениците по § 24, ал. 3 ЗПУО, които придобиват основно образование след успешно завършен VII клас въз основа на годишни оценки по изучаваните учебни предмети от обучението в задължителна, задължително- избираема и свободноизбираема подготовка в VII клас;

(2) Учениците, които през учебната 2015 – 2016 г. са в VІІІ клас, придобиват основно образование при условията на отменения Закон за народната просвета и получават свидетелство за основно образование в съответствие с държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от същия закон /§ 24, ал.4 от ЗПУО/

Чл. 39 Учениците, завършили успешно Х клас/ постъпили през 2016-2017 година в пети клас/ , получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Чл. 40 Диплома за средно образование Учениците по § 24, ал. 5 ЗПУО, които придобиват средно образование при условията и по реда на чл. 24 от отменения Закон за народната просвета, получават диплома за средно образование съгласно държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.

Ал. (1) Ученици, завършили последен гимназиален клас при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, но неположили държавни зрелостни изпити, получават удостоверение за завършен гимназиален етап.Ал. (2) Ученици, завършили последен гимназиален клас при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, но неположили държавни зрелостни изпити, след успешното им полагане получават диплома за средно образование.

Чл.41. При преместване в друго училище на ученика се издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване, копие от личното образователно дело и характеристика от класния ръководител. Ако преместването се извършва по време на учебната година, вместо удостоверение за завършен клас се оформя надлежно ученическата му книжка.

Чл. 42 Дубликат -

  1. (1) Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от директора, издал оригиналния документ.

  2. (2) Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е негоден за ползване.

  3. (3) Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

  4. (4) Когато документацията не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от институция, определена от началника на РУО, въз основа на документи, съхранявани в държавния архив.

  5. (6) В случай че липсва необходимата документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по реда на Гражданския процесуален кодекс.-

  6. Дубликат се издава в срок до 30 календарни дни от подаване на заявление за дубликат.

Чл. 43. Всяко удостоверение за преместване на ученик се регистрира в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на институцията, от която е издадено.

Чл. 44. Удостоверенията, свидетелствата, дипломите, справките, служебните бележки, ученическите лични карти, бележниците за кореспонденция, ученическите и другите индивидуални документи, както и техните дубликати се съхраняват от лицето, на което са издадени.

Ал. 1- При изгубване или увреждане на ученическа книжка или лична карта ученикът подава молба до директора, в която изяснява обстоятелствата. Документът се преиздава в срок от три дни.

ГЛАВА VІІІ. УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница